8 Haziran 1934 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 8

8 Haziran 1934 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

l | | amma. sam Yazan: Selâmi İzzet Otomobil uçuyor, Kos kul - lanıyor. Karısr Amma) dik ve sert.. Yüzleri bir kavgadan sonra ot diler. Yedi nk erim ra, bu ilk koyu kavgalarıydı. Şimdi, gidi sedasız, hiddet - lerini içlerinde kaynatıyorlardı. ani kal- ii zehir içerek geçir gecikmeği affetmek, mazur gör - mek kabil miydi?, On'ara ehem - t vel , bekleyip sinir - lendiklerine aldırış et de - İr gidemiyorsunuz..,, Mer e ne lacaktı?, Kocası ei İnme tası karışmı bu huy! zgeçirememes şk Bu işte ME inler her geleni yapmiş sta ık olam, MADE, Ar Kocası | fırlamasını mübalâğalı buldurma- ikisinin de kaşları kğ Bakşi mak için, Koyu) nüyordu. Karısınm a: “İs mobile kğ nan e hallerini canlandırıyor, yaşatıyordu. | ar & ie İni X . İzer naşıl ömür sü- *| recekti?, K bee. - Sinirli ere taa zi saat teahi seki la inmeğe başladılar.. Kocası mü- lu nca yo niddetlerini, kirlerini Dai ”. dde riça, tehdit, hiç y fayda etmemişti. Karı- — niş ili etmiyordu. Bu ta söylenenleri ya er Tebl ta bu söz bir kulağından rip öteki me iri mani li Ki canını sıkmamak en yu kocaşmn biddetinden kor le i, Gözlerinin yerinden geçmiş zamanlari düşü: saba dok zi hiddetinden ağlamamak için kendini güç tutuyordu. Yanakları kırmızıydı. Sanki ya- nındaki adam a bir adam - aşka bir a - dan sonra, bü'adam: otomobile son ; hızını hürü kazanmak iş Eğer başlarına hir k23a gelirse, mes'uliyet karısınmdı. İstinye kıvrımlarından, son hız“ temadiyen korna emmez Bu çılgınca yol v8 ee p> lar, öfkeleriyle geviş m. dı. o Brie mn bir ara- çıktı. yakm haykırdı, Kocası, ip mn yapıştı. Otom. a döndü. Bir te- kerlek a rd Bir teker- lek havaya kali mi Otomobil di Bu müthiş mim ayni za - a, beraber duydular, Sessiz, ölümü ekimi gör- ie TAKViM IT 25 Sefer | 26 ix ün doğuşu 439 m batışı 10.38 Bat Sabah namazı 42 49) Öğle na 2.08 12418 Tendi amsi 16,18 1613 Akşam “namazı 19,38 19.41 Yatsı namazı 91.40 » Imsak 211 Yin seçen üne Yılın sU 2.0 8 : Plâk neşriyat 19,20: Ajanı “ie k musikisi eya Çevdet,: Lavta jans Radyo in orkestrası dg EİMEMLMEİ 'ARŞOVA 1345 m. & gannili konser - musahabe - plâk, -mu- sahabe, 21,45: Mütenevvi bere 22: 45: “Fatica,, Rl, yi perdelik temsil, 23:15: Hafif mı 545 Khz. Yöbisişre 550 m. 19,40: Berhta. me takımı. 20,25: Mü- sahabe, 21: İanos,, ismindeki Kodaly »- Paylini > Harsayninin eserle- rinden operet, 24: im: Sigan takımı. Vİ JA 507 m. 19,25: e a 20,10; Josef Şiranasun eser- ,, isim 1871 m. 22: 168 nci KR çalar. 23: Haberler" v.8” musikisi, EDE Bana IT Casusluk Maceralarından : “İBİN MASKELİ KAD Dikenli “telleri - biranda makaslâ” kesmiş, kençisine yol açmıştı. Violet Magg ilk fırsatta mg doğru sıçrıyacak bir vaziyet al - mıştı. Tam projektör bulunduğu nokta üzerinde dolaşarak başka bir noktaya tevcih edildiği anda emen yi erinden fırlamış, di- ZM i kalmıştı, 15: Di si dârafından konser.) de; üzerinden geçip gitmişti.. - musahabe, 21,25: Senfenile konser. ig? e ga far xe Sağ pi iyon, 23,15: Dans musikisi, 24 15 gene Yerin, habe, ve eindeki makasla (telleri kes- e pk KREŞ 364 m. 13: Ha: meğe başlamıştı. Projektör tek- beer ii ei iğ ni See O Tyıh “ Gölilce Güm 24: kadar Viölet'Magg teller ara- Koro beş wiyri piya e i 1 # we 22,15: Mütalen 22.30: sından geçebileceği ar en kestrası, 23: Haberler 2 23,30: Hiç“ arak mantayr-aşmağa muvaffa! 638 Khz. m. 2030: ig olmuştur. Bu aralık (projektör hi radyo Em ln be. za » a" Giyer mii ilki letenaslii tekrar görünmüş, k:z tekri 713 “Khz: ROMA 421 m “18: Ta- atmıştı. Projektör başka mış ve ikinci maniayadoğru fir- lamıştı.. Violet M gg bulunduğu yei den yüz dek iğ ileride -A! man hudut muhafızlarının “ima tıklarını biliyordu. İkinci diken- Ni tel hattı daha küçüktü Fakat oradâ elektrik ceteyanlarinm kı- Bunün- la beraber is Magg burada etmiyor, örâsi dai- alı uşlardı. Fakat kım; im Diye, “e ları > duruyorlardı; e bird e şi arak nala bişi) m be ha ii p kadr fini israk v ii bir Du onubu hi dan geçire! m varılmak istenilen yerin, ayni A şe ile, pim sarıl - r-B SA — | çetizalarındar yıldız are — üzer, lerinde 7. Haziran” muamele görenler dlc Ratamlar kağanış iple fel la nm dılar, sıkı sıkı sarıldılar ve can - dan öpüştüler, gitmek, geçen zamana yol ve nihayet iktiğinin O farkma varmak; telâşlanmak.. Bundan da- ha büyük ne zevk olabilirdi?, AVUKA T Irfan Emin Sirkeci mn vie sre sında tram yordu. Kiz hayret etmi mamıştı. iel İm kestiği Zaman Alman- 1 noktayı neden tenvir et- sk Aiderii kard körkusun- dan titremeğe başlamıştı. Çünkü karanlık kaan noktaya an- r bir > tertibatı yerleş- Violet Mağg Bel- aklarına girerek, zon Üikeğil teli de kestiği zaman bir çok çıngıraklar birden faa- ekten kendisini “ala- i işleri ika dr. K iz işitmek, Fakat vay caddesin Her zaman kavga kısa sürüyor, de Mitat Paşa tammendn du, Amma bu efe, 28 No.ya nakletmiştir. - A 07 5İ#varşı 4m m şiddetli oldu. Bu sefer ak - a tina» B041i2İ* bile 3935 silik d Koca: Il | in ale he Di ein egr VAKIT Viz ii. Mi | v lam im ok ,ohama > tepiniyordu. Made, hidd. Gündelik, Siyasi Gazete İS eriği * Moskova up) 35 kudurukluk geldi. | istaobu Ankara caddesi, (VARIM) yurdu Şİİ a EN , şiteceği z TELEFON NUMARALARI: azarr, yiy: Yazı işleri telefonu: 248 «is Bankası 820 ği iii bilerek aşağı indi, Idare telefonu : 24810 İs ve lu 22.05) Çizen al 180 ld (VARIT) 4 gi Önyon Değ 0) dikte ili. Gini Posta kutumu No 49 Si Hayriye ark Der g> Merkez Bank: dü 2 Balya -0 birden döktü, a o) © | ABONE BnpeuLemi: e ep e larak isyan etti, cevap yel Türkiye Kenebi Bomonti. 16,00): , Telefon *: —09 1400 Er. 2100 Kr. eriş ç dr Gnyük | 750 0 istikrazlar (tahviller gözlerini . eğ SON deri > > ? «1983Türk Peri 28.65) Elektrik 00 | yumdular. Söylemedikle yi - Tramvay ,00 rini: lar, İLAN ÜCRETLERİ: | i miz uhtum. «1690 Eğer ahbapi İ Kir saz w Anadol 4780 bise ix OL İĞ car sani anda Man anl istikraz 4075) Anadolu li 47807 z iri, #öz vermiş olmasaydı, İİ timi 50 kuruştan başlar, fik sayıfada 200 0” iai0! at'iyyen gitmezdi. Onlara kargı ğ Kuruse kadar | Fakat yolda, yüzleri biri- Büyük, fazla, ps Mü A. <0) Anadolu li Büğdat —00l4 Mümessili 468) / ayrı tenzilât vardır . lerinden, DR kin besledikleri belli o - Ve sensizlik, kinleri, hiddet. leri şol Öfkeleri büyüyor « iki detası 50, Uç defas 65, Resimli ilânlarm bir satırı 10 kuruştur. .NLAR: Doktor - Operatör Iffet Naim H. Cerrâbi hastalıkları mütebassısı Müâyene saatları: 10.12 Ortaköy Şila oki ni za a birçok düdükler de iğde erine karan tü- fek sesleri işitilmeğe vap ali; eçen kara- Alm kolları e çe dı. Seksen metre ileride birden- küçük' bir onu yakalamış ve ileride “bulu- nan nöbetçilerden birisi kızın ü- Fakat pro- zerine ve etmişti. ün hedefine isabet edememişti, kur- şun kızm sağ Ke va gibi yakından yurdu. 15418, Beyoğlu İşK cad 19. Telefon : 49991 ve 410ğ0 M9 rek gitmişti Çasus kiz Bilir” süratini sara mâdan mütemadiyen koşuyordu. rtik projektör ona yetişemiyor- du. Çünkü Mi hudut ar kasmı da tenvir edecek yrleşrlmeiğ için arka doğru çevrilemiyordu. rek birkaç el daha atılmıştı, ie hin birisi © uttan doğru oraya (gidi) Şosenin kenarlarında büyük! ve sil Casus kız şu dek ekten Si ekli arkasından Y yerek Vernakeye ak! karar vermişti. ö, üzerleri ot evle m ' ir ilk yaklaşmıştı. Fakat o iz sanki yerden miş gibi, geniş omuzlu, © yeşil üniformalı, göğsünde tal şeklinde bir arma asılı © bir aşker karşısına Gey : Bu asker sert nazarların! kıza doğru dikerek gür biri demişti ki; iğ — “Sizi tevkif ettün, vs Magg!, z Violet Magg derhal şii bi intikal etmişti: İhanet! g ni samanda yolma, sesi” demişti İk — “Yanıyorum, we” saportum. Kız .. söylerken içinden gümüş e İri eler çıkarmıştı. Bu kı tali içinde Neosot İş ard BU hir kobra yılanının d ve uemnştir doğru 9“ alk erini casus kıza olan bir zabit daha m sesle demişti ki: mişti. larını ısırarak bir k söylememişti. 7 «- gs m — © İErke & FErEE: 4 #3 Z EZ! 4 > ELE EZA > ". SOYER. FİŞE

Bu sayıdan diğer sayfalar: