3 Şubat 1931 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 7

3 Şubat 1931 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

.. ça» Pazartesi, Salı, Çar. Birbirinden obeyazlerin Teebssüm ettiğiniz yakit dişleriniz Sararmış, çürümüş ve kirli bir tabaka ile kaplanmış ise bütün sevimlilik, bi tün güzellik mündefi olur. Sağlam, beyaz ve parlak dişlere mo- lik olmak için Kolinos kullanınız. Zira! Kolinos dişleri ve diş etlerini matlup surette temizler. Yüksek derecede tek * nos!) dişleri: helden mahfuz kalmasını ve diş etlerini, sİf edilmiş bu muzadı taaffün Koli > diş macunu ağıza alınır alınmaz Men rayihalı bir köpük haline inkrlâ Ye ağzın her tarafına ve hat Tünmez delik ve boşluklarma yeloji şubelerinde ibtisas kesp maliki ecnebiyeye o bilmüsabak Şerait berveçhi âtidir: mezun, yâşı otuz beşten fazla o © B- Ailesinin idaresini temin D- Nümunesi veçhile noter E- imtihana girmeden evvel ka ibraz etmek. 2 Yukardaki şartları haiz huzurunda Zootekni ve Bakteri dandır. Bu lisanlardan birisinin Esas imtihan olan Zootekni edileceğinden taliplerin Mart 9 müracaat etmeleri lâzımdır. Jandarma imalâthanes! ilânlari 1 5000—7000 yatak ve 10000 — 13 bin yastık kılıfı mamul olatak satın mak üzere kapalı zarfla münaka Maya konulmuştur. ? — Münakasanın ihalesi 23 şubat pazartesi günü sant 14 te yapıla" Saktır, z 3 — Kıhflık bez nümünesi eb'at ve lir ve şartnamesi imalithaneden 4 — Mezkür miktarda mamul kılıf- a İtasına talip olanlar teklif mek- ME ve teminatı muvakkatelerile ber imalâthanede müteşekkil ko Misyon A müracaatları ilân olunur. Görele icra dairesinden: er örelede kara Mehmet zade İbrahim Rak? e (210) liraya borçlu Böreleli bal terzi Ali karyesinden olup İstan olduğ riktaş fabrikasında müstahdem Meray bildirilen Ekiz oğlu Yahyaya tanbuy tebliğ gönderilen ödeme emri İs Hür zatı adliye müdüriyetince yevme İstanbuldan infikâk | edip ikametkâhı meçhul olduğu İa- ödeme emrinden anlaşılmış| İlânen tehliğat icrası | talep İşbu borca karşı bir tarihi #öndan itibaren la en gö-İni arzu ediyorsanız her halde Kolinos hulül e-İdiş macununu kullanmız. Üç günde se- der ve dişleri beyaz minesine kadar) meresini göreceksiniz. Umumi deposu: R.FARAGGI 1 st. Yeni Volto han Iktısat vekâletinden: 1— Baytar işleri umum müdüriyetinin Zootekni ve bakteri- A- Türkiye cümhuriyeti tebaasından, baytar mektebi âlisinden taahhüdü halinde müteehhi| bulunanlar da imtihana girebilecektir. ha olduğuna dair beyeti sıhhiyeden musaddak rapor göndermek, C- Tahsil müddetince askerliğinin tecil edildiğine dâir vesi- irmeğe talip bulunanlar arasından vekâletçe namzetler tefrik ve intihap edilerek kendilerine tebliğ edilecektir. 3— Müsabaka Ankarada vekâletçe intihap edilecek heyet 4— Lisan imtihanı Fransızca, ngilizce, Almanca, İtalyanca- alanlar arasında lisandan kuvvetli olanlar tercih olunacaktır. 5.- Müsabakada kazananlardan Avrupaya gideceklerin hini azimetlerinde uhtelerinde memuriyet varsa terkedilecektir, 6— Müsabaka imtihanı 20 Mart 931 tarihinde Ankarada icra Dişleriniz Tebessüm ediyor mu? serian ve suhuletle temizler ve güzel. leştirir, Bu Kolinos köpüğü, yemek artıkla- rının tahammürünü meneder ve ağzm' hamızatını tesirsiz bırakır. Ayni 29;| manda dişleri çirkinleştiren üzerinde- ki sarı tabakayı izale eder ve ağızda emizlik ve serinlik bırakır. Siz de nizin daha beyaz ve cürümesin- ü- pİzin daha pembe ve daha sıhhi olması etmek üzre vekâlet hesabına me- a dört baytar izam edilecektir.

Imıyanlar imtihana girebilecektir. edebilecek akaribinden birisinin likten musaddak bir kefaletnam. wuağekisi Sıkkiyddtde”İamüsnli; olanlardan istida ile müsabakaya iyoloji derslerinden yapılacaktır. intihabında talip serbesttir. ve Bakteriyolojide müsavi derece 31 iptidasına kadar ba istida cii âlisince nazarı itibara alınarak iki ay mühlet verildiğinden mezkür şir. kelte alacağı olan eshabı matlubun ic-! ra ve iflâs kanununun 283 üncü mad.| desi mucibince tarihi ilândan itibaren 20 gün içinde alacaklarmı bilcümle ve. İsniki ile Istanbulda o Baheckapısında Birinci vakıf hanında 50 numaralı ya- İzihanede mukim komiser ve oavukat İMfehmet Fahreddin Beye bildirerek kaydettirmeleri ye hilâfma hareket e. denlerin konkordato o müzakeresinden hariç bırakılacakları ve keza Tera ve iflâs kanununun 289 üncü maddesi mu- cibince konkordato teklifini müzakere İetmek üzere alacaklıların 931931 pa. zartesi günü saat HM te komiser ve m vukat Fahreddin Beyin mezkür yazıha nesinde toplanmaları ve toplanmağa takağdüm eden on gün zarfında vesi- kaları tetkik edebilecekleri ilân olu nur. yedeye çıka Malmüd n Istanbul yi Bir borçtan dolayı haczedilen hane eşyasının venei haliye şu- batının dokuzuncu pazarlesi gü- nü Büyükadada vapur iskelesi civarında çarşıda saat on birden on ikiye kadar bilmüzayede sa- bışı yapılacağından taliplerin yevm ve saati meskürda satış ie müracantı lâzım gele) —— © mahallinde bazr bulunmaları ,edinci İern memurluğundan: Bankada Açtıracağınız Hesap Çocuğunuzun Ziraat Bankası Kulplu ve Kitap Şeklindeki Kumbaralar Iktısadın, Refahın Başlangıcı ÇOCUKLARIN OYUNCAGIDIR Kartal Mal Müdürivetinden: No, su Cinsi Senelik muhammen bedeli | Kimden metruk olduğu : Tötanbul tera riyasetindön; Sokağı Kime İ ietanbuldn Mahmut paşada 256 nu. Pendik Hatboyu o 42 Hane 360 Lâbriyatisten metrük | marah. mağazada tuhafiye | ticaretile e sokağı 29-. 96 Artstididen müştegil iken elyevm İstanbulda Sul e Der MEŞE ie » tan Hamamında ikinci vakıf banmdalj |» Çİna' 12* iğ M4 Balıkcı Nikoliden v 3 üncü katta 8 numaralı dâireyi ika: ,, Bağdat 23 d 300 Vasiloplostan 2 İmetgihı kanuni ittihaz edilen Dilber. MİNA ay İzade incili damatları limitet şirketinin) ,, halet PEŞA 22 O» 60 Denirci Aristiden ” konkordato talebile vukubülan müra- “ RasihEf Ço 16 » 84 Çiçekci Yorgiden » İcaati Jetanbul icra dairesi İtiraz mer- * 75-80 180 Maryongadan j ” — ” Mary gada p- zag - Balâda muhârrer yedi parç* hanenin Hükümetin dilediği anda tahliye edilnieki li şartile bir sene müddetle icara verilmek üzere 1-2-931 tarihinden itibaren müza- | rılmışür. 22 2-931 tarihine müsadıf Pazar günü icar muamelesi Kartal lürlüğünde sat 43 ten 15 şe kadar icra kılmacağından talip olanların 17.5 nisbetinde dipozito akçelerile müracaatları ilân olunur, —2> Çocuklarınıza Türkiye Ziraat Bankası | Kumbaralarını İl Hediye ediniz. İstikbalini Temin Eder. yüzdi Uzunköprü Belediye Ri setinden: 1 — Uzunköprü Belediyesi için kırk b adet yangın söndürme ve sulama arözözü usülile ve 1/Şubat/931. tarihinden itibare münakasaya vazedilmiştir. 2 — 21 - Şubat - 931 Cumart, Belediye dairesinde ihalesi icra “47,5 nisbetinde teminat akçeleril kaları veya mutebi ya” eygir kuvvetinde bir mübeyaası kapalı zarf » yirmi gün müddetle esi günü saat 16 da Uzunköprü . kılınacağından talip olanların e imzaları tahlınd ilim

Aynı gün çıkan diğer gazeteler