31 Ağustos 1940 Tarihli Vatan Gazetesi Sayfa 1

Zafer Bayramımız Vatanın Her Köşesinde Coşkun Tezahürlerle Kutlandı Ankara -istanbul - Dumlupınar Merasimleri Çok Parlak Oldu | Bi ızljğî_r_rşli_zinı İstanbül Komutanının Nütkündan :
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

T bada FİYATI: Cağaloğlu, İstanbul 5 Telefon: 24136 KURUŞ 1940 — | Telgraf: Vatan, İst. O BAŞMUNAKRIRİ: AHMET EMİN YALMAN| Tezahürlerle Kutlandı ' Ankara - istanbul - Dumlupınar Merasimleri Çok Parlak Oldu İstanbül 'Komuîanınırı Nütkündan : Bu Zafer Türk Cümhuriyetinin ve İstiklâlinin temelidir kut- Birliğimizin Verdiği Haz ve Güven Yazan: Ahmet Emin YALMAN Dumlupınar, maküs talimizin mağlüp edildiği gün... Dün bu- nun yıldönümünü yurdun her ta- rafında kutluladık. Bütün vatan- daşlar hep beraber bayram yap- tık. Bu'bayram sevinci içinde de her şeyden evvel milli birliğimi- zin hazzını ve âhengini duyduk. Milli birlik bizim için bugün | zafer çok tabil bir şey... Asırları dol- | bugtn Ankara, 30 (A.A.) — 80 Ağustos | tarafında en içten tezahi bayramınm 18 inci yödönümü | landığını büdirmektedir. Ankarada büyük ı.unnııır»l Bu sanada zafer yolunda ölen şe- duran felâketlerden sonra yirmi| e kutlanmıştır. hitlerin ve Kbedi Şefin hatıraları bi- sene evvel doğrudan doğruya | — Bu sabah saat sekiz otusda Ge-İrer hürmet vakfesi ile anılmış / ve ölümle karşılaşlık. Tehlike kar- | nel Kurmay başkanı Fevzi Çakmak, / 'Türk mülletinin MHi Şef famet İnö- şanda birleştik. Elbirliği ile ça- | Genel kurmayda tebrikâtı kabul et-| nünün etrafmdaki zarsılmaz birliği hışmanın faydalarını gördük. Bir- | Mi ve saat onda , Hipodromda bir| bir defa daha teyit edilmiştir. liğimiz gün geçtikçe kuvvetlendi. | Ketit Tesminin takip ettiği askeri| y OA NDUT DAKİ MERASİM Bu di bi buzün kendimize | Merastm yapılmıştır. ÜneE :u':’_n_':_'ek“_:"d';','_" Hipodrom bu merasimde bazır bü-| 30 Akustos Zafer Bayramının fırtınalarına vakar ve sükünetle | lunan on binlerce halk ile dolu idi. 18 inci yildönümü, dün şehrimiz- || karşı koymak imkânını buluyo- | Merasime başlarken Hiava Müdutan 'de coşkun bir hava içinde kutlu- vuz. Komutanı Korgeneral Hümmü Kukm İanmıştır. Bayram münasebetile Varlığımızı ve istiklâlimizi teh- | Htaları teftiş etmiş ve bumu takiben 'daha bir gün evvelden şehrin SİYASİ SABAH GAZETESİ Maliye Vekili İzmire Gidiyor İzmir, 30 (Telefonla) — Maliye Vekili Fuat Ağralı, pazar günü Ayvalıktan şehrimize gele- cek, tetkikatını müteakıp çarşamba günü İstan- bula dönecektir. Zafer Bayramımız Vatanın Her Köşesinde Coşkun & , 1.2.. Tuttileaslili yapılan mü azıam geçit ı—j-ıa. kabramman .| 'fî Macarlar Romariya | Tatmin | Sıkışık dit edebilecek her tehlikeye kar- | İ#tüdlâl marşı Çalınmıştır. Bunu gar- |bütün cadde ve sokakları, hususi niİzanin en genç subayı topçu tef- | evler ve apartımanlar bayraklar- la süslenmiş, gece de elektrikler- le dönanmıştı. * cidden bir tek vücat halinde- Yiz. Başka meselelerde aramızda ne gibi fikir ve görüş farkları bulunursa bulunsun, ya hür ve üstakil yaşamak, veya bunları Müdafaa ede ede ölmek nokta- sında hepimiz bir tek dimağ ha- inde düşünüyoruz. — İşte bunun çin bizim birliğimiz, — içimizden kopan, hakiki kanaatlere daya- an canlı bir kuvvettir. Fakat dün büyük bayramımız vesilesile hazzını yeniden duydu- Sumuz bu neviden bü bugün- kü dünya için hiç de tabil bir gey değildir. Memleketler var ki kin, nefret ve ihtiras kırbacile sun'l ga — çalışıyorlar. ba — benzer tel kinlerle, ferdin serbest düşünce imkânlarını boğan ve kendisini bir makinenin cansız bir parçası haline indiren teşkilâtla kuvvet- lendirmeğe uğraşıyorlar. En kü- Sük inhirafları en ağır ukubetler: le eziyorlar, boğuyorlar. Diğer memleketler var ki bir- lik göyle dursun, #ınıf ihtirasları yüzünden yurt urunu tamamile kaybetmişler- dir. Bunun en korkunç misali za: Vallı Fransadır. — Yere - aerilmil parçalanmış bir halde olmasına ağrnen hâlâ milli bir lisan konu- samıyorlar, hâlâ parti ve sınif gözlüklerini bir tarafa atamıyor- lar. Bir, sen ben kavgasıdır gidi- yor, Her varlığın zevki yokluk ile Blçülebilir. Yemeği zahmetsizce karşısma çıkan zengin adam, an- gözönüne cak yoksuzun halini getirdiği zaman önündeki yeme- (Dovamı Sa. 4; Sü. 7) devamlı fırka | men Vecihi Akmın ve C. H. P, An- kara vilâyeti idare heyeti adına Na- şit Hakkr Uluğun, Hava kurumu dma Mümtaz Falk, Ordu adına Ge- neral Hüsaü Kılkışm hitabeleri takip eylemiştir. mıştır. 'YURTTA MERASİM Ankara, 30 (AA.) — Her taraf- tan aldığımız telgraflar büyük zafe- rin 18 inci yıldönümünün yurdun her Bundan sonra geçit resmi yapıl-| sim meydanında da tibünler ha- zırlanmıştı. Günün erken saatin- den başlıyarak caddelerde mütad hayattan fazla bir kaymaşıla his- sediliyordu. Kıtaların — geçeceği caddelerde, saat sekizden başlı- yarak nakil vasıtalarının geçmesi durdurulmuştu. (Dovamı Sa. 4; Sü. 1) — Zafer Pi Numaraya İzmir, 30 (Telefonla) — 30 başlanmıştır. 60 Bin Lira Kazanan Numara 2084SA 20 Bin Lira Kazanan Numara ATESLT 10 Bin Lira Kazaman Numara 62562 5 Bin Lira Kazanan Numaralar g029sı 619 £ Bin Lira Kazanan Numaralar 7280 262614 140480 — 60268 196003 180001 — 03432 202363 195144 — 280059 gosu bugün saat 18.30 da Fuarda çekildi. sinde Maarif Vekili, İzmir Valisi, İzmir Belediye Reisi, Parti, | Başkanı ve halk hazır bulunmuştur. Keşideye İstiklâl Büyük ikramiyeler şu numaralara isabet etmiştir: yangosu Büyük İkramiye 298454 * İsabet Etti Ağustos Zafer Bayramı piyan- gonun keşide- marşı ile 1000 Lira Kazanın Numaralar 256730 — 28111 110051 107747 200144 17B641 107656 — an0sü 91658 — 88810 196120 — 62886 129621 220798 150164 — 87000 201018 296702 — 95306 z1sT31 56783 — 70800 — 200808 — SOTAT YaD4ük 165190 243764 — 137650 209085 — 62174 Sonu © a biten mumaralar ? lira, 5 le bitenler 3 iira, 08 le biten nu- maralar 10 iira, 875 ile biten nama- ralar 100 Jira amorti alacaklardır. Geçit resminin yapılacağı Tak- | f |olan İz: ;|lebe miktarı Ordumuzun en ku “Maarif Vekilinin | Dünkü Beyanatı talebe adedi 6 bine| çıkacak, yeni orta mektepler açılacak İzmir, 30 (Telefonla) — Ma- arif Vekili Hasan Ali Yücel, bu- gün İzmir fuarımı - gezmiş, — fuar gazinosunda Belediye tarafından | şerefine verilen ziyalette hazır | bulunmuştur. Vekil, gazetemize u beyanatta bulunmuştur: «— Ankaradan — ayrıldıktan sonra- Kastamonuda, İnebolud; sda tetkiklerde bulı are İzmire geldim. Fuarı gezdim, Her taraftan fu- ara gelen ve eğlenenleri gördük- ten sonra neşe duymamak imkân- sızdır. 30 Ağustos Zafer Bayramını, İstiklâl mücadelemizin — parolası irde katlamak bahtiyar- hıktır. Geçitte techizatı mükem- mel, yürüyüşü — «Buraları daima | benimdir>. diyen subaylarımızm, askerlerimizin yüreklere ne bü- yük itimat telkin ettiğini görüyo- | KÖY ENSTİTÜLERİ | Köy enstitülerine Vekâlet bü- yük ehemmiyet vermektedir, T bir misli İcak, üç binden altı bine ibi dilecektir. | | (Devatı Sa. 4; Bü 3) | demsiz suba yı, müheyyiç nutkunu söylüyor Köy Enstitülerinde Sudan Hududunda |yanların Mıs m |cek bir hâd İ taat K İtalyanın Mısıra Hücum Hazırlığı Simdiye Kadar Fazla Birşey — Kaydedilmemiş W Londra, 30 (AA.) — Lon-| dranın askeri mahafilinde, İt ra karşı yapacakları İa ordusunun izaç hareketleri ve donanmanın yap- | miş olduğu tahribat — dolayısile, tehir edilmiş olduğu tahmin edi mektedir. Bununla beraber böy- le bir taarruz daima beklenebile- dir. Bir müddetten. beri İtalyanlar Bardia civarında kıtaat tahşidatı yapmakta ve bir aydır ilerlemiye hazır - bulunur gibi görünmektedir. — Libyadaki İtalyan kuvvetlerinin takviyeleri hakkında burada malümat mev- cut değildir. Bu katantın miktan, matörize kısımlar da dahil olmak üzere harbin başında takriben iki yüz elli bin kişiye varmakta idi. İtalyanların Kenyaya karşı, Somalide kullandıkları ke tankları taarruzun, şimdi kullanmaları müuhtemel görünmektedir. Fakat ve & zamana bağii | ktadır. Sudan hududun- | ndiye kadar devriye hare- rinden başka bir şey kayde- | rilmemiştir. |Almanlar tutuyormuş | Ediliyor Vaziyette Macaristana | Almanya Sovyet 45,000 Kilometre Rusyaya Murabbaı Toprak| Romanya için Veriliyor Nota Verdi Macarları İtalya, Soyyet Rusya Romanyayı da Romanyaya Sert Bir İhtar Yaptı Bükreş, 30 (A.A.) — Gayri resmi fakat itimada şayan bir membadan Bir taraftan mihver devletleri büdirildiğine göre, Moskovadaki Al- hariciye nazırları, diğer taraftan | man ve İtalyan sefirleri, Romanya» nn Sövyet değil, Alman — iktıadi etmekte 0- | Menfaatleri mmtakasında bulunduğu vlet- |na Galr Soövyet hükümetine bir mo- « | ta vereceklerdir. (Devamı Sa. 4 Sü. 4) Viyana, 30 (AA.) — D. N. B. bildiriyor: leri Ressam Ramiz Arkadaşlarımız Arasında Yarınki S;;ımızdan Bâşlıyarak İkinci Sayfamızda Ramizin Karikatürlerini Bulacaksınız Ramiz. günün hâdiseler ve meselelerini ince görüşleri ve sanatli resimlerile aydınlatmağa muvaffak olan en yükşek sa- natkârlarımızdanm biridir, Karikatöristimizin Okuyacularımızı Tatmin Edecoğine Şüphe Yoktur Mis Nillâ Kukun Yazıları —« yer-m e Amörikelr muharrir Mis Xilla — Kuk'un Işik ve Nur Peşinde — başlığı ve ($il) im- zası altında gazetemise yazdığı — yazıların çocukluk hayatıma taltüku olan kısmı dün- o yazı e tamamlanmıştır. Mis Kuk, Işik ve Nur Peşindeki mücüdelesi hakkında ayrı uyri seriler kalinde yazılarına —devam öde- cektir. Ancak Amerikalı muharrir, İzmir ve c — Köylü Hakkı Çağ- varında bir totkik seyahatine girişmiş ve Tn Antihalarmı bize göndermiştir. -Birkaç gün için hayatına ve mücadele- sine Bit neşriyala fasıla vererek İzmirdes aldığımız yazı seridini neş- redecekir. İlk Yazı Bir Türk Köylüsüyle Mülâkattır İkinci Sayfanın Başında Okuyunuz

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler