3 Mayıs 1940 Tarihli Vakit Dergisi Sayfa 6

3 Mayıs 1940 Tarihli Vakit Dergisi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Askeri Fabrikalar Satınalma Komisyonu ilânları 1500 Yon Nitrat Döstt Almacak kmin edilen bedeli 000) Hira-olan 1500 'Ton Nitrat Düsut Askeri Fabrikalar Umum müdürlüğü merkez satınatma komlayonunca 13/6/1910 Fazartest günü saat 14 de pazarlıkla İhâle edilecektir. Şartanma (12) lirn (15) kuruş mükabilinde komlsyondan verilir. TTaliplerin muvakkat teminat olan (13.050) lira ve 2400 numaralı kanunun 2. ve 3. maddelerindeki vesaikle oralayoncu olmadıklarına — ve bu işle alâkadar tilccardan olduklarıma datr Tiearet Odasr vesilrnsile mezkür gün va santte komisyona müracsatirı (3299) .— . * Mütcahhit nav ve hesabına 118678 kile #lektrolit bakır alrnacak 'Tahmin edilen bedeli “830T1,10” Nira olan 118673 kilo elektrolit bakır mütcaklit nam ve hesabma aekeri fabrikalar tmum müdürlüğü —merkez satmalma Komlayoğunca Ö—5—010 salı günü ssat 14 de pasarlıkla İhale #dilecektir. Şartnama “4” lira “16., kuruş mukabilinde komlsyondan verilir, 'Taliplerin muvakkat teminat olan “3403” Jira “36,, kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 2. müddelerindeki vessikle komisyancü olmadıklarma ve bu işle aJâkadar tüocardan olduklarma dair ticaret odasr ves!kasile mezkür gün ve sastte komlayona müracaatları, (MM) ... Tahmin edilen bedeli 45.000 tlira olan ön ton kalay Aakeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satımalma komlayonunca 0/6/040 Perşembe gü. nü saat 14 da Pazartıkla ihale edilecektir. Şartnamosi 225 kuruş mukabi. Made komlayonda verilir. Muvakkat teminatı 9375 liradır. Lsteklilerin 2400 No.lr kanunun 2. ve 3 üncü maddelerindeki vesaikle kömisyoncu olmadık. larma ve bu işle alökadar tüccardan olduklarıma dalr Ticaret Odam vesi, kalarile birlikte mezkür gün ve santto komlayonda bulunmaları. — (3421) Deniz Levazım Satınalma Komisyonu ilânları Bir eczacı alınacak Gölcük Deniz Fabrikaları işçi revirindâ çalıştırılmak Üzere bir eczacı almacak ve keadisine mahiye 100 lira ücret verilecektir. Talip olanların İz. tanbul Deniz Komutanlığma, Ankarada Deniz müsteşarlığına müracaatları. (1916) 43368) Deniz Harp Okulu ve Lisesi Komutanlığın- dan: "Haybülladadaki okulumuz için ikt matematik — öğretmeni Tteklllerim dilekçe ile okula müracaatları, (3372) ahnacaktır, umum müdürlüğünden I — Şartaamesi mucibince 150 tön 10X18 ve 160 ton 0ÖX10 olmak Üüzere 300 toa kömlür açık eksiltme usulile satın almacaktır. Yi — Muhammen bedeli 4185 lira, muvakkat teminatt 813,87 liradır. W — Ekalltime 6/V/04O Pazarteri günü sast 10.80 da Kabatayta La. vazım ve mübayaat gubesindeki Alrm Komlayonunda yapılacaktır. IV — Şartnamc sözü geçen şubeden parasız almabüir. V — İsteklilerin eksiltme için tayin olunan gün ve saatte ©6 e paralarile birlikte mezkür komlsyona gelmeleri. inmnhisarlar 7.5 güven. (3514) X Z KG AREE 'OSMÂANLI BANKASI VTORK ANONİM ŞİRKETİ ÇI'ESIS gTARİHİ 41863 Sistöleri ee Törkipe Cümlrariyeti ile münakir mukavelenamesi 12292 Numatah 1016Lİ93T tarikli kşamnla tasdik edilmiştir YE2816I L darihli 2033 Numaralı Resmi Gazete ) ——— /Surmayesi :" )410.000.000 ingiliz Utrası Ahtiyat akçesi 7 - 1.280.000 Ingiliz Liraşı Ö Yezemeea e | Yflı iyenin başlıca Sehirlerinda! PARİS, MARSİLVA ve NİS'de LONDRA ve MANÇESTER'de ai MİSİRRIORİS, YUNANISTAN, İRAN, İRAK, FİLİSTİN Nes MAVERAYI ERDÜN'de « Merkez ce Şabeleri Ü WO()SİAWA.NEXANVA YUNANİSTAN, SURİYE. LÜBNAN Üi Filyalleri ve bütün “Dünyada Acenta ve Muhabirleri oo—— — — X2 Her nevi Banka Muameleleri çapar Mesabı care ve mevduat hesan'arı küşadı , Tacari krediler ve vesdikli krediler küşadı, Türleye ve Ecneli memleketler üzerine keşide senedit iskoatosu Borsa emirleri Esham ve taksilir, altın ve emtas üzende avanı Senedat tahsilöh de sakce , —e eee En yüksök eniniyet şartlarım haiz küralile” v Kaşalar Servişi vardır. Piyasanın en müsaif şartlarife ( kumbaralı veya kumbarasız ) tasarrul hesapları açılır. BAHİBİ: ASIM US Basıldığı yer: VAKIT Matbaası Umum Negriyatı idare eden: Refik Ahmet Sevengil ENBiRiNCİi Kan, Kuvvet, İştiha Şurubudur | Yeni Weşriyat ————MM— ’ Inkilâp karşısında | Akif ve Fikret | — Hebillirreşad Bahibi Eşref Edib son Akif, Fikret — münakaşalariyle — Tan garetesinde Sabihr Zekeriya tarafın, da bir cevap mahiyetinde alâkalı bir buröçür neşretmiştir. Tavsiye aderiz, KAYIPLAR S / 920/823 numaralı tayfa cilzdan! zayi ettim. Yenisini alacağımdan kizinin bükmü yoktur, Tnebolulu Mehmet Gösem (82217) . b 31/038268 numaralı ikametgüh tez. keremi kaybettim, yenişini çıkaraca. Bundan eskisinin hükmü yoktur. Romanya Türklerindes Rıza (82216) KEA T FİR İT ÜD 80000 ... Dskildar 42 İnci mektepten alür- Bim — diploma İstanbul — kız lizesinde yandığından ve yenlsini alacağımdan eakisinin hükmü yoktur? Bamilyeo Erkutlu (32216) d tle d İktısat Fakültesinden aldığım hü. viyet cüzdanımı zayi ettim. Yenislni | çıkaracağımdan — eskisinin — hükmü yoktur. 198 numarnlı M, Zeki Tunalı (32213) ** &* Beyanname — Makbüz. — Sene 635 98455 ) 203285 835426 ) 48T 20222 322619 ) 10643 g1645 ) Tstanbul İthalât gümrüğünden aldı. Eim yukarda yazılı teyannamelere Rİt makbuzları zayi ettim, Yenilerini Alarağımdan eakilerinin bükmü yok.

tur. Ayvansaray Menameat Fabrikası MİHAL ÇIKVAŞVILI (82211) Kk$ İstanbul İş Bankasından aldığım 21221/23 — Nollr hisse aenetlerimi her nasılsa zayi eylediğimden işbu zaylin | Bân ederim, Fener Abdisubaşı M. Caml Şeritf y D firand sokak 3 Numaradn Fatma, BO00 iira - (32208) — İstanbul Levazım Âmirliği Komisyonu ilânları Yollamada mevcut buharlı kamyonun şaför kabinesi ila karöseri tâmir ettirilecektir. Pazarlığı 6/6/040 Salı günü saat 15,80 da Tophanede Levazım Âmirliği Satmalma Kamlayonunda yapılacaktır, Keşif bedeli 330 lira, kati satınalma teminatı &2 lira 80 kuruştur. Kamyon Topbanede Levazım Yollama Müdür, ilğünde görülür, İsteklilerin belli sastte komisyona gelmeleri. — (838) £3555) ... 387 çift kölne fotin satılacaktır, Pazarlıkla arttırması 8/5/040 Çarşam- ba günü anat 14,30 da Tophanede Levazım — Amirliği Satmalma Komisyo. nunda yapılacaktır, Tahmin bedeli 3S lira 70 kuruş, katl teminatı 6 Lradır. Talipler külne fotinleri Maçkada Fea Tatbikat Okulunda görebilirler ve lerine dalr komlayana vezika ibraz etmek mocburiyotindedirler. (810) (3807) görü ... 1100 metze serım mükine kayışt #lmmacaklır. Pazarlıkla ekalltmesi 18 Maytâ ©40 Pazartesi günü ssat 14, 40 da Taphanede Levazım Amirliği Batm. alma Komisyonunda yapılacaktır. Nümunesi komisyonda görülür. İsteklile, rin belli saatte Komlisyona gelmeleri, (887) (3554) * $ * 150 adet altlı ve Üstlü demir karyola almacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi /5/940 Çarşamba günü saat 16 da Tophanede Levazım Âmirliği Satmnalmıa Komlsyonunda yapılacaktır. Nümunesi komisyonda görülür, İsteklilerin te. minatlariyle belli santte kozniayona gelmeleri. (839) (3586) ... Kilo — Gram Baher kile fiyatı B 520 Beyaz iplik 303 kuruş 1322 — 940 Haki iplik 350 kürüş 1565 40 Grl iptik. 850 kuruş 604T — 500 Yukarda cins ve miktarı yazdı yerli ftabrikalar mamulâtından olan İplik almacaktır. Pazarlıkla ekslitmesi 6/ö/040 Çarşamda güzü saat 15 de Top. hanede Levazım ÂAmirliği Satınnlma komlayocnunda yapdacaktır. Nümune. leri komi&yonda görülür. İsteklilerin belli santte komisyona gelmeleri. (841) — (3858) * 4 * 17 kaldmm çorap makinesi yedek parçaları alkmacaktır. Pazarlıkla ekslit. mesi $/5/940 Çarşamba günü saat 15,30 da Tophanede Levazım İmirliği Batrnalma Komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 3302 lira B0 kuruş, kati teminali 495 lira 37 kuruştur. Miktar ve cinaleri komlayonda göcülür. (842) (3559) * ** Piyade ve Atış Okulu için 225000 kilo ekmek pişirmesi eksiltmesi 3/5/940 Perşembe günü ssat 14 de Topbanede Levazım Amirliği Satınalma Kkomlayonunda pazarlıkla yapılacaktır. Tahmin bedeli 2820 lira, Jik teminatı 288 ilra BT kuruştur. Şartaamesi Komisyonda görülür. İsteklilerin kanuni vesikâlarile belli aaatte komlsyonda bulunmaları. (85644) (3561) ... Tophanede Levazım Eşya ve Techizat Anbayınm tâmirlle aski Fevziye mektebi binsamın inşa ve tâmirinin 10/5/940 Cuma günü saat 14 de Top- banede İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komlayonunda puzarflıkla ek. siltmesi yapılacaktır. Keçif bedeli yirmi sekiz bin baş yüz yetmiş dökuz lira altmış kuruş, ilk teminatı 2143 lira 50 kuruştur. Keşif ve gartnamesi komls. yonda gözülür. İsteklilerin kanun! vezizalarile belli santta komlsyona gel m (830) — (3868) ..& B kişilik 83 adet tahta karyola alınacaktır. Mütashhit nam ve besabina pazarlıkla eksiltmesi 10/5/40 Cuma günü saat 14,30 da Top. hanede Tavazım Amirliği Batmalma komlsyanunda yapılacaktır. —“Tahmin bedeli 1900 lira, fik teminatr 149 lira İ7 kuruştur. Şartname — ve nümunesi kamisyonda görülür. İsteklilerin belli saatte komisyoca gelmeleri. (848) (3560) dan ileri sürülen mütalealatı etrafın. | hükzmü olmayıp yenisini çıkaracağımı | | | Kare | | i T. iş Bankası ı 1940 Küçük Cari Hesaplar Ikramiye Plânı ) | EORSA | | |— Ankara 2-5-940 ÇEKLER Slerli » çİngiliz) su |Ü t00 Dotar FArarika) — 13010 100 Frassaz Franki 20120 | 108 Laret , İtalya) 122 100 leviçre Hilala 202125 100 Flurân (Felemeak) — 700085 100 Kaşşanark ÇAlmanp — — 100 Belg . 1Belçika) 2197 100 Orrahaıl (Yanan) L 100 Laevu ( Bulgur ) 13015 100 Çekeslayuk kurama — 100 Pezetr ( İspanya ) ysAnan 106 Ziloti (Lehistan) -— ı 100 Pengö (Macar) £7.1850 106 Vey (ommer) 0925 100 Olu v (Vuy oslav) 2.5115 160 Ven (dapon ) 850475 31.005 400 İaveç Yüronü 160 Rühle Ot ) — Esham ve Tahvilât — | Brganl LAL Sıvas — Erzurum 2 19.08 ' Sivas — KErzurum 3 1064 İ| Sıvas — Erzurum & 1054 l-——-——-— K g uş Çünkü tenine en uygun rengi bulm y Ka (Ü — 1040 İKR/ 1 adet 2000 ürü ” z , 1000 e © ©. 50 « Ü. M . mMeğ ü » Ü n0 » 25 « der: 1 Ş'ı 1 Ağustot, İ Ç tarihlerinda vap' Askel! Kami

Aynı gün çıkan diğer gazeteler