11 Eylül 1933 Tarihli Vakit Dergisi Sayfa 6

11 Eylül 1933 Tarihli Vakit Dergisi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

— 6 — VAKIT 11 Eylül 1933 m yg yy A ( Memleket Haberleri i Ez yg yy yy yg yag yg yg İ Edremit ve Ayvalık ortamekteplerinin kadroları Arayin sevinci Amasya tayyaresine ad konma nasıl merasimi AMASYA, (Hususi) — 30 a - ğustos zafer ve tayyare bayramı şehrimizde çok fazla heyecan ve| hararetle kutlulanmıştır. Salat 7,30 da şube binası önün- de kumandanlık tebrik edildikten alayın genç zabiti Nurettin Bey, 30 ağustos zaferinin (tarihçesini yapmış, bunu alay kumandanı Tu ran beyin hitabesi takip etmiştir. Tayyare cemiyeti reisi vekili Ek- rem Tevfik bey tayyare cemiyeti namına bir nutuk irat etmiş, bunu müteakip resmi geçit başlamıştır. Resmigeçide asker, jandarma, po- lis, mektepliler ve şehir bandosu iştirak etmiştir. Resmi (o geçitten sonra vilâyet makamı, belediye, halk fırkası ziyaret edilerek mu- kabil tebrikler yapılmıştır. Akşam alay tarafından fener alayı ter - tip edilmiş ve bu şenliğe halk da iştirak etmiştir. Muhterem Amasya halkının sa tın almış olduğu “Amasya tayya- resi,, şehre iki saat mesafedeki su- reti mahsusada ihzar edilen Bur- gaz istasyonu civarmdaki tayya - re meydanına öğle vakti inmiş ve başta vali Kadri bey, olduğu hal- de halk fırkası reisi Sıtkı, beledi- ye reisi Refet, tayyare cemiyeti reisi Ekrem ve bir çok halk tara - fından tezahüratla istikbal edil - miştir, Tayyareyi idare eden mülâzim Şihap beyle makinist Orhan Bey Amasya tayyare şubesinin tahsis ettiği otomobille şehre gelerek ce- miyetin misafiri olmuşlardır. 30 ağustos sabahı şube önünde yapılan zafer bayramı resmi geçi- dine şehrin üezrinde muhtelif u - çuşlar yapmak suretile iştirak e - den tayyare halk tarafından şid- detle alkışlanmıştır. o -Ad konma merasimi saat İ2 de tayyare mey- danintla yapılmıştır. Sureti husu- siye ve resmiyede yapılan teşeb - büsatla Amasya - Boğaz istasyo - nu arasına beş gitme ve beş gel - me treri sevkedilerek halkın iniş mahalline kolayca gidip gelmesi - ne yardım edilmiştir. Bu hususta istasyon müdürü Sadi beyin pek çok yardımı olmuştur. Yalnız de- miryollar idaresi gidip gelme fi - atlarının tenzili teşebbüsüne red cevabı verdiğinden 60 kuruş tu - tan bilet fiatı halka pahalı gel - miş ve bu yüzden birçokları saha- ya çtomobil kamyon arabalar ve hatta yaya olarak (gelmişlerdir. Merasime tam saat on ikide istik- lâl marşı ile başlamıştır. Bunu mü teakip cümhuriyet halk fırkası hatiplerinden Nafiz bey halk na - muna bir nutuk irat etmiş ve bun- dan sonra tayyare cemiyeti namı" na bişmuzllim Etem bey çok he- yecimlı ve çok ateşin bir nutuk i- rat etmiştir. Etem beyden sonra Mer3ifon kaymakamı İbrahim B., uzun bir hitabe irat etmiş ve hi - tabesi çok alkış toplamıştır. İb - rahim bey nutkunu bitirince vali Kadri bey kısa bir hasbıhal ya - parak hazır bulunan köylülerden en ihtiyarı seçmiş, tayyarenin is « mi yazlı tarafında bulunan bay * | halk bütün şiddetile tayyareyi al- yapıldı ? rağın açılması merasimini kendi - sine havale etmiştir. . Muhterem köylü heyecanla ve elleri titriye - rek bayrağı açınca (o tayyaredeki (Amasya) ismi meydana çıkmış, kışlamıştır. Bu esnada tayyare ce- miyeti tarafından hazırlanan kur- İ banlar kesilerek merasime niha - yet verilmiştir. Amasyada maarif tayinleri AMASYA, (Hususi) — Orta mektebimizde muallimler arasın - da mühim tebeddülât vukua gel - miştir. Evvelce vekâlet emrine a- Iman müdür Talha bey Elâziz or- ta mektep tarih © muallimliğine, i Naim bey Kayseri lisesi türkçe muallimliğine, Vasfi Bey de Afyon Karahisar lisesi musiki mu allimliğine tayin edilmişlerdir. Diğer bazı muallimler de ve - kâletçe muhtelif “mahallere tayin edilmişlerdir. Ezcümle Abdülga - ni bey Nevşehir orta mektebi ta - biiye muallimliğine OHulüsi bey Akşehir orta mektebi tarih mu - allimliğine muhterem (hocamiz Nuri bey Develi kazası orta mek - tebi riyaziye muallimliğine, Ah - met Rüştü bey Burdur orta mekte- bi tabiiye muallimliğine, Halis B. Kırşehir orta mektebi fransızca muallimliklerine naklen tayin e « dilmişlerdir. Orta mektebimizde yalnız be- den terbiyesi muallimi Arifi bey- le resim muallimi Sacide ve dikiş nakış muallimi Saadet hanımlar vazifelerinde ipka edilmişlerdir. İnhilâl eden müdür ve tabiiye muallimliğine Kastamonu kız or - ta mektebi tabiiye muallimi Do - ğan ve türkçe muallimliğine Mer - zifon orta mektebi muallimi Ali Kemal bey, tarih ve coğrafya mu- allimliğine Akşehir orta mektebi muallimlerinden Hikmet bey, rı -| yaziye muallimliğine Akşehir orta | mektebi muallimi Cemal bey, ta - | biiye muallimliğine Üsküdar mek tebi muallimi Osman Tevfik, İn- gilzice muallimliğine İsparta mek tebinden Fehime Fevzi hanım, ve musiki muallimliğine Afyon lise - sinden Seyfi beyler tayin edilmiş- lerdir. Ekrem —uımmu... Rakı sofrasında Orhangazinin Narhca köyünde Lâz Ali ve Mıstık isminde iki kişi ile Lâz Alinin kardeşi ve Mıstığın arkadaşı dört kişilik bir sofra ku - Tup rakı içerlerken aralarında kav- ga çıkmış, Mıstıkla arkadaşı, taban / ca ile vurulmuşlardır. Lâz Ali ile kardeşi yakalanmışlar ve adliyeye teslim edilmişlerdir. İdama mahküm oldu Adapazarının Meşeli köyünden eniştesi İbrahim olğu İsmaili taam- müden öldürmekten suçlu Alinin muhakemesi neticelenmiştir. Ali- nin, eniştesini hemşiresinin üzerine | maaş ve kırk'lira makam ücreti ile i eski müdür Müfit Bey, tarih, coğ- Yer'erine tebliğ edildi Şimdiye kadar hususi şekilde idare edilmekte iken bu kere res - mi şekle ifrağ edilen Ayvalık ve Edremit orta mektepleri kadrosu vilâyete tebliğ edilmiş ve vilâyet. | ge ait oldukları kaza kaymakam: | lıklarına bildirilmiştir. Kadrolar şunlardır: Ayvalık orta mektebi: Müdür | ve Türkçe muallimliğine otuz lira rafya ve yurt bilgisi muallimliğine yirmi beş lira maaşlı (münhal), ri- yaziye muallimliğine yirmi beş li- ranın sülüsaniyle vekâleten eski muallimlerden Zeki Bey, tabiiye muallimliğine yirmi beş lira ile es- ki muallimlerden Hikmet Refik Bey, Fransızca muallimliğine yir- mi beş lira ile eski muallimlerden Muhip Bey, beden terbiyesi, resim musiki, dikiş ve ev idaresi mual- limleri mektep idaresi tarafından | tayin edilecektir. Otuz lira maaş ile tayin edilecek olan muallimler bu vazifeleri vekâleten ifa edecek- lerdir. Edremit kadrosu: Müdür ve muallimliğine İstanbul Davutpaşa mektebinden Mahir Bey, Muallim maaşı otuz beş İira, makam ücreti 30 liradır. Tarih, coğrafya ve yurt

bilgisi muallimliği (münhal), ri - | yaziye muallimliğine yirmi beş li- ranın sülüsaniyle vekâleten Ziya Bey, tabiiye muallimliğine yirmi lira ile Mürüvvet Fiar:&i Han:m, Fransızca muallimliği 25 lira (ve- kâleten idare edilecek), dikiş, ev idaresi muallimliğine yirmi beş li- ra ile Kastamonu kız orta mekte- binden Lutfiye Hanım, resim, mu siki, beden terbiyesi muallimlik - leri vekâleten idare edilecektir. Bartında Bartında bu sene Maarif Vekâ- letince resmen açılması kabul edi- len Bartın orta mektebinin kad - rosu tebliğ edilmiştir. | Mektebin müdürlüğüne Edirne | erkek muallim mektebi Fransızca muallimi İhsan B., Türkçe mual - limliğine Çankırı orta mektebi mu- alimlerinden Emin Tarık © Bey,, coğrafya ve tarih muallimilğine E- renköy kız lisesi stajiyeri Perihan ! Edip H., tabiiye muallimliğine kim ya mezunlarmdan Sabahat Ziya H,, riyaziye muallimilğine Çatalca orta mektebi muallimlerinden Sa: | fiyüllah B., musiki ve resim mu - allimliğine, Çankırı orta mektebi muallimlerinden Fahri B, tayin o- lunmuşlardır. Zonguldakta yeni bir postahane Zonguldak posta ve telgraf idaresinin şimdi bulunduğu bina , şehrin ihtiyacma kâfi olmamakla beraber şerefiyle de mütenasip de- gildi. Bunun için, büyük bir pos - bir metres getirmekten mütevellit iğbirarla öldürdüğü anlaşılmış, ida mma karar verilmiştir. ! tahane yapılması kararlaştırılmış ve inşaatı münakasaya çıkarılmış» tir. İhale 17 eylülde yapılacaktır. | İm | hâdise olmuş, bir Erik yüzünden feci bir cinayet Ihtiyar bir kadını sopa ile öldürdüler Bartında Güzel oğlu köyünde Hatip oğlu Recep zevcesi Nar ka - dın, geçen hafta vefat emiş, fa - kat bu ölünün döğme neticesi ol duğu müdelumumiliğe haber ve - rilmesi üzerine işe el konularak tahkikata başlanmıştır. Tahkikat neticesinde, hakikaten z hi İ meselede bir facia bulunduğu an - laşılmıştır. İhtiyar Nar kadınla ayni köy -| den Hatip oğullarından Hasan oğ lu Mustafa, kardeşi Arif, kız kar - deşleri Safiye ve İsmail oğlu Dur- muş arasında bir erik toplama me Safranboluda Bir köylü jandarma kur- şuniyle öldü Zafranbolu kazasına bağlı Ulus nahiyesinin Kalecik köyünde bir Jandarma on başısı bir köylüyü mavzerle öldür- müş, diğerini de yaralamıştır. Kalecik köyünden Molla oğlu Şakirin evinde yasak silâh bulun- duğu ihbar edilmesi üzerine Abdi- paşa mevkii karakolu kumanda- nı Raşit onbaşı, beraberine selefi Hüseyin onbaşıyıda alarak Kalecik köyüne gitmişler ve V4'nuuyusak. larmı bildirmişlerdir. Ev sahibinin oğulları Tevfik ve Raşit te, taharri emrini görmedikçe ve nahiye mü- dürü ile muhtar bulunmadıkça e- viarayamayacaklarını karakol ku- mandanına söylemişlerdir. Bunun üzerine Raşit onbaşı na“ | yazarak | biye müdürüne mektup kendisinde bulunan arama emrini istemiş, muhtarı göndermesini de rica etmiştir. Fakat, cevap beklenmekteyken jJandarmalarla ev sahipleri arasm- | da münakaşa başlamış ve Tevfik, Hüseyin onbaşıya: “Bir düğünde ben senin elinden silâhmı almış - tım; şimdi karakol kumandanlı - ğından çekildin, bunu fırsat bile - | rek bu işi çıkarıyorsun,, gibi söz - ler söylemiştir. Hüseyin onbaşı da mavzerini çevirerek Tevfiği öldürmüş, kar - i deşi Raşidi de yaralamıştır. Zafranbolu adliyesi hâdiseye el koymakla beraber Bartın cüm - huriyet müddeiumumisi Sırrı B. de ayrıca meselenin tahkiki için Zafranboluya gitmiş, üç gün kal -| dıktan sonra gene, Bartına dön - müştür. Zonguldağa giden Hüseyin on- başının tevkifi müddei umumilik çe emrolunmuştur. Bir ayda İzmirde evlenenler 933 senesi ağustos ayı içihde İz- mir belediyesi evlenme memurlu- ğuna nikâh olmak icin 100 müra- caat yapılmıştır. Bunlardan 91 nin nikâhları kıyılmış, beşi vazgeç miş, dördö de evsafı lâzımayı haiz olmadıklarından reddedilmiştir. Geçen sene aynı ayda 135 müra caat vaki olmuştu, Bu ay 35 nok- san vardır. | selesinden münazaa çıkmış, üç er” | kekle bir kadın, 65 yaşındaki ihti- Jyar kadının üzerine çullanarak o” İ nu sopalarla ölesiye dövmüşlerdir. İh gibi evine ül sonra d8 r kadın pestil müş, bir iki gün İ ölmüştür. Müddeiumumilik hâdiseyi bu su retle tespit edince, kadının cesedi- ni getirtmiş ve hastahanede yapı * lan otopside, ölümün dayaktan vu kubulduğu anlaşılmıştır. Bir avuç erik için cana kıyanlar tevkif edilmiş ve istintaka verilmiş lerdir. Adanada Şapka yerine takye giydiklerinden Adanada Abdullah oğlu Ahmet, Hüseyin oğlu Mehmet, Malkur oğ* lu Bilâl ve Hüseyin oğlu Hasan şapka kanununa muhalif olarak takye geydikleri görülmüş ve hak* larında tutulan zabıtlarla Adliyey& verilmişlerdir. Orman yangını şındaki çamı ktan yangın çıkmış * tır. Orman memurları, jandarma v8 civar köyler halkı yangını söndür müşlerdir. Hayrabolu panayırı Hayrebolu hayvan ve emtia pa” İ mayırı 15 eylülde açılacak ve üç Panayırd8 | her türlü hayvan, emtia ve bubu" gün devam edecektir. bat üzerine muamele yapılacak * tır. Esrarengiz bir cinayet Andiflide Kalkan nahiyesinf bağlı Ağaç köyünde Hacı Osma” oğlu Recep, esrarengiz bir sureti# Cinayetin sebebi Katili9 Tahki * öldürülmüştür. ve faili malâm değildir. ayak izleri bulunmuştur. kata devam edilmektedir. Balıkesirde ayı hücumu Balıkesirin Bağcılar nahiyes köylerinde senede ancak ; bir ik' defa görülebilen boz ayılar bu şe” ne pek fazla çoğalmıştır. Ulus dağı ile Akdağ arasınd? kiraz ve fasulyası ile meşhur PO” raz köyleri ahalisi bu yırtıcı hay” vanların korkusundan arkada” tarla ve yaylalara gidememekt? di dirler. ve Ayıların bu kadar çoğalması ys köylüyü saymaması muhit hs! gi) | her nedense avcılığa alâka di memesinden ileriye geldiği şılmaktadır. > “Barlın,, arkadaşımı Bartin gazetesi on yaşın$ & ömür miştir, tebrik eder, uzun İleriz. Susığırlığa bir buçuk saat me” safade hulunan Cavlak deresi bs”

Aynı gün çıkan diğer gazeteler