1 Şubat 1943 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

1 Şubat 1943 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

si © değişiklik HALKIN KÜTÂĞI HALKIN DİLİ Mareşallığa terfi eden Stalingrad müdafiini dün Sovyetler esir aldılar Berlin bildiriyor: “Stalingrad ordusunun savaşları saatten saate daha feci bir ma- hiyet almak suretile devam etmektedir, Doğu ME gönderilen yedek A'man kuvvetleri savaşlara tirâk ettiler, Almanlar binden fazla esir aldılar Yazı işleri telefonu; 20203 an donanması başkumandanlığı Amiral (Bu sabah gelen haberler 3 üncü sayfamızdadır) << NWES$onPosta PAZARTESİ 1 ŞUBAT 1943 1 a Fevkalâde bir kazanç | vergisi ihdasımuhtemel İdare işleri telefonu: 20203 Fiatı 5 kuruş Ankara, 31 (Hususi) — Maliye Vekâleti Eu 1 illet Mi Reader çekildi Denizallılar başkumandanı Amiral Reader'in yerine getirildi ui cephesinde Bir Alman EE ateşe hazır Moskova, 31 (A.A.) — Hi orduları başkomutanlığı tebliği: si tehliğ: Güher, S ncı ordusu Stalingrad merkez kesimi vi başkomi Si tn ik kah. ösindaki, Vİ yelleri raman müd. Pau: temizlenmesi işi ir. Pat ME Tâthesine yük. eneral Paulus İN edilmiş tir. | seltmiştir. Stelnirad müdafii ği elde Führer bu arada, Stalingrad in, 3İ (A.A Eyi (Devamı 3 üncü sayfada) İZ Harb sonrası ekonomi meseleleri | Donanma imei müfettişliğine Anglo - Şaksonlar müttehinl getirilen Amiral Reader e Berlin, 31 EN) — Mi Hitler ai Mr i bir cephe kuruyorlar ATMA om1 ük ami ni başkomutanı büyül ral Renderi kabul etmiştir. M. iral eader'i yeni Al e ak Bütün paraların istikrarını temin etmek maksadile mesinde gösterdiği hizmetlere - bir “Dünya do'arı,, ihdas edilmesi muhtemel bir şükran nişanesi olmak üzere imparatorluk. harb donanması , i ' i , Nevyoele, 31 (A.A.) — Birle-j edilmesi ihtimal | dahilindedir. ee eişiliğine | taYİN Sİ ie Amerilen ile İngiltere, harb) Bütün memleketlerin amliye iradi tele üzerine Füh ekonomi © meselelerine fiatları bir! bağlanacak ve id anma Paskomu kaşı koyabi mek için müttehit iz fiatlar, dolara ve İngiliz Wira- rer kendi zeri eni yerine büyür EE rübeşile” denizi şkomutanı i cephe tesisi sa eraberce çalışmaktadırlar. Bu çalışmanız gaye her milleti sa- lara w tâbi olacaktır. E ik yz EY EE mu tesi Vekâlet o masraf & ve varidat Yeni Alman| mimari sergisi dün açıldı Fon Papen ve Nafia Vekili birer nutuk edile ö «Sizde olduğu gibi bizde de bu deni. iz zn her şey ilet içindir» leclisi- ! cak vi dun her Ee ie “ lan yi göre yeni Büyük Millet Meclisinin ili 1943 bülçe projesinin hazırlığına başlandı Hükümet yeni devlet bütçesinin varidat düuya durumunun devlet masrafları üzkellde hasıl eylediği tesir ve kabarıklığı karşılayacak tedbirler alaca Vergi kaçakçılığının önüne geçilecek bütçelerini şubatın yirmisine kadar Başvekâlete vermiş ola Viera a Vekilleri Heyetin- evvel bu mevzu ü- e alma zerinde müzakere cereyan deci Lei yeni Büyük (Millet Meb'us seçimi hazırlığı Veni meclis azası 429 ilan 444 e kadar Ankara, 31 (Hususi) — Yur- j DR â 444 © kada cek- iz ienebizceklrdr Ra fi » vilâyeti 1 fazla mebus çıka- Meclisine bir proje tevdii mu. d erdir, smını hazırlark en üzerinden ie re yekünun e nemi alar yükselecek Ankara, 3 ) — Meh yı irilmek ük; ce deri yapılmasına baş- lanı 4 (Hususi) — i plân ve li bir araya kap Ça le. mensubları 1 mite ed öselierlinei tayin etmiştir. paraların istikrarını temin etmek 5 Denizcilik işlerinde Führerin| yar Ba maksadile yeni bir para yahidi müşabini im pie merikani zam Kyani bir «Dünya doları» ik. al Rea 192 vel altın ihtyatlarmın yeniden tevzildas edilmesi muhtemeldir. olan asiri i çiy Vekâletler ve müesseseler. yerli ve rai ajans ve basın hman e onanmasının ba şında bulunuyordu. Iİ Demokrasiler için en çetin ve en ağır imtiltan yünü Bir İngiliz gazetesi diyor ki: ük istilâsının Akdeniz bölgesine inhisar derek kalacağını düşünmemeliyiz İtalyan ordusunda Genel kurmay başka. nı mareşal Kavellero vazifesinden affedildi gem 1 (AA) M.G Garan intlamin Akdeniz Biz sazeleinde bölge ize rek me mümessillerile seçkin bir davetli kitlesi hazır "Sulu uyorlardı. (Devamı 3 üncü sayfada) MA mn Fenerbahçe spor klübü kongresi Başvekil idare heyeti başkanlığına seçildi Fenerabhçe Gençlik A Us Dün basım zik m imarisi, ser. iş gisi bugün saat 1l de Alman Bü : yük isi a Nafia — iie Cebe. Borçlarını ölemiyen 568 Kişilik yeni bir e Gere *|Bunlar peyderpey biriktirme yerlerine yerleştirile- cekler, oradan da Aşkaleye sevkolunacaklar Yarın 18 bin kilo mangal kömürü ve 250 çeki odun Ss Varlık serilerini vermven mükelleflerden er Aşkaleye unda evkleri esnasına. Pazar tatili Say dün ii sıla verilen o var! isi celi kellei ie eri hakkı lal erai bata sabahtan itibaren tekrar bağlanma Bugün Defterdarlığın haciz ©- kipleri muhtelif semtlerde yeni- den ve milletlerin. pese enkul eşya! unday dün âleni kongresini şunları yazıyor savaş|tir. Bu kon; elk ine Roma, 1 (AA) — (D.N.B.) Akdeniz Müttefikler a çelik ve akaryakıta bağlı Mm iş ve 1943 yrlı Resmen ö irili iyor: dan kontrol Si ına alındığı “| bakundan için idare, murakabe İtalyan orduları Genelkurmay|man, taarruz üçüncü ME ması ve E ma: | teftiz ayeti MEALİ şkanı Mareşal Kont Uga Ka- ara yani, aziz eri- | deninden pi İdar “ heyeti başkanlığına vallero kendi isteğile vazifesin-ikan ordularından Avrupanın bir) Romanya den aifedilmiştir, Hâlen İtalyan il Hekimlerden östilâşı pine bombalanmasına mi da ve sürekli Da intihap lusu kurmay başkanı olan Or ılmış olacaktır. aman, »Jele geçirilmesi de önel Jolanm muştur. genersl Vittorio Armbro: a Birleşik "milletlerin beşler çe anya, öli Umumi kötipliğe Ali Muhid- reşal Kavallero'nun yerine tayin |manına karşı kati EE Bİ mimeie eo antenli yeni Eğ Ge al Aanbroso'n nin NE) va caktır. Oişi Zi Ri za-İ sivilleri seferber Zeki Rıza el mü- yeri ordu komul alem le ei dafaa hazırlık âmirliğine H a Ede Ros mler or niL görmedikleri en çetin ve|den evvel üyü talan, muhasebeci Müslim Bağ- dusu mi bakanlığına tayin ağır bir imtina ve leşil Amerika da b doktor Nurettin ei Sal öle okunmuş! imi. tar, azalığa Firuzan taki- | di liste hazırlandı atışa ör gis a Ankar. Diğer ta aleni mağaza ev eşyalarının e satışlarına a yarından itibaren başi ir. ra İstasyı 4 de vi Mi 5 bin ll 1 şe Ki, odunla la Teksim palas 3 4 üncü sayfada)

Bu sayıdan diğer sayfalar: