1 Şubat 1943 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 3

1 Şubat 1943 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

1 Şubat 1945 POLİTİKA: Ümmi Yazi XNI günde nir — iza kadro: kadınlı inan ilinden a, n bu yaş — a an suretle çalıştırı mn Yısı aşağı ehe düz saatlerinin Alınacak > bir $ma kadar Yaşına gi an, den bir fedakârlık et; Meselâ ayi kuvveti Sap yat rik i ii e Yandan 4 Sag ie setmesi itiba ii obüs yapılı yordu. - Sündelik ihtiva, 4 olarak heen 5 mevileri bos a “a $ we rl nlar lar ve lan Üyü <ümteütm: olduğun; e din e am na Rirm k iş meleri | şi j sa ,atrrfjkhosas9e ha geniş ye: dk vere- İngiltere iş nazırı Bevin Bri- tanyanın e haklarda alı. han kara; rasmda gülecektir. Bun; All bağ ie 15 m $ina kadar olan li dn e bir kısmını Sola veya vw neyi ei ola tedbir, işlerinden ayrı'an- ti rafı bül kadar bütün kadınlara şa- büyük harp yüzün. bam RM yalnız Almanyaya an A gpünkasır kalacatıken Şİ elere sür- Söstermekte- ai tarafın da yin Narı 2 ii enin ifade wiktarıl inden, ire ği te tikaren sulh za» sapla ola; harp içinde a kün ve sürati 1914 se ilâh Bize N b calısıyordn. i günde 75 milletine olmak üzere 20000 Halk harpte kull ri ( sil amlan etm ilâh etin sefa a mik ata pte kendini his: nm ların e ardi ten gine yeme yeti. saha ille ceket j askeri ve sosyal bir tax Rte, öder ına Gi sosyal bi ça mac LE Bu me: ipleri Bu harpte kadın sesle Bu Bee en sa meselesinin aldığı hi şekil son harp enidi f - ir takım Fneseleleri seleler bilhassa nazi pre i ile tamamen zıddır - sadri ERTEM ve Ber. içinde olsu nlar. 8 Vie la- E krm meseleler © çikaracak mahi- yettedir. ların e Ziden er- i sev. isçi ile laki farkı dei ya çıkarır, Rar ar in bakımım. dan almacak netice bir askeri Ee ce arlıledilebilir, ln AL ya gibi sulh za be hi eri bütün si kadrosu girmeleri niyetine aykırı dımanmı dü ür, Müttefikler gibi harp basla- dıktan sonra Gr adi seferher- ei şimdi ayan leket. Fenerba: gençlik kulübü dün Senelik in sini akdetmiştir. Bu kongrede evvelki idare heyeti. ibi edilmiş ve 1943 yılı için yenj idar yen e mürakabe ve teftiş heyeti ğü pir İdare he; e başkanlığı Saracoğlu ittifakla ve sürekli çi te intihap öle rumi kâtipliğe ai 2 Ha a alır umumi kapta, le, > Rı Da kp cemiyeti dün yapı semi 5 si 14 de Eba Türk diş tabipleri e e akdetti, m iştirâk ettiği İma ii ea Bayt Adak Epe Ziya mal İri üre ek ongreye rel Prof, Esat Devri: are simi tek. Uf etti. Teklifin kabulü üzerine ase Prof. senelik Hi a göre bi 100 id il > güm» manda ii masraf di tahakkul itmiştir, “Yeni idare heyeti seçimine sel. miş, Prof, Ziya Cema! Büyükakso; ynı şey İngiltere şünlülebilirez de İngil- terenin arkasında e bir Amerika hi mân (Fenerbahçe pr yapıldı, Mehi seçilmişlerdir. izmitte Memleket hasiaha- nesinin bir kısmı ar İzmit, 81 Glususi), — saat altıda, bir yangın e sın e emi e emare e ngm saat 9 n yal va söndürülmüş si astanenin — pavyon kıs mı ile eczanesi V ırla » rılmışlar « ağırları da Gerek itfniye, gerek emniyet sake ve ani müstahdem * leri hast Mi arin kurtarılmasında gayret etmişlerdir. Kurt hastalardan bir kısmı Tamanenin yangm yerine n diğer koğuşlara, bir a pyar yi Dare iye İnsan: ve nal yoktur, eği tariet vyondaki sobanm baca kısımda ii çıktığı yi yağlı boyalr olduğu ci'etle, IGÖRÜP DÜŞÜNDÜ ÇE; Fen dikesinde rl uza arma TE Yurt mt Amirliğine | maryüs profesör Hulüsi Pahçet, Hakkı Ata icime Ki İsem ölmeli eN im. Bağer, dek tarla in ia çimi ği sa burcuna adımı mar Salcr ve Azalığ nı Melli nizi beli ak Değe erli profesürümüz Sabih Arja, Mazhar Deşi zamaı ela üstünde Teftiş heyetine Hüs maddi Bö Böke, ve rağ & hmet Reşad Nayir Rag, ıpa hekimlik dünyasile A- aöerikdi m Âlemi, sürekli çalişma: larm Ve: Beheci r, o hastal'k, dron mecellelerinde bu adı taşıyor. Üsi stadın | araştırmalarndan, ya. Zinden beli bizim dok. ratıcı ems; torlarımız haberdardı, Belki tab- bi mü lerde, meslek mec mualarında da bu hâdise, konu. şulup yazılmış, etr: müna. kaşalar yapılmıştı. Fakat Türk sn, simdi öğren- mis bulunuyor. Bir Türkün “kazandığı ilim za- ferini, Avrupa ve kai çal şiçi tes- cil edildikten sonı ei gi Kel isil. > ie Ni ir ane wn m Hin azdioğanum EŞ tlerinin ağzında; ar, fakat £ Siir, si Ve si rinde olup hi itenlerle bir saydı, yankıları kilin) memlekeş havasmda dalgal başka ufuklara e dakçalarm. kanatları üstünde Elinde e kendi vhs a m enin adıyla anılan elden biliniyolnami öyle y hakkında söz söylem, eğe hiveti im yok, Fakat hiyorum, ki gün “Sendron Behçet” marka. leri ni uzun zZümanlardanberi uğraş- turmi Yeryüzünde Sessiz bir imtihan bir Türk fethi ni en, Zsümü r rüzgürile dolüwran işte dur, oz. hudut! ar olanlar, kafaları a larla dol duran” arılar Pi lek yalnız asker e Sade e kalkanın üstünd. imi Haş FEK k zaferler yalnız kılıçla Mir ii Yüz binlik orduları dağlardan, denizlerden, çöle, rden kervanlar ge: Üs. tün siâhr, üstün sanatkârlar ya- Zi üstün kuman- e er kazanır başma bit Halam v vi bilirim, HAKK! SUHA GEZGİN erhal saçakları sardığı anlaşıls mıştır, VAKITA ABONE OLUNUZ GUNDEN GÜNE: mem aramama mann mek Di saflı anya ile İngil s0s- yal meseleyi ortoya atmnXtadır, Vâkıa bunl, tesirleri m sonra . görülecektir. i bakımından da iki eketin sosyal anlayış bakımından te- Jimi dekiş- ;künden Greek vi bir tezat arzedecektir, Ebedi bir aşkım HÜRRİYET an iş SÜ MER Sirmui çoşkun romanı... Serbest bir milletin a e Doğuşu. ğa Keyvepi ve hareketli bir mevzuda olan ve GARY GRANT - MARIZA SCOTT le binlerce figüranm iştirakile yaratılan Muhteşem ve muazzam sinema şaheseri başlıyor. | büyük Vatanlarınm İstiklâli için MEŞ'ALESİİ naim kadını iş snha- Bir gün Andre, karısının mâsası başında gm ve faturaları le iğ meşgul bulunduğu o irdi. e “Baştir şir var mı? Lei sor du. Doktorun ni üzeri; şöyle bir gezmeğe çıkmak dair de Ge kadın gülümsiyerek cevap verdi: — Çokiyi olur. İstediğin ei beraber çıkarız. o Yaj al bir iş değil, acelesi de — Öyle Ogüstine söyliyeyim de bir mma çağırsın. — Evet, Florita vE — alırız gir Kin sevi! — Tabii, tabii. de il mi? Valser bu sırada, karısı! yere re düşrlğ bir — zet . Aldı ve ka çi rısınan. almak — ihtiya“ ye yaz mev- faza Ki bıra» makbuzu idi. ahmini değerleri simi kılmı Kür! lek le kaydedilmişti, Kâğıdı elinden bırakmadı tekrar tekrar okudu, Kürklerin — değerini gösteren rakkamları zihninde top» de Sonra hayretle karısına sor - re otüzbin franklık kürkün ne al titredi. Kıpkırmızı ve makbuzu kocasının İmer ve k istedi. Fakat Andre kildi, gözlerinde bir hiddet Edat lirdi. Bağırmamak için kendisini güçlükle tutarak hiddetten ti yen bir sesle: — Söyle, dedi, bunların parasını kim ver Genç İN e bir asabiyet» le mukabele e MELEKZAD bayır. Zannet« Nakleder: yır Andre, tiğim, sn i değili — O halde? EN EE İ hangi — Borç aldı — Kimden? — — w en, —— Ona ne kadar borcu ii iş ei Likladei nasıl ml büsbütün şaşırarak bu bahsi tekzip etti. Ayağa kalkarak isyankâr bir tavırla: Sana ne? die keli kay den bi imis işin mi haleti en nere den para ll iel "alâkadar er mez Bana şimdi, nedir? Onunla görüşmemeni se! den rica etmiştim. Ben aki mek Parise gittin? — Evet gittim, Sen seyyahat © rada mahpus kala” cal ldim ya? Jüliya benim rel onunla çok sevişiyor» Te a di ahpabın değil mi? , şimdi deği, Memnun 0 sirin Şimdi YE bir dahı arışmamak Üz — Ya? ai istemiyor her yaptığı boşboğazi yi İN pek geçlikten sonra fa e eti N ardı ve kekeliyerek cevap v — Alacağını iki di Hay u, lde KARDEŞ — 18— istemiyor! vi a : sun! Yalanın NAS ve kim tara fından ödenmiş Bu sefer Madam dö veremedi. mek için başını nu imani Valser cevap | belli etme Gevirdi. Kocası © yakaladı, sarsa — Söyle, cevap; ver! Diye bar rd Borcum A ide? Öğre ceğim, unu bilmek benimi him Bu parayı nereden tedarik et k ellerini ik. Söylemiye * ni yi ir koli çöktü. ii bir fenalık hi yetmişi epin hastalıktan son» ra en ufak bir he! lr >. me büyük gir ln rm ediyordu. Düşünüyordu! İnez'i in sırrı me tüği ağır. şüp- zerine o kadar samimi bir şe kilde isyan. etmişti ki Andre“ bu vokta üzerinde durmak istemiyor * m -- 5 332 zaman içinde milletimi zin en büyük talihi, hiç şüj bü lertlerimizi Siki “ olmağı bilen ve severel li rek topluluğumuzu yaşatan Şef- leri bulunmasındadır. Dostumu: ve sütun arkadaşımız Sadri Er tem, geçen günkü yazısında tari» hin bir çok devirlerinde rin şikâyetin. sip ni al. şöyle Mm gü Çok iş, çok tarik ide ee ye edilmiştir. Fakat otorite i im mW di e çieri Tdi az Ma Demek oluyor si 6 Şef du. Fakat, eu rol yapm: o kadar mahi ki Hinbeyi içinden büsbütün söküp atamıyors du, 'Tam bu sırada kap: vuruldu bir çark sesi duyuldu. Baba içeriye kr miyim? Bu Filoritanın sesi id — Gel kızım. ç açıldı. Filorita, sütninesi in'le beraber içeri girdi. Kü- çük” NE babasına koştu: Babacığım ei teyze sördün pe verdiği ko'yey üydü? ” Boynlmdaki sedef kolyeyi teriyordu. Bim kızım cok güzel 2 ek çe gös le çekme kır mağ kya “dü üüğelderi giy bçllma iadeye ia hır, Madam Mülbah, Bu Alman. ismi şimdi böyle An» drenin neden dikkatini çekmişti. Yrm çocuğunu yanından çe k 5 1? süt bırak. kızım, dedi, Sen Bizim i şefimiz ından elde bam ei “Ee il pim tarihinin ni etmi üm uşmu zil i hakk e > kile” eni kalmak şöyle dursi hat ve, vd dirayeti SERER bir yeniye za e lam eneriii ünyayı inan ei Memleketimizde bir tal ket olur; Mili Şefi orada o Bir sanayi teşebbüs başgösterir?. yl Şefin büyük kavrayışının & e tesadüf San” un hi e e Se nani ile ii va arttırm: il ki er iŞ rineimekedi. Son de vetes riner tedi ai yaldönie mü imi da nurlu, ler yüzünü İlşk . değil yalnış 1 devlet adamı » bilgi # ifadesinde toplıyan erişilmesi süç üstün insano her zaj manki gibi kıskandı yük ilerde el kl olmaktar yız. Mili Şef o münasebetle de di “Milletin fende kalkınması gelişmesi için veteriner, baş rol 84“ e olanlardandır. Biyoloji, veleri der, rin himmetiyle ufuklarını “ge piti Bircok heki me lerini vim 1mek, ancak ir e araştı Denilebilir telerinerin yes rşt iç deniz gi “ Mâtfen sayfayı çeviriniz) — Haydi ek Es de beni yalnız ga ya za rez ik akların * v. ün sonra olalin çıktı re kara düşünceleriyle yine in — kaldı. Mülbah., Evet bacanağı Alman di Bacanağını lâyıkiyle tanımıyor » g edi h iken ve in vi ay» ancak siya Mübah, m a e adamı ö dö Valsere eş büyük bir li göster » Dn Fakat Andre her nedense © na karşı bir sempati duymamıştı. z Pazartesi SALI — Şubat: 1 | Şubatı? X < İyuhar: 25 İMuhar: 26 Kasrm: 86 | Kasım: — i Vakıtlar Vanati Ezan vasat MZABİ Güneş 418 12 819 Öğle 107 121 105 dindi 1805 A5 1607 Alsın MAZI 1200 İZA 1200 vat 1606 184 ROSA İ tost 1210 (Devami var) İ

Bu sayıdan diğer sayfalar: