30 Mayıs 1934 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 2

30 Mayıs 1934 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

saza 2 — VAKIT 30 MAYIS 1934 Zırai kredi kooperatifi usi) — Ziraat kredi kooperatifleri teşkil nkara, da hikümetçe as kanun lâyihası Büyük Millet m esimi miştir, | Çiftçiler gayri mahdut ve am mem ie kredi kooperatif- leri teşkil edilecektir. Bu koop: t Bank m gi e) vekili Fuat Bey son ve: Hilelcin ön bi ödenecektir. Sekiz istiyenlere tediye ettikleri para İni Ortaklar elin irin sakal devredemi cekler ve satamıyacaklardır. Her ortağı apabileceği en büyük edi hissesi bin be: geçmiyecektir. Çarşı ve mahalle bekçileri hakkında,» Ankara, 29 dme — Çarşı w ki b üçüncü i eş yüz ylmy e mahalleler gire ye tayini mahallin mülkiye memuru tası Ayrıca belediye keadaklağı içindeki arazı için de bekçiler tayin ir, B kçi vetleri nisbetinde alınaca! Lâstik bi istihlâk resmi a, 29 m — Memleket dahilinde yapılan lâstik ayak- n yüz kuruş istihlâk alınması hakkında İs- i Mustafa Bey ve arkadaşları tarafından bir ka- nun lâyihası iliği hazırlanmıştır. aa mektepleri | için hususi pul'ar yapılıncıya ka ema resmi Hava postaları a, 29 (Hususi) — Evvel-| oAnkıra, 29 (Hususi) — Hava il ası düşünülen ve bilâ- ia kapatilmalar mdan vazgeçi- len orta mekteplerin ikmal | mek- tepleri ismi altında devam ettiril- meleri kararlaştırılmıştır. Emniyet müdürlüğü Ankara; 29 (Hususi) — Bü yük millet meclisine (verilen bir kanun Mi sing vaa ağ umum müdürlüği aaşlı| bir baş el Ra in si, on altı lira maaşlı bir “ari sınıf memurluğun lâğvı teklif lunmaktadır. Posta müvezzilerine elbise 2 a yo dar şimdiki posta pulları sürşari'li ” olarak kullanılacaktır. Zürih'ten Istanbula. Ankara, 29 (Hususi) — Bugün İ lerde'bir tayyare Zürihten kalka dl rak rekor yapmak maksâdiyle İs- tanbula gidecek, ayni gün Zürihe dönecektir. orayi — Kasaba hâttı a, 29 İŞ — Hükü- mete düm eden a ij ait işlerle meş- Il olmak için devlet demiryoll, mir — Kasa - umum müdür muavinin reisliğin - ve ayakkabılar için bütçeye on > de bir heyet bugünlerde İzmire gi ktir. bin lira tahsisat konulmuştur. Iran —Irak hududunda,, Tarama dergisi hakkında.. ara, 29 EDT. Cemiyeti umumi küilğiden: > emiyı neşri ergisinin şimdiye kadar miri, fasikülleri hakkında bundan evvelki beş ilindan sonra yeniden mütalea gönderenlerin altıncı lis- tesi; Bey, Jigm ziraat ban- ım etmek win! Ali Rı- ini değil, yalnız İrak hududunun! intizamnı muhafaza maksadiyle. Şaş dir, mii deki bekçiler ein N i ücr e İz vii halktan, arazi sahiplerinden ser- v liyle yapılacak posta müraselâtı| etm başladığı| ga” Asılsız şayialar İMâliye vekili vekili beya- natta bulurdu Ankara, 29 (A.A.) — Maliye rgi-kamınla rı ve alman mali tedbirler ieip da uyandırılan menfi ve zararlı şa- ia emma bir MESİ. -anatta bulunmuştur: “Bü eni Büyük Millet Mecli- sine takdiminden sonra milli mü - re. ım takviyesi ve köylümüzün mahsulünü ko k gibi Mi ör hizmetleri ii e ihti ri zaruret kesbeden bazı m rafları karşılıyacak ferkallde va: ları kâmilen meclisi kabu dilmiş ve varidata b ola- al eklifi- aşı bazı istihlâk maddelerinden alına- cak vergilere tütün ve müskirat ile ümrük I lerine ilsak 'o- I kmüdaf 1 ve tay- yare Mr lee ve A yeka alına- cak vergi aridat kanunlardaki he mi taallük edir. Ba suretle elde edilecek olan va| üürüni dad güçler - tirmemek.. için © © dövizlerden 3 Şi müterakki e elrieli i mevzvu olan menkul kıy mel leş den vergi alınmasına dair o- lan lâyihaların iktisabı kanuniyet ine lüzum ve mahal mi Bütçe h a meclis kürsüsünden vu- -anatım sırasında ka- veçhile son olan bazı üs etmesi miştir, hakkınd. u bulan beyi yit ve işaret ettiğim günlerde işae edilmiş bethah: 5 deri hiç nedi yöktur. Bunlar her türlü asıl ve esastan ari ve ne kadar lei- mane maksatlarla $ is eğilmiş” ol sında bu suretle bir kere (daha tebarüz ettirmiş oluyorum... i Silâhları Silin; konferansı (Baştarafı 1 incn sayıfada) M. Hendersonun silâhları ve a konferansının taarruza kai beynelmilel müşterek bir büleket sistemi iilas ci suret a u- lindeki le veM. Biteimfüni silâhları birakma konferansının ka sulh müessesesi haline gelmesi su- etindeki teklifi... ——— ç venin harbi 28 (A.A) — Hicaz kuy. sabah şafakla beraber, San'a , ri Yürümek içn emir) başmuallimi, 8 — Halime Hanım| - Manisa orta mektebi a mual- cl Iran Şahı Hz: ümüşhane, 29 (A.A) — Iran Şahı Hazretlerinin seyahatleri mü nasebetiyle şekrimizde fevkalâde hazirlıklar yapılmaktadır. rif£ müdürü 2 | Mal B. Yalovaç ilk vi mü- fetişi, 14— Sabit B. Yalova maa y memuru, 15 — Nuri B. Pütür. ke Dumlupmar mektebi muallim-| sem el 16 — abi B, Yalov: eşya e muallimi, at B, Tosyada Dilek gazete- si Mirkelik 18 — Yalovaç »| kaymakamı Bey, Bu zatların gönderdikleri fiş sayısı 1449 dur, Evvelki beş a İ ile beni fiş yekünu 8550 yi He er BA me ayrrayrı teşekkür mektubu yazmak imkânı bulunma dığından gösterdikleri himmetten karşılığını teşkil eti | M. Çaldaris, Balkan misakının ehem- miyet vekuvvetini ui im 29 — Başv af Boğazlaf e mesele “| hususundaki n imeti teşkil m za İdi kasaları boştı it dvi kıymeti sarsılmış ve kredi, Mil 'unanistanın hari ici isi yn, mahvolmuştu.! n hemen müvazene Bugün he A balldğ bir lie malik meva, unanistan etmektedir. Idaris bun. 46 döknzi t yü de yediye indirilmiş olmasından, | sederek ras ki: | nün sebebi pek belli bunda Türkiyenin dünya b Emin tehli ikelii surette| ç * küldür. dan sonra milli por iktısadiyatı kuvvetlendirmek mak sadile hükümetçe ittihaz edilmiş) 5” 4 lan tedabird. lk daki nin açılmasından v ve binnetice es - ham fiyat yatlarmın. de-140"i çıkmış undan, ec - nebi ie W oni mu - kavelenamesi olduğundan bahseylemiştir. M. Çaldaris, ziraat, hıfzıssıha, yollar ,inşaatı, ül kurutma ameliyeleri ve mülteci « lerin iskânı işinin ikmali sal ike AZ 2 Milmiy elüm se Ter iyi Türk —Yuna e takviye edilmiş olduğ İİ hazar bebmeden NE Çal s mal eylemiş olduğunu söylemiş ve! lemiştir ki: “Balkan misakı, Balkan millet-! lerinin tarihi tekâ tıcı bir merhale ei etmekte ve sulhün takviyesine hizmet ve mu: akal vücuda getirilmiş olan tatukoyu himaye eylemektedir hala - air İn dostluk mi il İT heyö imkân Yi tecrit edilmiş olanı yeniden bi pi ifrağ ve vel api Ve fikrinde sa vi * dülü hususunda nezdinde istimzaçta dl ğ u ümit edile bilir Tür kendisini nin geri mülünde yara - lerin bugünkü rej Balkan misakı ,Balkan milletleri) İ e bir teşel Me odin aç sındaki müşterek sanlasilerikn inkişafı için bir esas teşkil etmek- tedir. Hükümet bu muahede sayesin - de memleketin müdafaasını, di - ğer Balkan milletlerinin müdafaa| siyle mezc ve tevhit ederek hi. ci emniyetini ihlâl edebilecek ml türlü tehlikenin önüne geçmiş Ri 7 re ile harici . vetini i Üre ra birtakım tehlike ler icat ederek Balkan misakına karşı muhalifler tarafından yapı - an hücum ve e er bk te- essüflerini izhar eden başvekil hü- kümetin harici el sebata azmetmiş olduğunu beyan ve siyasetin milli menfaatlere hadim dolayı kendilerine alenen teşekkür Se kani bulunduğunu ilâve olunur.,, ari «| arasında vahim meseleler çıkaracaktır.,, Ziraat bankasının ktadır

Bu sayıdan diğer sayfalar: