July 7, 1933 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 6

July 7, 1933 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

—6 — VAKIT 7 Temmuz 1933 Maaş muameleleri “biten malül efrat ve eytam listesi —..ş Mili Müdafaa vekâletince maaş muameleleri bitirilerek resmi senetleri muntazam borçlar müdürlüğüne gönderilenler: (Dünkü nüshadan devam) Malal efrat kısmı Bektaş oğlu Mehmet Antalya, Hüseyin oğlu Mehmet Birecik, Mustafa oğlu İsmail Muğla, Ha- mit oğlu Ali Yenişehir, Mehmet oğlu Abdürrahman Eskişehir, Ali! oğlu Yunus Adapazarı; Durmuş oğlu Osman Develi; Ahmet oğlu Osman Çorum; Ali oğlu Mehmet! Balıkesir; Hasan oğlu Hüseyin Konya; Abdürrahman oğlu Meh - met Davas; Mahmut oğlu Ömer Beyoğlu; Abdullah oğlu Mehmet Adapazarı; Ibrahim oğlu Osman Adapazarı; Ağan oğlu Mustafa Adapazarı; Mehmet oğlu Ahmet Adapazarı; Ali oğlu Mehmet Hı - nıs; Mustafa o, Mehmet Cide Mus tafa oğlu Hüseyin Sivribisar; Yu- nus oğlu Süleyman Tarsus; Halil oğlu Abdürrahman Urfa; Mehmet > Oğlu Mustafa Çal; Ali oğlu Mel “met Kadıköy; Mehmet oğlu Ah - “met Tefenni; Reşit oğlu Mehmet Fatih; Halil oğlu Hasan Yenişe - | hir; İsrail oğlu Ali Demirci; Mus- — © tafa oğlu İsmail İzmit; (Hüseyin oğlu Halil Yenişehir; Hacı oğlu Muha Fatih; Musa oğlu Yusuf Yenişehir; Hüseyin oğlu Vakkas! Besni; Ahmet oğlu Salih Adapa - zarı; Ali oğlu Ibrahim Adapaza - © Ori; Mehmet oğlu Ali Çal; Raşit “oğlu Riza Adapazarı; Ahmet oğ - lu İbrahim Aydın; Süleyman oğ - lu Mustafa Kırkağaç; Yunus oğlu “Ali Vezirköprü; Ali oğlu OÖmer Emirdağ; Kurban oğlu Hasan A- dapazarı; İbrahim oğlu Mehmet Orhaneli; Ali oğlu Süleyman Di- yarbekir; Osman oğlu Ahmet Es- © kişehir; Yusuf oğlu İsa Emirdağ; Mehmet oğlu Ali Akseki; Ibrahim © oğlu Hıfzı Kasaba; Hüseyin oğlu © Mehmet Boyabat; İzet oğlu Mus - © tafa Kırkağaç Mustafa oğlu Ali Kırkağaç; Süleyman oğlu H. Mus- — tafa Kırkağaç; M. Şerif oğlu Yu- nus Elâziz; Bekir oğlu Osman Sor- © Ogun; Raşit oğlu Şaban Kayseri; © Nuri oğlu Osman İnegöl; Hasan oğlu Hüseyin Büyükliman; Süley- © man oğlu Yusuf İskilip; Mehmet — oğlu Ramazan Kırkağaç; Emet oğ “lu İsmail Kütahya; Ali oğlu Hü - seyin Muğla; Mehmet oğlu Salih! iu Mustafa Bolu; Süleyman oğlu İzmit; Yakup oğlu Bekir İzmit; Halil oğlu Tevfik Çatalca; İbra- © him oğlu Hüseyin İzmit; Numan © oğlu Şükrü Adapazarı; Emin oğ - man İzmit; Ali oğlu Hasan Üsküdar; İs- Di mail oğlu Ali Adapazarı; Mehmet “oğlu Yaşar V. Köprü; Mehmet oğ- © lu 5. Ahmet Vezirköprü; o İsmail oğlu Osman Erzincan; Salih oğlu © Ömer Ankara; Ahmet oğlu Meh » ç met Ankara; Bekir oğlu Abdülka- dir Maraş; Mehmet oğlu Ali Kır- >kağaç Bey ve efendiler. 3 Efrat Eytam kısmı Mehmet oğlu Durmuş Bolu; , Mustafa oğlu Halil Orhaneli; Ib- © rahim oğlu Halil Tavşanlı; Riza oğlu Nuri Göynük; Oo Ahmet oğlu © Ali Çankırı; Ömer oğlu Hüseyin — İskilip; Mehmet oğlu Mehmet Mu- © durnu; Üzeyir oğlu Fazlı Babaes- oki; İbrahim oğlu Mahmut Ordu; Hanefi oğlu Osman Ankara; Meh- - met oğlu Mehmet Lâdik; Ibrahim “oğlu Abdullah Bursa; Hasan oğlu i rahim Nazilli; Hüseyin oğlu Ali İ il oğlu Bekir Emet; Hüseyin oğ - Bilâl Lâdik; Ali oğlu Rifat Bolu; Osman oğlu A. Osman Bürhaniye; Yusuf oğlu Mehmet Arapsun; Os- man oğlu Rifat Pazar; Hüseyin oğ lu Ali Kalecik; Süleyman oğlu Ramazan Balıkesir; İbrahim oğlu Mustafa Yenişehir; Mehmet oğlu A. Hilmi Bergama; Mehmet oğlu Mehmet Geyve; Mehmet oğlu Ha- san Bayındır; Halil oğlu Ahmet Aydın; Hüseyin oğlu Hüseyin Ve- zirköprü; Hüseyin oğlu Ali ilgm; Mustafa oğlu Mevlüt Tarsus; Mu- sa oğlu Mehmet Bayramiç; Ömer oğlu Mehmet Yenişehir; Süleyman oğlu Mehmet Yozgat; İsmail oğlu Ali Orhaneli; İsmail oğlu Hüseyin Orhaneli; Ahmet oğlu Mehmet Polatlı; Hasan oğlu Hüsnü Tekir- dağ; Ahmet oğlu Abmet Düzce; Numan oğlu Riza Araç; Arif oğ - lu Ahmet Karacasu; Halil oğlu İdris Yenişehir; Veli oğlu Ali Gü- | müşhacıköy; Şaban oğlu Ali Ban- dırma; İmam oğlu Mahmut Urfa; Mustafa oğlu Ahmet Gülpazarı; Hüseyin oğlu Mustafa Bolu; Eyüp oğlu Ali Soma; İbrahim oğlu İb - Bayındır; Ahmet oğlu Mehmet Sö- ğüt; Ömer oğlu Tevfik Mudurnu; ! Hasan oğlu Durmuş Beyşehir; Ali oğlu Hasan Taşköprü; Hüseyin oğ lu Mustafa Gerede; Kurak oğlu! Dursun Adapazarı; (o Derviş oğlu Mehmet Nevşehir; Mehmet oğlu İsmail Mecitözü; o Satılmış oğlu Hakkı Çankırı; Hasan oğlu Nuri Çankırı; Veli oğlu Hüseyin Kes - kin; Hüseyin oğlu Yusuf Anamur; Mehmet oğlu Ahmet Biga; Hasan oğlu Aziz Biga; Hüseyin oğlu Ab- dullah Çorum; Mehmet oğlu İbra- him Bucak; Ali oğlu Mehmet Bey- şehir; Celâl oğlu Bilâl Bursa; İbra- him oğlu M. Emin Bergama; Ali oğlu Hasan Eceabat; Mehmet oğ- lu H. Ibrahim Gediz; Yusuf oğlu Mustafa Ş. Koçhisar; Halil oğlu Mehmet Beyşehir; Ahmet oğlu E- min İskilip; Recep oğlu Osman Çankırı; İbiş oğlu Mustafa Tekir- dağ; Mehmet oğlu Kâmil Balya; | Mustafa oğlu Mustafa Yenişehir; Ali oğlu Hasan Sandıklı; Hasan oğlu Mahmut Zara; A. Osman oğ- lu Mustafa Pötürge; Hüseyin oğ - Ömer Alaşehir; Mahmut oğlu Ah- met Biga; Mustafa oğlu Mehmet Denizli; A. Kaya oğlu Abdullah Keban; Ömer oğlu Hasan Bahçe; Tufan oğlu Niyazi Ardahan; Ha- lu E. Hüseyin Denizli; Mehmet oğ lu Osman İnegöl; (o İbrahim oğlu Hüseyin Isparta; Osman Oğlu Mustafa Mudurnu; Ali oğlu Os - man Bünyan; Himmet oğlu İbra - him Smdırgı; Veli oğlu Mustafa Bayramiç; oAbdürrahman oğlu Halit Bolu; Mestan oğlu İsmail Aydın; Hasan oğlu Ibrahim Sın - dırgı; Ali oğlu Mehmet Görele; Emin oğlu Mehmet inegöl; Meh - met oğlu Ali Söğüt; Ömer oğlu Hüseyin Sandıklı; Durmuş oğlu Mustafa Sandıklı; Ahmet oğlu İs- mail Bursa; Ali oğlu Mehmet Lâp- seki; Abdullah oğlu Ahmet Akse- ki; Bediç oğlu Hicret Biga; Sü - leyman oğlu Kaya Ankara; Mus - tafa oğlu Zühtü Kadrköy; Mami - lu oğlu Musu Besni; Dursun oğlu İbrahim Rize; Halil oğlu Ömer Havza; Ömer oğlu Mehmet Hav - za; İsmail oğlu İbrahim Hayrabo- | lu; Kanber oğlu Salih Divrik; Himmet oğlu Mehmet Divri Halil oğlu Süleyman Tavşanlı; Mehmet oğlu Osman Bursa; Hü - seyin oğlu Mehmet Ilgın; Ahmet oğlu Mehmet Karacasu; İbrahim oğlu Etem Sivas; Riza oğlu Hüse- yin Kastamonu; (Yusuf oğlu Ali Bozkır; İsmail oğlu İ, Hakkı Ber- gama; Veli oğlu Ahmet Divrik; Mehmet oğlu H. Aslan Kemaliye; Ali oğlu Mahmut Sandıklı; Mus - tafa oğlu Hüseyin Beyşehir; Veli! oğlu Ali Çankırı; Yusuf oğlu Ali Dörtyol; Hasan oğlu Mehmet Mak kara; Ibrahim oğlu Mehmet Gö - nen; Adem oğlu Ahmet İzmir; Geri oğlu Ahmet Karacabey; Ha- Nil oğlu Selim Hayrabolu; Mehmet oğlu M. Nuri İsparta; İsmail oğlu Ahmet Tavşanlı; Yahya oğlu İs - mail Bayramiç; Hüseyin oğlu Mus tafa Kula; Abdi oğlu Hasan Vi ze; Ali oğlu Halil Bursa; Mehmet oğlu Adıgüzel Ardahan; Mustafa oğlu Ramazan Uşak; Halil oğlu Ali Gümüşhacıköy; Ahmet oğlu Halit Çerkeş; Halil oğlu Emin Ci- de; Mustafa oğlu Osman Kırşehir Hüseyin oğlu Ahmet Aydın; İs - mail oğlu Derviş Bursa; Mehmet oğlu Ahmet İnegöl; Mehmet oğlu Kadir Edirne; Ahmet oğlu Ali Polatlı; Tahir oğlu Yusuf Balrke - sir; Hasan oğlu Emrullah Çorlu; Osman oğlu İbrahim Beypazarı; Hasan oğlu Bahri Arapgir; Os - man oğlu Veli Mihalıccık; İbra - ! him oğlu Rüştü Boyabat; Ali oğ- lu İsmail Denizli; Hakkı oğlu Ri- za Fatih; Ahmet oğlu Ramazan Balya; Süleyman oğlu Satılmış Sungurlu; Mehmet oğlu Ömer Bar tın; Mahmut oğlu İsmail Kozan; Hüseyin oğlu Mutuş Karacabey; Ali oğlu Ahmet Göynük; Şerif oğlu Nuri Manisa; Halil oğlu Hü- i seyin Havza; Mehmet oğlu Meh - met İnegöl; Sadettin oğlu Şerafet- tin Mudanya; Süleyman oğlu Ah- | met Mudanya; Veli oğlu Mustafa Boyabat; Osman oğlu Fevzi Or - hangazi; Halil oğlu Şükrü Orhan- gazi; Ali oğlu Osman Mehmet oğlu Ali İskilip; Salih oğ- lu Ahmet Görele; Memiş oğlu Re- cep Tosya; Ahmet oğlu Mustafa Bünyan; Ali oğlu Halil Çatalca; Osman oğlu Mehmet Bünyan; Pehlivan oğlu Ali İznik; Derviş oğ lu Eşref Adapazarı; İbrahim oğ - lu M. Emin M. Kemalpaşa; Eyüp oğlu Ahmet Gönen; Mustafa oğlu Şakir Bakırköy; Mehmet oğlu İb- rahim Uşak; Ali oğlu Ali Kızılha- mam; Mehmet oğlu Eyüp Çankı - rı; Halil oğlu Nuri Çanakkale; Hasan oğlu Mustafa Bolu; Salih oğlu İzzet Çatalca; Şakir oğlu Hakkı Düzce; Osman oğlu Osman Bolu; Şakir oğlu Hüseyin Ayan - cık; Yusuf oğlu İsmail Bursa; Ali oğlu İlyas Gönen; Mustafa oğlu Ali Sorgun; Ali oğlu Yusuf Ber - gama; Yusuf oğlu Osman Of; Mehmet oğlu Mehmet G. Antep; | Mustafa oğlu Tahir Soma; İsmail İ oğlu Ahmet Konya; İsmail oğlu Ahmet Arapkir; Ömer oğlu Mus- Gerede; | tafa Sivas; Osman oğlu Bekir Uş- şak; Abdullah oğlu Tahir Sulta - niye: Zeynel oğlu Mehmet Mer - zifon; Hüseyin oğlu Kâmil Bus - sa; Sait oğlu Süleyman Fatih; Mustafa oğlu Abdullah Yozgat; İslâm oğlu Ömer Biga; Mustafa oğlu Osman Avanos; Bekir oğlu Hüseyin Söğüt; Ali oğlu Hüseyin Merzifon; İbrahim oğlu (Osman Taşköprü; Hüseyin oğlu Mustafa ramiç; Ahmet oğlu Hasan Biga; Mahmut oğlu Mehmet o Giresun; Hüseyin oğlu Salih Reşadiye; Ab - dullah oğlu A. Osman Mustafa oğlu Halil Mecitözü; Hü- seyin oğlu Mehmet Bursa; Ömer oğlu Hasan Yenişehir; Bal oğlu Şaban Biga; Hüseyin oğlu Meh - met Akhisar; Hüseyin oğlu Meh- met Alucra; Hasan oğlu Çumra; Ahmet oğlu Ali İznik; Mehmet Hasan Ayancık; Mehmet oğlu Hüseyin Balya; Mustafa oğlu Mustafa Çarkırı;"Ahmet oğlu İs- mail Hayrabolu; Mustafa oğlu Ahmet Orhangazi; Ahmet oğlu Simav; Göynük; Mehmet oğlu Ali Adana; Hasan oğlu İsmail Çankırı; Hüse- lu Hüseyin Soma; İsmail oğlu Os- man Tavşanlı; Şerif oğlu Mustafa G. Antep; İsmail oğlu Süleyman Merzifon; Mehmet oğlu: Nuri. durnu; Mehmet oğlu “-Muharrem İnegöl; Hasan oğlu Süleyman Se- ma; Mahmut oğlu Mehmet Deniz- li; Mehmet oğlu Ömer Keskin; Mehmet oğlu Kâmil Erzincan; İs- mail oğlu Mustafa S. Gazi; Ali oğlu Adil Bünyan; İsmail oğlu Kerem Taşköprü; Hasan oğlu Hü- seyin İzmit; Mahmut oğlu Süley - man Urfa; İbrahim oğlu Ali Na - zilli; Osman oğlu Mehmet Tav - şanlı; İbrahim oğlu Mustafa Orha neli; Mehmet oğlu İsmail Araç; Mehmet oğlu Hüseyin Soma; Mustafa oğlu Riza Ordu; Mehmet oğlu Osman Balıkesir; (Mustafa oğlu Ahmet Karacasu; Ömer oğlu Mehmet Gemlik; Ali oğlu Eyüp Fatih; Hüseyin oğlu Salih Balı - kesir; Hüseyin oğlu Mustafa Er- zurum; Halil oğlu Mustafa Soma; Ali oğlu Mehmet Ezine; Mustafa oğlu Mehmet Bolu; Mustafa oğlu Yusuf Çerkeş; Ahmet oğlu Os - man Çankırı; Yenişehir; Mehmet oğlu İbrahim Feke, Hasan oğlu İbrahim Ko - zan; (Mehmet oğlu Mehmet zan Mehmet oğlu Mehmet Nevşe- hir. Halil oğlu M. Ali Zonguldak; Ru- şen oğlu Halil Hendek; Hüseyin oğlu Mehmet İnebolu; Hasan oğ- lu Hüseyin Balıkesir; Yakup oğlu Osman Havza; Eşref oğlu Meh - met Üsküdar; Ahmet oğlu Ali Af- yon; Hüseyin oğlu Ali Gediz; Mus | tafa oğlu Hasan Sındırgı Bey ve efendiler. | e34ey UOYANE NS Yıldız caddesinde iyi su çeş - | mesinden su alan sucu (OHasanla İ Sadık, nöbet meselesinden biribir- leriyle kavga (etmişler, Sadık, Hasanı sağ gözü üzerinden yara - lamıştır. Bursa; Hasan oğlu İbrahimi Bay - | Ahmet | Osman Kütahya; Ali oğlu Ahmet! yin oğlu Mehmet Biga; Salim oğ-| İsmail oğlu Veli! ğ Londrada Amerika heyeti gibi İn leri LONDRA, 6 (A. A.) — rika murahhas heyeti mahafii i den öğrenildiğine göre, Amerik” lılar, iktrsat ve para meselel mütehassısları tarafından tetk ve müzakere edilmek hususunf/ kendilerine teminat verilmek 489) tiyle konferansın tehir edilme: i muhalefet etmiyeceklerdir. M. Bonnet Amerika heyeti dahil olduğu halde, bütün mus has heyetlerin artık © konfe! bugünkü şekliyle devam edemi; ceğini düşünmekte oldukla bildirmiştir. .. LONDRA, 6 (A. A.) — A rika heyetinin bugün, (o konfe bürosuna, konferansın altmış için tehir edilmesini istiyeceği nediliyor. » 4 LONDRA, 6 (A. A) — Ruzveltle uzun bir telefon görüş mesinden sonra M. Hull, yanını M. Nadolni olduğu halde saat 1 doğru otelinden çıkarak M. Mak donaltla İngiliz heyeti murahhas sası azalarını görmek üzere kon ferans merkezine gitmiştir. M. Bonne'de orada bulunu du, fakat M. Hull, M. Makd. görüşmesinde hazır bulunmadı. Litvinof Yoldaş Londra, 6 (A.A) —Litvinof Y. das Parina itmek imam En dan hareket etmiştir. Salâhiyetti membalardan haber alındığına re Litvinof Yoldaş Fransa hükü metinin resmi davetini kabul et miştir. Frasada olduğu müddel Frasız hükümetinin misafiri ola“ caktır. di Amerikanın kurtuluş harbinin yıldönümü Paris, 6 (A.A) — Havas Ajas sından: z Paris belediyesi, dün, kurt harbinin 150 inci yıldönümü mü sebetile Amerika milletleri şerefi ne bir ziyafet verdi. Birleşik rika, Brezilya ve öteki Amerif devletleri sefirlerile bir çok 2 ziyafette hazır bulundular. Turan nasıl doğdu Tunalı Ali Hüsnü Bey tarafı” dan (Bulagristanda Türk spor liği nasıl doğdu ve nasıl: Tu! oldu?) isimli sporcu ve Tur. gençlere hitap eden kıymetli eser neşredilmiştir. e Gençleri bilhassa Bulgaristanlıları alâk? t dar eden bu eseri tavsiye ederi” Mimar Her ay muntamazan imar mekte olan bu mecmuanın 29 un sayısı çıkmıştır. Bu sayıda biç yazılar ve projeler ile beraber Alİ karada inşa edilecek sergi bini” konkuruna iştirak eden rekl mevcutur. Memleketin yegâne mari mecmuası olan (Mi J ı tavsiye ederiz.

Bu sayıdan diğer sayfalar: