11 Mart 1934 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 3

11 Mart 1934 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

—.— AREYLER e a İnkılâp Ensti Türk inlelâbı yürüyor. Türk inkelâbi derinleşiyor. Türk inlalâbı keskinleşiyor. Türk inkılâbı fikirleşiyor. Türk inlolâbı yeni bir hayat tarzıdır. ymetlerin değişmesiyle kendisini du: rdu. Eski Miymetleri, eski ktü attı. Emperyalizmi söktü, Saltanatı sök. , yeşil cübbeli şer'i şerifi söktü, göz-| Ki sürmeli hilâfeti söktü. Şalvar, ku-| k, gibi bir eski rejimin parçaları olan! umunları, mizamları bedenden bir elbi- çıkarır gibi çıkardı. Eli silâhlı emper.| distten kıyafete, dilimizin ucundaki dümenin cinsine, <cibilliyetine ve çeşni. he kadar değişen bir seri iş vardı. Bun. rı yapan yürüyen, inkılâpti. * , » ..... tusu müesseseler! İ | Yeni kıymetler dıştan değil içten ge) ver. Bugün liselerin sekizinci sınıfım- aki çocuklar eski harflerle okuyup yar! umuyorlar. “ — Gazinin büyük nutkunu okuya- uyaruz. Halbuki onu okumayınca bir| »y bilemeyiz, diyenler bir neslin ifade-| ridir, Bugün henüz kasket altında ve wa pantalonlu olan çocuklar pe (Eb ıt) i ne üstün ve esereYi tanımıyor. İ Heyeroğlif nedir diye sorduğum bir! bek bana şu covabı verdi; | “— Eski harfler, çünkü ben ne Sul- ımabmet meydanındaki dikili taştaki re- imleri okuyabiliyorum, ne de eski ki- apar. Mısır yazısınm bir O faydası aha var, resim... Hiç olmazsa insana ir şeyler hatırlatıyor. bu neyi ifade eder, unu ifade eder: Eğer bundan üç sene sonra bir gün! klomıza esse de irtitan avans verelim de-| ek faraza: Artık gazeteler, kitaplar seki t Arap| Teştithane Binanın yapılmasına yakında başlanıyor Belediye Karağaç müesseseleri civarında bir teştithane inşası için birğmüteahhitle on senelik bir mu- kavele yapmıştır. o Teştithanenin alât ve edevatı bir müddet evvel getirilmişti. Yakında bina yapıla- yak makineler yerine konacaktır. Teştithanede sehirde ölen bilcüm- le hayvanlar ve mezbahaya getiri- İ lip sari hastalıkla malöliyetleri se- bebiyle kesilemiyen hayvanlar im- ha edileceklerdir. Teştithane on | sene sonra haliyle belediyeye ter | kedilecektir. Belediyede ücretli me- murlar maaş aldılar Belediye mart maaşını bütçesin- deki açık dolayısiyle verememişti. Dün ücretli memurlarla müstah- dimlere maaş verilmesine başlan- mıştır. Yarın da maaşlı memur lara tevziata başlanacaktır. Hazi- rana kadar belediyenin maaşları tehhürle vereceği anlaşılmaktadır. Hollanda ile ticari bir anlaşma yaptık Holanda ile memleketimiz ara- ecli Kadınlardan yol vergisi alınmasına karar verebilir mi? sleri ! ! Bolu umumi vilâyet meclisi içti- mamda, yol vergisinin kazanç te- min eden kadınlara da teşmilini te- menni eden bir takrir ekseriyetle kabul edilmiştir. 3 — VAKIT e Me loslulâr Merhum Reşit Galip için ihtifal hazırlıyorlar Geçen hafta vekili Necati len eski maarif vekili Reşit Galip Bey için bir ihtifal yapılmaktadır. Şehrimizde bulunan Rodoslulara merhum maarif Beyin yanına gömü- dün gelen bir telgrafta bildirildi * | ğine göre Reşit Galip Beyin doğ - 11 MART 1934 — SOHBETLER Kesmiş kadar | oluruz Fitre, zekât, sadaka, kurban, dinin bu mükellefiyetleri, yoksulları, senenin muhtelif zamanlarında, biraz olsun yok- İsuzluktan kurtarmak için, vakti hali ye- rinde olanlara yükletilmiştir. Fitreyi, zekâtı, sadakayı, yalnız jkendimizi vebalden kurtarmak, günah İlarımızın bir kısmını affeltirmiş o olmak için değil, biraz da fakirlerin o yözünü küldürirel: icin veririz. bu işi yapan iki hayır cemi- Himayei yoksullara ettiği Bugün, yetimiz var: Hilâliahmer ve etfal, Bu iki müessesenin, Memleket sütunumuzda bulacar duğu Rodosta, Rodos islâm cemi» (yardımı, teker teker bizim yapmamıza ğınız bu haber münasebetiyle İs- tanbul Sehir meclisinde de böyle bir karar verilip verilmiyeceğini | Vali ve Belediye Reisi Muhiddin! şön Rodosluları matem Beyden sorduk. Bize dedi ki: | — Mükellefiyet Millet Meclisi kararile olur. Vilâyet umumi mec- lisi böyle bir karar veremez, ka- nun olmadan böyle bir salâhiyet mevzuu bahsolamaz. Bizim bu seneki (o bütçemizde 1.450.000 lira kadar açık var, Bu vaziyet karşısmda bir çok işleri yapamıyoruz. 934 senesinde ben- zin, petrol ve mevaddı müştaile. den alacağımız istihlâk resmi ile varidatımızın biraz artacağını tah- | min ediyoruz. Yakacıkta kumar! Bir kaç senedenberi Yakacıkta iyle basılacak, diye bir emir ver. sında 2 buçuk aylık bir ticaret an: | Kumar oynandığı ve bu oyunun bilir misiniz memlekette ne olur? | laşması yapılmıştır. Bu anlaşma | bazı köylüler için tehlikeli bir ih- | — Iheilâlr... Bu ihtilâl inkılâpçının irticaa tanrruzu eklinde olur. Dün irticaın taarruzundan korkuyor-| ya göre memleketimizden Holan- | daya bilhassa üzüm, incir gönde- rilecek buna mukabil Holandadan | tiras derecesine geldiği söylen- mektedir. Yakacıklılar (arasına böyle kumar inhimaki sokan İstan- Tertiplerimizi ona göre alıyorduk. memleketimize şekerli sütle Ho- | buldan tepdili hava suretiyle gel- wdi dava aksidir. Bunun manası şudar* İnirilâp derinleşiyor. . » . ! Geçen sene bir ufak hadise oldu. Bur- bir adam bir tuhaflık yaptı, Arapça oduku. Bu sadece bir dil meselesi idi; Mem-| baştan başa bir çeiik yay gibi geril.| i. En az bir hafin Gümhuriyet (efkâr; i) bunu bir sinir meselesi yaptı. mın manas basit (değildir. Bunun desi şudur: İnkılâp keskinleşiyor. İnkılâp dava- bizim şuurumuzun en samimi mıntaler. rına kadar nüfuz ediyor. | ersitenin temeli atıldı. Yeni üniversite. ydana koyacağını zannetmek hata © Yeni üniversitenin içinde simdi de| lâbın fikirleştiğini görüyoruz. Maarif eleği Hikmet Bey Türk inkılübmnm eep- üni, Yusuf Kemal B. iktısat cephesini, lahmut Esat Bey hukuk cephesini wni-. ersite kürsüsünde üniversite mantığına

landa bezi gelecektir. Vapurculuk şirketi yeni vapur alıyor Vapurculuk Türk anonim şirke- ti umumi heyetinde yeniden vapur satın alınmıya karar verilmişti. Bu karar üzerine şirket Londra- ya bir heyet gönderecektir. Heyet bu ay sonunda Londraya gidecek ve yaşı 25 ten yukarı (olmamak sartiyle vapur satın © almak için teşebbüsatta bulunacaktır. Şimdi- | den vapurculuk şirketine vapur sat İ mak için bir çok müracaatlar var- dır. Şehir Meclisinde Şehir meclisi bugün saat ikide toplanarak sular (o idaresinin tali- malnamesini ve (o encümenlerden gelen bazı mazbataları müzakere edecektir. manası şudur: Türk inklâbı fikirleşiyor.. O, evvelâ bir hayat cereyanı idi. Son- ra bir his manası halini aldı. Şimdi. fikir ve ilim mevzuu oldu. yakışır bir sekilde anlatıyorlar. Bunun! , *m- Dehri Efendi, ne dersiniz?..., e avı i N Sadri Etem DEHRİ “Efendi Nasıl Görüyor? ... Dünyada aşk olmasaydı... - miş otan birisi olduğu da ilâve o- anarak, hükümetin dikkati cel- bediliyor, İten şükranla Arjantin hükümeti seyyar bir sergi yaptı | Arjantin hükümeti o memleket mahsullerini teşhir etmek ve bun- lara yeni mahreç bulmak maksa- diyle bir seyyar sergi tertip etmiş- tir, Seyyar sergi Amerikadan başlı- yarak şimali, orta ve cenubi Avru-| pa limanlarını dolaştıktan sonra Akdeniz, Ege denizi ve İstanbula gelecektir, Sergi temmuz içinde li- manımızda bulunacaktır. m Sular idaresinde Belediyeye bağlı sular idaresi- nin alım ve satım, kira inşaat, | nakliyat işleri için bir talimatname hazırlanmıştır. Talimatname tas- dik ödilmek üzere şehir meclisine verilmitşir, Talimatnamede sular idaresinin idare heyetine verilen selâhiyetler madde, madde zikir ve tesbit edil- | | söndürülmüştür. miştir, a ! se. Kadınla erkek sevişmeseydi... yeti tarafından bir — ihtifal tertip edilmiş, Reşit Galip OBeyin hatırası anılmıştır. Cemiyet bü- tutmıya davet etmiştir. Bundan başka şehrimizde bulu: | nan Rodoslular cemiyeti bugün bi toplantı yaparak merhumun ailesi- ne taziyet telgrafı çekeceği gibi bir ihtifal tertibini görüşecektir. Rodoslular (o cemiyeti âzaları, İstanbuldaki bütün Rodosluların bu ihtifalde bulunmaları için ken- dileri muhtelif suretlerle haberdar edileceklerdir. İbtifalde bütün gençliğin bazır bulunması da temin o edilecektir. İhtifalin günü henüz belli değildir. Göz klinikinde ilk açılış dersi İstanbul üniversitesi profesörle- rinden göz mütehassısı M, İrgche- inne dün saat on ikide göz kılınik- Hiğinin ilk açılış dersini o Cerrah- paşa amfisinde vermiştir. Profe- sör sözlerine Türkiye bukümeti- nin Alman profesörleri hakkında | gösterdiği büyük misafirperverlik- bahsederek başla” mıştır. Derste üniversite rektörü Nes'et Ömer, Akıl Muhtar, Maz- har Osman, Tevfik Remzi Beyler- le Tevfik Salim (Paşa ve bir çok doktorlar bazır bulunmuşlardır. sineğe Grup âmirlerinin mühendis olmalarına karar verildi Belediye itfaiye grup âmirleri » | olmalarına karar | nin mühendis vermiştir. Grup âmirlikleri ara- sında yakında değişiklikler yapıla- caktır. İtfaiye grup âmirliği İstanbulda yedi yerdedir. Bundan başka ef- rada mahsus bir de kurs açılacak- tır. Kursta nazari ve ameli ders- ler gösterilecektir. Söndürülen yangın Pangaltıda Efe sokağında Ah met Beyin dört numaralı evinden yangın çıkmış, sirayet (o etmeden imkân ve ihtimal yoktur. Bu cemiyet- İlerden birine vereceğimiz bir lira, bin li- va yerine geçer. Biz bir lira ile bir kişi İdoyuramayız, halbuki o cemiyetler »a ikişi doyururlar, giydirirler, hastalarına bakarlar, yaralılarına yardım ederler. Kurban kestiğimiz zaman me yapıyo" Jruz? | Etini fakir fukaraya dağıtıyoruz. Pe- şu keseceğimiz kurbanı O kesmesek de, © haym müesseselerine canlı versek?, | Istanbulda da Reşit Galip Bey için /Yahut o kurbanın parasını synen o müs esseselere ödesek, daha mıaz (sevaba zirmiş oluruz? Katiyen; muhakkak, ki yu teberruun sevabı kadar hayrı da da“ ha çok olur. Diyeceksiniz, ki biz kurban keser ken öbür dünyamızı kurtarırız. oFakat İunutmayınız ki, bu iki hayır müessesesi nin yanında, bir de bizim bu dünyamız surtarmak için kurulmuş bir tayyare ce- miyeti vardır. Biz, keseceğimiz kurbanı veys pars- sını, aynen bu Üç müesseseye verirsek, hayır, hem de çok büyük bir hayır işli- yerek, muhakkak, ki öbür dünyamızı kurtarırız ve ayni zamanda da, bizi bu dünyada ölümden koruyacak olan tayya- re cemiyetine de yardan etmiş oluruz, Dünyada ve ahirette rahat etmek ga- yesiyle ve ayni zamanda, yoksullara yar» dun kastiyle (o keseceğimiz kurbanları, tayyare cemiyetine verelim. O cemiyet Hilâliahmere ve Kurbanı kesmiş elde edeceği hasılatı Himayei etfale versin, kadar oluruz. Selâmi izzet — am Zincirli kuyuda yapılacak ! asri mezarlık Belediye Zincirli Kuyudaki ar- sada bir asri mezarlık yapacaktı . Burada 96 kişinin hissesi olduğu | gibi yeniden bazı tapulu kimseler | meydana çıktığından belediye bu arsayı almaktan vaz (geçmiştir. Şimdi bu arsaya civar yerlerin sas hipleriyle temasa girişmiştir. Arsa sahiplerinden bir kısmı dün bele- diyeye gelerek alâkadarlarla gö- rüşmüşlerdir. pi rakama Piyango bugün | Tayyare Piyangosunun beşinci keşidesi bugün öğleden sonra sa at birde yapılacaktır. Bu keşide nin en büyük ikramiyesi 30000 li- radır. Bundan başka büyük ikras © miye ve mükâfatlar vardır. Çeki- | len numaraları sıraya konmuş bir | halde yarınki nüshamızda bula- | caksınız. ss. Evlenme zahmeti de ortadan kalk- saydı, ne olurdu? | Dehri Efendi — Ne olacak, #zizim, İdümyada aşk olmasaydı, çocuk arabaları bomboş kalırdı!

Aynı gün çıkan diğer gazeteler