2 Şubat 1943 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 1

2 Şubat 1943 tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

! 7 Er —<— . Ri ” | $ LI ULUS BASIMEVİ Al Çankırı Caddesi Ankara Bugün 2 inci sayfada Telgraf; ULU 8 Ankara * eleton)- — Batı Anadolu'da ŞUBAT Başyazarlık 111 : Jar oda | Karia mami es bir dolaşma * 5 KURUŞ Ya De Yazan: Cahit BEĞENÇ İzhar ettiği arzu üzerine Türkiye'ye gelen İngiltere Başvekili “ll M. Churchilfi İnönü kabul ettiler Solda: İngiliz. Başvekili M. Winston Churchill, Genelkurmay Başkanımız Mareşal Çakmak ve rafından alınmıştır. Görüşmelere dair diğer resimler 6 sacı sayfa” dadır.) r ücret lacaktır, Adana'da 30 ve 31 sonkânun tarihlerinde Il Türk ve Britanyalı devlet adamları ve müfehassıslar “| müleaddil görüşme yaptılar <- | Esaslı noktalar üzerinde :| görüşbirliğine varıldı mk fn Türk ve Britanyalı devlet adamları, cereyan etmiş olan görüşmeler hakkında tam bir memnuniyet ifade ettiler M. .Minston Churchill İnönü'ye 5. M. Kıral George'un dostane bir mesajını tevdi etti — Ana sının öğrendiğin göre, lacakar Da lunma! kaya # işleri 010 kili M. yari in Önüne Reisicumhur İsmet da dara Birden KARE seli r Reisicumhurumuza Kıral Maj orge'un babe bir mesajını tevdi eylemiştir. Rekaier ii başi, İnönü, bu mesaja e ikıan Majeste Kırala takdimine Londra Büyük Elçimizi memur buyurmuşlardır. Cumhurreisimiz M. Winston Churchill delâletiyle göndermiş olduğu selâm ve sempatiden dolayı M. Roosevelt'e teşekkür w Tr m bildirdi A , ında, Reisici Ankara, 1 a.a. — Tebliğ: İzhar e arzu Üzerine, Birleşik ii ir Desi Devletleri i Reisi Pİ, Roosevelte bir telpa eöbdererek Kırallık. Hül etini temsil « eden vekil Winston Chu: irehill, a e ili e m > ye Ji Devlet . — an e Sialinmel ve keme Iİ Trk çiftçisinin |ioğemmrm nan Gas , tarafından kabul ekin Bundan sonra isimleri aşağıda ye zılı Türk ve Britanyalı Devlet adamları ie mütehassıslar 2 B mü da fa ası sında müte dei görüşmeler yukubalali muhtaç olduğu zaruri alet, ilâç, süni Türk heyeti; y Şükrü Saracoğlu, Başvekil ii hem gübre gibi şeyleri temin etmek üzere rus serim ema a almanların Bay Numan Menemencioğlu, Hariciye Vekili 3 tarihine altın lerle geçe- 2 Feridun Erkin, Orta Elçi, Hariciye Vekâleti Kâtibi Umu- d eği. Role bn Volga ehe | imani ir zirai donatım re e A : ini e Genelkurmay barelde pla müdürü k iç | d Büyük Bi M. Winston Chureil, Başveki urumu Kuruldu Sir H. Knatchbull - Hugessen, Majeste İngiliz Kıralının Bü- yük Elçisi 7 Sir A, Cadoyan, Hariciye Nezareti da Ziraat Vekilliğine bağlanan k gir A adore Marie Hezer dei müze.) Ziraat Vekilliğine bağlanan kurumun General Sir Maitland Wilson, İran ve Irak'ta başkomutan b ei General Sir Harold Alexander, Ortaşark kuvvetleri başkomu- “| sermayesi 10. 000. 000 Tü rk lirasıdır ümgener Sir Wilfrid Lindsell, Ortaşark'ta levazım işler ie memut İcra Vekilleri Heyeti, linas- | üzere mali ve idari muhtariyeti he inin. bir kar: ia ibul | bir Türkiye Zirai Donatım lr . *. 5 5 . | ve karam rlayi makall ir. ME Denatmad, Olligarfi ya başllomstarı yi Bu kaan Be m in teşkil edilmektedir. Bu kürum Zat Şehir Meclisinin güzel bir kararı mektedir. muavini yeti haiz olmak, hususi hukuk hüküm Yekliğine ii ve bu vel ter sol olsun, VE e alı Deniz tuğbay J. G..Dundas, Akdeniz donanması başkomutan | lerine Ge idare edilmek ve mesul!- | kabesine i olup merk: lan i “ - vatan menfanilerinin emrettiği genelkurmay başkanı yeti sermi siyle mahdut bulur kini ii üncü sayfada) si m e ecati, Vasıf ve Reşi baz ei . . . . az iedller; Fakat | MOSKOVA'YA GÖRE İl BERLİNYE se | Galib'in kemikleri e üdafaasınm MO ö B > | lde kei amy m we) Başvekil, Genelkurmay p e e AŞ ir se eni. mezarlığa nakledilecek Reisi ve Hariciye Vekili Svatovo (6wordunun! m bağ ipi ameline İN i ve bir yığın uslar, alımanları Stalin 4 5 il ”, : Vali ve Belediye Reisi ii iiçin releliğe salâhiyet veril m Ekle kimene bee e ali, :, ve Belokşenska'ya | cenuptaki grupu Tamda iz iMiğiide Şi asi elle alin im. almanlar, her ne paha” 2 Ni ül i N sma olursa olsun, burasını ele dün Ankara ya döndü er . . . . devresi toplantılarına başlamış- ielediye Meclisi, inkalâbın iç geçirmeğe çalıştılar. Sonunda za te I I ezi I tır, gili: temiz evlâdının aziz m. m müdafaası karşısında eri - Ankar: — Başvekil Şükrü me ie imi Encümenler seçimi yapıldık-| nı a ş e ittiler. Dü et akı Ha —— i tebliği, balla ali Man ani İde mp 9 a ehri ni ii yol N tezkeresi okunmuştur. Bu tez-| lamış ve Maarif o Vekilliği Paylas olduğu belle © mes Bürük Met Meclisi Reis Abdllhalik Renda He, Vekile, e Stalingraf'taki durum Aynı ordunun şimal (ee e e yere ineral-| pu: melkurmav ve Vekil ler. leri e ve Müessese- Dİ iy) Misi Bi güz eni likte İİ z e e Turla a ol ini bil -İ er Umum Müdürleri, verli, ecnebi ajemklar've bakın ielmessille. ih İlerini hâlâ | Galib'in eski mezarlıktaki ke-| reislik makamına ittifakla salâ- Mekin dan fazla) zi tarafından karsılanmıslardır. Başv ekil ilç Genelkurmay Baş hakkında hususi bir grupu mevzilerini hâlâ miklerinin yeni mezarlığa mai) bi lp MİR ingrat savağ- m di İnn inçe Yi Selim Sarmer. birbirini müteakın müttefik | sovyet lebliği çıkarıldı - tufmağa devam ediyor lp rinde ln men e ndan , : . yafından le erdi ei iel a mlimessilleri İle TAEK he inmeselte Haberler Bürome Büliyere | Bein 2an Alman calan Maarif Vekilli-| mek ve gelecek pazarlar sent R , Bu çarpışmalar esnasında il > çiş 1 inde ordu omutanlığının. tebli anda | gince verilmiş olan kararı bil- 1730 da toplanmak üzere BE Masbunt. Ürn : e ük bei Me dimi ağ iz ol uncı ödemen Mare Dee msnde | Giren yazıdan bahsedildilten! celsesine son vermiştir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: