30 Ağustos 1933 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 8

30 Ağustos 1933 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

m e —3-— VAKIT 30 Ağustos 1933 Terfi eden zabitlerin Isim (Baş tarafı linci sayıfada) erkeinıharp Nazmi Selimiye, erkânı harp Hakkı İstanbul, erkânıharp Alâettin Manastır, erkânıharp Sa lâhattin Üsküdar, erkânıharp Ba - hettin İstanbul, erkânıharp Sırrı Girit, erkânıharp Ömer Lütfi Er- zincan, erkânıharp Nihat Bayazıt, erkânıharp Abdülhalim Nişantaş, erkânıharp Raşit Bayburt, erkânı| harp Rükneddin Hopa, erkânıharp Asım İştip, erkânıharp Nami Çam. lıca, erkânıharp Hasan Fehmi Ge- dikpaşa, erkânmharp Hıfzı Taş köprü, erkânıharp İzzet Hanya, er- kânıharp Saim İstanbul, erkânı- harp Bedri Ergene, © erkânıharp Kâzım Erzincan, erkânıharp Şev» | ket Erzincan, erkânıharp Cemil İş- kodra, erkânıharp Cemil Erzurum, erkâniharp Abdülsselâm Haçın, erkânıharp Vahit Selânik, erkânı- barp Hüsnü İstanköy, erkânıharp Hüseyin Babaeski, erkânıharp Rah mi Davutpaşa, erkânıharp Şükrü İstanbul, erkânıharp Sabri Yeni Zağre, erkânıharp Razi Manastır, erkânıharp İbrahim Erdek, erkânı- hap Nihat Şümni, erkânıharp Ce- lâl Tophane, erkânıharp Bekir Cesri Mustafapaşa. Beyler. Erkânıharp binbaşılığına terfi edenler Salih Afyonkarahisar, (Halis Erzincan, Rasim Bursa, Ekrem A- masya, Arif Yavedut, Hilmi Ni- şantaşı, Beyler. Piyade miralaylığına terfi eden kaymakamlar . İffanİstanbul, Hakkı Soğuk- çeşme, Şükrü Hopa, Münir “Er- zürüm, Ziya Erzincan, Osman İstanbul, Saffet İstanbul; Hasan Gergük, Salâhattin Yanya, Sami Soğukçeşme, Sabri Rusçuk, Os- man Ayaspaşa, Reşat Manastır, . Tahsin Hırkaişerif, Şevket Top- “sin Trablugarp, a / taşı, Agâh Gemlik, Mehmet Az -| mi Bayburt, Ali Çarşamba, Nail Elbüstan, Hüseyin Sultanahmet, Nazım Manastır, Süleyman Fili - be, Zühtü Süleymaniye, Veysi Samsun, Refet Diyarıbekir, Tah Etem Trabzon , Nazmi Bayramiç, Hulüsi Rüştü Kasımpaşa, Beyler. Kaymakamlığa terfi eden piyade binbaşıları Siroz, Mustafa Büyük Çekmece, Veh- | bi Harput, Fevzi Sivas, Nail Van, Arif İbrahim Nakilbent, Ömer Kütahya, İzzet Manyas, İsmail Çerkeş, Fehmi Süleymaniye, Kâ- zım Bozdoğan, Ömer Kasapilyas, Kâmil Çankırı, Nimet Çengelköy Mustafa Erzincan, Asım Zile, Ziver Kapıağacı, şiktaş; Sıtkı OEğrikapı, Tevfik Yanya, Naci Erzincan, Ali Kara. gümrük, Haşim Ahmediye; Hu- lüsi Şümni; * Bekir Sıtkı Erzincan, Hayri Yenipazar, Etem Ayüâsof- ya, Yusuf Niğde, Şevket Hamdi Kırklareli, Mitat Abdülhalim Draç, ek © M.Emin Trabzon, Adil Edirne, | tafa Niğde, Musa Mardin, 5. Ni-| Ahmet Şehzadebaşı, Raufi Top- hand, Halim İstanbul, M. Agâh Kızıltoprak, - Kemalettin İstanbul, Beyler, Binbaşılığa terfi eden piyade yüzbaşıları Ali Akşehir, Abdüllâtif Van, Yunus Gence, M. Zeki Kasımpa- şa, Kâmil Urfa, İhsan İstanbul, Mustafa Konya, A. Yakup İstan- bul, A. i İstanbul, Mustafa Osmanpazarı, A. Lütfi İstrumça, Hayrettin Be- İ Davutpaşa, M. Nail Nasliç, Ali oKüçükmustafapaşa, A. Saip İstanbul, M. Selâmi Be- İ şiktaş, A. Rasim Razlık, A. Ha j şim İstanbul, Şadi Edirne, M. Na- izım Sivas, Rasim. Trablusgarp, : Mazhar Fatih, Kâzm Bağdat, Hulüsi Harput, Sıtkı Trabzon, | Hamdi Fatih, Hakkı İzmir, Akif | Van, Turhan Tokat, Hayrettin Girit, Mazhar Hersek, M. Sıtkı Van, M. Avni Sivas. Kerim OAydm, Abdülkerim Trabzon, M. Fehmi İstanbul, İh- san Amasya, Mehmet Kaslamo- İnu, İhsan Amasya, Raif Üskü-| dar, Sedat Selânik, Abdülhadi Süleymaniye, Hayrullah Kızıltop- rak, Burhanettin Selânik, Behçet | Balye, M. Şevket Trabzon, İrfan Nasliç, A. Remzi Bursa, Hay: rettin Kadıköy, Mustafa Kasta- monu, Niyazi Selânik, Necati E-| dirne, A. Muzaffer Edirne, M. Ali Şam, Nuri Üsküdar, Hidayet Şehremini, Halil Edirne, Muam- mer Yusufpaşa, Eşref Mekke, E- yüp Prezirin, Sadık, Vefa, M. Faik Harput, İbrahim Ortaköy, Ömer Erzincan, Münip Galata , | Tevfik Erzurum, Salâhattin Ma- naslır, OEmin Oktay Akçaşehir, İ Abdülaziz Edirne, Hakkı İstan İ bul, İbrahim İstanbul, Mustafa j gaz, Hüseyin Bitlis, Fuat Ha İlep, Osman Vehbi Erzurum, Nec- mettin İstanbul, Hakkı Karahi- sar, Ahmet Hamdi Erzincan, Rüş tü Üsküdar, Refik Küçükayasof- ya, Fuat Sultanahmet, Cemil Van, Rifat Girit, Faik Maraş, Yahya Üsküdar, Ömer Lütfi Er- Neşet Otakğılar, Hamdi Sana, Fuat Selânik, Hasan Pre- zirin, Emin Bilecik, Sadrettin İ Selimiye, Halit İstanbul, Hasan Sultanselim, Süruri Midilli, Giya- | settin İstanbul, Abdürrahman Si- vas, Şefik Üsküp, Nafiz Erzu- İ rum, Emin Süleymaniye, Niyazi İ Ünye, Celâlettin Isparta, Mük- rem Kayseri, Celâl İstanbul, Ri- fat Kç. Mustafapaşa, Mümtaz Lâleli, Nazmi Akşehir, Abdül I Salâhattin | zincan, | İ Istanbul, İtin İstanbul, Tahir Kıbrıs, ! bul, kerim Debre, Fehmi (Manastır, Şinasi Edirne, Ruhi Aksaray, Şük- İrü Van, Naci Üsküp Şevki Kızıl- | İtoprak, İbrahim Rami, Osman| İ İzmir, Niyazi Kadıköy, Süreyya | Fatih, Şerefettin Sivas, Abdur- rahman Sivas, Ahmet Diyarıbe - ' kir, Fahrettin İstanbul Riza Ma- nastır, Ahmet Erzincan, A. Yüm- nü Van, A. Galip Selânik, M. Zuri Zafranbolu, Salahattin Balat, M. Kâzım Üsküp Beyler. Yüzbaşlığa terfi ededn piya- i de birinci mülazimleri $. Münir Bursa, Mehmet Bin- gazi, Etem Sayda, A. Necip Pre- veze, Vahit Kasımpaşa, M. Mu- vaffak Erzurum, Ferit İstanbul, ! Rıza Konya, M. Servet Sülüklü, Nazmi Manastır, Adnan Üsküdar, | ! Murat Bilecik, Lütfi Kasımpaşa, Cevat Istanbul, Hakkı İstanbul , | Sait İstanbul, A. Rıza İstanbul, İ Rahmi Manastır, Hayrettin Sivas, M. Seyfeddin Erzurum, Alâettin Fatih, Avni İstanbul, Şadi Be- şiktaş, A. Burhanettin Kastamo- nu, M. İhsan İstanbul, Ali Aksa- ray, Sıtkı Erzincan, M. Ihsan İs- tanbul, Sıtkı Harput, M. Burha- nettin İstanbul, İbrahim Ayancık, H. Seyfi Sivas, Ahmet Bingazi, F, Münir Maraş, M: Rasim Erzin- | can, M. Kemal Çankırı, Akif Iş- İparta, M. Sadullah İstanbul, Mus | yazi İstanbul, Sadi Yemen, Rıd- van Bitlis, Cemalettin Erzincan, Behzat İstanbul, Fehmi Eyüp, Ekrem İzmit, Hikmet Bingazi, En- ver Resne, Beyler. Birinçi mülazimliğe terfi eden piyade mülâzimleri Cemal Eğirdir, M. Ferit Üs- küdar, Hidayet Kasımpaşa, Fah rettin Manastır, Vasfi. Erzurum, İ, ihsan Selânik, Niyazi İstanbul, Muammer Çengelköy, Davut Ma- lazgert, H. Fazıl Istanbul, Nevzat İsmail Köstence, Fah- rettin İstanbul, Fahri Eskicuma, A: Rıza Metroviçe, Adnan İstan- | bul, Nizamettin Ortaköy, Cemal Beyler, Kütahya, Nihat Beşiktaş, Celâlet Irfan Van, Nadir İstanbul; Bekir Zağ- re, Cevat Kç. Mustafapaşa, |. Nuri İzmit, Eşref Batum, Fahret- tin Erzurum, M. Saim Sivas, Ni- zamettin Kayseri, İzzettin İstan- İ, Cemal Üsküdar, O. Nuri Manastır, İ. Reşat ls-

tanbul, H. Tahsin Sivas, Enver Van, Seyfettin Adana, Aziz İstan- bul, Ş. Turgut Tokat, A. Ulvi Eyüp, İ. Ali Bolu, H. Süreyya Haymana, Cahit Manastır, M. Nasır Kalkandelen, Hüseyin Çen. | gelköy, Mustafa oArdanuş, M. Lütfi Gerguk, Semih İstanbul, Sıtkı Kalkandelen, M. Zeki Orta- köy, Abdürrahim İstanbul, Fuat Ankara, Raşit İstanbul, Ş. Tur- gut Bayburt, Hayati Tepedelen, M. Turgut Erzincan, Kemal Pirle- pe, Süleyman Kastamonu, M. Sup hi Erzurum, Ali Ortaköy, Şükrü Zağra,. Sadettin İstanbul, A. Na- zima İstanbul, Refet Kastamonu, Niyazi İstanbul, Cemalettin İs- tanbul, Nazmi Bolu, Halil Selâ- nik, Lütfi İstanbul, Nail Beykoz, Rifat Buras, Mücteba Bursa, M. Kemal Erzincan, M, Zeki Kirk- lareli, Kudret Prezirin, Nuri Edir- ne, Mehmet Bayburt, Lütfi İne- bolu, Vedat Eskişehir, A. Cevdet İstanbul, Şevki Bursa, Vasfi Ta- vas, Hakkı Mekke, Übeydullah İstanbul, Lütfi Edirne, Şükrü İs- itanbul, A, Kemal Süleymai | A. Rıza Fatih, M. Kâzım Kütah- ya, Hüsamettin Edirne, (Vehbi Manastır, Lütfi Sinop, Muhlis Serik, Nuri Erzurum, Tahir Kay- seri, Şahin Bayburt, İbrahim Maraş, Sait Selânik, Zeki Erzu- rum, M. Ali İstanbul, Fazıl Trab. zon, Naci Bayburt, Cevat Üskü- dar, Kâzmm Avniye, Salih Sivas, Remzi Beşiktaş, Abdurrahman Refahiye, Gazi Sivas, Beyler. Tevfik Urfa, Fevzi Sivas, Kâ- zım Bolu, Şefik Eyüp, Süreyya Manastır, Hikmet Beylerbeyi, Na- 1. Hakkı Haliç, Merdan Tortum, Bedrettin Tar- sus, Nihat Hasankale, Zeki Er- zincan, Fevzi Musul, Osman Yan - ya, M. Arslan Narman, Münir Muş, İdris Tercan, dar, E. Sincar Refahiye, Üsküdar. Burhanettin < Beşiktaş, Rıza Prebol, Etem İstanbul, A. Cen- giz Alocre, Ihsan Baylerbeyi, M. Zeki Edirne, Serveri Preveze, M. Kemal Üsküdar, A. Refik Bursa, Beyler. 4 Miralaylığa terfi eden su- vari Kaymakamları M. Muzaffer Bey Kayseri, Kaymakamlığa terfi eden suvari binbaşıları M. Kâmil Erçiş, Abdülaziz Er- zif Kızıltoprak, İlhami Nihat Üskü- ! N İ o i | O. Zeki İstanbul, Cemal Olti, £ Hakkı İstanbul, Abdülkadir Beşik | vari yüzbaşıları taş, Nusret İstrumca, Salih An# M. Fahrettin Gelibolu, Şere- dolukâvağı, M. “Hilmi Erzurum fettin Edremit, Nuri Zeyrek, Ha-| F Osman Erciyeş, H. Fehmi M&| mit Bağdat, Niyazi Manastır, Bey- | nastır, Turhan (Üsküdar, Adil Bolu, “1. Nafiz Üsküdar, Halit Hasankale, Salâhattin Malatyi z | Suat Naslic,' Saim İstanbul, Şabsf eden suyari millâşimleri İstanbul, H. Niyazi Üsküdar, & i Kâmil Ke, Mustafapaşa, M. Hu- Nurettin İstanbul, C. Şakir Burs# l lâsi Balıkesir, Beyler. Osman Menlik, <A. Gümüş Teki | Yüzbaşılığa terfi eden sU- | Erzurum, A. Tarık Mudanya, 514" vari birinci müiâzımiarı | gık Gergük,* A, Hikmet Kasabt' | Yahya oDebre, Bababahbut A, Enver Edirne, Hüsnü Tekif | Genç, Tatarsava Şimali Kafkasya, | dağı, A: Cahit Selânik, Hilmi Ye Ömer Karaçay, Hasan Bingazi, nişehir, Kemal Pirlepe. Zeki İstanbul, Şerif o Bayburt | zincan, Fevzi Erzurum, Beyler. Binbaşılığa terfi eden su- İler. Birinci mülâzimliğe terfi ! Birinci mülazımlığa terfi | Nazım Gümüşhacıköy, Nurettin İf i eden suvari mülazimleri | tanbul, Refik Üsküdar, Orhsf | Talât Üsküdar, Saim Yenihan , | Beşiktaş, Alâettin Erzincan, N İlrfan Erzurum, A. İsmet Erzu-/ Ragıp Kemalpaşa, Sâim Kırşebif İ rum, İ. Etem Bolu, Cevat Res- Salâhattin Üsküdar, Adil İstan” İ ne, M. Bayka Tokat, Şaban Ol. bul, Aziz Üsküp, A. Celil Gasi İti, A, Fikri Erzurum, A. Tekin antep, Reşit İstanbul, Rifat Möj Gümüşane, Behcet Prezirin, Bey- | nastır, Necmettin Üsküdar; Hi ler. san İştip, Hüsnü Aziziye, Miralaylığa terfi den top- Erzincan, Emin Üsküdar, Cemi çu kaymakamlar A. Tevfik Selânik, M. Nuri | Halep, Bekir Erzurum, zım Manastır, Cemil Erzurum, İ. Hakkı Tekirdağ, M. Rasim Harpurt, M. Remzi Samsun, M.| Sırrı Çemişkezek Beyler. Kaymakamlığa terfi eden binbaşılar M. Emin Edirne, H. Avni Selâ- nik, Beyler Binbaşılığa terfi eden top- . SU, Yüzbaşıları rem Lütfi İştip, Abdülke 1 Çizan, | H. Tahsin Üsküp, Raif Eİbüstan, | H. Kemal İzmir, Refik Erzurum, M. Faik Erzurum, Hulki Erzurum, | Halit Yenicevardar, Siret Erzin- can, Enver Fatih, Esat Gümüş hacıköy, Kemal Girit Abdülka dir Beşiktaş, O, Sadi Bakırköy, A. Enver Drağman, Zeki Trablus- garp, H. Basri Çatalca, Abdullah Boyabat, H. Nazmi Kayalar, H. Remzi Bergama, Kâzım Harput, İlhami Hopyar, İ. Hakkı Adana. A. Yaver Süleymaniye, Kema- lettin Manastır, Cevat İstanbul, Aziz Ereğli, Mazhar Harput, /M. Hilmi Elâziz, Fuat Bursa, İ. | Ali Selimiye, 1. Hakkı Uşak, İ. Hakkı Dağıstan, M. Sabit Kara gümrük, Mustafa Karahisar, Ak- kâş Kozan, O, Refik Selânik, Mustafa Kemaliye, Cemal Erzu- rum, İ. Hakkı Erzincan, İlhami Erzurum, Münir İstanbul, M. Hil. şa, Beyler. mi İstanbul, Ziya Niğde, Necati Keylân, Abdürrezzak Erzurum, | ema e eş | Şükrü Erzincan, Abdülkadir Er. | “A iin Dep rem Sira M. Nafiz Kilis, Birinci mülâzımlığa terfi . Sabri Kastamonu, Asım İş-| eden istihkâm mülâzimler' tanbul, Halit İstanbul, M. Nuri M. Rasih İstanbul, M Nl ere Müstafi Tribaön, Mehek | se Besilyaş Naci Selânik, R. Fd öm zi Divrik, O. Nuri Bitlis, Bedi z ai terfi eden bi- | istanbul, Hamdi Istanbul, Saf rinci mülâzimler | hattin Şile, A. Kemal Tekirdağ! M. Nail Antalya, A. Muhtar Bekir Erzurum, Baylar, Topkapı, M. Saffet Erzurum, Sa- Miralaylığa yi “ii mu lih Nahcivan, Mehmet Günce, habere kaymakamları / Arslan Karabağ; Abdülmecit Gö-| pi; Hilmi Bey Kibris. J ce, Tevfik İzmir, Salih Manas- tır, İhsan Cihangir, $. Kadem Diyarıbekir, Salâhattin Aydın, M. | | Nuri Çemişgezek, İ. Necip Bitlis , | Zekâi İstanbul, o Abdürrahim Di- garp, Abdülkadir. Eyüp, R#* yarıbekir, Beyler, Kç. Pazar, Mehmet Nevrekof Birinci ” mülâzimliğe terfi Galip Preşeve, Hakkı Beşiktaf eden topçu mülâzimler Hikmet Bursa, Şevket Bursa, tin Koska, Süleyman İstanbul, M A. Kemal Denizli, Muzaffer Araf kir, Cemil Bandırma, Üsküdar, Beyler. Binbaşılığa terfi eden ha va yüzbaşıları 1. Erzurum, ler. Yüzbaşılığa terfi eden h O. Avni Selânik, Bey” Kemal Bey Sandıklı. Birinci mütâzımtiğe-terfi eden hava mülâzimleri Neşet Uşak, Hikmet İstanbü M. Cemil Darende, Lâtfi' Si; tanbul, Şadi Lüleburgaz, Burh* nettin Lüleburgaz, Talât İzmit | Remzi Gümüşhane, Abdülbaki | tanbul Şadi İstanbul, o Salâhatti Erzurum Beyler. j Miralaylığa terfi eden İs“ tihkâm kaymakamları H. Pertev Bey Erzurum. | Binbaşılığa terfi eden is tihkâm yüzbaşıları Rifat Kastamonu, M. Sait Bi sa, Hilmi Çorum, Muhsin Sultsf) tepe, Refik Berut, o Hayrettif| i Halep, Feridun Aksaray, Fi İ Niğde, Enver Musul, Hilmi Ne rekop, Mehmet Sandıklı, » Sab l Boyabat, Ömer Kastamonu; mil Erzurum, M. Hamdi Cerrahp Binbaşılığa tefi eden muhab*”* yüzbaşıları: Sadık Maraş, İsmail Trabls” Beyler. Zekeriya Narman, Sırrı Karaçay, | Yüzbaşılığa terfi eden (Devamı 9 anca ; birini Nadi İzmir, Mitat İstanbul, Burhanefj? M. Ka. | Arif İstanbul, Münip (Üsküdefi| F. Kemil i Hakkı Manastır, H. Namik a va birinci mülâzimleri | “ Nadir Erzincan, M. Mürreva İfİ | » ET 7 Sa pa

Aynı gün çıkan diğer gazeteler