8 Haziran 1934 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 3

8 Haziran 1934 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

RETLER Vatanperver Proletarya?.. Si satırları “Hâkimiyeti Milliye,, nin mi “Biz yalnız piri kendi evi olana #özüyle bakabiliriz. Onun kaybe- “eği bir şey aca ve minin döla- Mendi şehri için, kendi vatanı için fe- Yapmağa hazır bulunur. A- da oturanlar kolaylıkla pro- #muf kinleri çel ör gah meselesi değil, bir gi ir. Onun için bir konfe- liman Fikirleri biraz mileroske memlekete 80- iner. Yi ari Ba şüphe a ş , lp prtazihel tenli İNE adan | e eri, üye X — dünkü —— ina Ee vaya Sai enler, Sinada ku- si ne ada eriyen e takta mından kul kiz mele ku- Üye 9 yahut bir katlı, iki katlı evler ualardan daha evvel, Maçka pe. iman oturan X ma parirmanın fil e sirket an hile sakinleri! v2 b daha ev- ŞE maları ii dön bie erir demiş! pan rt adamın da dediğinden baş Mn Tİ we ülüler Gayrimübadil gren kıymeti niçin düşüyo: edilmekt ncak son pes gayri > gs bir: denbire dü; ra kıy- 13 si a satı metindeki bono ktadır i seb: lan bonoların he- men hepsinin birden satışa çıka- rılmasıdır. Diğer taraftan alâ- ae bir zat bu hususta r ki: ileal ların bu kada; sindeki sebep satışın la alıcı- nm az ölmüiğidir. Hasan Bey de şunları li — Müzayedeye çıkarılan em- lâk miktarı eskisine (nisbetle rd si Haftada otuz par- a emlâk satışa arzedilmektedir. Malepülulaeğ gayri eg den ziyade bonoları satın alan lar iştirak ediyorlar. badiller bonolarmı (o satmamalı- dırlar. Böyle yg satış kıymeti yükseli yri müba- dil lerin aralarında Ve de şirket — düşmeme- sine çalışabilirler;;> m gelen seyyahlar akkında bir Mir Türkiye turi: otomobil klübü sebili sl seyyahlar Avrupadan ge- len seyyahların adedi 15878 dir.) Denizden gelenlerin miktarı ise| dur. Poliste imtihanlar Birinci, ikinci, üçüncü komi serliklerle merkez memurlukla. - kikine başlanmıştır. Netice bir - kaç güne kadar anlaşılacaktır. vi Üniversite mahallesi İstanbulun müstakbel plânı i- çin rapor veren mütehassı en mufassal şekilde fikirlerini — mösyö Lâmberdir. Lâm- ber İstanbuun bihassa bir har ve e şehri olacağına işaret et - , ve Beyazıt civarının mü - büken krokisini çizerek burası- <. vs üniversite mahallesi ola - ral pılmasını tavsiye etmekte- m” faa nalan iki at boğuldu a ei köyünden Mustafa, bu rabasiyle Fe nerde Üeliöi girmiş, alla hay vanların ayağı kayıp uçuruma gi- derek her ikisi de boğulmuştur. Arabacı Mustafa kurtulmuştur. hakkında bir rapor hazırlamış - irili silk nifldağ öte mak için, müsbet, motetlu, hulâsa ha- kiki modern insan gibi çalışmak lâ »- armıdır. dayanan tasnifler, hulya- hı tamimler, hele yabancı bir mem - leket mevzuu bikini insanı ceha- ietten daha çok aldatabilir. Sadri Etem bd Lâstik ve İUsküdar-Kadıköy! © kösele Bir mütehassıs lâstik ayakkaplerının zararlarını sayıyor Ticaret odası meclisi içtimaın- da deri em imal edenler, lâstik ay: b be ri nı ileri sürerele b eg çilmesini İlter?” Se Dün bu hususta alâkadar zat bize şayanı dikkat bazı malü- mat verdi. Bu t izahatının müsbet irene istinat ettiği- abılarının mem- lekete ken — "bir şekil- kilde Kömbe ekini ğunu id - dia di r R — “Memlekete senede dört den vasati 40 kuruş gümrük alın- dığı hesap mim > eme kilo deriden 800, yon 40 bin lira 104 bin lirada ll “ilâve edi melidir. Bunlardan kimyevi mea ve hulâsalar için alınan| 500 bin lira da 50 bin lira oktro- vasiyle Mi bin lira eder. dır. Bu işleri (yapan fabrikalarda iki bin amele çalış- maktadır. Bunlara da senede 800 bin lira amele yevmiyesi veril mektedir. Ayrıca bu amelenin 160 bin lira vergisi vardır. Kc.uçuk ayakkabılara gelince: Senede 700 bin çift ayakkabı çı- karılıyor. Buna 60 bin kilo ham kauçuk sarfediliyor. Bu miktar kauçuğun kilosundan 22,5 kuruş ümrük resmi alındığına (göre vergi miktarı 13 bin lira tutar. göre bu mil ve marie vergisi 316 bin lira tenzil edilirse 302500 lira .mey- dana çıkar ki bu miktar her sene hazinenin ziyanıdır, Bundan başka köselenin kilo- sundan 15 kuruş resim TEZİ RAN ayakkal göre bir çift bı —. i 17,5 kuruş tutuyor. me ğu kilosundan 100 kuruş,, işlenmiş Hal- behe- rinden 17,5 kuruş vergi alınmak- — açık hesap, o mehlekette ei lâstik ayakkabıcıla- rının arasındaki vaziyeti pek âlâ anlatır.,, Tramvay ağustosta işlemeye başlıyacak tramvayının Semi ıköy ilrlemi tir. Kızıltoprak döşenmesi bu ayın sonuna kadar| bitecektir. Şerketin Avrupaya | ısmarladığı yirmi tram rında toprakla doldurulan hen - deklerin yerine rem r, Ağustosta Üsküdar — Kadr- köy MOleime iş ikireniği tah- min olun İlk Eğ sergi Yarından itibaren bütün ilk mekteplerde birer sergi açı Jacak- tır. sergi çocukların bir sene li birer hafta açık bulundurulacak- tır, serelim Japon gazeteciler 22 haziranda Toros ekspresiy- le şehrimize Japon: gazetecileri ile ticaret <ebikinlin bazıları ge lecektir. Japonlar . : İstanbulda beş gün kalacaklar ve sonra Bel- grada gideceklerdir. Sabık vali Haydar Bey Sabık vali Haydar Bey beledi: dürlüğünde teşkil olunan itiraz- ları tetkik komisyonuna aza se- çilmiştir. — anam Dağcılık Klübünde 2 Türk — Leh komitesi tarafın- dan dün gece dağcılık Link bir balo verilmiştir. Bu gal oya erkekler tamamen ; beyaz elbise giyinmiş oldukları halde irak mişlerdir. y ll ğmimillim Muhiddin Bey Vali ve belediye reisi rez Bey pazartesi günü İstanbula lecek ve salı vazifesine başlıyacal —e— Sular niçin akmıyor htan itibaren İstan- un rasındaki sifonun yağlanmasıdır. mi Bazı semtlere verilmesine çalışılmıştır. Yağlan- ma işi bugü i ir, Nakıl vasıtalarının bir kısmı çürük çıkıyor yene ve kontrol li çürük olduğu » görülmüştür. Bunlar işlemekten ni eri lerdir. Otobüslerin de muayene leri gelecek perşembeye bitirilmiş olacaktır. yamak Belçika ile bir itilâf Kapalı çarşının tamiri Belediye kapalı çarşınm tami- ra pi tetkikata başla » Belçika hükümeti ile hüküme- timiz arasında 31 mayıstan itiba» ven bir klering itilâfı © yapılmış» tır, gününden ilikenn kar. eri bitmek üzere- dir. Bazı nakil vasıtalarınm o kadar VAKIT Bir çocuk sesi ol ,azetesinde pak e okudum. Başlığı: “Ga- Onun da Çe göre Gazi için söyliyecek bir. ü zi'nin, Gl ve Ea türkülerindeki va» sıflarını ezberden biliyor. Fakat bir vafıs da kendi bulmuştur: diği erin kavuşt “Mehmet- ir lolunun ei sü Ana ren büyük eee .Cümhuriyet günlerinde din - miştir. Köy kn ve e kezi, ebedi nişanlılar, on eden beri buluştular. Askerlik — ti, bir kür, bir spor olmuştur. Sıla ve gurbet limeleri eski türkülerde kaldı; köy ezarlıklarının yanında, ölü bas şına bir yol başi olan ayrılık le- çeşmel ri, iri vedâ m“ ile dövünen yavuk- lulara ıy ailesinin bir halkası ek - Gil li erkekler ve kadınlar, o- ğal bilmezler, torunla avunurlardı. On bir seneden beri ocak tamamdır. Di ra geldiği gibi, en GİNE harbin eseri olabilir. Anadolu yenil - mezliğini isbat ettiği için, rahat bıra“ kılmıştır. Milli Müdafaa i cihazının tabit olur. “Hâkimiyeti Milliye” Onuncu yıl abidesi açacaktır. Yeli abidenin ( açıl- ma,resmi 29 teşrini in dei Sur dlapda eg yol ması devam ediyor. Yola r yan aki mezarlar kaldırıl- maktadır. Şi için evkaf müzesine tır, Almanyaya göndereceğimiz yumurtalar Almanya ile yapılan yumurta ihracatına dair iki (haziranda Berlinde bir ürat a tır. Bu anlaşma, yumurta catı için yl ni gös terilmesi, ihracatçıların o sevki- yatta kolaylık görmeleri o karar- laştırılmıştır. Gümrük idaresinin aldığı yeni motörbot Gümrük idaresi Almanyadan açık denizlere çakan nee cesa- mette — bir motörbot almıştır. Motör Akdenizde kaçakçılık ta - . kullanılacaktır. Polis haberleri emma m rma & Tabanca patladı, bir k kız yaralandı - Galatada ml sokağın» da 7 8 HAZİRAN 1937 çeken C )

Bu sayıdan diğer sayfalar: