23 Şubat 1931 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 8

23 Şubat 1931 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

K — 8 — VAKIT 23 ŞUBAT 1931 re gere ei re Şimdive kadar emsali piyasada görülmemiş İki Defa Anasonla İnbikten Çekilmiş FEVKALADE ii Lezzet ve rayihası gayet nefis, terkibi fevkalâde ağ Rekabet imkânı yoktur; R ti! Bir tecrübe kâfidir. Her yerde arayınız. ma Iktısat Vekâletinen : (100) kilo Sulfat döistirik- nin (10) ton arsenikiyeti sut ve (10) ton hamızı arseniki şartnamesi mucibince 2 | gün müddetle ve kapalı zarf usu- lü ile münakasaya vazolun- muştur . Taliplerin şartname. yi almak üzere Ankarada ik- tısat vekâleti mübayaat ko- misyonuna şimdiden müraca- atları ve münakasaya iştirak için de yevmi ihale olan Mar- tın O uncu pazartesi gününe kadar teklif edecekleri fiatın yüzde 7,5undan ibaret temi- nat akçalarile birlikte teklif- namelerini göndermeleri,ihale günü saat 15)te de komisyon- da hazır bulnnmaları ilân olu- nur. Istanbul Belediyesi ilânları - İstanbul belediyesinden: Beher aşın murabbama 40 lira kıy- takdir olunan Galatada Arapcami mahallesinde Kürkçübaşı “caddesinde 22,12 arşın murabbaı 7 numaralı kulei zemin mahal- M pazarlıkla satılacaktır. Taliplerin şartnameyi görmek için her gün pazarlık için 23-2-931 pazartesi günü saat 15 e kadar Le- yazım müdürlüğüne müracaatları. Emlâk ve eytam bankası İstanbul - şubesinden; İ Kiralık emlâk Mevkii ve nevi Bebek Nisbetiye kasrı 700 Lira Çırpıcıda 6 dönüm tarla 36 Büyükdere Hacı Osman bayırı gazino. 200 Beykoz Tokat çifliğinde ortaçeşme kır kabveciliği » Balâda yazılı emlâk birer sene müddetle bilmüzayede kiraya verileceğinden talipleri ihaleye müsadif 10-3-931 salı günü saat on altıda şubemize müracaatları. (246) Malatya vilâyetınden: Adet Evsafı 200 logiliz malı 40 santim tul ve 3 kilo sıklet 300 Kabul edilecek numune veçhile olacaktır. Esas No. 28 87/10 169 252/11 Bedeli icarı » » Kazma Kürek Varyoz 50 Küskü 10 Beheri2 metre tul ve25kilo sıkletinde olacaktır Mahruti çadır 20 Beheri on kişilik, ma'ıruti İngiliz malından Memurin ,, 5 Beheri üç kişilik, beşik örtüsü Ingiliz bezinden Vilâyet nafia idaresine muktezi olup miktar ve evsafı yuka- rıda gösterilen çadır ve yol alâtı 5-2-931 tarihinden itibaren yirmi gün müddetle münakasaya vazedilmiştir. Mezkür malzeme ve alâtın ihale tarihiniden itibaren nihayet bir ay zarfında vilâyet nafia idaresine tevdi meşruttur. Mütaahhidin matlubatı malze- menin temamen tesliminden sonra tesviye edilecektir. Taliplerin | Malatya vilâyeti daimi encümen riyasetine müracaatları ılân olunur. il Diş macunu Ruj Südo-ro-no Podra Briyantin Kinin-Karbonat ve RA yn GS yg eg PERTEV ve Şeriki Memleketin en eski ve namdar Müstahzaratı itriye ve tıbbiyesi a Pertev Müstahzaratı oc FABRIKASI Tırak cilâları Losyon Diş tozu Esans Kozmatik sair devai komprimeleri Herzevki temin ve tatmin edebilecek nefis müstahzarat TAA Ka Seyrisefain Merkez acantase Galata Köprü başı B. 2362 Şube acentası Sirkecide Mühürdar zede hanı İst 9740 Pire -iskenleriye postası (ankara) “ge. salı saat 10da Galata rıhtımından kalkarak ği çarşamba (o sabahı İzmire perşembe (| sabahı cumartesi (sabahı riyeye varacaktır. Iskenderiye- fyualık Sürat postası Şubat Sal den Gelibolu, Çanakkale, Kü- Ayvalığa kalkacak ve dönüş- te Altınoluğa da O uğraya- caktır; kam vapuru 25 Erzurum “Şiz. ÇARŞAMBA günü akşamı 18 de Sirkeci rıbtımından hareketle (Zongul- dak, İnebolu, Samsun, # Ordu, Giresun, Trabzon, Sörmene ve Rize ) iskelelerine azimet ve avdet edecektir. Tafsilât için Sirkecide Yel- i kenci hanında kâin acentasına müracaat, Tel, Istanbul: 1515 marin, ZAYILER | 336 Senesi ticaret mektebi âlisi kısım 1 den almış alduğum tasdiknameyi zayi ettim; yenisini alacağımdan eskisinin Ohükmü ysktur. o Nurettin Aziz No, 50 Satılık mermer Beşiktaşta Abbasağa camii bavlısında bulunan mermerler pazarlık suretile satılacağından talip: olanların ve daha ziyade malümat almak istiyenlerin şu- batın yirmi dördüncü salı günü saat on üçe kadar Beşiktaşta Akaretlerde $4 No. da Mütevelli | kaymakamlığına ve yevmi mez- kürün saat on üçünden on be- | şine kadar İstanbul evkaf mü- | düriyetinde idare encümenine müracaat etmeleri Doktor.Opcratör all Sezal Cerrahi hastalıklar ve basur memeleri (elektr.kle) | mütehassısı - Divanyolu Dr E- min paşa sokak No: 20 | Telefon is, 3390 Yelkenci Wuuu fi Karadeniz (postası Pireye Iskende- den pazartesi 15 te kalkacak Bi çarşamba Pireyede uğrıyarak Şi perşembe İstanbula gelecektir. | (MERSİN) vapuru 24 | 17 de Sirkeci çükkuyu, Edremit, Burhaniye, g | Iktisat vekâletinden: (100.000) adet Hora fişe- ği şartnamesi mucibince 21 gün müddetle ve kapalı zarf usulü ile münakasaya vazo- lunmuştur. Taliplerin şartna- meyi almak üzere iktısat ve- kâleti mübayaat komisyonu- na şimdiden müracaatları ve müna kasaya iştirak için de yevmi ihale olan martın 11inci çarşamba gününe kadar tek- lif edecekleri fiatın yüzde ye- di buçugundan ibaret temi- nat akçalarile -birlikte-teklifle- rini tevdi etmeleri ve ihale gü- nü saat 15de de komisyonda hazır bulunmaları ilân olunur . tezadepolarla, eczane ve Kayan sahiplerine: çi Koyun ve keçilerin kelebek hastalığı içi iy” n bükümet tarafından imal ettirilen Diste” a falijin bayvan sahiplerine, ecza depolarına 0” ve eczanelere ucuz olarak satılmaktadır. W a Ou koyun için behar kutusu 75 kuruştur. Selimiye! de yüksek baytar mektebinde Dir stofaljin imalâthanesine müracaat edilmesi. Mustame! kamyon muzayedesi Istanbul ziraat mektebi müdürlü- günden; Halkalıda kâin Istanbul Ziraat mektebinde mevcut ve müsta- mel bir adet kamyon 25-Şupat-931 tarihine müsadif çarşamba günü saat 14 te ibale edilmek üzere aleni müzayedeye konul muştur. Taliplerin kamyonu görmek için mezkür mektebe ve şeraiti müzayedeyi anlamak ve münakasaya iştirak içinde yevi ihalede Defterdarlık binasında Mücssisati Iktısadiye mübayaat komisyo” Alyon Nafia başmühendisli: ii d a ğinden; Afyon merkezine 48 kilometro muntazam şosa mesafesindeki | Başağaç köyü civarında karakaya ocaklarından asgari 80,000 ve azami 200,000 kadar 11-12 eb'adında muntazam kaldırım taşi yaptırılacak ve kunlar Afyon merkezine naklettirilecektir. Idar€ | âsgari seksen bin taş getirmeğe ve mütaahbitte icap ederse iki | yüz bin getirmeğe mecburdur. Gerek yalnız ibzar ve gereks€ nakil ile beraber talip olacakların her iki surette de bir taş içi9 fiyat vermeleri ve bunların içinden muvafık fiyat verene 1-3-93İ tarihinde saat 15 te haddi lâyık görüldüğü takdirde ihale edile” ceği ve ihalenin kapalı zarf usulile icra kılınacağı ve talipleri9 i 900 veya 1500 liralık teminatı ile yevmi mezkürda encümeni *f

Bu sayıdan diğer sayfalar: