31 Ağustos 1939 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

31 Ağustos 1939 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

4 hi Bi aet aa © a *m —ı'î' CF_ Hitler sulhten .İKOrkuyor mu? n'“er sulh yapacak mr? Sulh h"“m cihanın istediği gibi * Dün uzza bir zaman için *ı'mşnn '*l ne olursa olsun mutlaka ’!!f ff:'" ağm——' kalplerimi. Bum daima kalplerimi 5!.;”' Ni (ı di)'n cevap Veremiyoruz. %ku Hi * 'u hu da pek İster gibi gö- b,ory"P Galibe biraz da kor.-) M yine kaybetmiş olaca” Te k Nh“de le beraber kati bir nul?' & Nq::" buhran içinde Kıvranı . Tet m"h 'kı*ı Vretini Alman milletini bır S Yeni Yugoslav elçimiz Belgraü, 30 (A.A.) — Türkı. Yenin Yugoslavya nözdindeki İlk büyük elçisi Tevfik Kân! Belgrada gelmiştir, KERGUN 122 SAYFA » HERYERDE 3 KURL VAKIT * YIL: 22 * SAYI: 7773 PERŞEMBE 31 AĞUSTOS 1939 İDAÂRE EVİ: Ankara Cad. İSTANRL'I.* lılır (: VAKIT* Posta kulusu: 46*Telefon* 21413 (Yazı RU ( a aZ SAT V- 21370 (l lare) V ngilterenin Vaşington seliri ington, 30 (ALA.) namesini takdim eden yeni büyük elçisi Lord Let . velt ile bir buçuk sa. mede — bulunmuştur, azun bir mülükatm —İti, Polonyada umumi selerberlik yapıldı Alman tayyareleri, Polonya hududunu bir çok noktalardan tecavüz ettiler Zafer bayramı Dün memleketin her tarafında büyük tezahüratla kutlandı Yazan: ASIM US in! teşkil eden devletlerin Timızın üstüne ölüm ağır. Ve karanlığı ile çöken harp asına razı olacak mı? Avrupa milletlerini harbe sürüklemek için uğrar iddia edemeyiz; zira bu fikir ve hareket ancak ve bir çinnet eseridir, Bilâ Alman devlet reisinin bugü- kadar yaptığı işlerin seyrine Atizamına bakılırda yüksek | , kuvvati: iradesini görl llmklın Geğildir. Bu mü- aziyetteki büyük tehli veren bir. noktadır. O her ne pahasına olursa ol. Arp yapmak istemediğini tiğimiz Hitler, hakikaten (e devamlı bır sulha razı mudir? Mi e" be sun. üz lıir şekilde tler, harp istemiyor ’ Haroten zaferle çıkar'- ' Ve hattâ Almanya, d- “__ Alman nasyonal sosya. Tejiml için tehlikeler görü. Na :;mîünıl soyalizm rejimi ikti. R’ 'Ada Milyonlarca işsiz var. Vkiine geçtiği zaman Al- tün memleket şiddetli bir Hıtlerın iptida Başvekâ, "'kmııxma bu buliranlı va Vardımı çok — olmuştur. '€te eeçtikten sonra da bll- 'i Parla, 'uhrandan kurtarmağa saat $ bulmağa sarfetmiştir en Pitler (Devamı 5 Ünokte ) İt 1,80 da Türkiyenin büyük elçisi Behiç Erki bir Kaç yıl|sız Reostcumhuruna m atnamesini vermiştir. * İnönü orduyu tebrik etti Yeni Paris elçımız lra Cumhürrelsi maka - Dun Fransız Reısıcumhuruna itimatnamesini verdi Türkiye büyük elçisi söyledi. |? Bugü» yen!| ği nutukta demiştir ki: Fran.| Buradaki vazifemla gimle ($ debilir ki ortada bugün böy 3Y:ğ:ısdıe |$ la bir seferberlik kararı yok. ($ tur. başlan teı Fransız . Türk münasebet (Devamı 3 üncüde) Hitlerin emrile bir Rayh husust üdafaa meclisi kuruldu IIıılg,rili*erenin cevabı dün saylanın * : Umumi bir seferberlik ;| rivayetleri doğru değildir. Londra radyusunun geçen * pazar — sabahı Türkiy nin de bazı ihtiyat smufları lâh altıma alması yolunda hır tahminden bahseder neşriyat ;| yaptığını ertesi günkü nüsha- mızda bildirmiş, bu hususta. ki mütaleamız' da ilâye et. :| ç dyonun ve gazetelerin ; buna dair neşriyatt dün öğ. ; $ rendiğimize göre bilkassa * böyle buhranlı zamanlarda * görüldüğü gibi halk arasında hemen yayılmış ve maalesef yalnız menseindeki mahdut * mana ile de kalmıyarak orada bazı ihtiyat smıfları denildi. ği halde burada umumi sefer. $ berlik varmış şekline sokul. ? muştur. ğ € $ ANARADARANADA, O zaman da söylediğimiz gi. bi hükümet memleketin is. ? tiklâl ve menfaatini müdafaa » ne zaman hangi hahgi tedbiri almayı icap edi. $ yorsa onu yapacak, seferber- $ lik, hattâ harp mukadderr |) mu da atiye tom bir itimatla * |$ göze aladaktır. Fakat. okuyu. $ cularımız kendi muhitlerin. ? deki tabil hayatla istidlâl e. Bizim kati bildi#imiz, Mil- çük bir bölgesinde kısa bir < talim tecrümesi için yalnız < bir sınıf eri askere çağıracak. tır. Bir buçuk ay sürecek o. ; lan bu talim, tamamile hazar ; haline ait mutat askeri faali. ; * yetlerdendir. Askerlik kanu. > nunun 14 üncü maddesi her iki senede bir azami bir bu- nek üzere heyeti zerde da. ( ? vet vsmlauıuıı söyler. Berlıne gön | konan bu meszele, meden ;|yayı, en ücra küşelerir Varşova, 380 (A.A.) — Alman ıa)yııelennln Polonya hudu, duna yeniden dört muhtelif e. heott vüz ettikleri haber veriliyöor. Diğer taraftan AlL manya . Polonya hududunun birçok noktalarında Alman ve Polonyalı hudut muhafızları nderildi arasında yeni | miülsşademelar vukua gelmektedi Varşova, 30 (A ajansı bildiriyoz; Büzün saxt 14,30 da Polon. yada umum? geferberlik ilân o. lunmuştur, (Devamm 10 uncuda) «) — Alman Fon Papenin Alman kolonisine nutku: Almanya için mevzuu bahs olan mesele Britanya dünya imparatorluğunun yanıbaşında yaşamak hakkını haiz olup olmadığıdır..... İstanbul, 30 (A.A.) — Anka, raya bhareketinden eyvel yaz bayramı münasebetiyle Alman kolonisini kabul eden Almanya büyük elçisi Von Papen, bir nu, tuk süylemiş ve bu nutkunda mle demiştir ki: Almanya için bahis mevzuu (Jolan şey, bir şebrin veyahut bir mintakanın mukadderatını hal, letmek değil, fakat, sulh ve re. fah için de tarihi garpli vazife, sinli görmek Üzere Avrupa kıta. $ | sınını ortasında, kendini müdrik kuvvelli bir Almanyanın, Bri. tanya dünya imparatorluğunun €| yanı başında, yaşamak hakkını Orlaya 1 dün. sdan naiz olup olmudiığıdır. 5 11 Müdafaan memleketin- kü. ş'i——ramnktad!r- |Yeni _];ıpon Başve- kilinin beyanatiı “Çin meselesini şanlı bir surette halledeceğiz,, (Yazısı 8 ünecüd

Bu sayıdan diğer sayfalar: