1 Şubat 1943 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

1 Şubat 1943 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

| olmu idare eİy çyei imza ŞUBAT 19ağ| Forte Katumu: 23 RAZARTEĞİ Gİ amini 24570 o (sans (Yazı YIL: 26*SAYI: 8965 Mustafanın romanı: Memleket çocuğu (EF Hergün Soğan ve ol sarmı- g sak kansere devâ mıdır? sa M. fa. Çeviren; A, M. Gören | sayısı Heryerde (Yazısı 2 nci sayfada) Tunus cephesinde müttefikler Yazan. Asım Üs ın arkadaşım Zeki Mesut | diliğinden doğuyor. aa “alutatanın Romanı” Mustafanm romanı hakiki ha- yi aki eserini bu defa kitap Yatın ifadesi olduğu için burada ak neşretti. vretle bir | insanlık Ale: zi ma görü. müddet evvel t sütunları ecek. hiç bir vakit zamanla de. da tefrika halinde zevkle okuttu. miyecek twüyaledelere de tesa- ğumuz yazıları bu defa bize bi edilir, tere daha toplu olarak bi de Misal « olarak şu müsahedeyi okumak fırsatını kaydedeyim: 'Mustafan, oçukken bir Mesut Alsan'ın ma erdiği 7 başında rimel evlerin- sim güze taarruza geçti Amerikalılar Gahes istikame- tinde denize yaklaştılar İN dir; di gerçekten deki yuvala; ler, tamir in Eş . ir roman kü. leşi İl in man | lar En lale Sekizinci Ingiliz ordusu bir bir kösesinde Pas bir aile kamatlammcığ erken sonra" tahsilini re eda kasların ) koldan daha Tunusa girdi etmek için İzmire il tama el Sereni ve vi gi #iderek Him a kadar macera dolu | 'iSün başladığını, vavrıların ti. Amiral Reder Mareşal Kavallero Madrid, 81 (A.A) İtalyan ve Alman b cereyana katılan bir hayatın | mitsiz ceğlklar ir arm, ana İs haberlere göre, Gabes iü ln erer! Eerilerine karşı büyük tane nee tutulmus bir çealeodi ik ab; a İt | m 2) Amerikan kuvvetleri hemen | ruzun pek yakında başlamak üzere rp, alyan genel kurmay) aramanın) pan a değistiri ile ifnde- general Mongomeri'nin Tunus. 8idir. Bu inleme "nalan v . Tunus hududu bir noktadan daha keti muntazaman des ha a Tr aşkanı değişti e Fomanıdır; bazalı yerine göre aşk ir Londra, 31 (A.A) 8 inci ordu, bir topçu ateşi ve çe, A denebilir. valh yay maları dig ig e yayımında iaindi ole E tin devriye çarpışmalarmdan mir en realist mı hazrirler ii TA b d dunun da şimdi kıyı yolu boyunca, | merkez kesiminde bududu geçi larına biz nim me | indirdiğini girdi. vve. | Alman donanması baş kumandanı | Saman uma mr ea ün hir Reel Ağ imdi m poh? in Kr mi e di pubdan hududu geçen birine Haptlz 2100 n almmış clan hâ i , | R d d f ! d (f Id koluna mu olara! dra, (A.A) — Kahireden tablolarındaki çizriler bur: içi Term eni elle e Seni amıra eder (8 Vazıfes'nden ailedildi unu geçmiş iğ iile Röyter muhabiri bildiri, İŞtirir; man lemek ve bütün kuvveti ile imkân | 2012 31 (AA) — Ei vazifesinden affedilmişti. Ye tedir, e Sekizinci İngiliz ordusü see daha can- Sulara; >karmnk Muliyelisieşiki Resmen rem ayan ordu. | rine denizaltılar umın ko ini bei devam ediyor kuvvetleri, merkez cephesinde düa iğ Ka İn akikatte olma- İn kortarmasa bile öclerini almek | 187: genelkurmay mareşal | mutanı ag ğer 1 (AA) — Brtansman | etine» — Tena Bene bank vi er ilâve edi eri istedi, Anası da yetişti. Kont Ugo me ai ğiyle | muşt ke ki mall Şen mişlerdir. (Depamı Sa. 4 Sü. 4 del görmenin olan hazı > tafa dur! Ne yapıyor. e diğ a SK Pep a ei m an All ma Sov el hususi tebliği : a ndeğil, bir hal li tir, geçirin bir sesi valleronun yerine tayin edilmiş. e Onun sa) ahin Gerisine kar Ana mile musun, YI- | tir. General Ambroslonun yerine de sirin ha ara lak bir ehri Küre hh meli kaslarını yutuyor, onu | 6 mer ordu komutanı Me Ezio a | e A erer | me tayin nm. inv'P iu. i oğlum, o'ev yılanıdır. li Sen 'Alemi suğu- | gan « anket Eşi varı; Ge lr Eli sebebi mer- | gir sonra bizden S Ge Zaten ag 31 SAA) n Hit ö ö he- | bak kuşları Dönüp | ler karargâhımda Alman E nan * s Deal gidiyor in ai ayle ması baş kmandanı amina de omu a nı e sır p 1 ; ” a) e e e a ren | yem eee amd | donapmaşınn ilkiafında, göl“ “l- | ağinür Kc” aklı bir türlü ermi. | termiş olduğu büyük payretlere da i k kendi mumi mü . miştir, Amiral Rederin talebi” e zerine donanma başkumandanlı « © saman bunu anlamamıştı, Şim- Varlık vergisi leceğini biliyor, > tabi. ii isinde değil, içinde de nice zehirli ve sie yılanlar var ki ares “3 me an luğu içi, lalapmıklayış po ör ice muğamları ve âcizleri yutmakta- dır. Küçük çocuk mi sabit çim e lm biraz EE katle bak: orada bu Bunu gösteriyor k cihan harbinin kanlı hakikatini biz bile görebiliriz. “Mustafanm To- ka bibi oldu; r bize yat maceraları anlattığı Mnstafanm kendisi de- | man » başmdan sonuna dine mutlaka pek yakın bir ar . | dar hep > böyle bizi candan alâka- sadi i andıran görüşler, iLK KAFİLE AŞKALEDE BUGUN iŞE BAŞLIYOR | Buçün şehrimizde birçok müzayede General Pavlus, esaretinden birkaç saat evvel mareşallığa terfi etmişti Moskova, 31 (A.A.) lusust | deki önem Moskavada tebliğ: kaydedilmektedir. 'Tikhoresk, Ros Stalingrad merkez kesimi Batı tov ceni yakın yerlerin en sındaki Mikver kuvvetlerinin si mühim ve son merkezi idi. Buranıâ mizlenmesi İşi sona ermiştir. Genes| ii; aki kuvs demi aka» ral Paulus esir edilmiştir. TERFİ Berlin, 81 (Radyo) — Stalin graddaki altıncı Alman Ordusu | Ti üstünde Krasnodara kA BAKIZ orgeneral Faulas feld zorunda kalacaklar ve sonra mua” Da e imi topçu saz t ve terki I 1 Eis İG mai suretiyle ve deniz yol rma Tiğ teri eniğlarlr kaçabilmek ümidile kıyı boyunc# Moskova, 31 (A.A.) — Maikop| çekileceklerdir. Ruslar, 'Tikhoresk" le e Kropotkin ve Maikop'? petrol merkezinin resk de ine 'Devamı Sa. $# Sü. 3 de) ve Tikhol miryol kavuşak noktasının işgali ile satış yapılacak başlıyaca) Diğer basen şehrimizdeki haciz. ler devam etmektedir Fındıklıdaki bir odun ve kömür deposu, altm- dn ik ül ve dükkânlar Aşkaleye varmış bulunmaktadır. Bu gazino iki apartı man, Dern “EE soka, YAZAN altm baka": Balzak Finali sami Kazana ait ei kumaş ve benze mal ve e ana se m ğındaki “Cezayirli, hanı, Beyoğlun. da Kuyu ön Köni ait bi, lümum pırlântalı şövalye ler, gara tabaka'arı, v.. Ankarada Alman mimari sergisi açıldı Nafıa Vekilimizle Alman büyük elçisi birer nutuk söylediler (A.A.) — Dün basın kara, 31 plân ve resimle; üne tarafından gezilmiş araya top * layan bu metil bağ v öreninde caktır. Amerika Belçika | » ordusunu Muzaffer Esen ii an; büyük | ikinci başkanı A: md 20, Von Papen ile Nafia Vekili | düz, Mihver ve bitaraf devletler bü" Fuat Cebesoy” birer k ve orta elçileri ile bu elçilik” ral A nutku > m bulunmaktadır. Yen ramı Zi risi iri . nın MM serlerden bir il zall, toto, (Deramı Sa 4 Sü. mk aliyi silâhlandıracak İki hükümet im anl: Bekri > 1 (A), — Belçika bü. nerden aldı? Bu noktayı e bağa yy a il Şn 1 tarafından birleşik z terildiği kadar ba üç zümrenin kadın ri ki t terdinin ruhu da bütün gösterilmiştir, | bir anlaşma payi Okaytcularımız “A SİLER, İ okurken yalniz buna dair e otalar Belçika : yük eli ai Amerika hari, Yüksek kıymeti bir roman okumakla katmiyacaklar, | teaiş oluna K te der hard heyacanlı bir çk ve karaman. || ve i ik maoertsı ve bütün içtimei hüviyetiyle gö öm hükümeti anlaşı receklerdir. vamı Sa, 4 Sü, 1 di , v sını beklemeden birkaç yayma i (De KE Yİ Yİ Meslekdaşlara ithaf! Bize son devrede birkaç iri meb'us vererek Babıâli de takınmıştı siyasi ve geri Verdi meclis yeniden seçmeğe âzayı Her muharrir görecek şimdi güzel bir riyal DELİ DERVİŞ

Bu sayıdan diğer sayfalar: