1 Şubat 1943 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 1

1 Şubat 1943 tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

1/1/1943 J > (97 Bugün ikinci sayfada Uzak K Doğu stratejik maddeler Yazan: Faik KURD. Nafıa Vekilimiz General Ali Fuat Cebesoy “Alman şehir mimarisi, sergisini açarken Şark cepesinde Almanya geniş nüfuslu iht- emrine Vekillerimizle seçkin bir dâvetli kütlesi önünde Nafia Vekilimiz | “Yeni alman mimarisi,, sergisini dün açlı ül Malzeme, vasıta, abiye kuvvetlerine, dan 65 yaşına kadar bütün erkekleri, 17 yaşmdan kadar da büti ka- ferber ederek ekle- m Il hı De- taşan seli, milyonlarca insan barajiyle tutmak için topyekün e e v Cephed. ala aa de babasını 5 yanında silâh arkadaş ri or ki Almanya, enlinlerin ri şimdi, bütün cephesini Mi kabiliyeni hele ayıfladığı dünün çok | eek düzel beslenerek taarruza seçtiğini görmüşlerdir. Soğuk ve kar, ri ken ilin yar dmlariyle birlikte milyonlar. sk arşı Ne geçmesine â se: yapmıs. ve sovyetler | e boyunca geniş ei EL “Şar Ta verince, İnsanl al rk ri v. bel ei r misline tese - düt ei bii m manya. çok çocuklarla, cek ihtiyarlar o arasındaki bütün nüfusunu harbin emrine vere. yek, topyekün kurtulmak care- lerini aramaktadır. Bundan do- layıdır — — yi Bire kim. zler bu öziy- le a lir Almanya bu vaziyet kar: e -eşal diker “Ese im ali n Devlet en bütün dâva- sya ll toplan- Relsinin — Sonu 2. nel sayfada )— Ekselans Von Papen ve general Ali Fuat Cebesoy mimarlığın milletlerin hayatındaki Polin belirten nutuklar söylediler bir dayetli kütlesi hazır bulunuyorlardı. (Sonu 3 ür üncü sayfada) açılış Gİ. Ali Fast Cebesop Ekselâns Von Papen nutkunu verirken utkunu verirken BERLİN'E GÖRE MOSKOVA'YA GÖRE | Stalingrat'taki muharebe son derece siddetlendi Rus teikaları yeni bir hücum yaptılar Bu kesimdeki alman komulanları terli etli Stalingrat'taki almanların imhası sona erdi Alman generali Paulus esir edildi Sovyet kıtaları Kursk - Rostof'a yi Moskova, 31 aa, — Bu gec: me hususi bir tebliğe göre Sünlingratı ini asr İğ bulunan mi kuvv e Şiddetli savaşlara sahne olan Stalingrat şekriyle si başlıca şehirleri ve Volga üzerindeki limanları gösterir Berlin, 31 aa, — kapmak. bii Bel Vi ee imlerinde imli. müdaf; üş evzilerimize yaklaştıktan sonra bir hücum grup Gepen akeyemer gös seri dü man kirasi emi sile e m minde e iade se ral Paulus esir edilmiştir.” Sovyet resmi tebliğleri Moskova, 81 22. — yarı vediln sovyet tobliğine ek vephesindeki keremi mün- larını temizlemiye de- ama ne ii in Kun 'slerdir. miştir. Esirlerden biri birliğin. i e dön et sonra 120 alman as- in batısındaki icumları püs- ğı Don a ii yeke gevirme teşebbüsleri kendisine ağır Ka yer verdirilerek ikamete uğratılmış” Alman donanmasının yeni baş komutanı Amiral Dönitz günlük bir emir neşretti Berlin, 31 a.a. — Alman donanması- nın yeni başkomutanı Büyük Amiral Dönitz, harp donanması subay ve erleri- ne hitaben neşrettiği günlük bir emirde şöyle demişti: “Führerin emriyle bugünden harp donanması e ü e e De yel bam ii idare ettiğim denizalu kuvvetleri subay ve il elk pi dizmek isterim. ıvvetleri ze mensup olanlar ve a n vi dakik tehlikeye maruz bulunduğunu bile bi le tam bir cesaretle harp balerin atıl. va ve ölüm! e pençeleşmekte tered - lüt etmemişlerdir. İlerde de denizaltı İZMİT MEMLEKET “hastanesi yandı İzmit, 31 (Hususi muhabirimizden) — Bu sabah saat altıda çıkan e katın leeinde. iy Memleket Hastanesi ta- mamen yanmıştır. Maddi zarar yüz bin lira kadar Tahmin vi mektedir. Yangının sebebi hk İlkini Fevzi Berker tarafından tahkikata a mut Simal Afrika'daki carpısmalar bir durguntuk bulunmaktadır. Kazablanka konferansı, ir esi de siyasi ola, larda önemli bir gelişme kaydedilmemiştir. Resmimiz Gese- yor. (Afrika hakkındaki haberlerimiz 3 üncü sayfadadır.). iile il m olmakta de- edeceğim. deniz kuvvetleri: şrasındaki | öz a derek Tikh | Gövünersi Bendine yak'aşıne addit meskün yerleri israliey- JTeskün bir yerin ele geçirilmesi İçin yan sayaslar Galli dde Sir Düşm yerleri iş da askerlerimiz, ig ir. Simdi bunla- adın de Tarsa rtarmıya Uğr Aim, lerin Komutanları mah - sur bulundukları cemiberlerden kücük rar linde cikmak ve ra car kıtaları tarafından Pi m cn dar e nini. leman gruplarının etrafındaki cemberi sıkıştır maktadır ra. cephesindeki kuv - ea arekelerine devam e - oretek sehrin! zaptetmisler - ar sovvet tank teşkili almanları müstahkem hir mevkiden atmıştır. Tedi Sonu 3 neb sayfada V Türk basın Heyeti Dünkü futbol maçlarında Yedeksubay Okulu G. F. Tatbikatı 2-1 yendi a Okulu gücü: 2 — Kırıkkale gücü: 1 -agücü stadında seri üzer Tutal kg sağla a devam edildi. Havanın 80- Kuk lmakina; ral ei kiki bir gok meraklı seyitet toplan- ina ik karşılaşmayı Harp Okulu Kırıkkale : o Etem - Fehmi, Satım een, Lütfi, Muzaf > İdris, Haydar, Ragıp, Tah a Kirikkalelilerin akı- İL ap yka da Naa b öm ) A nı kari Di M. Massigli han ontrol nü ve eda il leştirdiği için il ir biraz li , geçti: kakkle on, onbeş da L d di. 'kika kadar hakim bir n tut- on ra a Işıl gemisine İskenderon'da bayrak çekildi . De Gaulle'le uzun müddet gö ip Fransa hi bliyorz "rast bü Londra, 31 umumi karara Benares'e geldi ker gibi idare etmek emelimdir. Hepi dakat, i nizden tam bir sadal ede saret ve sonsuz bir fedakârlık bekliyo - Bernares, 31 aa. — Kalküta'ya ekte olan Türk basın heyeti buraya gel- | miştir. Heyet burada yalnız bir gün ka:| lacaktır, -İsus “Isıl, gemi Antakya, İngilizlerden | ü satın alel Ye Ye demi gemileri | Büy nin akümlâtörlerini doldurmağa mal ük Elçiliğinden azletmiştir. ren run limanına gelmiş ve $ i h | A Ma eçim hazırlığı tarafından teslim alınmıştır. lerimiz Brezilya müftefiklere iltihak elmek üzere Alrika'ya ordu yolluyor Berlin, Ruzvelt - Vargas temasına önem veriyor yetiştirilmekte ve techiz edilmekte dir, Birleşik Amerika ve Brezilya İz komutanları si i | | | Amerika Cumhurreisi M. Rüzvelt Ticaret Vekilimiz Ankara'ya dahil ei a aa re” wii du:ton t Uz, m ve Hatay elimin dün Ankaraya dönmülü. devam ediyor Ankar; mine, at saat denerim ami ME Hamburg harbin başındanberi 94 üncü defa olarak bombalandı Secim il akalın evvelce tesbit © kapi göre eksiksiz de - ram ediyor, Mareşal Rommel'in | artçı kıfalarına karşı | 8 inci ordu büyük Yangınlar çıktı, beş ingiliz uçağı ven aka i e e m. bir hücuma girişti hedefler de | Betlin, Seneral Mont- 5 bomba uçağı - | gomery emir ei v— lin artcılarına karşı büyük yücuma UP | başlamıştır. br, Batı Aa bombalanı A ey e Gazkonya Mia üzerinde iki yunk- ers - 88 düşürmüşlerdir. İkt ay üçe. Sata oni he se olbmmbi, iadyöeu > bon rak yamalar, Hambonag'a ilan akın, sonteşrinde yapıl. yi Alman resmi tebli; Berlin, 31 sa — Bu günkü resmi ka ge rad çk Alm'da beluüşorda. ink ça

Bu sayıdan diğer sayfalar: