August 31, 1940 Tarihli Vakit Dergisi Sayfa 5

August 31, 1940 Tarihli Vakit Dergisi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

, IBqIımiılintidı? Hi M. Bahattin Üzseven, Ab- Taner, Niyazi Aycan, Meh. . Sait Özünlü, Sür 8e Baykan. A, Mümtaz İ Bakkı Süman, Tovfik Er. Kemalottin Yorulmaz. Ab. Ahnet Önertürk, BB E Iîlğ ;_ı?ş ğ f E_ğ"îş E Z K İ " SA gg H «& N * Sancan Mikdat Uluüntü, Seyin Alın, Necip Küçükmete. H- Yekta Kozan, Ali Lütfi Gökkulnç, Mithat Ülken, Mubittin Arbak, M. Cahit Kirbaç, Zâkir Yalçın, İszet . Alpakinen Rüstem Gütken, Telöt Eğemer. İbrahim Vural, Şahabet, tin Demirkazık, Selâmi Kiper, D, rahim Sarıkartal, M- Rağit Başez. * >mez, M Emin Özilter, Komal Fın. dıklı, Seyfi Atnil, B- Sabri Kacak. Hayrettin Ülgenalp Seyfetlin Öcal, İ Hakkt Onurer, Vehhi Erdel, M Zeki Güzey, Şahabettin Dersan, Mefabir Mater, Nadir Sarızeybek. Abdurrahman Alpsan, M. Faat U. Tuç, Eaver ÖOnok. Emin Şadan A. kay, Lütfi Erten, M. Fazlı, O- Nuri Kipor, Ziysettin Manto, Balm Küzım Ataç. Üsteğmenliğe terfi eden P. toğ- menleri: Ziya Esgün, Naşir Süsoy, Camal Barüt, H- Dahi Bilgiçtas. Remzi Terpan, Mustafa Ünsal, İsmail Gü- güyener, Osman Güralp, Halim Kural, Mohmet Süer. Muzaffer Yurdakul, Alâettin Uğun — Muzaf. fer Aral, Reşat —Alkış, A- İzzet Südemir, Kümil Dinçer, Hanefi » M. Emin Altınok, Sa- ip Erkaym, Şerefettin Yücesoy. İhtan Tufan: Hazan Oskay, Nüuri Atasoy, M- Murat Dilek, Şerafet. tin Uğurlutekin, Necdet Gürkan, KXiyazi Sakarya, A- Oğuz İrlg. Ce- mal Akata, Ethem Çağa, M. Ce- mal Ekyek Kanan Oktanen 46 Ertuğru! Alplan ,A: Zeki Örgen, " A> Rahmi Gibar, H Gündüz Bo- ya, Hasan Dinçay; Hüseyin Şener, Hasan Güray, Salih Teoman, Ca. hit Alpuğan, Kadri Algün, ı'. Hak- kt Yükaeker, Ali Angünalp, M- Fuat Şahin, M: Şevket —Atmaca, Roşit Batıyel. Necati Gürel, Nus. rot Akman, Muzaffer Erdoğan, A. Bedil Barakan. Hikmet Türe E- min Erol, Emin Sümen, Tahir Canbolat. Küzem Koçkar, Kemal Öğütken, Hurgit Ünsal, Ziya Al. tuna, Mehmet Şahla, Vehbi Pamir, Fahri Vural, Şükrü Alpan, Cevdet Kurtuat, Hayri Güğüs, Naci Güro, kan, Muhtar Okuvuran, Salâhattin Özkul, M- Mümtaz Alpay, Mahmut Yücel, Ragıp Ogan, Raşit Erk. man, M Lâtfi Dure, H. Vasfi Ak- yüzlü, Mustafa Becon. H Avni A- ral, 8- Şükrü Erdoğan. İsmali Çak. makçı, Aitlsenli Bolut, Necati Kum. ru; Zeki Kanlısırt, Necdet A:.:o. ğun, Yaşar Binark, Lebip Ziya Ko- vusu Riza Orngun, Hüseyin Doğan- salb A- Rifat Tekkara, Muzaffor Sayberk, Abdullah Özer, Hayim Üzgüner, H: Şefik Uygun, İbra- him Küçükelbertoğ, Ali Akın. Kâ, mü Ürensü, Tevfik Ülgen. Osman Savaş, !ıııhur:m ;:zîıılln Ne. zih Ayıöıh, a e b Ahmet Özalın, Falk Ateş, Hasan Eğeman, Ethem Ünver, - Btkem Yörük. Celâlettin. Ersev, Hikmet Arelanoğlu. Hayrettin Uluğzyurt, Şahap Domaniç, Akkaş İsmet Ba- ğatur, Muhittin Çetin, Mustafa Ectan, Mustafa Ünal, Fahri Önel Balıri Kartal, Ahmet Erkan, Sıtkı Çamlıbel, Re- cal Koral, M. Servet Çakan, Kü- mil Poker, M- Zeki Nigiz, Hikmet Beningtan, İbrahim — Eroğlu, Ab. dullah Alpat. -Muammar Şonalp, Ömer Özyürek, Tevfik Akan, Fet. hi Sındıral, Cevdet Bayat, M- Se- lm Özgüven, Mustafa n 'Tüzüner, Bedri —Ateşen. sin Kayra. M. Kemal Candemir, Almet Erson. Rayezit Biter, K Osman Fuat aKnan, Arif Kentsü, Necmet- tin Özkan, İhsan Tipet, Mustafa wni Alpan, M. Salâhat- > Ordudaki terfilerin tam der, İrfan Ağrasoy, uğan, Hilmi Aktürk, Osman Er- soylar, İsmall Pulgt, Selim ÇU demal, Mujtafa Elginöx, Yahya Aydın, Hasan Onürsal, H. Arif Ti. ğin, Mebmet Erdoğu: Mustafa Tun- ca, M. Vahdettin Nurancı, İsmai! , Mehmet Akıncı, Ekrem Öncü, Seyit Güvem, —Burhanettin Alpanlı, Nuri Cemiş, Tamail Özer Roşat Halli, Salih Okay, Niyazi Krtan, Rıra Ersoeven — Muharrem Ener, M- Adnan Berkan, Necmet- tin Ertan, İzzet Üstün. A. Nebll Kıral, M. Fevti Sarıöz, Yasar Ba- Baran, Halit Kancabıyık, Şemsettin Günenç. Muzaffer Tuna, Ahmet Metiakan. M Şevket Mescioğlu, Fuat Dora. Cemal Yurdaş. Rüstem Yurdalır, Z- Abidin Gökçaka, Meh. met Sürekan, İhsan Özgün, Fani Tolge, İsmdil Avar. Ekrem Ergil. der, 8- Ziya Tünçer. Kemal Tüğ- cu, Rükneddin Örel, Kemal Kar- tal, Sophi Kaver, Hayrettin Yal- an, Hamdi Toker, Mehmet Baş. tek. Fethi Günen, M. Şükrü Alp. tekin. Hulüsi Soytekin, Şemsettin Özgeng. Kâni Tacar, lsmall Ülgen- ay, Mühmet Türkân, Emin Aca, Cevat Kırta, Tevfik Ünllller, M Needet Muray, Ahmet Serter, Alı- met Çankaya. 8- Turgut Günel, Salâhattin Hörgüner, Secit Erde. ner, Halil Özlem, Nihat Günaşan, Mustafa Firdoğfan, Şerafetün Ata, sü, A Hamdi Güven, M Arif Gö. ker. Hayrettin Çakmuk, Şefik Gür kan. Tarık Uluor. Yunus Süzer, Oktay Ertan, Mehmet Erkan, Na- dir Sarsaj), Vefa Süer, Sabahattin Özdemir Vedat Kınık, Thsan Berk- ay, Eroğlu. A, Daver Davranalp, Muştafa Hrsever, M Ramia Öktenberk. Ziya Polatkan, Hayri Yurdakmi, M- Ali 'Uygüner, Hüseyin Saran, Turgut Göker, Ze. ki Soygur. Bekir