2 Şubat 1943 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

2 Şubat 1943 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

at ın r. e eş yg HALKIN GÖZ HALKIN KULAĞ HALKIN DİLİ UZ Yazı işleri telefonu: 20203 Sene 13 — No. 4484 (Bu sabah gelen haberler 3 üncü suyfamızdadız | Son Posta SALI 2 ŞUBAT 1943 İdare işleri telefonu: 20203 Bay Çörçil Türkiyeye geldi İngiliz Başvekili Adanada Mil li Şef tarafından kahul edildi Türkiye ve Britanya devlet adamlarile mütehassıslar arasında müteaddid görüşmeler vukubuldu Görüşmeler Cumartesi ve Pazar günleri yapıldı İki taraf Devlet adamları Avrupada ve bil- hassa Türkiyenin doğrudan doğruya menfaati mevcud olan mıntakalarda vaziyeti inceledi- ler ve esaslı noktalarda görüş birliğine vardılar İngiltere ve Amerikanın Türkiyenin umumi bakımdan tedafüi emniyetini kuvvetlendirmek i için malzeme itibarile iaedbilbek; ler i yardımın şekli üzerinde mütabık kalındı Harb sonunda zuhur edebilecek olan meseleler de incelendi ve aynı görüş birliği müşahede olundu Ankara İzhar ettiği arzu 20 üzerin, b Bili pr hü. kümetini temsil eden b inston Çörçil, cümhuriyet hü eli mizi firi el kiyeye gelmiştir. Varmasnı müteakib baş - vekil Adanada bulunan Reisicümhur tarafın - dan kabul çi Binde m İsimleri aşa gıda yazılı Ti yah devlet adamla yukuhulmuştur. ün deyel kimlerden mörekkebti? MER MEY ELİ, KUMErİRM ARTER Ab Cini ai ME eği başvekil, Mn Fevzi Çakmak, genel kurmay baş “B. Numan Menemencioğlu, Hariciye Vekili, idun Erkin, a elçi, Hariciye Vekâle, vi ti umumi muavini Gi Şefik Çakmak, genel kurmay hava mii gz pi ra, genel kurmay hare « İnaliz. heye iler mürekkeki? har ettiği arzu özerine Fiatı 5 kuruş İngiliz Kralının Milli Şefe mesajı ve İsmet İnönünün cevabı Cümhurreisimiz Bay Çörçil'in delâletile yolladığı selâm ve sempatiden dolayı Bay Ruzvelte de Ankara, 1 Anadolu ajansının EE AKİ e İngiliz Başvekili Churchill, emet İnönü tar: r Dn ld nl, ine Ankara, 1 (A.A.) — Anadolu ajansının | dirmişler see Mena ve bilmukabele e bildirdi il mülâkatı esnasında Birleşik ö iü Reisiciimhuı Devletleri Reisi M. Roosevelt'e bir telgraf mhur afından kabul akit Ri ia si iliği vak e. e göndererek M. Winston Churehil delâletile lemiştir.. Relsicümür İsmet İnönü, bu me göndermiş olduğu. selâm ve sempati zaja ceva Majeste Krala tukdimine Lom yı telgrafla Birleşik Devletler Reisi ri ve bilmukabele sempatilerini ii Türkiye bir tazyika maruz kalmış değildir Adana görüşmelerinde Türkiye herhangi bir taahhüde de. girmemiştir Şark cephesindeki son vaziyetin ifade ettiği manâ nedir ? Matbuat umum en müdürü Selin Sarperin Times muhabirinin suzline Ge cevahları at üzerinde durmgları lâzımdır Yazan: pla ge K. |. Askeri vaziyel 3 Almanlarla müttefiklerinin nihayet hangi ? hükân ai mi Bay Stalin, Sovyet ord ın, iki ay zarfında 200,000 Gi ile > Büyük Britan Re Ve ee ip gelen Büyü A rita Ankarı e — Bu ge-| başkomutanı sıfatüle 25 ei 13,000 tap ve diğer barb Gal Yiinetam Gar a aşvekili Mr. Winston Churchill ce yarısı, laz Umum Müdü-| kânunda neşretmiş olduğu o bir) malzemesi aldığını ikm se hbull - Hugessen, majeste İn «| barile pale yardımın şekli iridi tarafından resmi tebliğin günlük de iki ay süren VE iaarruzun devam etmi oldu- siz” zamn büyü elgisi. iradı Rİ MU iğ a. ei ransızca metni kendilerine teb-| tas izlarından sonra Kızılordu-| ğunu ilâve etmekle bu rakamla. , hariciye nezareti daimi müs| | raf EA mülehaslar arasında görüşmeler |liğ olunurken Müttefik devletler | nun yz bir cephe inde| rın, ulaşılması gözönüne alı vuk a Ki ,etecileri toplantısını e ii a mütti ekl ri e EE Eİ e yel e Si al Brooke, imparatorluk ge Bire © Devletleri sin Türkiye muhabiri cereyan e- aa hatlarını yararak bazı) sadece ilk esaslı merhalenin w- sa Dre, > Ni “ # Erer e ei Chur | den bazı rivayetlere temas eb vere de 400 kilometreye kadar) mum? bir bilânçosu olduğuna da Gizer ir taitland Wilson, İran ve Irakta mi ilikat ME ER iz karşıla- ir elim | varan ilerlemeler o kaydettiğini,| adeta işaret etmek iytesmişt skar il m Mk Akmanbarlar iletilerden BU (Devamı e sayfada) 1 3 üncü im Gel Sir H farold Alexander, | Ortaşark ufla konuşmak imkânını bulmuş ği kuvvetleri tamı mda zuhur edebilecek olan me | e ümgeneral Sir e LindsalIi, Ortaşark| | seleler de incelenmiş ve bi talar üzerini $ l S a Pp l vergisi tevazım işlerin. 0 rliği işahede edilmiştir. Tava miareşeii RNA: Ppummmand, Ortaşark . ye Britanyalı Devlet adamları, “Ad ovyetler ovatov İm a hava başkomutanı muavini ada 30 ve 31 sonkânun 1 de cereyan et ». N ini . a! ap Deniz çabayı 1. O: Dundns, Aleriz de -| mi alan görüşmeleri hakknda ten b me |şehrini zaptettiler| Yalnız SUİniyet sahibi değil, İStİSMASIZ naağia omulenigonslilur 3 ay e işlerdir, “eler konuşuldu? gülen ile e Ee arasındaki dost - şalıklı bağları imi hukara:a diri olarak bütün borçlu mükellefler hak- kında haciz muamelesi tatbik edilecek Dün Defterdar ere verilen liste üzerine 12 Kafkasyada 20 man tümeninin durumu çok nazik Şükrü Sara- y Beşiamı Mareşal Fev- uman Menemen- 1 (AA) coğlu hiz “Genel Kurma zi Çakmak, ni al EN İcioğlu buj vee at iler, istasyı kuvvet ği teeyyüd etmiş ve daha bırlmuştur. yada Stalingradda 1 a : Türk devlet adamları son buhranlı seneler dülhalik ei ile ekimi mebuslar, Genel geiidi idi, ar || mükellef a müdürlüğünce yakalandı Sab güdülen Türk pelitikasnmn cereyan| kurmay ve Vekâletler ileri gelenleri, müsin debli tı K ha dı etmi yel Ea il beer abes eler milim air Eriyor era gbiiikbeti ağAdayada lil fat pi 2 12 köşk yeni izi hükdleğinin ba polilikayı sempeli ve tam | ve basın mümessilleri tarafından karşılanmış Ruşlapır spğilui ge, hatlar keler En dh eitli KAZ EZ alime: Diz tatbik ettiğini kendilerine temin; | #ardır. i del lemediklerini bildiriyor le dav, rağ vr Dün içinde Üerilbcel yeni ii çi in Başvekil ile Genelkurmay Başkanı Mareşa- | Nev. Kil in vilâyete bi) ee onlamılacak mü Tk ve K rlamyal loelet adamları ye bil Jin ve HE e Vekilimizin dönüşler ki e) Meri ALAY Si syyet) elyraita şaMilizEile halinde se keler li ikinei bir n doğraya menfaati | Matbuat Umum sü Selim Sarper, biri | hususi Meeliğiı kedilen 32 kişinin tai çliatciklard! inin tay İşini mütenkip MİMeME derlenim; Ola Rus kıt'aları Svatov şehrini) Han alındığı ve dün Saliklali Dün Şükalienliz incelemişler ve esnalk noktalar üzerinde 5 çöküp yaessillerile Türk im me Şili LE | tekila 730 dan itibaren işe başlanıl -) Dün zabita tarafından yaka - birliğine varmışl işe takiben de Mihver devletlerine | mensup Hususi tebliğ diği bildirilmiştir. lanan mükellefler şunlardır; Büyük Britanya İle Birleşik Amarika devler ilen MACERA DERE Müdürlü-“İ Moskova 1 (A.A) — Sov, Yeni liste 1 — İthalâtçı Yudos Nilg» lerinin, Türkiyenin umumi bakımdan tedafül dinle Mi edek abi meinlerini kib ea Defterdarlık dün vergi borcu: iâidiz. snniyetini kuvvetlendirmek için malzeme iti-| İlerine tevdi eylemiatir. (Devamı Sa, 3 de) (Devamı 3 üncü (Devamı 7 aci sayfadaj ; 2S ze & .

Bu sayıdan diğer sayfalar: