31 Ocak 1943 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

31 Ocak 1943 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ii ie 6 trndei Pİ Hergün a maddeleri 100 yıl üyeye Sayfa Çeviren: A, M. Gören İ sayısı Heryerde 5 Kuraş | (Yazısı 2 nci saytada Hhilerin Almanlara beyannamesi : Bu harpte galip veya mağlüp olmıyacaktır Milletler ya bilkin bir hale gelecekler, pini büsbülün mahvolacaklardır ait ilk resim: Ruzveltle Çörçül &, mi bulundukları Amerikan kıtaları ve uçakları gelilçde geçit resm! yaparlarken (bu fo, tograf Kazablankıadan N: ve ol timize radyı “suliyle verilmiştir. >... italya üzerine yapıla- —. cak hava taarruzları|' Yazan: Asım Üs vel Londra beyi nın bombardıman edilmesi halin de in Vaj atikandan Sep Bir kaç gün evv Yosu İt; ni rde akkında bir ivayet si Bu rivayet de atikan mahafili tarafmdan tek» Zibe uğradı, doğr olur. İtalyas |p““ ? li Afrikada Ki taştığı |Po iran derecesi o büyük ” ' yiz a il İs bunun'a da kalmıyor, | e Söndermisti. neler ii al » Gk, alya İtal ye a bir tarafta “ Londı SEE il ami Ki iokön hen gönle kendile r aran doğrudan de do oğruya zerinde pr ni lerin NK il gün; yemi ye tol < zim geliyor, Zira Kazablanka'da | Y; Ran ein e de Karali klar di ire simdilik Almanyadan e alyayı hedef ir dö Jar, bomi E? Kazablanka görüşmelerine Nasyonal be pasa er marine | de e Pa rımız ilerliyecektir Şimdi yalnız düşmanla değil tabiat .Kuvvatlerile de harp ediyoruz | akına (Radyo, saat — bağl avyareleri > in Berline yapmışlar Lon 23, 7 » on birde u Yüzden mareşal Gü nal Sosyalizmin iktis mevkiine geçişinin onuncu Berlin Dün gündüzün iki çişi 1 İngliz tayyareleri diğer tarafe ceği nutkunu almak mi bie ipci hücum öğledi yapılmıştır. Her iki kada ven merkezine hücum edilmiş kl tayyarelerinin hepsi lerine dönmüşlerdr. almış sonra da am r gir o haiz ok ur, rasrl dır, Hücum eden uçaklardan. 8e İ kizi düşürülmüştür. Yaz gelince GA Sowalerin mühim bir muvaffakıyeti : ası müca, edecektir. Şarkta çetin muharebelerde düş Bey» akşam Berli; nün DE. nutuk söylemiş ben Hitlerin bir mesajını okum: ln ee geldikten kânı hi be ızzat idare ettiği için karargâhi ayrılamadığını söylemiş ve Hitlerin Alman e hiiaben beyannameyi okumaya kendisini me- ur Sülini ilâve ii Göbels bundan sonra demiştir ki: — Şimdiye ğu gibi bır gün ve iatikbelde dedaima muzaffer Macağız ve ie zorlukları yenece » 'asyonal alist fırkası 1 imei inim zaferden me koştu ve bügün de fırkamızın paro > Göring de bir nutuk (Devamı Sa. 4 Sü. 4 de) ————— Maykop işgal edildi Sovyet kuvvetleri dün Tikoreç loskova, 30 sm tebliği neşretmiştir: 30 ikincikânunda şimali Kafkasya kat'ı'ne. şelırini de le geri aldılar Varlık söyledi ticeli bir hücum sonunda, şehrini ve demiryolu bem a “Hak bizim tarafımızdadır, kuvvetler Albay dr ve ii vergisi iz (Yazısı 4 üncüde) (Devamı Sa, # Sü, 2 de) Sanat hayatı Güzel bir şan konseri Kahire, 30 (A.A.) — Bugün « kü cumartesi müşterek İngiliz harp tebliği Dün yapılan. devriye hi Sekizinci ordunun öncüleri "| Tunus hududunu geçti Mesina bonbalandı, Roma pek çok hasar olduğunu bildiriyor ve Mi âskerleri arasında mu. rebe Şehrimizde tahsilât 99 Hacizler devam başlamıştır. (Devamı Sa, 4 Sü. 1 de) mi batmda hin an e in Anrarada Aman şehr mimarisi sergisi açıldı “ RUZVELT İSTİKBAL HAKKINDA ÇOK NiKBİN |, Brezilya Gumhurreisi Ruzvelile görüş- meleri intibalarını anlatıyor pe evvel yine bi ii ie ir e zin Sergiyi dün gazeteciler Drt Mal A $ ; L E R Pişme anilar ik ba ne ai iie an , “ va — hava akınlarmı a; Honore dö Balzak'ın bu şaheseri»” gazetemiz, zevkle ze son. İİ men Sergievinde açılacak olan Almân tır, bri * İİ ra'güzel bir cild halinde mia saklamak imkânmı verecek İl| şehir mimarisi serg, saa! usolini İtalyanın devi, bir şekilde okuyucularma su 18 de Türk , Alman basın mensupla kezi olduğu kadar Hui ini İl Şimdiye kadar ancak il romanı Türkçeye çevrilmiş olan “İn. gezmişlerdir. Bu ge asında a Merkezi olan iin ğın İĞ sanlık Komedisi, müellifinin dei bir çarpışma sırasında bile kalblere || Alman büyük elçisi Fon Papen ile ernlarındaş korumak için olan büyük ve temiz bir aşkın tahlilini yapan bu güzel eserini || matbuat umum mü im, Sör. | “Riy ero ye EN & » teğebbislerde LR EN çeye Kazandı; VAKIP memlel 4 y Ana matbuat u: züya, relsicimhüru Vargas, Amerika | sü olmuştur. İki milletin o müşterek imi DU. teşebbüste İtalyanlar, | yaptığına kani k ve A uzadıya gerdi iç neticenin ime di — e di yaam bala Gön Onl görüştük; Bensen Brstiiya; Birbe gir, Mineli b diülğri gazetelerine ep HA amala Game siki parsel günü İlnnakammği KL Ee all alk ital kı ik Amerika e Londra" haberlere görç ng devlet nazırı Dr. Sp i Demiş. ve şunları tav nn aç e de Varian Ban Çeviren: sen muvinlerinden Dr, yi | ilâve etmiştir: bir gey olamaz, Amerikalıların izm kab, al Şehir olması Prensibini gir Türk basın mümesillerine takdim öf | * “Gerek askeri, gerek iktısadi ba , | lu görecekleri Hür şeyi Mp iştir. Bir aralık Romae —— “Devamı Sa, 4 Sü. $ de), N Vİ

Bu sayıdan diğer sayfalar: