5 Nisan 1931 Tarihli Vakit Dergisi Sayfa 11

5 Nisan 1931 Tarihli Vakit Dergisi Sayfa 11
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

10 uncu sayıfadan devam Sadık yer Yenicami avlusunda İnadiye meydanında İhsaniye heyet odasında Selimiye heyet odası Doğancılar meydanında »VAKITıns i Kücük ilânları | diki oğotenis Rey verecek mahalleler Gülfem Hatun, Selmanağa, Ru mi Mehmet Paşa, Hacı Hesna Hatun İstanbulun merkezinde— ii Tavaşı Hasan ağa, Dibağlar | rs v — İhsaniye : Selimiye Çakırcı Sinan Paşa, Ahmet er bi Ce lebi Umraniye camiinde Tutluk kahvesinde Pazarbaşı, Murat reis leleri se Hacı Mehmet, Valide ati Kadıasker Ahmet Ef., Arakiyeci Cafer Çengelköy Beylerbeyi Burbaniye Kuzguncuk İcadiye Kandilli Vaniköy Dudullu camii mahal- Aşçıbaşı Kısıklı camii Bulgurlu, Umraniye Beykoz Kazası Sandık veri Anadoluhisarında Kanlıcada Paşabahçede Sandık dolaşacak Salacakâ, İmrahor, Ayazma, Hamzafaki | ra Keçedede, Hayrettin çavuş “2 Pazarbaşı Murat Reis İ Arakiyeci Hacı Mehmet, Validei| Atik Kadırasker Ahmet Ef,, Arakiyeci Cafer Çengelköy Beylerbeyi 3 kat önt Burhaniye heli Kuzguncuk iş İcadiye Kandilli, Vaniköy aa Çekmece, küçük Bak- kal | Kısıklı, Altuni zade Bulgurlu, Ümraniye Aşçıbaşı) —— —— eğ Acele satılık hane — Kadırğa ta lebe karş uh Hm. Arayıp | Türkçe veya Fransızca veyah Rey verecek mahalleler Si Hisar, Göksu Emlâkin'zi satmak yabut kira. Kanlıca, Çubuklu lamak — Paşabahçe, İncirköy | Mere yakm reccahiir Anadolukavağı, Mihrişah Poy-| “43'a kayıt e k niz stanbul. D Fener, Riva, Akbaba, Dereseki | Polenes, Ali Behadir, Paşa man)” dıra | Muratlı, Esenceli, Ömerli, Ko-! çallü | yeke Sırapınar, Küçük Hüseyinli | kon Bozane, Kılıçlı, İshaklı, Mahmut) #91“ Şevket Paşa, Cümhuriyet Beykoz, Yalıköy. skeleve, şimet- İramvaya, vürfa Memurlara veresiye — | fiyatına” elhis Fatih Kazası Sandık veri Eyüp camii Kebir avlusu yüp Kısımçavuş camii Ramide Ocak ittisalindeki kahve Otakkçılarda karakol ittisali 6- binası Ali beyköyü ocak binası karşı- “nda Defterdar iskelesinde halk gazi Mosunda Cerzri Kasım Paşa camii odası M râgümrük tramvay (caddesi pata Ef. kahvesinde ti ethiye Kâtip Müslâhattin ma- lesinde ihtiyar heyeti odasında ima tomrukta ilk mektep bi- da ahtaminare camii odası Ayvansaray Hoca Ali kahye- Fener Abdisüba: ğı ö k şı ocağı önü üçük Mustafa Paşa Gül camii aj “mir hunundâ Elvan zade ca- Yedikule tramvay caddesinde Kaç ii bahçeli kahve ustafa Paşada Çiçek pa- da Myeteia Ef. Göreli vievihanekapı Hacı Evliy Male Ahmet EF. kahvesinde > apı mahfelinde margin tramvay meydanı bel dag Kethüda mahallesinde o- Edi İbrahim ağa kahvesinde mekapı camii Mimar Sinan ihtiyar heyeti hd i âne Mimar Aayas camii ular tekkesi A İPazarmda Kahvehanede A köarap Valide camii Çakırağa camii yavaşta kahvehanesinde hasın a#9da 26 mcı ilk mektep dam, alya tramvay caddesinde İN; Ürlülhalil EE. kahvesinde Ret Verecek mahaleler Üç şehitler, Gümüşsuyu | Rami, Cama, Yenimahalle Fethi Çelebi, Nişancı, Mustafa) < Paşa * Ali B. köy | Eyüp İlham B., Dökreciler : , i sanlıktı dekilere müru TR iMRU EEE Anadolu ano | Türk sigorla şirketinden: 21 mart 1981 tarihinde © Ankaradu ceğiz, Derviş e Türkiye İş bankasında glelâ arak Hatip Müslâhattin, Kâtip Müs- inika edi hisedaran A nini. lâhattin yesinde şirketimiz hisselerinin 6 nums-| Kasım Gönani, Molla Aşkı, Ay» ralı kuponu mukabilinde kazanç ver- vansaray & ei niş hisse b 160 kuruş . e : itası #akarrür et : Tevfiki Cafer, Tahtaminare Hr) san 1081 farihinden itibare zırçavuş, Hacı Muhittin İİş bankası merkez ve su Atik Mustafa Paşa, Avcı B., Ba-|bulda Dördüncü Vakıf lat, Karabaş Abdisubaşı Küçük Mustafa Paşa Müftü Ali! Elvanzade Abdülvedut Cezri Kasım Paşa Muhtesip İskender, Hoca dede. Beyceğiz, Derviş Ali İstan- anmdaki şir |ketimizin muâmelât merkezinde tedi-| a başlandığı hissedarlarımızın.. nal ari ittilârna arzolunur. | Mahkeme v6 ora i'ânları Tunini icra riyüsetinden: stanbulda Mahmutpaşada o Kefeli Koca ER Paşa, Arabacı, Belyar altmda $ numaralı mağazada ma.) yazıt, Ali EF., Cambaziye İnifatura © ticaretile meşgul © Manukl Melek Hatun, Merkez Ef., Vele-|Papasyan ve şürekâsr nam kollektif) di Karabaş şirketinin konkortato için mühlet ita

Beyazıt ağa, Fatma Sultan, Ar.)9: talebile Istanbul icra itiraz mercii dal ne vuku bulan müracaatı üzerne dere) ii i kılınan tetkikat neticesinde konkorda-! Ördek kasap, Ereğli Deniz Ap-|to talebinin nazarı itibara aleme tal, Nebehar, Molla Şeref ve icra ve iflâs kanununun e 2791 | Kazlı çeşme, İmrahor, Hacı Ev-| hat, Hacı Hamza Yusuf Kahriyei atik Hatçe Sultan, Ni: şah nine ve işbu mühletin ilânile beraber) Mimar Sinan, Keçeci, Karabaş |icra ve tapu sicil e Ol Hüsam B., Kırkçeşme, dirilmesine karar verilmiş olduğu ilân| İskender Paşa, Murat Paşa, So-|olunur. | fular, Hasan, Halife Hoca, Avis| © #eronbul asliye Sinan ağa, Kirmasir, Şeyh Resmi) ticaret dairesinden Mahmut | Mukaddema mahkememizce ilünt Baba Hasan Ali, Guraba, Hüse-iflâtina karar verilen nda Şi ağu hen i u ir ie ah ve İskender An ti Emin B., Keçi Hatun, Çakır ağa'nin atacaklılarile ön Davut Paşa, Hopyar kordâtonün tasdiki tal yevmi Kürkçü başı, Kasap İlyas tetkiki olarak 16 şembe günü tayin kılınmış kon- İkordatoyn itiraz edec yevmi mezkörda si ci ticaret mahkemesinde ispatı etmeleri lüzumu ilân olunur, nahkemesi birinci Sancakdar Hayrettin, Hacı Hüse yinağa vücet Hacıkadın. j askerlik * 11 — VAKIT 5 NISAN 1937 VAKIT, | Gençik ve Çocuk iktisat kuponu 5 Nisan 1931 ILAN Adana vilâyetinin Karaisalu | kazasında Karakuzmorca taş or manından senede 1000 on sene- den 10000 metro mikâp çam &şcarı ohakkındaki (müzayede müddeti 114-931 tarihine kadar almak gam» ve şerailini öğrenmek isti . . ile: Mokbada JOrulün İ Ticaretanesi yeti umumiyesile istanbul Ormar Her Nevi kırtasiye, mek» İ , tep levhaları, rkçeden müdürlüğüne ve mahalli ormat Fransızcaya, Fransızcadan idaresine ve taliplerinde yevm halede Ada müdü a a nalede Adana orman müdür Türkçeye lügatler bulunur stanbul Ankara caddesi Ne, 117 yetinde müteşekkil komisyon: müracaat eylemeleri, Zonguldak nafia basmühendi liğinden: Devrek-Reşadiye oyolunün9 4 986-15--069 kilometreleri ara- sında 12199 lira bedeli keşifli 5083 metre mik'ap ham taşın ocaktan ihraç ve yol boyuna nakli ve istili 21.3-931 tarihinden itibaren 11-4-93İ tarihine müsadif cumartesi günü saat 15 te ibale edilmek üzere yirmi bir. gün müddetle kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. o Taş bedeli 931 senesi bütçe- sinin mevkii mer'iyete vazından sonra tediyeye başlanacaktır. Talip olanların tafsilât almak üzere nafia başmühendisliğine müratdatları ve münakaşaya iştirsk için de mezkür günde vakti muayyeninde teklifname ve yüzde yedi büçuk beminat akçesile birlikte vilâyet daimi encümeninde isbatı vücut etmeleri ilân olunur, 3 temdit edilmiştir. izahat Feraz « ve Zonguldak Nafia baş Mühendisliğinden: Zonguldak - Devrek yolunun 2 --775-6-- 500 kilometreleri ârasındahi kısmının tamiratı esasiyelerine muktazi (8075) lira (80) kuruş bedeli keşifli (2980) metre mwik'ap bam taşın ocaktan ihraç ve yol boyüna nakli ve istifi 21-3:931 tarihinden itibaren 11-4:931 tarihine müsadif cumartesi günü saat 15 te ihale edil- mek üzere yirmi bir gün-müddetle ve kapalı zarf usulile müna- kasaya konumuştur. Taş bedeli 931 senesi bütçesinin mevkii mer'iyete vaz'ından sonra tediyeye başlanacaktır. Talip olanların tafsilât almak üzere Nafia Baş mühendisliğine müracaatları ve münakasaya iştirak içinde mezkör günde vaktı muayyeninde teklilhame ve yüzde yedi buçuk birlikte olunur. Zonguldak Nafıa başmuhendisli- önde: Ereğli - Devrek yolunun 344-137 - 374-647 kilometreleri ara- sında şose inşasına muktazi (7932) lira (60; kuruş bedeli keş- ifli (3910) metre mik'ap ham taşın ocaktan ihraç ve yol boyuna nakil. ve istifi :21-3.931 tarihinden itibaren 11-4-931 tarihine müsadif Cumartesi günü sa.t 15 te ibale edilmek üzere Yirmi bir gün müddetle kapalı zari usnlijfe münakasaya konulmuştur. Taş bedeli 931 senesi bütçesinin tasdik ve mevkii mer'iyete vaz'ından sonra tediyeye başlanacaktır. Talip olanların tafsilât almak üzere Nafıâ baş mühendisliğine müracaasları ve münakasaya iştirak içinde mezkür günde vaktı muayyeninde teklifname ve yüzde yedi buçuk teminat akçelerile birlikte vilâyet daimi eneümeninde isbat vücut etmeleri ilân teminat akçesile vilâyet daimi oencümeninde isbalı vücut etmeleri ilân olunur. elsi. Ml MM Satın. olma o ilânleri | a alma, heyetinden İbste tarih 031 25-4-931 itaat ve Müessedatin ve mahrukat ri yukarıda yonunda yapi” e merkür vekirdesi Müteahhidi evel nam ve hesübir İârak 30 mart 9Sİ pazartesi günü zarlıkkla ihale edileceği ilân edilen 10 her gün v > ton motorin yağma talip çıkmadığur natlarile esi 5 nisan 991 pazar günü sa-'mize miraca at HM te yapılacaktır. Teliplerin şart- nilmunesini görmek üzere atinden evel temi- Fındıklıda hey'eti- “hume ve ihale s. dan ihs Pışüngo 10. cu tertip 2 inci keşidesis ne ait olun ( 1.000) lira isabet eden-( 16445) numara ve -C- bilet sahibine bayii tara- 100) lira verilmesi lâzım ge'irken sehven (20) Lira veril- ümüze de o su- olmakla mez- n ikramiye far- kı. o'an (80) Hrayı almak üzere f olduğunu isbat edecek Müdürlüğü- ZAYILER muvakkat zayi ettim. ! eskisinin Kıt'amdan aldığım tesket emi Yenisini alacağımdan hökmü olmadığını ilân ederim. Kılar E olu Sezüi serili fından Venervolu. bakkal ittihadı Milli Türk sigorta şirketinden: 28 mart 1981 tarihinde . ale ikât eden İissedarân heyeti umü irketimiz hisselerinin 10 mukabilinde ve terkif edi 0 kuruş iş olduğundan $ nisan 1951 tarihinden İtibaren G da Ünyon hanmda kâin şirket miş ve Müd miş V lüdür İ retle gönder kür bilet sahibi sinde ralı | ver vesikalarile | olunu: a bulunulacağı his sedariarımızın nazarı iltildma o sr miz lunur,

Aynı gün çıkan diğer gazeteler