2 Şubat 1943 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 8

2 Şubat 1943 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

—ge Mü, erer İĞ Beğ, di a Wi ğ Si a e EİN ” e e e SON POSTA Şubat 2 16 MinciKânun bilme bilmecemizde kazananlar min eN şii posta ile 7 yize Le İstanbu) Akşam Kız San'a okulu ta, iebesinden 1730 Nezahel, Bir düzüne kurgun kalem İ'neshul KuğMaş iisesi senet 4 imi Binden Salâhetiin Uğur. Bir Atatürk tablosu dstanbal 44 üncü okul talebesinden 475 Ürer Doğanoğlu. ükriye Heme arkası “No, 25 ya Kem cürüm İenbul Beyoğla 28 dem 43 Fanı. Dolma kurşun kalem Ankara Yeğeibey mahallesi İnam 60. Mak No. 5 de Müşlüka, e erek Mursi muf 2.A dan 28 umarak. Şazi İpek, Li e ça yokuşu No. 4 li Koyun, Diş ( Son e tra kole tel > şi Nihad Gölsay, azm ein smef 5 tslebeskidean e 4 Hkoku semt 2.E den 605 İnci, ban Bişli Bomomli İzmi, yaşa Sokak Ni bala#, Görgen Ağına. iu ioöerir pazarı bükku Mehmed Tor.) 25 İmei ilbulul tuebesinden İsmet Öz, kan, Büyük muhtıra defteri Bee. Hisar mahallesi Bahçeler sokak No, 28 de Vahdekin Uç, Adapa, şam Ez Saw'at okulu talebesin. a 45 mumarılı Melihai Ülgen, Lâleli Ole) sokak binbaşı Nadir oğlu Aylan Özel, Küçük muhhra defteri Alpmllu ilikokiz) sıf talebesinden 53 Ferhan Uğursl, i Hi gn a de pı ve imar işleri ilânı Nafia Vekâletinden: : 1 — Eksilimeye konulan İş: Ankara Jandarma subay okulu elvarımaki ge- irmak he e ares ir ni Lat ilüvesl işidir. esi bedeli pi Üredır, 2 — Fksiltane 9.2.9843 Salı 15 de in Vekhleli yapı ve imar İy- i zari turaş bedel mu. isteklilerin usulü daireşhde 4625.92 döl ke ma Kaan elmeleri | em ii dir. esime fayrihi gani ii Tiç) enaz üç &i 4 bir istiz ile Ke Vekâletine müracaat etmeleri ve idekarınzı en az bü hatemde bu işe bem ei) Di bir 28 yaptıklarma idir. ektublarmı İhale gürsü olar 9.2043 si günü saat e komisyonu reisilğine, makbuz mukabilinde o vermeleri Postada olacak gecikmeler kefal edilmez. | (A) perine mahsws hür sins kanmaş Için HOR DİKKAT: Yeni çıkan sef yün, sırf ipek paket yalarını her yerde arayınız. TÜRKİYE İŞ BANKASI Küçük Cari Hesaplar . 1943 İKRAMİYE PLÂNI Ali Beş Ki rl LE Meiiteb salrık Zi Balıkesir Ni ae A solak No, 40 Geyve Ziruzi e Şiş ii aaa rr e veya Kar: civarındı. yazı talk nel i 4 odalı bir yer aranıyor, 22968 e telefonla bildirimi anumağa elve: 1 KEŞİDELER: 1 Şubat, 3 Mayıs, 2 Ağustos, 1 İkinciteşrin tarihlerinde yapılır. Mehmed etiği Çakar, İs. dansi Cağaloğlu erkek orf olculumdan 391 #ishaettin. yrpe Kokuiu sabun Aram, Saba m Cevlezla sokak Na, e Önyazıcı, A, masya ei mü çe Ayten Er der, İsianbul Kuzguncuk Tallelıbostun. mükak No, 3 dr Cevdet Cantürk, Hab Brlietsir posin belgeri levazım me. Ankam hükümet callesinde Başvekâlei menusu Him kızı Ersin Şen, dx, Uzunköprü telgraf memuru karı Yüksel Erdem, Afyon Mecidiye mahal, resi ii sokak No. Ge, Tin l Şişli Kapı okulu a 3 , İsta den 91 Rani Uras, İstanbul Gele onla okul sraf 3.C kalebesinden laa da mam, Devlet Demiryolları Umum Müdürlüğünd 1943 İKRAMİYELERİ Eczacı Alınacak 1 adet 1999 Liralik — 1899 — Lir Teşkilâlamızda münhal eczasılıklara lüzumu kadar almazaktır, in RO Kn al « Memurlke evsafımı haiz inliplerin kısa bal fereğmelerile le it dilekçele, I » 888 » — i Dam Müdürlüğe göndermeleri itizamu ilân olunur, 1S) 1» 777 m» » 1» 666 » , e Büyük Mp ze 1» 555 » " Köprü ile Perşembe pi Haligte ll » e Rİ büyük, yi depo a aranıyor eee 2 333 » — 66E— » numaraya müracı 10 » 222 » —220— » 30 » 9 » — 2640— » e ll ED a 2640— » 60-80 lira arasnda, ücretli ve infillanla 15 şolür almacuklır, alin giz 250 » ED İN > il Fe ve m Serik le izi bere karşıs 334 » u ni — 3674. N onuna TaüraCaSI (234 Kartnostal Ri 5 anl Güney ya, mâ, sibaresinde e Cedidiye balesi, Cal oz) No, 17 de Yen. i, İstanbal r ie Yeni neşriyat O) Tarihi milsahabi » ki Ee KM edek vi. A EK si üncü sayfada) Pek mühim bir eser; Şimali Cerad | pet nbul Kasınıpaşa Akka, bir büyüklük Kafkasyı 2 MR ME e İstanbul ba yoğuşu Suman Şişman, endisinin ne| Birçok lerdenberi müsa t sahibi bir «önsano | hwbe ve Torunları gevile okunan i '. Mimi. ld m emmi yet'p ar.| bahisler yuharririmiz Kadircan (o Kaf Tiyatro ( Bulmacamız : 14 (8) ) dan inci Ahmedin istifa edon pek mühim bir Ger mezebi, eğim yet irden bekledi b pek ak.| Kafkasya, İsmini taşıyan bu kitab hele Ka Eli ii pile) Bunlardan 30 tanesini hallederek| si çıkmıştı: a Paşa; «Bi m apmantarda çok. GE hödi. yakı ia Ez ve |pir e yolliyan okuyucuları-| şeyketlü de ni- | selerin otreyanı etüği, bölün dünyan ekeni KE eği ızdan 80 Kişiye hoşlarına İnen nikelei ei ei ER hediyeler vereceğiz. | tarı En zavet faydalı, el ve, 123456789 1oJömür ve e e | atraftı ligler vermektedir. Yu Be vam elehilir. - Belediyeler bu himmeti bek. Nun ret. Safa Coşkun zayi — BN Nü lı İkamet tez. nm MA iyeiye e İş Bunkasına para yatırmakla yalnız para biriktirmiş ve is e alm olmaz, ayni zamanda talihinizi de denemiş olur. emmi , D. Yolları Adana 6 ıncı işletme A. E, Komisyonundan A — Kapalı zarf usulü ir 500 vız tuğla satın alımıcaktır, Z — Muhammen beieii 19504 Li olup soyvakkaş be İnal 1462 lira 50 a e 22/2/943 Pazartesi gümü vaat 16 da İşletme binasmd şa, pilacaktar, 4— e olanlar 2499 ea kann gereğince hazırlracakları teklif mel, vermeleri şartlar, 5 — Bu İşe aid şartname Komisyonda parasız görül ri (1438) 5 — Bir emir Di Base (2). $ — Asnde olan 7 — Çok yiyen & ayvan ölüsü (3). 8— Çe Sa üm çiğ g— yaaa 10 az (3). Nota (3). Yukarı doğru; ot (8). (8), Bir essi devlet miz lâzımdır. l Emaenaleyh, cd, erir) Re içen in e ik berrak, e i san'atkârlarının hepsini n YE 2 seli ii Ee bla, e m Eş N ya toplamak, bir idareye bağla-| 3 & ii PT iL mack Say. ak, şimdiki komedi tiyatrosunu| gl Hihan ezer A amin & fulayı da çöl. Ayrıca Bry ele eN iriszamlar tekeüde), iza lr VE gal e i Mi Beledi-| 5 Za ilişti yemiz içm bir vazifedir. 6i ya Barakalım, » bunlar, burada klâ 7 RR iye ika ar pilir: sik tulüst komedilerini, april gi Aİ imi i oyunlarını, hattâ melodrnanlarını di | Mi ya ey dme, ne miktar LİHin tort döllerinir yazılamtarda bil İnr.. Bu sur ü.) 9 Ea Dim il ms ancak $u memletetin bir veya biinç vey evlâd muamelesi m. balşgj 1 2 mi 7 Sene KEİ on atı 29fasıme, bir veya birkaç hüdlüsesini fet. yali geciikliri da himaye akçe malı olan Mihahç mu. KE mi Kaliran Kalın etmiş Gi Ee zumanda da| soltan sağa değe GR i ve siyasi ehemmi - bu ği El YA Öğün vap 18), Babul Must - Di a sd En « coğrafya, lele piçimaktan an de eid-|” va. Olağan size nice ki- ii umut blelerden Basin bi Halk Ei akdar “için 5 £ — Bir a 65), EE bir spor 12). ör eyler! Bir vafiri has dahi) ercnidm, gürel ve satalar ve den kıymeti pr siri 3 — Egeli (3), Güneş (6) bi Kl ömzelerllerinden bahsolanpızk - Halk Dİ 4 Kan akmak sedi: türli bakımlardan. Taği gönen r masarifi ve Kalircan Kaf tarihi ği: aa ağa bu dahi azi) milisahsbe, Barı ve Tomanlarındız vi. çoğdur. Büz ertebe ile kan duğu kadar ilmi bir yazmaktaki lerüz! atığın etmiş, Türk külüb. esine it ber, Yakit, külüthhe e ve eda baş - Nea, kirtülhanelerir saf Yarım Ay — bes günde makata olan bu dolgun Mügazinin 1 Şu sayısı sayi iz bin akçelik Tel Devlet demiryolları 9. cu işletme müdürlüğünden: İslanbul Edime ve Alpullu , Kzimzeli arasınde mütekabilen her gün İş, emekle olan 8/103 ve 107/7 No. lu yolcu katarlarından 8/1048 No. kalar 2/ ününden iibaren her Balı gi 3, AL Sah gi nn ii günü ve 101/7 No. ia kalar 3/2/9432 m» mile her Çarşambz gümü işlemiyeceklerdir Bunlardan başka, ve 1003 No. hi katırlara karştlık yn 1405/1206 No, bu kalarlar DERİ İarihinden ifbaren o Alpullu , Kürkim Alpa aramda, ierdir. şlemiyeseki Sayın kalka İlân olunur, (850) erene m Aype E; aki Tiltviyet cisi. mek dilhul ede, rek a in alınması işin amimaczaii edi ondan eskileri, Yer YATIK ŞEHANES ANKARA CAD. CAĞALOĞLU YOKUŞU:23 e GAEL VR AYAZ 2 a Böbi (2). Arızalar (R), m iki yi b gene renkli ili 5 — Seir (4), Yemek (3). ü $ — Moser bir isa e dilerek «beş yüz bin akçelik» 5 Kum, Nihat ii Kerlme Na - 7 — Soru (5), Faktilte veli (5). o | mezüliyet hası akmıştı! (7) iin güzel hilkâyel in (Dan Gemici tâbir; (4). Müsavi (4) iş 9 — Hücum (4), Cemi Gri (3) 14) Tekaüdtük istiy onuşmakarı, BRİTİREN 10 — AR (3), Göğüs ( ii «Mibalis» in öşür Yimmi mi oi mali” Mz RAHAJ-EDE Mami ema SENEDE 28, 000 LİRA İKRAMİYE 181 İslanbul Barsası e z a gi baralı ve ihbara tasari bezek e l ak enaz 30 irani blum lara bir sene içinde aşağıdaki 1/8/1948 açilş , kapamış fisiları «.. Ken Eşi e ri DİKKATI. id $ öreileiiye Ezektir ÇEKLER, issn han, İİ Evieden çikan her insan 4 Aded 1,000 Li 4,000 Lira Açılış ve im Ma terfi || bir yerde evvelâ yalacağı ala 4 » 500 » 2,000 » 1 Steeim yaki va Meflere de Ki yüz bin ekce ye. | meresl olacağını düşün izne, TED 1,000 » İem.York 140 Dolar we İm aa ai Kaz Bl in öle Tam 40 » 109 » 4,000 » Kem 10 rp ELİ rahatini düşünmen yolculara 100 » S0 n 5,000 » e aya ğa e e şel e Enham ve Tahvilğt dendi ij p A k P l Kur'a! eni e vii ark, 11 Haziran, 11 Eylül nkara Talas | 9 .e'ii Biincikânün tarihler biR çekilecek 3 Türk Bi Hi edi; DİKKAT: ir ii aralar bir sene içindi uçeşmede oturan , Âfet aş ei e dan. sağı düşmiyenlerin ikramiyeleri &p 20 kari ii LR modern $ mücaseselerden biri vg belki İ|...5 ki —— Başlıcasıdır. Son Pasta Matbaası M. Sami Karayel Telefon: 3438. se ——— ———— SAHİBİ; A. Ekrem UŞAKLIGIL

Bu sayıdan diğer sayfalar: