24 Mayıs 1934 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 15

24 Mayıs 1934 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 15
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

15 — VAKIF Dr. Ihsan Sami mmm 24 MAYIS 1934 ——— Darüşşafaka ilstanb irketi ifesi -Gonokok Gü ME Zi Vapurculuk anbul Tramvay şirketi evkat tarifesi i fukluğu ve ihtildtlarına karşı udırı nden: Türk Anonim Şirketi 1 ünü irili İn tesirli ve taze aşıdır. Diva Pe Dneüneieki için bir sene zar” Istanbul Acentalığı - 1934 a 21 Mayıs gününden erdi df ünün amk üm bike tef Liman ban Talan 72925 itibaren ilânı ahire kadar muteberdir tmış in ilo ekme! apalı vii 1 : .. |, Fasıl ili Sı | i Deni zyol ları tie mine rar gi İzmir sür'at yolu No. OHUDUT *#: HAREKET dakika hareke hareke ie a LET e id i Nuruosmaniyede Cemiyeti Tedri- SAKARY, vapuru ge . : 5 si Genteleri köy siyei İslâmiye müdüriyetinden al- Her PERŞEM 10 Şişli — Tünel Şişliden - Tünele e 2 23.42 hi Tel ine all malar Si mümlasz. iştirak i kişin 14 Güm ye b 10 Şişli — Tünel, Mfünelden - Şişliye 9 531 2402 i —6— azartesi günü saa doğru İzmire AYR yi; 1 «ji ” ., İ Harbiyeden - Fatihe (5-7 6.32 24.06 m 14 te mezkü ok soebileği a0 İR pazar fönü sase 15 te tarda kal 12 Harbiye — Fatih |pşi fi öbs p TRABZON Geliş ir cemiy ET 19) | ip pi al Pena |Fatihten . Harbiyeye (9 549 23.25 rkesçe sur at yolu a: beşinci icra memurlu- 15 Taksim — Sirkeci Yen Tsm 5 730 Ne Cumhuriyet “ay, * |) Suntan 1EZT lr 50 | 3. K. 0. | (Maçkadan - Beyazıda 5-8 5.59 2321 , : amami Sannalı i adan - Beyazıda 3» ğ . içeri EE € 20 de Galata İİ takdir edile: m 18 e kimim ie 3 26 Haşir — Beyazı | Beyazıttan » Maçkaya 17 G41 2402 gi o nhtimından kalkacak. Gidişte mahallesi yağhane sokak eski ve Gümüşsuyu hastanesi için ü e İlnebo'u, Samsun, Ordu, Gire yeni İ numaralı kârgir bir bap ha- münakasa ile almacağı e ; Maçka — Eminönü Yağı — : ee di ği a ii > De Trabzon, , Hopa'ya. nenin tamamı açık arttırmı çı- edilen 12000 kilo o) se v Miri z . İ Dönüşte bunlara ilâveten Pa karış clup 30.5934 tarihinde lip çıkmadığından ihalesi Mİ 17 Şişli — Sirkeci ee 8 626 1959 ya Gi Or, ben - e'ye uğraya: di-| 24/ Sirkeciden - Şişliye 12 6.58 2031 i yenil Ş taktır. (2697) ri iii lir ea pas) 15, 45 e talik edilmiştir Talip- ee B Y zartesi günü saat 14—16 ya kadar Meba Lamia iimi emre xa e «tedir! artın olu | İstanbul mere icra pori İl ta ve Mane Si : ö vapuru. 24 araya çevrilecektir. Arttırmıya | İŞ eo ve vak- Kurtuluştan - Beyazıta 6-9 6.00 23.14 ni i 4 2? a M7 yeleşie Je ev 2 ne ymm e ee da Kolordu sa- e Kal - Kurtuluşa 17 6.45 23.56 rşem 19 da Sirkeci nin yüzde 7,5 nisbetinde teminat| tın a! misyonuna müra- Mütınundan ala ie akçesi alınır. Müterakim vergi, castlari, (879) (2720) Üye inöi Kurtuluştan - E. 7 11 2025 dj GM ea / | Kurtuluş Eminönü) E Önünden » Kartalı 15 639 20.55 eğİ MERSİN fl si. Ame mebümmen kr Pazarlık tamir etil RTN le e mâ e t l dirde ihalei katiyesi icra er 2 lm edilen fen tatbikat nn b e sürat yolu ere mektebi güvercinlik binası- A Bebekler» 0 sa mp ii ç dal ARİN 3 alli a m © ârttıranm - tami lip ladıs 22 Bebek — Eminönü bi b a kar anakkale taahhüdü baki kalmak üzere art- 3 Bebeği 556 24. 5 z Mi tırma 15 gün daha temdit edilerek) © 5 akra yazarı pe e eklem iy Tan — 42 ide Sirkeci rıbtı- 26-6-934 tarihine müsadif salı gü- t.2 t — 452 wndan (kalkacak. o Gidişte Ü nü saat 14-16 ya kadar müzaye 5 15 tez yapılacakır. Tail W düs İzmir, Antalya, Mersi'ne. Dö- de icra m 7 anla icra rin kesifname, eyi görmek üze-| $ 23 Ortaköy — Aksa ray Ortaköyden- Aksaraya <8 550 7050 atleri; müşte bunlara ilâveten Alan kanununun 126 ıncı (madde re her r gün ve pazarlığa isti-| | araydar. Oraköye ei leri ya, Küllük, ys vu. İİ. rak için de o gün ve vaktinde| & < 4 Pin a favacaktır. | elin lar a “in Fındıklıda Kölordu satm al- © | — Ortaköy » Eminönü ez z Ğ > p 7 de. e Kakkı sahiplerinin dahi Şayr ma komisyonuna müracaat mi e rm r. Kad . bni kul üzerindeki hakları, İkasasii le ları. (880) ©7121) Fatih (Beşiktaştan - Fatihe 7 6.34 20.53 i adıköyünde Modada. ir — il vi i mede mütveffa Sarıca 5 avya | rını evrakı müsbiteleriyle 20 gün atı — >. y a inde Arif Paşa haremi Ayse banp içinde i icra dairesine bildirmeleri pazarlıkla 7.000 kilo sığır eti A. saray : 24 i Min hukuk lâzımdır. Aksi halde tapu sicil.) satm almacaktır. İhalesi 24/ 2 kapı 16 in > 2. i Ve şahsma takayyüt o ve emvalini| liyle sabit olmadıkça satış bedeli) 5/934 perşembe günü tİ'5 e kapıdan - — aş men | Muhafaza eylemek üzere oğulları| nin paylaşmasından iri 16 dadır. Takipli şartna- 3 : 6 532 ml Abdullah ve Osman Beyler! cakları ve rai mem mad-| meyi görmek üz: & | 33 Yedikul Si > v iye 10 5.48 2393 ta yat Me been m niye ahkâmma (tevfikan| ve pazarlığa iştirak i için d İŞ Sale Şirkeciden “Y. kuleye 16 620 2354 erelef . e inci r v . hareket etmeleri ved fazla| o gün ve vaktinde Fındıklıda 2 - Aksaraya — 477 itica: Mi. i bi MM malümat almak istiyenlerin daire-| K. O, satm alma komisyonu- $ e kapıya 5 1 Bul E Akadaranın tarihi ilândan itiba: mizin 33 —541 mim dosyası| na müracaatlai ri “la ——— Biel - Sirkeciye G 5 > B. 5 t ve | a > na Sirkeciden - E. kaj ği i itiraz Me (16967) iğ (2684) ve a ni TA, MM de İstanbul 4 üncü iera xmemurlu- Çorlu Asker My Ban, / komisyonundan Yeni eni eserler Mah rluğaki kıt'at içi n a karar re ç Ankarada AKBA kitap Tekirdağındaki kıbat Dün ve Yarın tercüme külliyatı ikasi bla ie edek ei ra evinin birinci şubesi modern $i 100.000 kilo sığıreti kağ Ni Dahi: bat Se Baler di 26 — bir şekilde Maarif Vekâleti 8 zarfla Münakasi ya konma Bütün milletlerin edebi, içtimai, iktisadi, mali... en > ke ze vom ra <a nl karşı çalıştır. B tur. İhalesi 11 — 6 — 934 p let nh seçme kitapların tercümesi ve D etine İsi sürü saat 10 da İstan! | Kitap evleri her dilde kitap, $ zartesi günü saat çi tedir. m ARIN te liyatı ünvanı yılda silin ham ve Tahvilât ben rinde di mera gazete ihtiyaçlarına liplerin şortnameyi - görmek fasılalarla otuz cilt kadarının çıkarılması suretile yüz ciltlik sanı an talipli lde gin vap vermektedirler. Gerek i üze her gün ve münakasa- bir ni vücude getirilmesi temin edilmiştir. En kud- tmiğı Ye . Saleh ini ğa ei alarm ye eee ya ği ai o günv retli kafaların ş iştir Tl vaktinde if v sö lân olunur. mümcamlar 5 iç kile e tedarik ede- $ mektuplariyle Çorluda satm lik kitap fal bilirsiniz. o Devlet ğe alma komisyonuna müraca: sit İambi ikinci icra memur |ğ kitapları ve VAKIT'ın atları. 3523) (2291 S A F O içte m: i yatının Ankarada li yo atlar, 628) 26) il N hasıl e ala ac dolayı me Mi | AKB A kitap evleridir. | — İstanbul mahkemei atiye üçüne Fransız edibi Alfons Dodenin eserinden nlâ * ba çevrilmesi (o mukarrer iki -> E| cü hukuk dairesinden ; ” a : İğ AKBA Merkezi Telefon (söz Haydar Rifat Beyin t mile we ve bir buzağı e e Şube * 2.4161 Zahel hanımm hala ikametgâ» gi yi alnan ns dük müsadif pazar aat İlĞ İkinci Şube: Samân Pazar Bk vi erimi olabi Fiatı 100 kuruş La e edi inilti çarşı: ” edi eyni Tevzi merkezi km satılacağından talip olanlar) memura müracaatları ilân olunur. AZN mi ye el VAKİT Kütüphanesi: Istanbul Ankara caddesi elinde haze bulak (137) 7 irrden lee 2 e > — tercüme külliyatının yakinda ueşrolunacak. eserlerinden: esi bularak da» e” Lil | — — —— ——— ——— — va hüküm derecesine gelmiş hü- hile Çember; A şe — Alişan zade İsmail e. ğ bir en Müdürlüğü ilânları | küm verilmek üzere muhakeme 13 Kredi, Banka, Muhtelif menabiden — Iktisa jiğer ie haziran 934 çarşamba saat 13 e toru —— ,den BG birakılmıştır. Usulün © 406 inci Devlet vw di Lai lardan Rifat Bey. diği Me e —— Mehmet Ali paşa hanı iç kısmında nl tevfikan gıyabında ya- e pita am Pe nd N — rl b yg Hamdi Bey. iel dün ölümle sür ırmızı ve Kara: al — Nürullah Ata Bey. mak” .* pılan mu: gün a ; mİ a'âda muharrer ri 935 senesi Mayıs nihayetine ka | itiraz iğinie beraber yevmü haşin Matlar sk: Nesim 2 i ii dar big ik olup hi laraeli'nin Hayatı : A, Ml) — Nurullah Ata Bey, ii Bi p hizasında gösterilen bedelle talibi uhtesindedir. | mezkürda bizzat veya bilvekâle'ii Gori Baba: Balzak — Haydar Rifat Bey, yal ie orio Baba: Ba'za aydar Kifat Bey, j ğ etle temdit edileceğinden e pa olanlar | isbatı vücut etmediği takdirde geli isa: Paris e wektebinde Profesör doktor Vee, i azartesi günü saat on beşe kadar £ Mâdüriye- | yaben hükmolunmcağı ilân olu- Sangle — Haydar Rifat Bey, > akarlar kalemine müracaatları, nur, (783) e

Bu sayıdan diğer sayfalar: