8 Kasım 1939 Tarihli Vakit Dergisi Sayfa 6

8 Kasım 1939 Tarihli Vakit Dergisi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

'ı'.KKİT*— 8 lKİNCİîESRLNV ISZL - 1940 olimpiyatları (Baştarajı 3 üncüde) Rumen takımı gelece k Ankara, 7 (Telefonla) — Ro. nya futbol federasyonu 15 bi m mi, futbol, yü nunla 25 ikincikânun ar, asimi, güreş, boks, jimnastik ta. | sunda üç maç yapmak üzere me kip etmektedir. Yeketimize gelmek teklifinde b: Yine vaki olan lunmustur NF göre, yabancı tbol foderasyonu 16 birinci kânun cumartesi, 17 pazar gün. leri Ankarada ve 20 ilkkânun | çarşamba günü de İstanbulda üç maç vapabileceğini bildirmiş en çok seyirci nü toplıyacakt © gün, 800 metreni yüksek atlamanın, dis SaSU Tnt el desi koşesi) Hâncılık Kollektif Sirketi. ve 5000 metrenin eliminasyonu | , y bi Telefon : 20004 - 95 YÜK $ vardır, Jişlerinizi — tertemiz. H aei : indan Sonra en kalabalık gün | . . . süedüğeinieieöR Ai blenearei e Sam tarihindedir. © gön | Sehirdeki yeşil sahalar z z TASDEREE ÇAS CP A yüksek plonjonlar, erkeklere mah Bir müddet z |Stanbu| Defterdarlıgmdan: sağlam yapar. Ona yir- sus 200 metre kurbalama, ka- B 0 me erkeklere dınlara mahsu: bi yüzme, ma 1500 metre sı mü. best yüzme sabakaları yapılacaktır. 1940 olimpiyatlarının progra- | Çök, ican ettikçe belediyoce ça. ğırılacaktır. Yeşil sahalarm tan. ziminc ilkbaharda başlanacak. tır, Bira bardakları Belediye santimetrelik tılmasını k: abahçe gi yapılan me şu süretle tertip ve tesbit ye. ş töreni 7.20 1040, A tleti. Boks. Kayık, Bisiklet. Esk damgas: havi bardak basl aşlıyacaktır. Ayağı kayıp düştü Büyükadada Yalı caddesin Hristonun kahvesinde yattp ka kan Yusuf oğlu Abdullah Mal. tepe vapı u lüğe ba.| karken kayarak düşmüş, | yaralanmıştır. Güreş - Grekoromenj| rbest güreş Yat. * - 8 - 1940 Kapanış töreni, İlân ... İstanbul — Tthalât Gürmmrüğünün İstanbul muhteliti An-| 19279 No, ye 67117936 zi b karaya gidiyor yannameye git 407387 No; vel Ankara, 7 (Hususi) — Önü. | “11/936 1 “DoLİN, SaRİlie; müzdeki bayramm üçüncü günü | OU yi BU Ve İstanbul muhteliti Ankaraya/ge. | PiSİNİ çıkara kam zz lecek ve Ankara mühteliti ile | Pükmü kalı AĞN ine caddesi M. Adil (30543) karşılaşacaktır. ı ni Herkesin üzerinde ıttifak ettiği bir hakıkat Sabah, öğle ve akgam her yemekten Kullanmak şartile -_İt Bayramda yalnız Kızılay Gazetesi İ Çılr—-r———'ııır iânlarınızı vermekle hem kendinize ve hem de Kızılaya yardım etmiş olacaksınız. MÜRACAAT YERLERİ : İstanbulda, Postane karşısında Kızılay satış bürosu, Telefon : 22653 | (Ankara Cad- Radyoı'n Istanbulda, Postane arkasındaki sokak >minci asır- kimy- - harikalarınc'an biridir denebilir. — | Sokusu 0zel, lezzeti Türk parası kıymetini koruma hakkında 124; numaralı kararnameye ek karar | Mudde inde olduğu gibi kıymelli maden- l mleket dişına - maksat: Plâtin, Altın ve Gümüyştür.) Sİ zinet olerak- dalma tuşıdıkları kı_ı.; da bu hâkme dahildir. Yalnız Alyans ir, hoş mikroplara karşı (| ul eşy mden müşlesni tesfi Sabah, RADYOLİ le yü-” üğle ve akşam her yemekten sonra gündefi gelen ecnebiler beraberlerinde ar gümrük İmemurlarına ve- larıma kayıt ve işaret ettirdikleri | 1 avdellerinde memleket — dışına çıkarabiliri Bu kararın neşrinden 1 Türkiyeye gelmiş bulunan cenebiler erinde gelirmiş 1 kiymetli madenleriden mamul eşyayı mere müsamde alınak şarlile ,memleket dışına K ” d ı YAT B | ullananlar dişlerini en uc Madde: 4 — 30 930 tarihli ve 1715 sayılı kanun hükümlerine eler'bu karar hükmünden müslesnadir. 14/1/1938 tarihli — ve 2/80$0 sayılı ” kararname yılı kararname hükümleri mülgadır. hinden müteberdir. a Maliye Vekili memurdur. (8303) göre yapıla Mad itle sigorta ettirmiş sayılı! - Te Fi Devlet Demiryolları ve :Limat" işletme Umum- idaresi- ilânlâ

eati « şera İ Aşağıda yazılı depo ve alimanlasyonlara bir sene tahnin edilen maden kömürlerinin vagonlarda veya vağondan makine veya vazonlura tahmili işi açık ekstlt münakasaya konmuşlur. Nümnakasa ayrı, ayrı ( mevzua takalın rile-muhaminen bedeli- hizasında yazılmıştır. algrsa tovhidi eaizdir. | Ancak istekli # W SECİ NTT A Halkevinde Voleybol turnuvası Beyoğltü Halkevinden: Evimiğin 980—040 kış mevsi, Yatak, yemek ve çalışma Bi kapeli s;ılmı ZYOKlarinlari odalarile — salon — takımları Voleybol turnuvası 17 İkinciteş. velhasıl her nevi mobilyalar; Bi rin 39 cumartesi günü saat 14 İi 3vizeler ve l takımları ğ de başlıyacaktır. Henüz i BAKER (ESKİ HAYDEN) istüre dahil olma. İN mağazalarında ve klüp oyuncu nın isim fotoğrafi ren bir liste 939 cuma gü halkevi spor kon teşhir edil ekte ve her yerden ucuz fi- at ve müsi tlarla sa- tılmaktadır. Kadir Gecesi ve Bayram stanbul Müftülüğünden: L t sadif Çarşamba günü HRa- mazını kla akşamı( Perşembe ge- cesi) Le on üçüncü Pazartesi günü de Bayram olduğu ilân olunur, Sadakai fitır En iyi İyi Son LK K. P. Kk. P. Buğda 2 10 9 10 Arpadan: 15 0 00 Üzümden: ü 50 -00 Hurmadan; 133 00 00 ——— ——— HDT TTYARLEMET AT ŞEKERCİ H. Mustafa ve Mahdumu Bayram için nefis şeker, şekerleme ve Çikolatalarını n Hergün taze çıkarmaktadır. İN Keşideler: 1 Şubat, 1 Mayıs, 1 Ağustos, tanbı a V . © K Ca . K . -— İstanbul Bahçekapı No, 90.92 Tel: 21194 1 İkinciteşrin tarihlerinde yapılacaktır. Ankara P T T L Kumbaralı ve kumberasıs hesanlarında en a: elli Kirası bu. « « ." BvaZİm lunanlar kuraya dahil edileceklerdir. Mudur|ugunden_ TÜAA dERreli Salay ialşek nti anmeliği 1 — Etimesğul radyo İstasyonu —Lojman binasının harici sü tesisatı 1 det 2000 Hiralık 2000.— Hra inşantı pazarlığa arılmıştır. F 1000 — 4 38000,— bedel (1 teminat (70,65) lira n AD İ ir 8000.— ,, - l İkinciteşrin t L1 d uradü F » 250 “. BOO0.— — » andla yağmum - Mürlürlük kimasındaki - satın alına komisyonunda — | M SA DE İ Kij 4000— - caktır. . v 50 " — 9150— - n 3 İstekliler, muvakkat teminat m < veya banka teminal " 25 . —- :ı’sz.ö:ı— y mektubile kunun ma hâmilen mezkür yün ve saatte 6 kümüs. İ n S R t yona Müracan! edei ir. İ - AŞ KE AY | ( — Şartnâmeler, Ankarada P. T, T. Müdi ğ K A U den be ebiz olu- ) rak, verilecektir. istanbul Belediyesi Merkez Hal Müdür'ü”ünden: Hâb T40 numaralı sergidle Kkavyr ve karpuz Licarel keni Benderli buradaki Toaliyelini talil ettiğinden mumaileyhten ala vakif müstahsil vursa ovrakı müsbilelerite birlikle mihayel — &”13/0419 vrihine kader Idüremize müracagatları İlân olunur. (9024) e İştigal eden Ekşiltme 20/11/939 Pazartesi günü x binasında A. E. Komisyonu ta: ler gardner olarak komisyondan ve aşa, yerilmektedir. le yapılacakfı! a yazılı İstasyon fından « 1 — Alpullu deposu: — Bdirne Depi A — Bir senede gelecek tshmini A — Bir senede kömür mikteri ( ton) ömür mikt B — Ton başına tahmini tahliye B — Ton başına bedeli (9,90 kuruş). edeli (9,90 ” € — Ton başıma tahmini tahimil ron başına tahMİLE &. bedeli 1,90 kuüruş), be (14,90 kul ı— D — Muvakkat teminat D — Muvakkat deminâl 4 Jira), Utak !i g— Kabakça Alimantasyonü: 4 — Uzünköprü Al v A — Bir kenede gölecek tahmini iye kömür tmiktacı (75 ton B — Ton Başına tahinini tahliye t bedeli (M4,85 kuruş), bede Ve € — Muvükkat teminat C Yon başınzi tahi ha (8 bedeli (14,490 k Sh D — Muvakkat teminâl : (105 dira), Si N |: Devlet Denizyolları İşletm| | Kişml ge y e APA SA Umum Müdürlüğü ilânla') ; , | : Münakâlât Vekkletince yapılan ilânla” 15 Teşrinieevel lâhara İdaremizce yapılan ilânla da 31 Teşrinicryel 939 tarih kabul edileceği bildirilmiş olan, İngiltereye kındaki tekliflerin kabul müddetinin 30 Teşrinisani 939 tar temdit edildiği İlân olunur. 4 W IŞ BANKASI | 1940 küçük cari hesaplar İkramiye Plânı Ü Tirkiye İş Bankasma pöra yatırmakla yabız. para biriktir olmaz, ayni samandı taliinizi de denemiş olursumuz. azinalük e e £ e ”. t ü “$ - HOLANISE BAN SAHİRİ : Basıldığı yeti ASIN UA VAKIT Matbaası Üzzum Neşriyatı idare eden: Refik Ahmet Sevengil

Aynı gün çıkan diğer gazeteler