Ekevit, Tevfik Türüngün. S- Avni Günelmengi, Nibat Alpat, A- Fikret Eğit. F Bi Albayrak, Şakir Öxrbayram, E- min Akmirsa, M- Şevki Çelikant, Şevki Akat, Ntrettin Düamin. Mu- rzaffer Tuşalp, Mustafa Yalımgür. Riza Tolga. Salâhatlin Tarhan, Abdülkadir Eryüce, İhsan Tamer, N Selim Günalp, İhsan Krtuş, Sovket Ahmet Elgin, Hakkı Ergut, Nuri Ardıçlıdağ, Salih Yar- can, Davut Çakımbork. Vesim Sin. Bi Reşat EKihin, Faiz Özgüner, Bükrü Güner, Hasan Ercar, Nuri Yildizeli. M AH Alptekin, Nac! Altay, Mehmet Yemen, Lütfi Ak. füzk, A. Cemal Çağlar, Vasfi Ak ç'r, 'Tahsin, Tibet. Fikri Gümen, ehmet Atasü, M> Alİ Oymoğlur Miyas GCiray, Naci Yüksel Namık Ergünay, Söytü Cemal Alp mam H. £. Selim Kunol: Muzaffer Üz, Ya. vüz Genç, Şevket Türkel, Zekeri. ya Başer, M Ala Muzaffer Berkün, Rasri Ertak. Gün- kan, H Avni Omaykan, N. Kemal Güpküs, O. Halük Alpander, Ne- çati Özcan, Adnan Ersör, R- Tur- g:ı Oral, M- Zibni Ahiska, Emin » Hayck Erogan, Y. Cihat ;Jırhvy. Fzik Tarban, Müstafa lhan. 8e Binbaşılığa terfi eden Sw. yüzbaşılar; Bafik Köcseli Sabri Savaş, Bun han Dumlu, A- Rıza Ersarı, Ruhi Sun, Lütfi Arbuk, O- Nuri San. Bal, Cavit Soasuz. Kadri Aygon, Feyzi Kımıildoğan: Sabri Yelok, Ke- nan Atlk Cevat Kula, Doğun Tu- Hantay, Necati Zileli, Ziyaettin Eozok, Ragıp Erdener. BW terfi eden S0 mlî H. Sodat Tunju, Muzaffer Berk- müü, A- Zeki Dora, M. Celâlettin Giray, M- Emin Özcan, Hidayet Vural, İsmet Gürcebe, Sırrr SUll- Sv- üsleğmenliğe terfi eden Sv. Mazhar Vural, A. Fothi Esener, M- Ali Oker, Dündar Günday, Hik, mot Aksüveyk, Hayrettin Girlşen. Haydar Gerçek. Kemal Günaçan, Suat Savaş. Nezih Gülegen, İzxet Önler, Yaşar Araç,, Enver Acar, Arslan Bora, Fuat Yolal, Salibhat. tin Söylemez, İlhami Solçuk, Ha- san Tuncay, Reşit Çülek, Abdül: kadir Dirxmen, Sabri Güler, Meh- met Bekir 4 Haşim Öngt, Hasbi Hdimoiı!ı.—'ö Fevzi Dalm, Faik Boj . Salâ. Baray. Salih Aksoy, Mohmet Ak, polat. Arslan. Berkan, Y. Kenan Brgezer, Srtkı Atâk, A: Hamdi Hi ma li Y Bökmensücr, Farük Soykan: Ziya Balaban, A. Turan Işm, Fevzi Ala. göz, Muammer Abazaoğlu. A- Ri- za Pekcan, M. 'Tahir Erman- Et- hem Bellisan. Necatl Özbek. Top- yüzbaşılığa terfi eden Tüp üÜsteğmenleri: Niyasi Arna, Fuat Okyay, H Reşat Anadolu, A- Neodet Yurda- kul. Abdurralıman — Doruk, — Padil Güneş. Nalm Topses, Salühattin Tanç. A Riza Bazkürt, M Zeki Vural, Nocati Gürler, Adil Sava, gan, Cevat Eldemir. H. Cahit Ak. — Abdullah Turhan, ©. Ttufzı Di denizli, M. Ratip Ergil, Nazmi Ça- Kadri Gökgen. S t Dim, nayaz, Kümil Önalp; Ü- Faruk Yüzbasılığa terfi Gürler, Cemal Savaşan, Y- İzzet- kine üsteğmenleri tin Algmanalı, Naci Arkan, Aziz — Sevki Düven. Lütfi Berdi; Alpat. Muhtar Atatay, Vahit Se, I1 Günekan. erdar, Faz, limen. Enver Boragan, Şevki Bay. Binbaşılığa kal, lılıeııdu'[s:'lmııı[i 'şılxlırı;n Şür_ yüzbaşıları: Aksen Saya: İ- Neca! , Nec- Sü an A ı İ Orkum, Ferlun Doralp; Tah- Zekedin gu CAdAk, Müsnü Özkin, Sin Özalpan, Tlalli Atakcan, C- Sa. — Yüzbaşılığa terfi ede Habettin Özketen, M- Sevket Er. üşleğmenleri; | vden topca, Resit Pasin, Kâmli Turs. —| M. Fahri Nümdr, Alâattin Akali, Kerim Kurtar. M — yol, Orhan Coydet 'Brkan, H: Ömer Türe A- ten, Cemalettin aai Öle Mattin Koral, Hakkı Sasman, Ka- Dikmen, M. Fahri 3";',: '-()RŞE“' sım Özkr, H Mukim Ertuğ, Mu: - zat Peköz. Münir Çalmal T£ gee vaffer Tansar. 8. Fuat Becan Saf. — Altın, Ata Yörsok, Mabkit Sezni ter Sağnak. Sami Ergenekon. Ko- — yurt Nafiz ç!kim.ç. ; vl'ııı ÜÖz mal Giral, Sdavi Tuncer, A- Comal ti Tanrıkut. » Nizamet- | Dönmez, Ahmet Tulgar. Cezmi Cü- roç. Burhan Tekoğlu: M. Teşat 'Te. zor, Şaban Önsel, Gani Öner, Şam. setlin Arkanm Tamail Oygur, Cema- lettin Topçügürler. Bekir Elgin. Edip Kırkli, Hüseyin Türkucu, Fahrettin Çakm, Salâhattin Baş. kır, Naya Tansü, Zakir Özkan. H. Cahit Ateşalpe Alp Yüksel, Baha. ettin Ertürk, İ- Hakkr Yaşmok, Fabrettin. Kılkış, İsmail Kalmuk Veysel Ergun, Himmet Fp::?ıllııı tafa Azaklı, Asım U mot Süer, İhsan «

Gürhan, Mehmet Gök ml Kut Nüzhet Y t Yarbaylığa torfi ea ldı’e binbasıları : X":'ı:u;l Hakkı Ang, Ö, Avni ©- Binbaşılığa terti Ne yölneele i eden bava ma en hava ma- edev hava ma- Tfi eden istihküra istihkâm * Mustafa Gök. yener, Üstağmenliğe - te uliğe terfi edem İstihkâm Cemill Birtürk, H. Rrdvan Birgüneş, Bthem Aksoy, Bat Ürgünloğlu, M. Fimt Günerai, M, Aver, Mehmet Müstafa Gür, Fikret Akçalı, Bu'dan AtakanRe- ŞO H Suat Saym, Hasan Özülp, H fik Dumlu, Seyfettin Güzelderm. — TEŞEİN Apaydın. Top lsteğmenliğe terfi eden —Szimh Tmlı törfi eden Muhabere Top. teğmenleri: İsmall Oğu K Mubittin Atabay, Ahımet Samal, Mehmet soçpap ” dülkadir. Tezer, Hayrettin Arsoy, Vebbi Elgin, ©. —— Bimbaşılığa terfi edem li Necip Yağnkı Ali Krgün, Sadettin ";:ııııı Mühal Kanberk, Recal Baturalp, Vasfi Arkün Cihadettin Sumap, Şinasi Orat, A. Roşat Güraoy, Ahmet Işik. Sirman, dülnecit Uludağ. Mazhar Eymtir. ga lerfi Ceden — Mühübere M Nuretlin Garpınar, D Mi BAD Mustafa Demokan, Sallmı Ürünay, A. Muhtar Oral, !, Yekta Ardor, M. Ni. hat Telgeren, Sadettin Mete, Üsteğmenliğe terfi eden Muhabero Toğmenleri: Adzan Arkın, Nurit Gürel, Şevki san Yağmurlu, Seyfettin Kan, Yu. nus Çağlar, Razi Bilze Kemal Öz- cenk. Fethi Başak, Şükrü Olcay, Covdet Duman, Muhittin —Atsun- gur Mahmut Alptuneser, Falk-Sü- kan, Esat Algas, Rahml İlksoy Hayrettin Ükonur, Hayrettin U- Juç, Nihât Cezdem, A- Akif Altan, Babacttin Alpkan. Mustafa Kepir, aS M Komal Aybarsı, Halük 4 A Özi " Alf Aksöy, Mehmet Varal, MeHa: Tasan Gerali, Yetki Tasar Tenktg Ses! di Rrgin, Seyfettin Özyener, Kâ. #if Kansu, Ataull'ah Bertey, Hâlim Koban, Sait Pamir, Mumtafa Su- berk, Faruk Tulay, Bahri Yazır. Fethi Karasu, M: Rifat Tünçer, Müuanmmer Yenersoy, Kenan Pop- vaca, Hilml Özalpay, M. Babil Gürel, Niynzi Ataman, Celâlettin Hızal, Te MWRil Küvilerm, emre, Hikmet Tekinalp, Mücahit Gürsoy, Cahit Alpar, Abdullah A- | Zekâi Aplım, A Raüf Satıroğtu, Neyel hidil. Halit Tutay, Ferruh Unal, Baykurt, Ahmet Bölükbaşı, M İnaan Mehmet Öztopçu, All Özemin. Ba- — Gilzendür. haettin Ersoy, Nusret er yayarbaylığa lerli oden demiryol bin- KA:::; Alcasoy, a el Bek. Bini 'lı'l"l-'&'l eden — demiryol A. Kemal Brgünty, Hitmi Ötegem, Acartürk, Nuri Algan, Purhanettin Erkekli, Mazhar Tay. man, Ahmet Ata, Mübeccel, Böke, Niyazi Seğginer, Naci Algon, Ta. gu, Zekl Dümürseren, M, Cevdet Ak. Xüzbaşılığa derfi eden demiryol ts. rık Savman . Sacit Atagür Muzaf- Selgüç, fer Adalpı İzmall | Özaltan, Cevat — Tahim Atamanı v0 HYLAt Alpam, fü. Seyhun, M. Hutüsi - Çoltu, Burha- , Üstefmenliğo terti eden — demiryol nettin irgün, M. Cemal Genç, Sa- YüMealeri: bahattin Erbay, Şükrü Öntan. Necmettin Naza, Mustafa Mongü, Fâhri Narman, A- Mithat Kıvanç, Necati Alpen Mithat Baykâl, Strrt Eğberker, M. Nihat Ayça, Cema. lettin Cürlek, Büyükoktay, Fikret Kuytak, A. Nurettin Bay. turay, A. Thesn A, Haa ga AD Ai ga . Ni A Üstündü, M. Fehmi * '::_F“ ll:nı-ım Anena, M. 8ait Çer çın, & lıı“l.i Bayer, M. Seyfettin Yal. Albaytığa terfi eden mühendir Hüin- kal, M Nuri Kanstvaş. Hakkı Biz- , — Cemmalottin 'Tutuzi tokin, A- Saffet Güner, M Zeki ' Yarbaylığa bdn Si Hakyemesı Eb Avni » Teğat; Meh-. bağiları; — etf eden naziye Bim met Tulunay, Macit Tumruk, Ka- ! M Van, v. Başaran. Üzerdem. Binbaşılığa .â'm Ğvuıı nakliyo yükz. NmM»MüMŞ=uu M GözERİ D BO SAA Uürla, A, Necip Brtr Hat Tüzer, Tevfik Gökdere, Şevi a Wsw K, Bitkı Özçelik, —lpâğ Küzbaşılığa testi odt dakliye Ün Harait İriş, Recep Dük 7 AZ, Sabahat- tin M:fuııı Nurettin. Yoten, Şabap terli eden — nakliye Gürkan, Toraktm Uçar, Avni Bren, Sürey, e fik _m“___.rı Tunç, Buat BEner, Tev Binbaşılıta terfi eden tabip yüzda. bal, A- Haydar Tlgar, Nazım Akın. ©h Şeref Gürler, Fatruk Türsan, Hüseyin Süalp, İhsan Kayra. Sa - dik Tozan, H İrfan Ertuğ. Kadri Ertuna, Nihat Dinçer, Edip Çağ- lar, Salâhettin Güney, Fethi Çer- sü, Sırri Sanalp Yüzbaşılığa terfi öden Hava üs. teğimenleri: Norzzat Gökerl, M- Cemal Gökse, şöarı: van. Rogiv » Ertüğrül, M- Tarık M ağam Aymâan, O. Paik Ödman; Üçaner Harun Turgay, Bodri A, rantı, M Resat Salgar. M. İrfan Erlir. Orga, Hisevin Tanrük, Saffet Barekin. A, Necmottin — Akyıldır. PFerit Gökerl, Remzi Senek Yarbaylığa terfi eden hava bin- Dinçer, T dan Erdemir e Bazrill. k :l:l’ılıkıı;î terfi eden Tava yüz- —n:n“.h lerfi eden cczaçı yarkay- : A Nazif Baylcurt, Âl Diaçer, PAkti Götcel, Kemal Colakoğlu- =='3= ünr, W M:ımıh Ş Üştetmanliğe terfi eden hava teğmenleri: L Fehmi Özakaoy, Haşim $ , Haşi ';:_"', 2, H. Büreyya Ülgür. MLAR Yesar, M Delâlettin PaT- — menleriz ğa terfi oden bezacı üstağ. Hanı Nerrti Okar. Sahabattin Akın. - / Cemal Rrtuği, A, Cezmi Sdican, I. Bedri Uğurla, Yakıp Kari Cevde Arkan, Â Vasti Atpergun, » i 5 — VAKIT Talât Ök- . < Kadir Tünçer, N ei aBür, L Fevzi Krgünsel, AY , di Temirkan, <o gir, 68 31 AĞUSTOS 1940 listesi Yozbuşulağu terfi eden kimyağer ü A Nusret Yücelan, Hüsnü Başarır. Y ümbeyuleğa berli edon diş Üüsteğ- ancateri b içınkaya, A, Tarık Akknilut Kizbuşilığa terli odon — Veteriner Yyüztaşıları M. Canap Alkan. Vüzbaşdığa tezii eden veteriner üs- tefkinenleri: Katf Bel Mahmet İşin, Muhsin Demir, O Birsen, Akif Eren, T.. TAN AA Ahiet Kamer, Binbaşıkığa terfi eden Levazım yüz- başıları Ttasih Kunter, Hidayet Bozüter, rkan,, Büleyman Yasam, A. bek. Witzbaşılığa terfi eden Lovazım Üy- teğmenleri: Ruhi Kolçak, Beğrettin - Atacan, Buat Tümer, İ. Necati Uganok, Cev: get Akçalı, Amll Balkan, Selâmi Sel, KAmil Başak. Üzteğmenliğe terli eden — Kevazamı Teğmenleri: Hayati Özen, J. Ferdi Güneri, Bü- leyman Karahalızoğlu, Vedat Gençer, Oğuz Ordayuran, H, Nabi Sdalp, A. Kadir Çağlayan, Yaşar — Türkel, & Hüda Tanrikor İ Özyener, Ali Söver, A. Refik Emro, B. Sami Ünsal, Niyazi Hirbesler, Dündar BSürkaya, , Hayrettin Ör:üy, Yünüs Ertürk, M Muztafa Üner, Arif Ordon, M. Baki İpek, L Hakkr Ökten, — Satri Alıgül, All Ayhan, Ahmet Yener, Hasan Sö- zen, Aldettin Demir, Akif Atay, Or ban Gürer, Nazmi Aymaz, Tuğrul ahım:ı. Vevzi Aybar, Esat Pazman, ttin Tartan, M. Suit Doğunkaya, M Şefik Brbesler, £. Fetbi Akkoban Eavdt Ardıç, AHaver Tulpar, BalAhat. tin Kretingü, 'T. Fikret Kırbaç, Zeke- riya Özden, Rifat Cüye-, A. Nati 'Tan Mohmet Kurşat, Bodrettin Eroğl.. Hüzeyin Ünasi, A, Nazmi İtil, Cejâlet tin Tarkan, M. Çemli Ülkümen, Bekir Savaşeti, Yüusuf Parmakez, Sırır A. saner, Hüsnü Güray. Yarbaylığa terfi bden Harita binba gılarız İL Ali Durukan. Binbaşılığa terti eden harifa yüz Seyfettin Saltı, Galip Tutanak, A, Şükrü Kara, Mustâfa Arıkök, Ali A. roma, B. Hikrem Özengin, Adi! Doğan. cAy, A. Galip Keskiner. Yüzbaşılığa terfi öden harita üstek menleri: Nuretlin Yücelen, M. Kemaj Erha! A. Badervi 'Yazar, M. Tünsev M Münir Çayırlı, A. Baranok Selâmi Kanıklı, Naci Denizeloğlu, Zi ya Ünal, Cevnt Dağgeçen, Ziya Çatin Faruk Türkeli, Ali !=m. Hik. met Kocaoğlu, Naki Berkunt. Binbaşılığa terfi eden Fen Sanat terfi eden Fen Sanat A, ıımınır'uın.LAu Alev, A, Sara! başıları: M Fuat Ergül, Nadl Sezem, M. Nu. ri çmlwımwıuhıb z Rıza Barlas, t Bördinç, Ab durrahman Cengiz, İhsan Doğu. 3. 8 As. Hükimilğe terfi eden 4. &. A ». Hüktmleri: Sami Dağir, Rifat Acaroğlu, A Ni: t ğe Tevfik Özerdem. Reşat Bây- , Ahmet Alpat. Şi . ML memurlağuna terti e. MI- memürları: ar memurluğuna terfi e- 8- Mi memurları: Vasıf Akalınlı, Cemal Yaşar Sücl, A. Sami Alpaşan, Faik Ya, zah 1 Hakkı Küter, A- Nurl Öz. tezcan, Haydar —Argun, M. Emin Kebapçıoğlu, A. Ziyaottin Argın Zeki Muncuk, |. Feyzi Ulutaş, Ha- san Gönçer, Alâettin Anık, Hasan Ersoy, A- Hamdi Türker, * 8. Mi- memurluğuna terfi e den 5. 8. M memurları: M. Şevket Betil. H. Fevzl Erar. Arif Ürgen, Cemil Yavuz, A- Riza Paraucak, A- Nuri Kapktn, S. Su- Nafiz Unguün, A Arif Baykal, M. T BF Te B - g ç p8 ç İ E Hamdi Bozbay Vazfi Başanlı 5 8. ME mmeurluğuna terfi e. den 6 & M memurları: Kemal Aksungur, O- Nuri Tun, MI. memurluğuna terfi e de n7 S- M memurları: Muzaffer Onat, $ 8. He memurluğuna terfi e- den 4 8. Hs. memtirları: İbrahim Sütuna: A- Riza Ertan, Sahri Sargın, Mehmet Turan, M- Kâzım Üzveran, H- Hüznü Türk “YLütlen sayfayı çeririniz)

Aynı gün çıkan diğer gazeteler