12 Eylül 1939 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 3

12 Eylül 1939 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Avrupada harp vaziyeti Avrüpada, siyasi vaziyette şimdilik bir değişiklik yok- tur. Vaziyetleri, sık &ık mevzubahs olan bazı devletlerin, Pölonyada beklenilen katit meydan muharebesinin neticesi belli oluncaya kadar şimdiki bitaraflıklarını devam ettirme- Meleri içlü hiçbir sebep yoktur. — Faşist menbaları İtalyanın Ayvrapa harbi muvacehesinde hattıhareketini söyle hulâsa e. diyorlar: “Musolini, yalnız İtalyanm milli menfaatlerini gö. zetmektedir. İstikba! hakkında tam emniyet besliyelim ve sü- künetle Mmtizar edelim.., Buna mukabil, İtalyanın vaziyeti hakkında neşriyatta Bulunap Alman radyosu ise Musolininin Almanyaya bağlı ol- duğunu ve iki memleket arasında mevcut ittifaka göre lüzum Zörülürse İtalyanın Alplardan harekete geçmiye hazir oldu. Bunu ilân ediyor. ! Alman radyosunun nesriyatı bizce manasızdır. Bu türlü eyanat, ancak, böyle bir kayıd ve şart altın.. girmeyi ve .ıu? manya lehine sarih bir vaziyet almayı kabul eden devlet yani İtalya tarafından zelmeliydi. Ancak, bu takdirde bir kıymeti olabilirdi. Halbuki, Roma aükünetle Intizar politikası takip ettiğini neşir ve Almanya lehine sayılabilecek herhangi bir 8öz ve hareketten çekiniyor. Bilâkis, kara ve deniz - irtihatla- Fını tekrar teslis ederek komşularile norma! münasebetler Th- dasına çalışıyor. Her halde, hentiz baştamakta olan harb uzun sürccektir. Müuharib deyletler ve bitaraflar işlerini buna göre yoluna koy. Mağa çalısıyorlar. Fikrimizce, harb uzadıkça, askeri vaziye. tin iebarile, bugün bitaraf kalmış olan devletlerden bazıları milli menfaatlerini korumak gayesile muhariplerden birine HÜilen Htihak edeceklerdir. İşte bunun içindir ki, her devlet, normal zamanlardakinden dahha büyük bir — teyakkuzla Yaziyete göre, az veya çok silâhlı olarak, hâdiseleri takip et- Mektedir. Bugün, Fransa ve İngiltere ile Almanya arasında garpta hava, deniz ve karada muharebenin başlamış olmasına rağ.. men ,dünyanın gözü, daha çok, Polonyaya çevrilmiş bulun- maktadır. Garpta, ilk temas ve muharebelerin başlangıemda- yız. Şarkta isec hudut muharebeleri devri bitmiş, kati meydan Mmuharebesi günleri yaklaşmıştır. Evvelco de, birkaç defa izali #ttiğimiz gibi, Polonyalılar Vistül şarkında ve Varşova . Bub. lin hattında muharebeyi kabule hazırlanıyorlar. 11 eylül ta- Fihli bir İstanbul gazetesi, (İIk sayfasında neşrettiği birhulâsa- da, Polonya ordusunun memleketlr çok şarkındaki - bataklık mıntakaya çekilerek bu sahanın cenup kısmında kati bir im, ha muharebesi yapacağı mütalâasında bulunuyor. Umumi ka. Haat de bu merkezdeymiş, Muharrir, bununla hangi mıntaka. Yyı kasdediyor? Rus hududuna yakın Pinsk ve Brest - Litovsk havalisini Mi murad ediyor? Tasrih edilmediğine göre, kati bir şey söy. lyemiyeceğiz. Yalnız Bizim, bu fikirde olmadığımızı ve behe, Mmehal Vistül boylarında ve Varşova - Bublin hattında kati bir meydat muharebesi hazırlanmakta olduğunu ileri sür- meklo iktifa edeceğiz. Bu umumi mütalğadan sonra, &özden geçirebiliriz: Şarkta, Polonyalılar, bariz bir sükünetle ortu Visttl ge, risinde toplanıyorlar. Almanlar, kıskaç şeklinde iki cenalitan çevirme 'le hek, “olunmuş tanrruz hazırlıklarına devam ediyorlar. Alman şi- Mal ihata kolu Narey üzerinde Lomzaya kadar uzanmakta- dir. Vistülün şarkımdan Bublin istikametinde Herliyen ve ce, nuptan çevirmeye memur olan Alman kuvvetlerinin hareketi kakkında yeni malümat yoktur. Alman siklet merkezi, her halde cenupta olacaktır. Cepheden ilerliyen Alman kuvvetleri henüz Vistüle ta, mamille yanasamamışlardır. Lods ve Radom etrafında, Po- Tonyalılar, Alman Heri hareketini geciktirerek vakıt kazan- mağa çalışıyorlar » Garpta, Fransızlar, Saar'ile Voj arasında Saar vadisine ,::':'l:_':'g;;'r::-n;nıxvtemmudı. Bu suretle Fransız- harlül ölün e-lmışlerı: ..:lmk"ın hattının bir kısım ileri mevzi, B e . anlar da Fransaız taarruz mıntaka, nn biraz garbinde, Mozelin hemen şarkında di bi k- tada mukabil taarruza işl Ç E LA Bdi geçmişlerse de muvaffak olamamış- Harb, garpta, Ren ile Mozel arasında Mevzli küçük taarruz ve mukabil K etmektedir. ş AaToella Sanat enstitü muallimleri arasında nakil ve tayinler eepheleri daha yakından dar bir sahada, Ankara, 11 (Hususi) — Ar. :;':ı;-:mpıp Kız Enstitüsün- ifet İngeç Kayseriye, Sız dıka Senoy İzmire, Ml,m.y: Su- başr Adanaya, Bdirne kız ensti- tüsünden Fahriye Tola Adanaya, Elâzig kız enstitüsünden Kadr. ve Yolalan Ankaraya, Trabzon kız enstitüsünden Hikmet Özya- İtm Ankaraya, Ankara İsmetpaşa kız enstitüsünden Mediha Erer- tem Trabzona, Adana orta tecim okulundan Haklice Dilmaçli E- dirneye, Ankara İsmetpaşa — kız / $natitüsünden Mihriban Keskin- töz Edirneye, Muzafler Korman Bursâya, Sivas akşam kız sanat Okulundan Kadriye Şahin Kor- :'7" Bursa akşam kız sanat - tlundan Rebia Türe Sivasa, 'ylâ Çizakca Elazig'e, İstan- bul Selçuk kız enstitüsünden Ha- Demirtaş Sivasa, Ankara kız — enstitüslinden 4 sıı:uı Erdof- stanbul akşam kız sanat okulundan Meliha Öz- Ganibe Kocamaz, Şehime nir, Zekâvet Suataç, Vas- e Selimoğlu Samsuna, Kadı- Oğan, İstanbul aksam kız sanat Okulundan Saime Akkuş, Adana * kır sanat okulundan Han- gı Tarhan Antalyaya, İstanbul * İruk kır enstitüsüinden Hatice Çöşman Erzuruma, Bursa Ne- | | | | I î kız enstitüsünden Kadriye | doğdu catibey kız enstitüsünden Ülv'. | catibey kız enstitüsünden Seniha Yalcıoğlu Diyarbakıra, Beyoğlu akşam kız sanat okulundan Pa: nayot Martinos İstanbul akşam kız saat okuluna, Bursa Necati- bey kız enstitüsünden İhsan Çiz- akfa, Ankara İsmetpasa kız en'. titösünden Hikmet Uluer zig'e, na İsmet İnönü kız enstitüsün- den İsmet Aydos Manisaya, İs- tanbul Selçüuk kız enstitüsünden Pakize Özkul, Hanife Kurı. kahveci İzmire, Akşam kır sanat okulundan Necmiye Özer, Kadı- köy akşam kiz sanat okulundan | Nezahat Pözan Balıkesire, An> kara akşam kız sanat okulundan kıymet Yamaç, Üsküdar akşam kız sanat okulundan Ulya Bey- dağ, Diyarbakır akşam kız sanat okulundan Melâhat Aykut Es- kişehire, Konya akşam kız sanat okulundan Hayriye Onan, F. lazig akşam kır sanat okulundan Sevim Yöney, Adana akşam kız sanat okulundan Hayrünnisa De- mircan İzmite, Afyon akşam kız sanat okulundan Nedime Cebeci> oğlu, Şaziye Aşan, Mazhar Dinç- ğdu Kastamonuya, Bursa Ne> ye Turgay, Erzurum aksşam kız sanat okulundan Muzaifer Ak- kor, İstanbul akşam kız sanat o kulundan Kevser Ayışık Karsa nakledildiler. Ela- ' Mâakbule Özandaç, Adar | 3- VAKIT 12 EYLÜL söylediği mühim nutuk Ankaar, 11 (ALA.) — B. M. M. bugğün içtimalarına başla. muş ve iİlk toplantısını Abdül - kalik Rendanın başkanlığın . da yapmıştır. Celse açılır açılmaz, başkan ] Abdülhalik Renda, söz Başve - kilindir. Demiş ve bunun üze, rine Başvekil Dr. Refik Say « dam kürsiye gelerek aşağıdaki beyanatta bulunmuştur: Başvekilimizin nutku Muhterem arkadaşlarım, İki aylık bir tatll devresin , den ve müntehiplerinizle ya - kından temastan sonra, verdi- &iniz karar veçhile bugün toplanmanı , hükümetiniz i. çin çok ferahli ve kendisine kuvvet verecek bir hâdisedir. Hepinizi hürmetle selâmlarım. - Alkılar . Bu iki ay içinde Avrupa vaziyetinde vukua gelen elim hâdiseler malâmunuzdur. Ay- lardanberi sulhü muhafaza i . çin yapılan bütün teşebbüs . ler maalesef müsbet bir neti - ceye varmamış, emrivaki olun caya kadar bertaraf edileceki- ni ümit etmekten hali kalma . dığımız harb başlamıştır. Ü . mitterimizin tahakkuk edeme mesinden hepimiz muztaribiz. Türkiye Cumhuriyetinin si- yaseti bn son zamanların mühim vekayli içinde, aynı is. tikameti muhafaza etmiş, ay . nı teyakkuz ve dikkatle mun. tazar inkişafinı takip eyle - miştir. Muharip taraflarla mü- nasebatımız normaldir Muharip taraflarla münase betlerimiz normaldir ve bey - nelmilel münasebat kaldele . rine uygundur. Almanya ile aramızda doğrudan doğruya bir siyasi ihtilâf mevzuu yok. tur. Polonya ile münasobet - lerimiz ise hemen daima arıza- sız ve dostane olmuştur. İn . giltererve Fransa ile mayimuı. nuz olan muayyon — osaslarda mtenfaat iştirakimiz ve müş - terek telâkkilerimiz vardır. Bu memleketlerle müzakere - sine başladığımız nihaâl mua . hedelerin en dostane bir ha . İ va içinde görüşülmesi devam | etmektedir. Aziz arkadaşlarım, Biz, bugünkü harbin hari - cindeyiz, Bu harbin memle - göstermemesini temenni edi . yoruz. Memleketimizin bazi yerlerinde almış olduğumuz askerli tedbirler, ancak ihti . yat tedbirleridir. Arkadaşlarım, Komşumuz Sovyet - ittihadı ile münasebatımız dostanedir | ve dostane kalacaktır, - Bra- vo sesleri, alkışlar . alüka ve rabıtalarımızda hiç bir deği - şiklik yoktur. Temaslarımız ve mutat olan fikir teatileri - miz her zamanki gibi samimi . dir, Harici siyasetimizin diğer unsurları, son defaki maruza, tımdanberi, size arzedilecek bir tebeddil! göstermemişler - dir, Hakkından emin olan mil - letimiz, hakka ve kuvvetine dayanan politikasında sükün. la, şuurla vo teyakkuzla yü - rümekte devam edecektir. » Bravo sesleri, alkışlar . Halkımız iş ve gücü ile meşguldür Müuhterem arkadaşlarım, Memleketimizde memnuni . yete değer bir sükün mevcut- tur. Halkımız, huzsur ve em . piyet içinde iş ve güçlerile meş suldür. Türkiyode inzibat ve asayiş, hiçbir medeni memle « ketten daha zayıf değildir. Milletimiz, beynelmilel buh . ranım inkişafını vekar ve me- tanetle takip ediyor. Milli Şe. fe, yüksek meclise bağlılığı ve itimadınızla mübahi olan hü « kümetinize karşı itimadı ifti. har ve hattâA gurur verecek d: recededir. , Bravo sesleri, al- kışlar . İnsanlığa arız olan ve inkişaf seyrile devam miüidde- ti, tahribatının — derecesi bu -« günden kestirilemiyen büytük buhran kargısında, milletimiz $çin en isabetli hareket tarzı, ( bir surette yürüneceğine her - nın ihtiyar edildiğine ve bun. | dan sonra da bu yolda şuurlu | ketimize bulaşacak inkişaflar ı tı kısa bir zamanda huzuürunüza kesin İnandığını — görmekle kuvvet ve inşirah duymakta « yız . bruvo sösleri .. Barem kanüunu sükünet- | le karşılandı | Arkadaşlarım, Tatilden evvel kabul bu - | yurduğunuz barem kanunu tatbik mevkline girdi. Bundan müteecesir olacak vatandaşla. rın adedi axz olmamasına rağ. men, alâkadarlar bu kanunun tatbikatını sükü . netle kurşılamakta hattâ bun Jarın büyük bir ekseriyeti, bundan vledani bir momnuni - yet ve inşirah duymaktadır, kanaatindeyiz. Elde ettiklori menfaatlerin bir kısmından mahrumiyete mukabil bu kanunun bertaraf #ttiği hal, yani memlekette yaptığı talıribattan milli bün- yenin kurtulmuş olması, ken, | dilerini, vicdanlarını sıkan bir İ | | ) huzursuzluktan kurtarmıştır. Bunu emniyetle huzurunuz - da arzedebilirim. Türk çocukları, her hangi bir salkin kendi aralarına tok- tuğu müsavatsızlığı ve içtimaf nizama müteyeecih arızayı, ve lev kendi ımadd? menfaatleri , ne uygun da olea asla hüsnü telâkki etmezler. Ve böyle bir arızanın bertaraf edilmesini böklerler, hattâ onun için biz | zat çalışırlar, kanaatindeyiz. Biz bu tecrübede de bu haki, katin tecelli ettiğini görmüş olmakla müsterihiz. İktisadi sahadaki çalışmala, rımız, alâkalr vekâletler ara, sında yapılan sön iş takalmlu den sonra, daha verimli bir şekilde inkiçaf — etmektedir. Devlet sanayi proğramları - nımm tatbik ve ikmaline, açıl « mış fabrikaların faaliyetleri . nin daha iyi tanzimine dikkat. le çalışılmaktadır. Meclle Par ti grupumuzun son direktiflo- rinden mtilhem olarak devlet sanayil ve madenleri Işlerinde ve um©ümü "olazak : sunayi ve maadin kredisinin daha müs- mir esaslar dahilinde tanzimi üzerinde tesirleri şümullü o. lacak vo iktisadi hayatımızın inkişafına cevap verecek ted . birler ittihazını * ehemmiyetli bir mevzu olarak ele almış bulunuyoruz. Bu husustaki kanun lâyıhala- gelecektir. Yeraltı servetlerinin araştırılması faaliyeti, muntaram bir altında idevam et. mekte ve başlıca devlet madenle- rinin geniş mikyasta — istismarı yolundaki faaliyete htz verilmek- tedir. Ergani bakır madeni işle meye başlamıştır. Morgo madeni nin de teçhizatına çalışılmakta: dır, Kömür istihsalâtında, mev- | Cut vasıta, şart ve İmkânların is- | rafına mahal verilmiyerek azami neticeler elde etmek için her tür- lü gayret sarfolunmaktadır. Bu- nunla beraber, bu mevzuda is- tihsalâtı teşkilâtlandırmak — iht'. yacı karşısında bulünduğumuzu işaret etmek isterim. Kömür havzasının devletleştirilmesi için de teşebbüse girişilmiştir. Cum> huriyetin büyük eseri ve Türk sanayiinin en büyük temelini | teskil eden Karabük demir ve çe" lik fabrikalarının şu anda ilk is- | dihsalini vermekle milli sanayü- | mize küdretli bir unsur katmış olduğunu arzetmekle sevinç du- yarrm. (Bravo sesleri, alkışlar). İhtikâr hareketleri ilk adımda akamete uğratıldı Arkadaşlarım, Büyük meclisin tatil devresine girmesini takip eden aylarda hü- kümetinizin, ticaret politikas: ve | bunun tatbikatı üzerinde eher. miyetli faaliyeti olmuştur. Hari- Ci ticaretimize yeni istikametler verilmesi şeklinde başlıyan — bu faaliyete Avrupada harbin başla masınt müteakıp, bir taraftan da. ha fazla kuvvet verilirken, diğer taraftan dahili fiyatlarımızın ma- kul hadlerde tutulabilmesi, iç pa- zarların harekete gecirilmesi mev zuları süratle ele alınmıs, ma'. suüllerimizin — kıymetlendirilmei | we kredilenmesi ile meşgul teşe'. küllere yeni vazifeler — verilmis. bankalardan mevduatın cekilmesi teşebbüsatı mülli bankalarımızın | ve Merkez Par"asının mürterek mesaisi ile şitmkliye kadar sarsın- l tısız bir şekilde idare edilmiş | olduğu gibi, son günlerde iç pi- | yasada görülen bazı ihtikâr hare. ketlerini, daha ilk adımda aka- mete uğratacak tertibat ve ih- | zarata da girişilmiş bulunmakta dır. (Bravo sesleri) Müsaade buyurulursa bu işlee rin her biri hakkında kısaca ma- | ruzatta bulunmak isterim. İhracatımızı kolaylaş- tırmak için tedbirlere tevessul eylemiş bulu- nuyoruz İç fiyatlarımızla dünya fiyat- ları arasındaki müvazenesizlik yüzünden merkezi Avrupa dev- | letleri baricinde kalan memleket- İçre yaptığımız ihracatların son senclerde arzettiği müşkülâtı ber taraf etmek için bazı büyük dev- letlerle ticaret anlaşmalarımızı ikracatımıza imkân verecek bir şekilde tanzime gayret ederken, aramızda anlaşma mevcut olan ve olmiyan memleketlerle ticare- timizi kolaylaştıracak âcil tede birlere de tevessül eylemiş bu- lunmaktayız. Fransızlarlâ yapt lan ticâret anlaşması, İngiliz ta- kas listesine kredi anlasmasında mevzuubahis olan mahdut mal * lardan baska bütün ihraç malla - rımızın ithal edilmesi, Kanada ve Mısirla olan ticaretimizin in- kişafına enscl teskil eyleven bazı kararların kaldırılması bu me- yanda zikrolunabilir. Bu suretle baslıca ihraç mad- delerimizin sürümü teshil edildi- ği pibi sanayilmizin muhtac bur lunduğu bazı harm maddelerin it- hal imtânları da temin edilmiş olmaktadır. Tetas Limtted şirketi hertarafta itimat uyandırdı Harici mübhadelâtta temayül eylediğimiz takas muamelelerini ihtizam altına almak, ithalâtı- mizı müşkülâta maruz kılan prim yükselmelerine mani olmak ve bunları iç ve dış piyasa icapla- öre ayarlamak gayesiyle üç büyük milli bankatnızın işti- rakiyle, kuvvetini Türk parası kıymetini koruma kanunundan alan bir takas limited şirketi ku- rulmuştur. Direktiflerini, tica- ret ve maliye vekâletleriyle, Mer- kez Bankamızın mümeesillerin- den müteşekkil bir komisyondan almak süretiyle işleyen bu —te- şekkül, pek kısa bir zamanda ge- rek takas primlerini tanzim, ge- rek başıboş bir balde cereyan e- den ve çok defa spekülâtif bir mahivet alan hareketlere mani olmak bakımından değerli mesai- de bulunrmmuş, prim seviyelerinde mühim sayılacak tenzilât temini- ne muvaffak olduğu gibi, ihra- cat've ithalât tacirlerimize de i- timat verebilecek emin bir mes- net olmak itibariyle, her tarafta mennuniyet uyandırmıştır. Büyük ehemmiyet verdiğimiz meselelerden biri de zirai mah” sullerimizin fiyatlarmı hakiki pi- yasa icanları haricindeki âmille- Tin tesiri altında kalarak düş- mektern korumak ve bu — türetle bunların değer fiyatlarla sazışını ııgi:ı eylemektir. ; u Şedefe yaklaşmak için bir ıuılu?ıeihnç intkârları mevcut oldukça, bazı mühim ihraç mad- delerimiz için ihracatçıların müş- terek ve mütesanit bir — surette hareket etmelerini temin edecek tacir birlikleri vücuda getirmek suretiyle fiyatlar makul hadlerin- de korunmak istenilmiş, inhisar- lar umum müdürlüğünün piyasa- da nâzımlık hizmetini görecek şekilde, mübayaatta — bulunması temin olunmuş, diğer taraftan bugünkü ahval ve şeraitin ilvdas ettiği bazı mahalli sıkıntılı vari- yetleri önlemek üzere, iacir, fın- dik, bölgelzrinde satış koopera> tif teşkilâtımızm faaliyetleri ge- nişletirerek ortak olmuyan müs: tahsillerin mallarını da toplamak ve bu mallar mukabilinde avans vermek tesebbüsüne girisilmiş- tir, (Bravo sesleri) Halen satış kooneratiflerimi - zin mali bünveleriyle rrütena - sin bir avrette idare edilen — bu ilk havehâtı takvive eylemek, bu teşekküllerin ihdas edecekl-ri senetleri reeskont muamelesine tÂKİ tutmak suretivle ker*Terine daha meniş bir faaliyet sahası aç mak kararır'dayız. Mazideki ihtikâra mey- dan verilmiyecektir Son günlerde iç piyasada bazı ihtikâr hareketleri münasebeti:. le aldığımız tedbirlerden de bah. sedeyim. Üç gün evvel neşretti- gim bir tebliğ ile memlekette en — az bir senelik ihtiyaçtan fazla iz şe mevaddı bulunduğunu, zaruri meakdldelerin hemen kâfesinin ya ihracı men, veya lisansa tâbi tu- tulduğunu, ihtikâra teşebtüs © decekler hakkımda hükümetin cn şiddetli bir surette takibata ge- Çeceğini etraflıca efkârı umum . yeye izah eylemistim, Mazide hepimizin şahidi olduğumuz vu- kuatın tekerrürlüne fırsat ve imı — kân verilmiyecektir. (Bravo ses> — leri, alkışlar) Ş Şimdiden idari ve kanuni bü- tün tedbirlere müracaat odilmiş olmakla beraber, bu husustaki mevzuatımızin ikmal ve takviye- — si lâzımgeldiği neticesine de var- d!k. Bu maksatla iki kanun (â. yihası bugünlerde yüksek huzu« runuza takdim olunacaktır. ' , Harici duruma nazaran, ziral — istihsali teşvik ve takviye eyle mek başlıca meşgalemiz olacak- tır. Bütün resmi teşkilâtımız bu maksadı temin edecek — şekilde E.hd! edilmiş bulunmaktadır. Zirai istihsalin inkişafına yara- yacak bir tedbir olmak üzere, zi- raf kredi faizlerinde ahiren yap- mış olduğumuz tenzilâtı da zir, — reylemek lâzımdır. p Mıutalıııl_ e czılan kredi faizleri indirildi İ Ziraat Bankasınm zirat kredi ve satış kooperatiflerine yüzde — yedi buçuk faizle açmakta oldu. Bu kısa vadeli kredilerden İstih- sale taallük eden ve takriben 12 — milyon liraya baliğ olan kısmıtun faizleri yüzde $,25 haddine indi- rildiği gibi, bankanın müstzhsl- le doğrutlan doğruya açtığı ve vadeleri beş seneye kadar yükse len orta vadeli kredilerle, — vade- leti beş seneden fazla olan uzrn,, vadeli kredilerin faizleri de yüz, — de sekiz buçuktan yüzde ım 8 tenzil edilmiş bulumm: nisbet yüzde otuza ya! cuzlama demektir. Alınan bu tedbir İle bir taraf- tan kooperatiflerin himaye edil — mesine, diğer taraftan zürram, — işletmenin demirbaşını teşkil ey- — liyen vasıtalarla teçhizine ve zi- raat vekâletinin zirai istihsal — Pprogramının tahakkuk ettirilme- — sine daha fazla imkân — veril Ti mıdu. Zirai kredide falz. indirilmesi teşebbüsü ya- nında, açılan kredilerin Inolıyyiq— ğ Temesini ve bilhassa formalitesi- — nin az bir makanizmaya tâbi tu- — tulmasını esâs şart duk. —— Bankalardan çekilen mevduat Ticari hayatım:za ait tedbirle- ri arzederken bankalardan mev- duatım çekilme hareketi hakkır. — da da birkaç kelime söylemek is- terim, " Bir kısım vatandaşlar bu ayın — başında mevduatlarını geri almak için bankalara müracaata başlar — dılar. Mevduatın çekilme hare- — keti gecen hafta şayanı ihma) ol meyacak bir vüs'atta iken, üç dört gündenberi evvelâ durguün- laşmış, mütcakıben — tavakkufa — yakın bir manzara göstermekte — bulunmuştur. Vatandaşların bankalarımıztda- ki mevduatları hakkında endis-. — ye düşmeleri için hiç bir ciddi — sebep yoktur. Bankalarımız $im- — diye kadar muhtelif — vesilelerle bünyelerinin sağlamlığını — isbat ettikleri gibi, halen de bütün ta- — Tepleri karşılayabilecek bir dü — rumdadırlar. Vadeli mevduatır. dahi iadesine devam olunması — busum en yeni ve bariz — delili « teşkil etder. m t Hüzümetimiz. mevduatım ce - kilme hareketi karşısmda, talen —— edilenin her halde iade elunma — Sını en değru bir yol olarak k .—— bul etmiş ve bu hususta icabr'e tertihatr almıştır. (Bravo gs<'eri alkışlar) Zirdi istihsal vaziyet'. miz sağlamdır . Aziz arkadaslarım, t Ziral istihsal vaziyetimiz emin — ve sağlamdır. T Geda maddeleri Hzerinde her- havsi bir sıkıntı varid değildir. Bereketli ve iyi kaliteli bir (Devamı 5 inctae) , Başvekilimizin dün Mecliste f | # p

Bu sayıdan diğer sayfalar: