14 Kasım 1930 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 6

14 Kasım 1930 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

— 6 — VAKIT 14 Teşrinsani 1930 ———— m | Zakeriza. Baze,savan | a (Üst tarafı birioci sayfada ) Yuvarlak masa konferansı PROTESTO Türk ocakları heyeti i 5 R ei f Sur” Posta refi-! | Keşmir mihracesi Hintlilerin kendi toprak- larında şerefli bir mevki ve imparatorlukta müsavi vaziyet istediklerini söyledi ||) rasındaki mina” Jan behsetmiştik. Dün Ankara, Bursa, P..Jatane, Baba Esi abul 1 Icaklüzından aldı Londra, 12 (A.A.) — Yuvarlak ma-duğumuz mühim ve yahjin meselenin 4/07 telgraf ve mektuplarda , gazete. sa konferansında Keşmir mihracesi şu|hallidir. Bu öyle bir meseledir ki, kü mi “âdiseyi müteakip sözleri söylemiştir: Biz büyük Britan-|rel arz sekenesinin beşte birinin akibe- protesto edilmektedir. yanın müttefikleri sıfatile aramızdaki|ti ve mukadderatı bunun halline bağlı-| BİR TEKZİP rabıtanımı muhafazasına katiyyen az-)dır. İ metmişizdir. Bizler Hintli sıfatile top-| Hindistân murahhasaları namına İ- raklarımıza şerefli mevkiimize ve Bri-|darei kelâm eden M. Gaekwar Baroda, tanya İmparatorluğu dahilindeki mü-| yuvarlak masa konferansının içtima et. savi yaziyetimize olan -merbutiyetimizilmekte olduğu bu tarihi binanın hali ha. göndererek Ocakları protestoya davet de muhafaza hususunda aynı özme ma)zırdaki konferans derecesinde: mühim ettiği yazılıyor, asılsızdir. Tekzip etme- dikiz. Biz, konferansın bütün şubelerile|bir içtimaa makar olmamış olduğunu a nizi rica ede teşriki mesai etmeği hakikaten arzu e-İzametinin o muhafazası o hususlarının diyoruz. mevzuu bahs olduğunu söylemiştir. Kır, ———————— Müstakillerden M. Jimah, 1929 be-lraliça Viktorya tarafından söylenmiş! Halk fırkasının yannamesine telmih ederek Hindistan|olan âlicenabane sözlerle meşhur bel 3. ra | © kanunu esasisinin mapharı terakki ol. yannamede mevzi bâhseğilen tecrübe dünkü içtimamnda ması Hindistanın bir Dominyon vaziye.İler ancak Hindistan prenslerile Hint, smmm — fine gelmesi neticesi olacağını söylemiş! milletlerinin temayülâtı lehinde yapı TÖst tarafı birinci sayfada) İ tir. Mumaileyh, şu sözleri ilâye eyleİlacak necibane fedakârlıklar sayesinde Ankara, 13 (Telefon ) — Halk miştir. Hindistan şimdi her iki milletitahakkuk sahasına isal edilebilir. | fırkası teşkilât için Balıkesire e in emmi oldun bir öy) e e amma sie Sli Hacim Mnbittin, İeresil; Halkı, yapılmasına izar etmektedir. Bu da.İyen M. Sastri, itidal ile sabru am- l © bugün tetkik etmeğe davet edilmiş ol-|mülün zaruri olduğunu beyan etmiştir. am da e. j Ali Münif, Hakkı (Merşin), Ko —— aram caeliye Salâhattin, Ragıp, Kars- Kinlelanda <0 bin kişi! deniz mıntakasına Hasan (Trab- z - | zon ), Fuat (Rize), Nafiz (Erzu- siyasi mevkuf İ rum). Esat ve Ali (Rize) beyler tehlikede Toprak çöküyor, bir Delhi, 12 (A.A) — (Havas) — Gan-| memur edilmişlerdir. di taraftarlarmın hareketine iştirak Gbup idâre: hayatindö tepe yürüyor İetmek töhmetile hapse atılmış olan eş- Lyon, 13 (A.A.) — Saat birden beri, hasın miktarı takriben 40 bin kişiye ba. | Ankara, 13 (Telefop) — Hall dört defa toprak çöküntüsü olmuştur. (liğ bulunmakta olup aralarında bazıla-| fırkası grup idare heyeti kâtip- Bu çöküntüler evlerle berber kayarak İrı yüksek ailelere mensup 2 bin kadar| liklerine Hakkı Tarık ve Rana, şehrin uşağı mahallelerinden birinin) Kadın vardır. Maumafih, itaatsizlik har veznedarlığa da Kâzım (Aksaray) © üstüne yıkılmasından korkulmaktağır.'<Ket! şiddetini kaybetmemiş olup hü-| beyler seçilmişlerdir. İ Sokaklardan bir çoğunu doldurmuş e.) opet gühafilini müşküldin eğrat Kongra ve Vakıt? | i ni $ *İmaktadır. Siyasi vaziyet âdeta bir çık: Greve Yalair ” an enkazın altından şimdiye kadar 90) maza girmiştir. Hükümet, kuyvetli oi; Ankara, 13. — Kırka teşkilât encü işi kurtarılmıştır. Bir çok yaralı var|makla beraber, kongre bu baptaki mem menleri cumartesi g'inl umumi bir iç hır. Enkaz yığınlarının henüz kaldırı.|nuiyetlere rağmen faaliyetine devam etİtim; yapacaklardı - 7. sümenlerde ve- amamış olmasından dolayı bu kazaya| mektedir. rilen karar fırka kongresinin tasvibine “urban gidenlerin miktarını anlamak) Üiktiran edeceğinden Gazi Hz. nin seya 1 #yletlerin 'n fırka köh gresi toplanacaktır. Verilen kararlar kongreye arzedilecektir. kimizin sahiplerinden M. Zekeriya B. a- tığı neşriyat e Şe FAN İzzet Ulei Ça Liyon şehiri Müthiş rakam * ömdilik mümkün olamamaktadır. Top hindistanda protestolar Londra, 12 (A.A) — Hint ittihndı z kongresi fırkaşı yuyarlak masi konfe duğu zannedilmekle beraber yeni YE-İ ansnın küşadına karşı protesto maka- ınlar vukuunun önümü almak için e-İ mında olmak tizere bir çok Hint şehir. Mecliste sumiyetli tedbirler ittihaz edilmiştir. lerinde kısmen terki eşgal edilmesi için o Ankara, 13 (Telefon). — Dahiliye “ir çok evler ve bir hastane tahliye ç.'tertibat almıştır. Yuvarlak masa kon- vekil; Şükrü Kaya Bey Fethi Beyin in- 1miştir. İferansı aleyhinde yapılan “nümayişler gaya etrafındaki istizahma cumarte- esnasında polisin vukubulan müdahale. İsi yözünden Rombayda 25 kişi yaralan. mıştır. Karaşi şehri, keza konferansın günkü celsenin pek hararetli olacağına ik yıkmtılarının muvakkaten durmus Amerikada uyutucu ilâç kaçakçılığı Nevyork, 12 (A.A.) — Wederal me mak üzere hir matem günü tutmakta Paşanın da söz alması İhtimali vardır. par Şükrü Kaya Bey intihnbatta kanun. wurları, Amerikaya Hytera mevat it Drons de Gal tayyarede suzluk ve müdahale yapılmadığını Ser- hal eden büyük bir teşkilitm yelsimil” yonga 12 (ACA) — Drens de Gal, bes fırka mensuplarımın intibabata ver. e eyi va he kerhen Do X tayyaresinin 30 dakika de-! dikleri şekil ye çıkardıkları arbedelerin N p ve aralarında m bu. Ki'ğa sre inen bir çok kimselerle 20 Yunanlı) ye ip deki kontrol altımda bulundur 719 beheedilerek Serbçe dırkanın habriyeliyi de tevkif etmişlerdir. Bulmuştur. Do X in bagpilotu, prensin tay. 5“ 1 tenkit edilez dikili behriyeliler kaçak suretile Amerikaya) yarecilikte meharet sahibi olduğunu be | Diğer taraftan Fethi Bey yilâyetler. Uyutucu mevat ithal etmişlerdir. Mev-| yan elmiştir. Tayyare ayın 14 ünde sa- den gelen şikâyetleri tetkik ve tasnif e- kuflar meyanında 12 kadar şarklı var-/at 9 du Bordoya müteyetcihen hareket derek cevap vermeğe bazırlanmakta- dir. edecektir. dır. K “Vakır, ın Tejrikası : 11. dar muhafaza eder. Hiçbir kadın Ikocaşını terkedemez. Ederse bütün ' Avustralya onun ( aleyhine döner. Aç kalır, açlıktan ölür. Bizde bo- 7 şanma yoktur. Yalnız ölüm karı ko- Yazan: Peter Bolt İcayı biribirinden ayırır. — Hayır, siz bizim garbi Avus-)memlekettir. eKndine mahsus âdet — Bir kadın bu şerait dahilinde 'turalyalıları tanımıyorsunuz. oOOreileri, vak'aları, kendisine mahsus ha bir esaret hayatı yaşıyor demektir. — lar birer otele kapanmaktansa her|vası vardır. Burada bir altın arayı- Demek garbi Avustralyada evlenen N ii evvel kadınları yanlarında) cısının altın tozlarını içine koydu- bir kadın kendi elile kendi kendini ie adan uzaklaşmak isterler. Emin ğu kıl torbayı bile çalmağa kimse Zincirliyor. Evet evet burası bir ha- > olun şimdi hepsi yoldadırlar. Hiçlcesaret edemez. Hele etsin.. Hele pishanedir. Ben iyi bilirim, canım. — bir yerde eğlenmeden, istirahat et-|böyle bir cürette bulunsun. Hadise İnsan zaten İngiltereden bir kere ay. » meden, nefes almadan bir an evvel el bulur bulmaz herkes, bütün rılmıya görsün. Kendini derhal bir © Fuyalarıma koşmak için yolda. An-|halk işini gücünü bırakır ve sariki menfi vaziyetinde görmeğe başlı © yamazsınız, siz Avrupalılar bizle-İaramağa başlar. Tutulmamasının yor. Benim kanaatimce buraya ge- © Gi anlamıyorsunuz. Kendimizi an-limkânı yoktur, Derahl elde edilir|len 412 kadın du artık hürriyet de- © cak kendimiz tarif edebiliriz. ve hapse atılır. Halbuki düşünün nen nimetten vazgeçmişlerdir. ç — Mübalâğa ediyorsunuz. Sizi|bir kadın altından sok daha kıymet. o — Yine yanılıyorsunuz. Kadın- © venpek âlâ tanırım. Siz kadınla.|li, çok daha nadir, çok daha mukadlar hiç bir yerde buradaki kadar ra mızı kilit altında tutar, onlara bir destir. o nasıl çalınır? Bu küstahlı- hat ve iyi değillerdir. Onlara nere ahpus muamelesi yaparsınız. Se-|ğ' kim yapar? ti den, ne vaziyette geldikleri, hatta ebi var... Çünkü onlar o kadar na-| Ya kadın kendiliğinden ka-| işimleri bile sorulmaz. Onlar bura- ördirler ki... Bir hazine... eğer bir çarsa? da hürmet ve muhabbetle muhat lakika için gözlerinizi kaparsanız. | — Emin olun buradaki kadınlar olurlar. İnanmazsınız, burada her- © Om hazine kaybolabilir, çalınabilir. böyle işler yapmazlar. Garbi Avus-kos kimin karısı olursa olsun her vi — Hiç te böyle değil. Efendi- tralyada demirden daha sert bir kai kadın için sonsuz bir hürmet ve — ler garbi Avusturalya bambaşka bir nu vardır. Aile ocaklarının kapı-mnhablaet taşır. Bakın size annem- Türk Ocakları umum kitabetinden: | Son Poslanın Ocaklar aleyhindeki! | neşriyati dolayısile merkezin bir tamim! | si günü cevap verecektir. Cumartesi| Jinikadına karşı protesto mahiyetinde ol şüphe edilmemektedir. Başvekil İsmet | İstanbul Tramvay Şirketi 14 Teşrinisani 1930 tarihinden ilânı ahire kadar mute- ber olmak üzere muvakkat askeri ücret tarifesi | Resmi elbiseli Kara, Deniz ve Jsndnrma Zabitamı ayni arsba içinde || icra edilen her hangi bir seler için graıvay | lasila verilmeksizin Birinci Mevki Tramvay ücreti 5 Köprüler resmi 1 Nakliyat vergisi 025 Yekân 777583 İ Zabitan Beylere mahsus abonman karneleri 0) — Mi nhawran birinei mevkide olmak üzere İasılasız ©) sefer yapıl ns hakkımı bişeden cem'an 60 vapakayı bavi karneler Birinci mevkide 60 sefer ücret Istanbul Tragyay Şirketi sarafından İcrarı kabyl 300 kuruş edilen yözde Tdiyesi icap edecek bakiye » Uâveren: Köprüler resmi Nakliyat vergisi 7) — Munhasran birinci mevkide olmak üzere fasılasız mast hakkını bahşeden n 20 vârakayı havi kümeler: Birinci mevkide © Istanburi Trnmvay Şirkedi tarafından İcrası köbul edilen yüzde 40 tenzili 100 kuruş Tediyesi icap eden bakiye © Köprüler resmi Nakliyat vergisi Mâveten Yekün Binmeneleyh, bir #bonman karnesi ile tediye edilen bir seyahat ücreti tekmil rüşüm dahil olduğu halde 625 kuruş iker yalniz 4,25 knruştad ibaret olur, Merkör kârneler sncek resmi elbiseli ve birinci mevkide seyahat eden Zaditan tarafından istimsi olunabilecektir. Sivil elbiseli Zabitan umum sivil yolcular gibi bilet dcreti tediye ederler, Resmi eldise ile seyahat eden Kara, Deniz ve Jandarma Küçük Za: itan ve efradı Askeriyesi Ayni araba İçinde fssıla verilmeksizin icrt edilen ber hangi bir sefer Gere Birinci mevki © İkindi mevki Trsmeây ücreti 5 750 Kara, Deniz ve Jandarma Küçük Zabitan ve Efrad: Askeri ssine mahsus abonman karneleri: Munbasıran ikinci mevkide famln vermeksizin beş seyahat yapılması hak: | bahşeden Beheri Beş varakalı İkinci mevkide beş seyahat ücreti Istandul Tramvay Şirketi tarafindan icrası kabul edilen yüzde Vi tenzilâr , » kuruş karneler 12.50 “kuruş e» diski - - yy Bültütü, « — Beher karnenin bedeli 7,50 ” Binsensleyh, seyahat ücreti bir abonman Kürnesi We tediye edilirse miktarı 0 kuruş olocak yerde yalnız 1,50 kuruştan ibaret olur. İşbu karneler munhasıran, resmi elbise ile yalnız İkinci mevkde seyahat le Kara Deniz ve Jandarma Küçük Zabitan ve efradı Askeri- yesi tarafından kullanılabilir. Sivil Elbise ile seyshat eden Kara, Deniz ve Jandarma Küçük Za- | bitan ve Efradı Askeriyesi bilet ücretlerini umum sivil yolcular gibi İİ tediye ederler. iği Adrmman karneleri, tekmil Yrsmvay Plânton kulübelerinde, hatlann müntr halarında ve Tünelin Galata ve Beyoğlu kişelerinde satılmaktadır. Istanbul. 12 Teşrinisani 1930 Müdüriyet a e — yas, Zeynel Besim B. neler söylüyor? an m mv m Tv m ru e AE va EE Ü den bile geçemez. Bu tasavvur kendime hiyanet telâkki ederim: Temizliği sadece millet ve s8“ dece memleket için istiyorum” Halk fırkası da, Serbest fırka di dalavereci, menfaatperest, muz anasırdan tathir edilmeli ve ar” tık ne mecliste, ne siyasi mah3” filde, ne şurada, ne de buradi gizli, kapaklı iş kalmamalıdır. kri lim, dedir. | Üsr tsarfı birine sayıfamızdadır “Mahmut Esat B.den ben çok şeyler umuyorum. Bu umuşum ve bekleyişim Halk fırkası kay- elsin, Serbest fırka kazansın veyahut mesele breakis olsun diye değildir. Bir defa memle- i kette iki ve daha çok fırkalarn İ mevcudiyeti taraftarı olduğum i için «tek fırka» vaziyeti aklım- | — Haydi, artık nar İ © Kadehini o boşalttı, . tülsürd! “Birçok seneler evvel altın ma- kalktı, kalkarken garbi Ayuştri denlerinde çalışan babamın hayatı" ya halkında verdiği konferans?” na iştirak için pek uzaklardan genç'en fazla kendisi lezzet almış görü bir kadın geldi. Babamın kulübesir!nen Astona kısa keskin bir bak” ne gitmek için arabadan indiği za- ROMAN2 Ke man bütün o havali, o geniş arazi! o Ötekiler de kalktılar. Ellerin! bir bayram yerine döndü. Sayısız zatarak Astona: çok altın arayıcısı uzak yerlerden gelen; — Sizinle | tanıştığımızdan bu yeni şeye bakmak için ellerin-'memnunuz dediler. den kazmalarını bıraktılar, koştu: (o Aston cevap verdi: 0 lar, Bir kadın... iler emin olun Sim O, burada hayli zaman bir kislton iyi izi hiçbir zaman unht” valiça olarak kaldı. Bütün erkekler,| yacaktır. hiçbir menfaat mukabili olmaksı-|) o Bu sözler üzerine âmir hair” zmn onun istirahati için çalıştılar.|İngiliz geriye döndü, bir şey Onu mes'ut edebilmek, ona “garbi|lamağa çalışır gibi göründü. diy“ Avustralya ne sıkıcı yermiş!,, de-| . — Sim Aston mu dediniz. ig dirtmemek için ne yapacaklarını şa|sordu. Berlte telgrafçı Sim şırdılar. Kadın bu 1s$ız çöllerin sa-İmu? halletti adetidir, çiçeğidir. Her şeyidir. Siz) - — Evet, her gördüğünüz gülü koparmak is-| - “İngiliz bir muammayı ter misiniz? İstemez misiniz. Garbi| gibi muzafferane gülümsedi: ie” yi lee delege ka sign Öyleyse ane tanıştı rılarını kaçırmak lekesini nasıl sü- çök memnunum i. ; tersiniz? | Ben Hastingin ba şmuzosui Saatlerden beri hin 1 İsmim Co Smittir. Haydi gelin ha İmiyen İngiliz ağzını aç < zin şerefinize birer kadeh d ) larıma amirane bir tavırla rap içelim! (Devamı eği tavır yrd Sesa Sura asom ezdi TİLES ZE EZ e

Bu sayıdan diğer sayfalar: