18 Aralık 1933 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

18 Aralık 1933 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Yarınki sayımızda:Selâmi İzzet'in iğim Hikâyeler, serisinin ilk hikâyesini okuyacaksınız T7inci İltısat vekâleti bir (o taraftan| Mili sanayii plânlaştırmak © için 'ken diğer taraftan ihracat | imiz; teşkilâtlandırmak maksadiyle bir program hazır - maktadır. Vekâletin bu husus- taki faaliyetleri oldukça ilerle | müsbet kararlar şeklini ala- dereceye gelmiştir. unla beraber iktısat vekili Celal Bey ihracat işlerini teşkilât indrmak için düşündüğü proje- Yi şimdiki halde bir sır o olarak faza ediyor. Bu proje hak-| kında izahat istiyenlere daha bir Müddet sabretmelerini söylüyor. Onun için ihracatın teşkilâtlandr | bahseden herkes bu- Mu bir başka şekil ve manada an- iyor, Buntlan da ikide bir yalan Yanlış bir takım şayialar çıkıyor. Nasıl ki geçenlerde Ankara - n İstanbul gazetelerine heye Sani: haberler geldi: Londra tica- Yet mümessili Kurtoğlu Faik Be - Yin iktısat vekâletine mühim bir Proje verdiği, bu projeye (göre ve incir ihracatının bir el » den idare edileceği, vekâletin de Wa fikre taraftar olduğu bildiril - i Diğer taraftan harici ticareti in devletleştirilmesi ihtimalle» tini ileriye sürenler olduğu gibi ü- imz miieta haillari aras» sâtış kooperatifi te gamdan bahsedenler bulun- Ded m Yıl » Sayı: 5729 Yan İhracat ticaretimizi teşkilâtlandırmak i müstahsillere nakdi şleri Teletonu 24379 mizi koruyacak ve müstahsillerin el emeklerini karşılıyacak suret » te teşkilâtlandırılmasına teşebbüs edilmesidir. : Harici ticaretin teş- kilâtlandırılması tabiri ile ifade e» dilen tedbirler henüz efkârı umu- miyeye © arzolunabilecek kadar kati bir şekil ve mahiyet almamış olduğu için vekâletin bu hususta şimdilik süküt etmesini tabii bul- mak lâzım gelir. Hakikat halde müstahsillerin | aralarında kooperatif teşkilâtları yapmalarında fayda bulunduğu şüphesizdir. Fakat milli ihracat mallarımızın hariçte kıymetlenme si için sadece bu teşkilâtların kâ- fi gelemiyeceği daha evel yapılan tecrübelerle anlaşılmıştır. Onun için hükümet bunlardan başka! bir takım tedbirler almağa hazır. lanmaktadır. Doğrudan doğruya yardım et- mek, ucuz faizle kredi bulmaları nı temin eylemek, müstahsillerin hariçte fiat temevvüçlerini günü gününe takip edebilmeleri için hu susi teşkilâtlar vücude getirmek... gibi şeyler bu arada hatıra gelen tedbirlerdendir. Hulâsa ihracata taallük eden hususlarda milli mahsullerimizin nefasetini yükseltmek, mümkün “ucuz ve iyi”yetiştire mek, gene mümkün olduğu ka - dar az masrafla müstahsillerin e inden müşterilerin eline geçir- iğimiz gibi bu türlü haber- hemen hiç biri doğru de- Doğru olan şey (o sadece ticaretin milli menfaatleri- Vader Yildir, Meric 2 mek için bütün devlet vasıtaların Mehmet Asım (Devamı 4 üneü sayıfada) Genç Farmakoloğlar Genç farmakoloklar birliği dün inde senelik kongresini Metetmiştir, Kongrede bir senelik | Sinema ve tiyatrolar saat lde kapanacak Dahiliye vekili, sinema ve ti » saat on birde, barların ak ikide behemehal kapanmala- karar almıştır. ö Dünyanın her tarafında bu gi- *ülence yerleri herkesin vak - Mice Yatıp uyumasına imkân ves| surette kapanır. Bizde si - ın başlama vakti olan sas iy, onda, birçok yerlerde tiyatro tinemalar bitmek üzeredir. faaliyet raporu okunmuş, mesleki müzakerelerden sonra yeni idare heyeti intihap edilmiştir yy ay yg | iğ LT İT Ramazanın birinci Salı gününden itibaren neşredeceğimiz kuponları (VAKIT) tan bu kuponlar size bayramda Birer Hatra Birer yy Pazartesi, 18 8irinci Kânun (12inci -«y. 1933 Nadir Şahı öldürenlerden ikisi iaama, ikisi de müebbet küreğe mahküm edildiler idâre İcietonu Hafta bitti j Güzel vitrinli mağazalar Bugün seçilecek Ruhsar Nazmi Nuri H. Tasarruf ve yerli malı haftası- nın bugün son günüdür. Cuma gü- nü yapılması mukarrer iken hava nın bozukluğu dolayısiyle geri bı- rakılan geçit resmi, hava müsait olursa, bugün yapılacaktır. Vit. Ankara, 17 (Hususi) — Vekil ler heyeti yeni kontenjan kararna İ İ mesini kabul etmiştir. Kararname | ' şudur: 1 — 1 Teşrinisani 933 tarihin- İ den evel gümrüklere gelmiş olup | ta 14859 sayılı ve 20 ağustos ta - | rihli kararnameye bağlı konten » jan listelerinde bulunmadığından dolayı ithal edilemiyerek gümrük | ambarlarında kalan eşya bir defa | ya mahsus olmak üzere ithal olu- nur. 2 — Arada mevcut klering | rin müsabakası da bugündür. Jüri heyeti, yerli malını en güzel gös terir tarzda vitrin yapan mağaza- ları bugün seçeceklerdir. Heyet, sehrin muhtelif mıntakalarını de laşacak, İstanbulda, Beyoğlun - da, Kadıköyünde ve Hasköyde ol mak üzere en güzel dört vitrini im tibep edscektir. Dün Ode hafta münasebetiyle mektoplerde özle: beyle hasbihaller yapılmış, tasar- ruf ve yerli malı mevzuu etrafın - da Ruhsar Nazmi Nuri Hanım ta rafından radyoda bir konferans verilmiştir. Bugün bütün ilk mekteplerde tasarruf ve iktisat mevzuu üzerim de tahrir müsabakası © yapılacak 18 talebeye mükâfat, birincilere de birer sandık üzüm, incir veri - lecektir. Sovyet konsolosu Yeni Mançuri hükümetine şifahi bir nota verdi Moskova, 17 (A.A.) — Tasa- jJansı bildiriyor: Sovyetlerin'Harbindeki ceneral konsolosu M. Slavoutzki, (o yeni Mançuri hükümetinin . diplomasi ajanı M, Shiluipene şifahi bir no- ta vererek Şarki Çin demir yolları idaresinin son zamanlardaki faa- liyetinin işletme © nizamnamesine muhalif olduğunu, haydutların sık sık yolları bozmakta, şimendifer memurları öldürmekte ve sair bir takım cinayetleri irtikâp et - mekte olduklarını bildirmiştir. toplayınız. yy yg yy 24370 Sayısı 5 Kuruş Yeni kontenjan karar- namesi kabul edildi Gümrüklerde bekliyen bir çok eşya serbestçe memlekete girebilecek mukaveleleri mucibince döviz is- temiyen memleketlerden 1 teşrini sani 933 tarihinden evel gümrük- lere gelmiş olan ve 14859 sayılı kararnameye bağlı umumi kon * tenjan ve M listelerine dahil bu- lunan eşya klering (mukavele- leri hükümleri dahilinde serbest - çe ithal edilir. 3 — 1 Teşrinisani 933 tarihin den evel gümrüklere gelmiş olan — tarifenin 203 üncü maddesi dahil — şekerler bir defaya mah- (Devamı 10 uncu sayıfadağ ——e Kadın hangi yaşta caziptir? “Banaaitolmamak şartile her kadın her yaşta...,, Raşit Rıza Bey böyle diyor; Hazım Beyle Debreli Recep böyle Raşit Rıza Bey — Aklım hep provada... Hep rolde.. On sekiz, yirmi sene — dile kolay birader! — sahnede çalış; iki senede operetçi ol çık isin içinden... Evelki gecenin yarısında, Da- rülbedayideki rolünü bitirir bitir- mez Şehzadebaşına Naşidin ti- yatrosuna Karagöz oynatmağa ko şan artistin üzerinde, yarım: yas malak uykunun mahmurluğu var.. Ağır konuşuyor... .. — Hazım Bey, acaba Lüküs hayat tutulacak mı? Olduğu yerde dalıp giden ve ansızın ensesine soğuk su dökülen amaa — — Ben elimin çok büyük olduğunu 10 yy lg. Dilörirm, daha büyük taşlı bir yüzüklâzım! “düşünüyorlar Hazım Bey bir insan gibi, silkindi. Gözleri İni açtı. Avuçlarmı O göstererek | şaşkın bir tavır takındı. Kulağı « İ ma eğildi. Kelimeleri, cümleleri birbiri ardından sıraladı: — Bizim halkın © zevkini bir türlü anlıyamadık — gitti. Daha geçenlerde en meşhur bir fikir pis yesi (Pergünt) tam kırk gün sah- i nede kaldı. Pergüntü sahnemiz l için pek ağır bulanlar, bir hafta bile gösterileceğinde © ümitsizliğe kapılanlar (o şaştılar. Birçokları fikirlerini değiştirdi. Dediler ki: “Bizde de halkın tiyatro zevki te kâmül etmiştir. Artık en ağır fi- kir piyesleri bile hazmediliyor.,, Hayır efendim —hayır.. Pergüt sahnede kırk gün kaldıysa, bunu (Devami 10 nen sayrtnda) enamenen savan Brass vaser Kost bugün geliyor Yugoslavya tayyarecilerinden M. Vlâdmir Prizeski evvelki ak şam şehrimize gelmiş ve dün saat on birde (o Yeşilköyden kalkarak Mısıra uçmuştur. Tayyareci Vlâd- mir, Mısırda yapılacak beynelmi » lel tayyare yarışlarına girecek * tir, Fransız tayyarecilerinden OM. Fost ta bu sabah Yeşilköye gele » cektir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: