3 Mart 1931 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 8

3 Mart 1931 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

— 8 — VAKIT 3 MART 193) — rn Fabrika inşası münakasası “ ınhısarı ispirto ve ispırtolu . içkiler müdürlüğünden: umum 1 — Diyaribekir Dağkapısında park civarında tadilen ve ilâve suretile yapı- urılacak soma ve rakı fabrikası binasının inşası kapalı zarf usulile münakasa- ya konulmuştur. 2 —Yarllar ikiye kadar kabul ed lecektir. 1931 senesi Marlının oluzuncu pazarlesi günü saat tam on 3 — Münakasaya ait evrak takım halinde ıdarei merkeziye muhasebesinde 25 liraya mukabil taliplere verilecektir. 4 — izahat almak istiyenler umumi müdürink fen heyeti reisliğine müra- caat edeceklerdir xx IŞIK TERZi MEKTEBİ ei Paris Terzi Akademisi âzalarından Hamza zade Ahmet Hulüsi j ve Hasret Şükrü beyler tarafından küşat edilmiştir. Kadın ve $ erkek talebe kayd Beyazıt Mitat naş» caddesi gi ap 10 ay Ba ga Iktısat Vekâletinden * Ziraat ve baytari binalarının 17000 lıra bedeli keşfı bulunan elektrik fanus ve lâmbaları ta- libine ihale edilmek üzere ka- palı zarf usulile münakasaya çıkarılmıştır. Müddetı münaka- sa 22-3-931 tarihine kadardır. Evrakı fenniıyesı vekâlet muha- sebesıne verilecek 5 İ:ra müka- bılınde telsiz telgraf civarında Enstitüler ınşaatı. heyeti fenni- yesi tarafından verilmektedir. Zarttar 22mart günü saat 16 da Iktısat vekâlet: zıraat müste- şarlığı kısmında komısyon tara- fından küşat olunacağı ilân olunu! Maarif vekâletinden: 1 — Müzayede, münakasa ve ihalât kanununun mevaddı mah- susasına tevfikan kapalı zarf usulile muhtelif mektepler için 300 takım harita mübayaası 20 gün müddetle münakasya konulmuştur. 2 — Bu haritaların münakasasına, evvelce yapılan müsabakada haritaları münakasaya kabul edilebileceği takarrür eden ve ken- dilerine tebligat yapılan firmalar iştirak edeceklerdir. 3 — Münakasaya ait şartnamelerin musaddak suretleri vekâ- let mübayaat komisyonundan alınacaktır. 4 — Münakasa vekâlet mübayaat komisyonunaca 18 mart 931 tarihine tesadüf eden çarşama günü saat 15 te Maarif vekâletin- de yapılacaktır. 5 — Mübayaa olunacak haritaların: 250 takım, Muallim mektepleri içid (bedelleri yüzde 10 lardan tediye edilecektir). 50 takım: Ticaret ve san'at mektepleri için. (Bedelleri bu sene bütçesine mevzu tahsisattan tediye edilecektir). a Büyük Tayyare Piyangosu Z inci Keşide 1 MART 1931 dedir Büyük ikramiye 39000 liradır AYRICA: 15.000, 12.000, 10.000, 8000 Liralık ikramiye Ve: 25.000 Liralık bir mükâfat vardır »VAKIT ın Küçük ilânları D Har gün meşrolsmer Fransızcaya aşina — Ve Türkce, Pransızca daktilo bilir bir Hanıma ihtiyaç vardır. — Galata Aleksiyadi han No. &-8 Acele satılık hane— Kadirga ws- lebe yurdu karşısında 27 No.lu bane 3 kat onbeş oda iki kuyu bir muibak üç belâ iki sofa bir büyük bahçe gör İ| mek istiyenler içindeki Hacı EE ye ta Miplerin limon iskelesinde 96 No. ya mü- İ racaatları, Emlâkinizi kiraya vermek — | için #amvay yahur şimendüler yoluna iskelesine yakın olanlar 9-12 arasında müracında ZAYILER iş bankasından almış oldu- ğum 17404 No: Tasarruf cüzda- | numı zayi ettim. Yenisini alaca- | ğımdan eskisinin bükmü yoktur. Josef Benzonanna Alerkez scentase Galata Köprü başı BR 569 acentası o Sirkecide Mühürdar zade hanı İst,2740 Ayalık Sürat posts (MERSİN) vapuru 3 Mart Salı 17 de Sirkeci den Gelibolu, Çanakkale, Kü- çükkuyu, Edremit, Burhaniye, Ayvalığa kalkacak (o dönüş- Altınoluğa da Ouğrya- caktır. Trabzan kinci gostası | (KARADENİZ) vapuru 5 |) Mart Perşembe akşamı Gala- İN tadan İnebolu, Sinop, Samsun, Ünye, Fatsa, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, (o Hopaya kalkacak ve dönüşte Pazar, Rize, Of, Sürmene, Trabzon, İİ Polathane, Görele, Giresun, Ordu, Fatsa, Unye, Samsun, Sinop, Zonguldağa uğryacaktır. Mersin Postası (ANAFARTA) vapuru 6 Mart cuma 10 da Gölaladan Çafakkale,İzmir, Küllük, Pod- rum, Rados, Fethiye, Antalya, Alâiye ve Mersine kalkacak dönüşte Taşucu, Anamur, Fini- ke, Dalyan, Marmaris, Çanakkale Sube te İnebolu, Geliboluya uğriyacaktır. bandırma postaları Cumartesi, saat 18 de idare rıhtımından kalkar, Salı, perşembe lerinin en büyük vazilesi nedir Çocuklarını Tutumlu TEAK AE Rİ Muktesit Yetiştirmek. ZIRAATİ Bankasındati| İRUNIZ VE O halde! derhal Devlet Demiryolları ilanları Devlet demiryolları umumi idaresi namına bir sene müddetle Mersin limanma gelecek eşya levazım ve emtianın tahmil ve tahliyesi kapalı zarfla münakasaya konmuştur. Münakas 23 mart 931 pazartesi günü saat Devlet demiryolları idaresinde yapılacaktır. Münakasa 23 mart 931 pazarrin teklif mektuplarını ve muvak- kat teminatlarını ayni günde saat 14,30 a kadar komisyon kâtipliği- ne vermeleri lâzımdır. Talipler münakasa şartnamelerini iki lira mukabilinde Ânkars Konya ve Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebilirler. 15 te Ankarada | Konya-Yenice hatti üzerinde Hacıkırı istasyonu civarındaki taş ocaklarından çıkarılacak 8000 M.3 balast kapalı zarfla münaka- saya konmuştur. Münakasa 16-mart-931 pazartesi günü saat İ5te Ankarada Devlet demiryolları idaresinde yapılacaktır. Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat teminatlarını ayni günde saat 14,30 a kadar komisyon kâtipliğine vermeleri lâzımdır. Talipler münakasa şartnamelerini ikişer lira mukabilinde An- karada, Haydarpaşada ve Konyada idare veznelerinden tedarik edebilirler, * * * Devlet Demiryolları ve Limanları Umus mi idaresinden: Bilecik - Karaköy arasındaki Beydemir köprüsünün tamiri do- layısile 5-3-931 tarihine müsadif perşembe günü 4 ve 3 No.li katarlarımız yalnız Haydarpaşa Arifiye-Haydarpaşa arasında sey- rüsefer edecekleri ve Arifiye - Eskişehir - Arifiye arasında seyri sefer etmiyecekleri muhterem ahaliye ilân olunur. sacamoamamaasamayaziiiyeyaeriniinlnmineğmme sesi v Mes'ul Müdür | “ği & ei Refik Ahmet —o—Ç—Ç(|

Bu sayıdan diğer sayfalar: