4 Haziran 1934 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 4

4 Haziran 1934 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

a 4 — VAKIT Almanyanın Yahudilik si- elinde 6 zi i münevverleri erek Türl rököblnldrins girişmiş! di bu teşebbüslerin o mc bek eklemek vaziyetinde b . Nermi Beyin mektubunun ya iii . Türk — Alman iktısadi münasebatını müteessir edecek bir yol tutuyorlar mı?. Bizce bu 3 ara tahkik edilecek noktadır. Çünkü bizim Turkiye yükiadis ler istediği ce iktisadi t yapmaları büyük Türk ca- miasının menfaatini bir takım ec- Sabi 4 HAZİRAN 1934 Yahudilik meselesi! bi maksatlar uğrunda feda et - il isümieikmim iri camiası içinde gene müteessir o * lacaklar arasında kendileri bulu nacağı ie buna iht imal veri zik istemi; vee çi mi Bey, Almanya| caba Neri ile aliye iliki münase - — zaafa di Mi mekten ai ll Tayyareci Vetihi Bey gençlerde Dr. ie Türkiyede sivil tayyarecilik kr esim z yareciliğe hevesin arttığıni söylüyor > Vecihi Bey ve talebelerinden bir kaçı rak sahillerinde “ye -| ük bir Kızıltopr. şillikler arasında küçül tay - yare hangarı önünde ve yanında büyük ve küçük tayyareler akşam güneşinin kızrllığı altında parlı « yor. Deniz kehâritidâ © çocuklar dediki girmişler, Sold vr edenler arasında beş hanım var .. Gençlerde ve hanımlarda tayya- reciliğe karşı büyük bi heves gö- rüyorum... Bunu, o gönderdikleri mektuplardan, karşılaştığım za - man söyledikleri sözlerden anlı- orum. kilidi gazeteleri » bir m iii Kayar lan gelen ve Nepal rakkisi, taamimü hüsüsunda| Simsir pek büyük bizüriler göreceğine | 7” kaniim. — Dertleriniz Vecihi Bey?. ei li mühimmi N bir günde . .sekiz uçuş yapmıya! Bu devlet Sovyet ea En! mecbur olan bir talebe ( 16 Tire korkulan devlet. verebilir mi? O halde Nepal devleti > ..| vaziyeti İngilteı l sırada yanımıza ogelen bir! Bu talebe atıldı?. denizdeki sandallardan ağliller yükseliyo; Bütün Sili inzimam eden ir ses: ses: — Emniyet, dikkat! ., Ateş!., ük bir tayyarenin e e si ökse bırakılıyor, o son: ke Höhüiye başlıyan LA mez oluyor, diknei gerisin -| deki otlar, daha gerideki evin) başka suret- ve telâfi ederler mi, demek is - tiyecektir? i Türkiyedeki yahudilerin Al öl keki i hissiyatına, teessürlerine, e all kin «| lerine karışam: tür - z. Fakat, bu lü hissiyat Filiyat salli da teza - ür edince iki memleket arasın - daki dostluk münasebatmı ihlâl edebilir. Yahudiler bilhassa bu ta kıymeti olmıyan kuru bir söz- den ibaret kalır. Mehmet ASIM Türkiyeden tuz almak istiyorlar âzkıyı Bi bir tüccar ticaret o - ve bazı malümat istemiş - r. Bu tüccar büyük mikyasi iş yapan bir elemi a Bildirdi ikten sonra ora hüküm. tinin alacağı ik Türkiyeden satın a'mak ve Ti çoğaltmak gayesini takip eid söylemektedir. ü ü aĞIZI Türk vapurlarının tuz taşıyıp taşmıya - caklarını ve kaça nakledecekleri * tüccarı memlehasından Lâzkıyeye ni sormaktadır. Tüc orgusu ticaret 6 - dası tarakla ehemmiyetle t lâkki edilmiş ve darda malümat istenmiştir. n *| oturalım!.. - iliğin bizdeki istik| bali?, — Oooo... Bundan çok ümitva- rım. Hel iha büyük kabiliy. gösteren Türk gençliği yakın birl İ na büyük bir ehemmiyeti hal Yağ parasını, *tayyârenin kü bu memleket, Asya siyasetini” amortismanını o hesap etmediniz. Jitlerinden biridir. İngiltere m hocam.. nın, İngiltere hükümetinin m Evet, ie i be gelen elçiye bu derece : bii is ayle po bi ermesinin en büyük hikmeti tabii, uçuş! yaptıktan sonra mali azize gi iş bu kadarla da bitmiy dome mekle bei tiler de.. Mektebe verilecek pi yan ESİEel Me meşhurdi benzinin ucuza satılması hakkın -| lar harp ve darp için ihtiras öl zülyünüln bülünkndal de hüyükiume| da İküşat seküler: nezdinde te r ka a vaffakiyetler Em Mem-| şebbüsatta bulunduk. Müsbet bir epal İngilizlerin yarı hi kete sivil tayyareci. ne kadar) cevap alamadık.. Bundan başka! yayı idare ve nezareti altında onisbette| Ti Cemiyetinin de sivil mek. içi imi harpt kazanı | tepler teşkiline çalışması bu gibi, istifade ettiği gibi il Tenya günynde çel a, hm Mar mide : mira rakki ediyor. Emin bir mekik vaer--sumdır. diğ başka bugün tayyare - cilik bir hava sporu mahiyetini sel kümeti İstediği çaren Ma elli bin kö Mısırda bir kaç ay evvel bir Mı- sırlı kadın beynelmilel rekor kır- dı. Bi al i IGünün siyaseti m Asya siyasetinin) İmparatorluğunun kadere bu Gurkaii bul ifadeler mi r li Mr bahçesinde asılmış çamaşırlar u -| e ml ai sürükle mıştır. ı. Bir çok sai rda © ilerliyen uşuyor. iymetli . tayyarec'mizi yil l ditğsizüri- meki Kg Vecihi Bey tayyaresini uçuşa ha - Denizde sandal, motör, karada | bizim hanımlarımızı da tâyy! İngiltere hükümeti ni rlemakindr. PAN İN ye otomobil, bisiklet, © araba ne ise| lik sahasında muvafiak i olmuş büatini Nepal sefirine ald i alındı, Vecihi Be boya noksa havada da tayyare ole Saf ve l gi - bük e İslim k Kağnıda gülle taşıyan — Türk gym da al b 1 il iii lemel emir Ter verdi. Hangarı bir daha gözden geçirdikten sonra yanımı- za gelebildi. , — Buyurunuz efendim. Şöyle , İye kenarındaki kahvede o - — Li ded azırl eni maları lr - dim. nı, artı! > z gel li, a gire göni başladık. en ie tayyaresi vardır. bime iki tayyare hediye etmek lüt-| fünü gösterdi. Bu tayyareler Gud: 27 tipindedir. Kendi tipim olan tayyarelere nazar il ür'atleri az yi talim tekdir Bir t le vela Sait Beyle Eskişehirden uçarak getirdik. Diğerini bu haf « ta liğe gidip getireceğim. Bu tayyare di mz aliye rta ene yetiştirdiğim ii Dale antrenmahla » rını yapacaklar.. © — Kaç talebeniz var Vecihi ? — Biri hanım olmak üzere se- kiz talebem mezun oldu. Elyevm otuz kadar kayitli talebem var .. Yeniden bir çok müracaatlar da yapıldı. Bu sene talebe miktarı - “İvi xzgsceği muhakkaktır geçtikçe Anadolunun adak tal € yerlerindeki gençlerden mek. tuplar alıyorum. Yeni müracaat hep: e çecektir. Başka bir teşebbüsümüz daha var.. — İzah eder misiniz?. sporunu memleketimizde tamim için plânör (motörsüz — tayy yapirak şule De Hü - da yardımına nail oldum. < Bir plânör hediye edildi. Binen ve yapacağı - mız rae — kuşlar a- 3? çalışatdğız. Gerin böyle bir plânör uçu - sunda Bi, suudi epey bilme 3 laştr. Siz böyle güzel — bir iz bir kaç 88 metre irtifada sel - a aşağılara inip (bira; sonra bişi Fenerbahçe Viz - yana takımının maçını havadan seyretmek istemez misiniz?. em yukarıda güzel bir rüz- gör vene? Gülel önünde işi ya pebileşik kabiliyettedir. Himaye | sna, Hindistanı elden kaçı | lâzım gelirst v ii yaş. | pal ir Hindistanda, > yardım, Türk milletinin yüksek | âlet olduğu için bu kadar sağ e e milli havacılığımızı | riayet göri da yükseltecektir. | ö- — Yeni bir oyalı çıkacak| mısınız?, | — iŞm dilik böyle bir ta- ok.. Fakat burada he-| rimi uçuruyorum, Uçmak, benim! e saree e vE için büyük bir ihti: ü ap dır, Maliye için büyük bir ihtiyaç. Hükümet | EA aşak li yaşlar Sarayı der emrederse memleket semalârını| Kıza Tevfik Beyler birinci derecede fe v4 ni baştan dolaşırım. Sizlerden , im e m hi . Tevfik elâma Y: gazetecilerden de hi: İnline baik ilkeli 5 z 2 l liyoruz. Bi li ğiz, si a isi ire ve ei * | akzı sıyam y bir zamanda dev adımlarla ilerli-| güntülü dahilinde bulunduğunun ktri, taya Yekta Ragıp İ | İ liyyel meşihatpenahi üzerine | se eli tamimen devair? im İ | Polis haberleri amam Kaçak ipekli kumaşlar İtalyan bandıralı Mirame vap ru yolcularından Madam İzleko , * nun üzerinde bir kilo, Pireden ge- len İzmir vapuru Yolşılarından Maden e nk a4 topr. yollar. kahin, derhal cevap ver- imis — Tabii isterim efendim. uçuş zvkini insana o kadar aşılı- yor e z sm örle rden başka mekte - bimiz ar ilâveten bir de tayyareciler klübü tesis etmek ü- zereyiz.. Klübün tayyareciliğin tes, iinde iki kilo, Biyeli Beyoğlu Sait paşi rından Madam İstopi ile ından © İyasın dü kin Koherin üzerinlerinde de ei lı İrfan, ei birer kilo kaçak ipekli kumaş si “İeşhut halinde yakalanmıst"* lunmuştur. Kumaşlari mi ğuldU Ab” gümrük muhafaza öğle ile Ihlamur köşkünde bekçi muayene memurlarıdır. din bir buçuk ya mi ğaştan düşenler, ismindeki çocuğu, köf Vezir handa oturan o Agobun| zuna düşerek boğulm rumi lenen na am kam maddesinin üçüncü zeyli ahkğAMM. eyi İ r | ğu 10 yaşında Bülent ağest po yaralanmıştır. Bülent ededir. Se ikolâta şalıyordu ye si , 5 iz ZE zum sizi # 5 YEP

Bu sayıdan diğer sayfalar: