5 Aralık 1932 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 6

5 Aralık 1932 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

> Sayıta 6 GR RE amaa S I EMA VAKIT NA MMA” Zayıflamıya dair i On sekiz lük bir rejim SİZ Halime "İki vede Halimi Zayıflamak moda.. Bunu bili- yorüz.. Fakat nasıl zayıflamalı Biz, bu işin, şahsa göre ayrı ayrı usulleri istilzam ettiğine kaniiz. Bazı kimseler bedeni terbiye ile bazı kimseler sıkı bir rejim takip ederek zayıflarlar. herkese göre de linde çıkan bir Alman gazelesi —Berlinde Çince gazete çıkmaz- Rejimler de i zayıfla- tabilir... İ lop yumurta, bir tomates, biraz salata, bir portakal. İKİNCİ GÜN; öğle Bir portakal, bir lop yumurta yemeğini salla, iki dilim kızarmış fracelâ.. | şir. Fakat, Ber- |l i n it İ ya! > Amerikalı sinema artist- lernin takip ettiği bir rejimin ye- İ mek listesini neşrediyor. tatbik edilsin sadece bu hususta bir fikir edinilmesi i- çin bu listeyi neşrediyoruz. Aynen Evvel emirde rejim on sekiz | gün içindir. Bütün rejim deva- mınca sabah kahvaltıları değiş- | memektedir. bu kahvaltılar az $€- | kerli; az sütlü bir veya iki fincan kahve, yahut çay ile bir elma ve- Ya portakaldan ibarettir. / İster kahve içiniz ister çay. Yalnız bir gün kahve, bir gün çay daha münasip olur. Kahve veya Say, öğle ve aksam yemeklerinde de içilebilir. BİRİNCİ. GÜN; öğle yemeği: Bir portakal ve yahut elma, bir Top yumurta, altı dilim hiyar ya- içilirse hut yağsız salata, üç dilim kizar. | gi: Biraz beyaz peynir, üç dilim | mış francelâ. Akşam yemeği: İki BM ANA Akşma yemeği: İskara biftek, sa- lata, bir tomates, bir portakal. ÜÇÜNCÜ GÜN, öğle yemeği: | Bir portakal, bir yumurta, seki dilim hiyar. Akşam ğır pirzolası, yumurta, üç iki'zeytin, salata; portakal. İ DÖRDÜNCÜ GÜN, öğle yeme- yemeği: Sı- turp, kızarmış francelâ, bir (o tomates, Yİ TL Marsel Rone kendini sinemaya hasretti Rene Orladaki £ Bemi Sis, Kana; artistlerinden Marsel Rone artık kendini tamamen sinemaya iu retmek üzere Fransanın milli ü- yatrosu demek olan bulunduğu müesseseden çekilmişti. “Mektup,, ve “Gaip Fener filmlerinde çok kuvvetli şahsiyeti ile kendini göstermiş olan bu kıy- metli ve güzelliği kadınlık ve ih- Brasile karışık olduğu için tama- mile nev'i şahsına münhasır kal- maş olan bu artisti, bu kararına »ağmen sık sık göremiyoruz. Marsel Rone, sinemada sadece * Ölelle bir gec mükdir Lap bacak teşhiri ve uzun uzun öpüş” melerle kolay şöhretler arıyan gün- bir portakal. Akşam yemeği: İs- kara biftek, salata, bir portakal. BEŞİNCİ GUN, öğle yemeği : “ir portakal, sığ ta. Akşam yemeği: Bir yumurta, üç dilim kızarmış francelâ, bir portakal. ALTINCI GÜN, öğle yemeği : Portakal, çay ve yahut kahve. Ak- İ sam yemeği: Bir yumurta, üç di- ( lim kızarmış fracelâ, bir portakal. YEDİNCİ GÜN, öğle yemeği: Bir portakal, iki yumurta, bir to- Akşam yemeğ: Sığır pirzolası, altı dilim mates, salata, iki zeytin. hiyar, iki zeytin, bir tomates, bir portakal. SEKİZİNCİ GÜN, öğle yeme- ği: Dana eti, salata, bir portakal. Akşam yemeği: Kızartma et, is- panak haşlama, dört kuş konmaz, bir portakal, bir dilim kızarmış francelâ. DOKUZUNCU GÜN, öğle ye- meği: Bir yumurta, bir tomates, bir portakal. Akşma yemeği: Ba» lık ve yahut biraz söğüş, sirke ve yağlı salata, bir dilim ( kızarmış ekmek, bir portakal. ONUNCU GÜN, öğle yemeği : Bir portakal, sığır pirzolası, sala- ta. Akşam yemeği: Bir portakal, kızartma, ON BİRİNCİ GÜN, öğle yeme ği: Dört dilim ile, kahve. Akşam yemeği: zartma, dört turp, iki zeytin, tomates.. ON İKİNCİ GÜN, öğle yeme- ği: Balık haşlaması, iki keyk; bir portakal. Akşam yemeği: Sığır pirzolası, salata, bir tomates, bir gi fracelâ | tereyağı Kı- bir İ portakal, üç zeytin. cins artistlerden olmadığı için ken | disine müşkülâtla oynayacak film bulmaktadır. Şayanı dikkat bir şey varsa, o da bu artistin ekseri | | ya Fransadan ziyade olmasına rağmen— İngilterede- oynayacak film bulmasıdır. Maamafih, Marsel Röne, Fran- | sada Leş Mitler tarafıntlan yapıl | muş olan (Otelde Bir Gece) fil mini yaptı, Bu filmde yeni artist- lerden Betti Stokfielt ile oyna» zel bir kızdır, —Fransız | İ i ON ÜÇÜNCÜ GÜN, öğle ye- meği: Bir yumurta, üç dilim kr zarmış francelâ, bir portakal, Ak. sam yemeği: Iskara biftek, sala- ta, dört turp, bir yumurta, ON DÖRDÜNCÜ GÜN, yemeği: Bir yumurta, üç dilim kı- zarmış francelâ, bir (portakal. Akaşm yemeği: Sığır bir tomates, bir portakal. öğle pirzolası, ON BEŞİNCİ GÜN, öğle yeme: | ği: Bir yumurta, bir tomates, bir portakal. Akşam yemeği: — Sığır pirzolası, tomates, iki dilim kızar- | | mıştır. Bu sonuncu artist de gü- | mış francelâ, bir portakal. ON ALTINCI GÜN, öğle ye- pirzolası, sala» | Artistik “Sinemasında a dim.8 Gins Her gün çıkabilen bir fırsat iki genci biribirine yaklaştırır. İşte kumpanyasının yıldızı olan meşhur muganniye Eva Petri ile Marana prensi arasında da bu böyle olmuştur, Eva onun kim olduğunu bilmemektedir. Prens “te alâka peyda ettiği kadının Maranaya hareket etmeğe mec bur olduğu akşam meşhur mu- ganniye olduğunu: öğrenmiştir. Marana prensinin amca zadesi Venzel de, servetini Marananın petrol menbalarını ele geçirmek için kullanmayı bilen banker Ra- vel ile birlikte Evaya aşıktır. O, bu işin içinde ne olduğundan ha- beri olmayan Eva ile uyuşur. Evanın kendi servetini de idare eden bu şahsa karşı hudutsuz bir itimadı vardır. Ravel, ihtiyar Marana prensi- nin uzun müddet ömrü olmadı- ğmı öğrenir ve Evanın villasında verilen bir veda ziyafeti esnasın- da, Venzele mukaveleyi imza ettirmeyi düşünür. Aynı akşam, Mihael, (oEvayı O TRAVİTA'yı söylerken dinler ve onunla gö- rüşmeden gitmemeğe karar ve- rir. Mihaslin Evaya aşık olması Venzelin taliine yardım eder gi- bi görünmektedir. O, akşam, o da Evanın villasma geldiğinden Raven hiç bir şeyden şüphe et- | miyen Mihaeli Evanın yanında bırakır ve himayekârı ile birlik- 1) Perkemle alışmızdan Kadın başlanacak olan te tayyare ile Maranaya hareket | eder. Mihael işin çok geç farkına varır, Venzel Maranaya gider gitmez Mihaelin memlekete gir- tılmasını emretmiştir. Eva buna son derece hiddet- lenmiş ve Mihaeli Maranaya ta- nınmadan sokmaya karar ver miştir. Onu kumpanyasına alır ve temsil verecekleri Marana hududunâ gelirler, Eva kendini tamlır. Evan sesini ta'it eden A meği: Bir yumurta, bir ; tomateş, bir portakal, Akşam yemeği: Kı- zartma, salata, portakal, ON YEDİNCİ GÜN, öğle ye- meği: Eskalop, salata, “portakal. Akşam yemeği: Iskara balık, is- | panak, portakal. | ON SEKİZİNCİ GÜN, öğle'ye- meği: İki yumurta, bir tomates, iki zeytin, salata, portakal, Ak- | şam yemeği: Kızartma, altı turp, İ portakal, Bu rejimi, sinema yıldızları tat- bik edip muvaffak olüyorlarmış . Fakat bu on sekiz gpnde ne ka mesini men için hududun kapa” | EVErSE Alpar genç bir kadın da hududu 4 çer, Prens olduğundan şüphe © len tenör Florian da tevkif © nur. Hakiki prens arkasına £ diği bir prens elbisesile halk a! sına karışır. Banker Evanın pr* si memlekete soktuğundan $Ü helendiğinden onu her tara! aramaktadır. Mihaci dostları b zı zabitlere kendini tanıtır ertesi gün harekete geçme karar verilir. Venzel Evaya $ rayada tahsis ettiği daireye dar refakat eder. Eva orada haele kavuşacağı dakikaya İn zar etmektedir. Fakat Ravel! nun müsaadesiz dışarı çıkmasi menetmiştir. Mihael dostları “ sıtasile Evanın kapısı önünde nöbeti alır. Taraftarları da iki€ gelip sarayı ele geçirecekierdi Eva can sıkıntısı ile Mihael evil de iken söylediği tangoyu sö lemeğe başlar. Birdenbire Mi elin sesini işitir, kapıyı açar “ Mihaeli tanır. Onu odasına 4 Kararlaştırılan saatte Mihael dostları gelir ve onu yerinde gi remeyince şaşırırlar. Ö esns Venzel habersizce gelir ve Evi nın odasından çıkmak üzere b” lunan Mihaeli tevkif ettirir. Ra vel, Evan ricası üzerine mukâ veleyi imza etmesi şartile Miha eli kurtarmayı vadeder. Eva, Ra tfların Art velin entrikaları hakkında sinemaşıda. gönterilmiye yi gp çet linin gözünü açmağa karar ye | Eva pencereleri açar ve o Ki & lâtif bir surette teganni ede, bi halk bu tatlı sesten baş” çe şey dinlemek istemez. Hef yi kaybettiğini hisseden Ven? Mi | zat kardeşinin kapısını Me gö hael parlak üniforması içli ründüğü vakit, ahali m neş'e içindedir. Z Ev Bu saadete iştirak ede ari da kendini prensin kolls sına atar. Yİ dar zayıfladıklarını söy“ Her halde, on sekiz 5, tartılıp tekrar bir on İ rejime devam edenler * Buna nazaran... Her halde, şuras* bu rejimi takip ©©© istifadeler görüyorla” : Rojimde olduğu için veremez, kabul edemeZ etmez. Kimbilir, beli jim, bu iktisadi pal da "işten artmaz, ii | darbı meselini teyit " tır. yi yy yi i orl gom şı ik değ muh akk” n 35 çin 7“

Bu sayıdan diğer sayfalar: