1 Şubat 1943 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 6

1 Şubat 1943 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

100 5 lp VAKIT 1 Şubat 19 5 ER / Pe Sem İBulmacajl/ Yİ İL Baünkü Radyo | Buharla çalışan e. amaaa i m 70 P iki 4 | 12345678910 VAKIT ağar, 732 Vücadu nuzu çalıştıra » i İ ' Gazetede çıkan büün yazı ve 46 Aja m ral a Pekmez İ cesimlerin hukuku mahfuzdar 8. Ğ A | , ai | en | 5 Mn Toptan ihtiyaçlarınızı buradan | : Aylık 150 Er alınız | «5 300 p | | * ği İzmirde Kestane pazarmda | 7 #aylık ww . . > 3 sizi kli > SOR, (sis 879 uncu sokakta 7 numarada || ? Tarifeden Balkan Biriiği için ay. Ismail Hakkı Kadayıfçı | | #a otuz kuruş düşülür. Posta bir. Soldan sağa: ŞE MEY &'ne girmiyen yerlere ayda yetmiş| 1 — Meşhur bir Türk amiral) YAR et samed. ei SEBA ARAC MER İ çift, terbiye, katil, M Mz ey iii mi Giz AM EA vur bir göl. anahtar, 4 — Ziyaretçi manasına gelen bir kelimenin Son) eta meze er DOKLKOR ai HAFIZ CEMAL Das Dr. Emin Şükrü Kunt “LOKMAN HEKİM, ; , İN ii Dahili hastalıklar mütehassıs v 4 DAHAT-EDER ii Hergün hastalarmı öğleden sonra Yl SENEDE 28,009 LiRA AKRAN rt. da kabul eder, Pel: 81784 r f n ça İğ tiradır. i dâ İğ verilecektir. 1 bir kelime, 5 — İstida, lâzım olan, || Büyük; çok devamlı Küişeli, renki! anbul Belediyesi ilânları 7 ta a donlar doğ i 8 — Bir rabıt kelimesi, 7 — Ateşİl“âr verenlere ayrı ayn tndirmele"| K 1,000 Lira yakılır, su, $ — Başta bulunur, yas) İ yapılır. Resmi jlânlarm santim sa. -aağaç müessesatı levazım anbarmda bulunan (24) kalem ri yi 500 2.000 zın çok beyenilen bir şey, 9 — Asİf ter 75 kuruştur. i — eşya saşlmak üzere kapalı zarf usuliyle arttırmaya ii e 0 yakta çok olur ve yürümekte güç ye a | » . . lük verir, 10 — Eski zamanda oy - Küçük Dnlar 40 100 ,, 4000 , nanan bir nevi harp oyunu, birli Dör satırı geçmemek üzere bir İİ 26 iş Şartname Zabıt ve Muamelât Müdürlüğü aleminde e yö 10 ,, © , so , defa 50; ikj defam 75; beg defa || rülebilir. | RU Mi e ate dilmecenin halli: 018 tur, $ aylık ilân ve İ 160 ,, 20 3.200 ,, renlerin bir defası bedavadır. tır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları ve kanunen ibrazı ğü, eyi “ satırı geçen ilânların SatFİArIİİ dazımgelen diğer vesikalariyle 2400 No, kanunun tarifatı çevresinde e e ” 16 kuruştan hesap edilir. Ve 10 de. 'layacakları teklif mektupl: saaş 14 e kadar Daim İğ © rn ik e e. ye 8 a sönderilen parala || 7es0mone ver i (128) DİKKAT: Hesablarınızdak! paralar dinde ve re in 9— — Alık, ei 10 > Bar, Anl aşağ düşmiyenlerin &ramiyeleri 7 © elçi e. a kabul etmez. Arifiye Köy Enstitüsü Müdi di ki 5 S Cezayirde bir Fransız subayı Adet © Boya Eni Ağırlığı Evsatr Mi > kurşuna dizildi e LALA 400 2254. 150M. 3 ko Sati yün Balıkesir. Nafıa Müdür lü ü d n; Cezayir 81 (A.A.) — Fransız umu, RAM BISMI ğ nden; lele) Ala Koğağeri | il il #FLAS mesi ve evsafı yazılı battaniye (3808) sayılı kanunun 22 Eksiltm. oi ole Yazan: vy pazarlıkla satm e; Taliplerin birer nimune PR eğ e vü. 00-00 nini» cas yariyle “rütbesi refedildikten sonra” B. Baca ve ve er iie üze müracaat (875) arası ile Yahyaköy - Kem; ii e yolu tamira', esasiyesi Kurşuna djzilmiş olduğunu bildirmek İ 1 Gn m le (268052) liralık keşif bedelile ve kapab zarf usulü e »kejitmeye Kö tedir, Rütbesinin refe: Nureddin magtar. bahsedil. göre mahkü . Eksiltar esi m ba ri “ ate a İyi ye Dala ei PR İEERİ | ee ME Ee a a ğu anlaşılmaktadır. piyon SM e er Nani sün ak ölmeli Lie ni İŞLETME UMUM: İDARESİ İDİ ty yarma keş a me ars i İzmir limanmda bir kaza esafe cedveli etjnerer, seri döpri, lale pr â : İzmirden bildirildiğine göre ği Muhammen bedeli (5500) beş bin beşyüz lira olan ) beşbin kile Naa Müğnüinde görülebi se gi ki gün limanda müessif bir kaza kurşun üstübeçi (15, yk ubat 1943) Pazartes; günü media us a onbeş bu. Şirecekle; rin (14510) liralık muvarkat tem'nst « | gık Haydazpaşada Gar binası dahilindeki komis: ndan kapalı öle ek Ki venjkası ibraz etmeleri bu iş ni ab'lecek ehli Ta $ de Sinek in 9 Güzel İzmir vapu usulile satn almacaktır. olduklarma daly ihale gününden en az üç gün evvel vilâyete saral la z a Shell ve mi usuli dairesinde alacakları ehliyet vesikasmı göstermeleri ve üçüncü ri e İni e azn giden ve işe girmek isteyenlerin (412) dörtyüz oniki tira (50) iğ kuruşluk | dede yazılı evakı okuyup ettiklerine dair imza etmeleri ve ” & : ii içinde demirlemiş bulu. alar teminat, kanınun tayin vi vesikalarla teklifle; uhrevi | sayılı kanunun hükümlerine göre hazırlayacakları teklif sek'uplarını D m a zarflarını ayni gün saac (14,30) ondört otuza kadar ko; la Relsliğine | günü saa: 15 e &acar komisyon me vermeeri lâz.ndır. Postadf'* zi | ve yüklü motörü derhal batırmıştar. vermeleri lâzımdır. ku bulacak, gecikmeler kabul edilm: bı aim. vw : (618) ni a em güne & ği MEMLEKET yolları Malzeme Dairesi 9 uncu komliyon Bala azan ami D. D. Yolları Umum Müdü, z 3 ie Pazarlığa srmn yer km vesika ve çeminatlarını hâmilen muayyen Kamisyor : p Relsliğine müracaatları Şartnameler Ankarada Malzeme Deresinde görülebilir. n ÇOCUĞU Muhammen bedel Muvakkat temin« KA A G N | Şe > Eksiltmeye konan Malzeme ; Ton Lira Lira iv ROMAN 1 No, hu Liste muhteviyatı kuru fasulye" 100 60.000 4250. l a G İN 100 60.000 4250— İdaremizin depo ve atelyelerinde çalıştırılmak üzere lüzumu Hf vi > — 3. " . Pirinç 200 250,600. 13750. — kazancı almacakşır. si İ ZEKİ MESUD ALSAN Mriğresiğ Vw Bulgur 5 45,000 3376.00 Taliplere, tâbi tut RR imtihanda gösterecekleri liyakat dert” tı i ei di 50 135.000 8000.00 lerjne göre ay'ık ücre! ük G ç Yeni çıktı in re . Mercimek yeşil 2 14.000 71105000 Hizmete kıbul e mer > övün cak yemek e ağır. iş zamn marmaris emare (957) pan yarısı parasız olâzak şomin edi Api li fevkalâde ti a verilecek İle İstanbulda mi een, a ve Sivas'ta cer yesi müdürlüklerine ve Ankarada © müracaat etmeleri, > hu z gi i # .. . . Ni TÜRKİYE iŞ BA N e - : | f <üçük Cari Hesapla! ağ n İ PUSU 243 IKRAMIYE ELANİ| i KESİDELER» 1 Subat 3 Mavs 3 Ağustos. s VA yılm il: günlerinde, Vandemiyer ayınm başlangı. kincitesrin tarihlerinde vapılır & : Ti onda, bugünkü takvime göre 1799 eylili ayınm son © 1943 IKRAMİYELER! , günlerinde, 100 kadar köylü ve bir hayli şehirli Pelerin da. . Kk : gina 5 ba Fujerden age emilir N £ ne gitmek üzere yola çıktı; Pelerin dağı, yoleularm dinlen, ağbi elime “e e - k meyi Adet, haline küçük bir şehir olan Erne ka. o. M . « Me £ : sabası ile Fujer arasmdaki k S. 8 e e Hi & İl veysi ayrılmış olan bu kafile, çok garip kos. MV. S5 e e Sö g a 0 #ümler koleksiyonu ve birbirinden çok uzak yerlerde ve İs lal, : iliği . .. My ; n yan veya ayrı ayrı mesleklere mensap olan İnsanlar toplu. Lİ denle» ok i gösteriyordu, önün için bu hikâyeyi, bugün MW. © . m img a G gok kıymet verilen canlı renklere maksadiyle, *. 4 e e Hil g X Yazı münekkidlerin, hislerin tasvirini bozuyor demelerine W. 2 e e Slm e k i i bunların hususiyetlerini tasvir et, e pal Terini İNER | Ne YE Türkiye İş Hankasına para yatırmakia yalm para oyrtktirmi laik ağa m b sp lm op hr ta aman Bi Ml aramama muna X pantalon Ni i 3 var, Uzun saçların düz Hileleri keçi derisinin derisinin | kıllarıyla SAHİBİ: ASIM U$ ; Sasıldığı yer. VAKM MAİ K öyle iyi kaynaşıyor ve / N . yea yürek o afra diln ölü, Umum! Neşriyat dara eden Refik Ahmet Sevangi ME e iy P Mk çü le li a e küme iii Bili ea Ge ” MS

Bu sayıdan diğer sayfalar: