3 Şubat 1943 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

3 Şubat 1943 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

3 ŞUBAT 194) '* ya ÇARŞAMBA | eee : 26*SAYI: 8967 70 (idare 11413 (Yar Hergün ”ekkidi alar (Yazısı 2 nci sayfada) ayfa sayım Heryerde 5 Kuruş Adana görüşmeleri her taraf- ta büyük bir alâka uyandırdı! Ingiliz gazeteleri diyorlar ki: . Türkiyenin taraisızıığı müttelik- lerin davası için çok faydalıdır Türkiye müdafaa hususunda Çörçil diyor şimdi İyi vasıtalara maliktir Sıvas, ? Reisi kamına şömine yal gan “Erbaa kaymaka; miyiz l pal bu geçişim, yordum, Tahmin Ken ağ akya mecbur oldum, mı tebliğ ed ib imi söyleyiniz. Milli Şefin Erbaa lılara telgrafı yı gözümle se şiddetle arzu edi. di) a Gi beni mazur görmelerini de erle Erbaaya gelmeyi gelecek > oki Vatandaşla, ii İSMET İNÖNÜ Adana mülâkatı ve ei sulhü rından s0 koi sakli Yazan: Âsım Üs Yeni cihan ğe #memleke. iki tarafın askeri yi bea hâdisei hakikati teyit edecektir korunmuş olması ll mi düşı üçüncü emniyet cihan Bai er de binin geçen gene bu karşılıklı anlayış bağlan dire kadar daha ziyade Türkiye- m bitaraflık şi ie tine ve tera. emniyet ) Ruzvelt tarafından iin müşavirleri olduğu halide ki - Başvekilimiz Şükrü Saracoğ- 0 ile bütün harp ve Sulh meele- arasmda m bir görüş vir rliği Im a 8 irin Türk hudi Mi eee güin kige ar ne e dagi inilen emiş de. e ağ gel a zmda çok büyük bir alâka Kiz) *ol Mektir. ve aba nn genişleme Ame. w Kazablanka konferansında iii, Gürel sağında) Dünyanın bu Kısmında emniyetin müttefiklere diğer bölgelerde hareket serhestisi verecektir ve Fas Sultan (Ruzveltin verilen ziyafet esnasında. (Bu resim raydo ; foto ile alınmıştır) Kazablanka mis sonra kit ra yapılmış yük bir yn hi isik salınan temeli olanı m EEE tif iğ ini bir kere nh dit dostluğu zamanlarda bi Bas Göreil Ahali rai rimel Gele onun ok tai MAZAİ fade wn olduğuna — 2 nsilere vi le m Am ıda isi a ası ir a Hariciye Vekilimiz İz on Papenı | Şu kadar var ki ye a konus. alarından sonra Türkiye min ilelerarma siyasetinde bir eği milin u düşünme! ii Bu Ya ışmalar: e dan her. üçüncü > hiç bir sa. ler, Bu yari Tuğunun yenj bir eri imi ve müttefiklerin en A izine meni) Sovyetler bu şehre 40 kilometre ni ei mesafede bir noktayı işgal ettiler en ie mütalea en mektedirler, yor: , * (Devamı Sa. 4 Sü. $ de) mıştır. Bütün gazeteler bu ei im BO -liçine alınmak üzere! PA suniyetle ayar e Telgraph gazetesi, şöyle ya. ki: TÜRKLERİN GÖRÜŞLERİ BiZiM GÖRÜŞLERİMİZİN AYNIDIR Türkiyeye, müdafaa emniyetleri için pu etmek ann (A.A, İngiliz Basri” ör Kahire vardı, ireil burâda hükümet erkânı ile ötüş Ve nn k- | iktidi talarr teftiş etmişti Rostof geniş bir muhasara çemberi (Devamı Sa. 4 Sh 6 da) Almanlar büyük 1 yığınaklar yapıyorlar Varlık gis E Dün beş inaiçı mükellef vaha yakalandı Varlık e mükellef eri Muhtelif m, : e pak dün lerine bir mil, cena haciz yemi ir, dm an ER Müzayede da vi ln e akte kadar hararetle devam a Dün. ii İE mükellef- en başka 7 m beş mükelle? daha yakalan j Ni Dün san ”s* unlardırı Mevgi San (çoraj alm yi Verter (madene can), rad Muradoğlu 'üc gi ri Te e li tüccarı), sti elterdarlık yen! bir iste: Yİ bü ür, emniyet imüc a vereceke hangi ib Te le şüpheş ez. Esasen : beri a alemin kara İİ adl etti tersi va memleket 7m men. atlerini Terken sn um. | Londra 3 Radye, sane mi) Aakardaki dadır, Yeni çihi Alman bü; ri La Pap: vi Senesi ei ye Si genraki in gerine EN Numan pu iş i e bu hakikatı lu tarafından kabul e. dim r. Amerikalılar Cenup Tunusta 7> karsğe bir işçi karısım öldürdü ; Gnayetn sebebi ni starı dolayısile| Bir Amerikan kolu Foid e doğru ilerliyor A.A.) — sia "ilerisi umumi karargâ- hının tebli bi Cenubi Tı a, doğuya bir baskın im "kralarımız. Se. ied'i işgal etmişlerdir. Ta e çıkan. bir. Kavgadır Ankara, 2 (Vakit yam yil böyle bir şey olmadığını va — Bun dan bir kaç gün Ma, | tir. Bu eümarlesi günü Kâmil y m ls şal dei yn meseleyi bahis mevzuu Ai rk cisi Lâ a gaya başlamış; münakaşanın şid zoğlunu altı yerini 1 ikin detlendiği BİK sırada ön geçirdi. suretiyle ölddrnüştür. ER elİ gi bir biç karısını göğsünden koyan - müddeium milik katil Kâ:| ve daha v yi ll e mili yakalayarak © tevkif “Üniti yaralarla » Kümül karı yea nasıl cc “an ettiği hak,| sınm Üni İçinde ulduğunu gö. öre: rünce cesedi bir-yorgana sarçrak üstünü örtmüş, etraftaki kanları da temizledikten sonra gidip karako, la ani olmuştur, Karakolda ver, diği ifadede karısını kaçmak İste, ji tülin Düldar bir kiç “dere diği için, ünü söylemiştir. akal “karısı | 4 Sü, 6'da) Şehriyeye bahsetmiş, â'de düşman (Devamı Sened'i işgal ei Şimali Af- doğru nk ve w ile desteklenen Kıtalarnzız a hücüm etmiş - 1 Sa, 4 Sü. 1 de) ii gar Hüseyin adında tir | Loni Radyo, sb eşrer. yişle Ruslar Kurska 100 kilomet- MZ az Te m yı esafeye varmışlardır. Bura o ei er epi ileri hai rketlerine daki tren yoluna doğru Rus hâki- etmektedirler, Sovyet miyeti & tr, daki 22 erleri eri li 40 kilometre ili tümenlik an - afede im bir mevkii aça al vE kilme yolu gittik: ralıyor, iç Hymn me simdi Ros Moskova, 2 (A.A.) — Röyte - > cenuptan cenubu şarkide1 iler rin hususı muhabiri Harold pe ie mektedirler, Voronejin garbında ir ilerle- yazıyor; “Devamı Sa. 4 Sü. 5 de) Günlerin peşinden: Sanatların en alçağı ün evvel İstanbul za. ie tası Gürle bir dilenci iler şir- ediyorlar, Sonra bu bigarelerin © kadar ıztırap içinde my paraları ellerinden alıyorlar. dan baska düşünceler Devrim üzerine ii | YAZAN Halil Nimetullah Öztürk Bugün ikinci sayfamızda | adam Malatya civarından sakat | dan bu kirli atları bir Dal playı iri. | ya çıkması ile merkamet- A vor, kendilerine dilencilik talim» | li insanlarm gerçekten fakir, leri yaptırıyor, bunları büy ahd di ii olanlara olan delere dağıtıyor, halktan pe: saye körlenmesi- ei toplatıyor, sonra toplanan para- | ne e oluyorlar, ları şirketin diğer âzası ile birlik- ii a alçak seklini ta- te aşrı > çin dilencinin torbasından ek- çalmak, demişler, Halbuki Pp: xe irindn eda ak b dilencinin: torbasından «ekmek. e ei ide tp ii mak bile bu vicdansız adamla. z amar ir a ra ç lar ağır cezalara lâyıktır, Bu a- | ehvendir. Bunlarm yaptıkları | damlar bir ın en şidder- | Zavalir sakat çocukların diri li günlerinde çırılçıplak sokak. | kanla başka larda dolaşmağı cbur değildir, a mecbur etmek tile şaki kl iskence HASAN

Bu sayıdan diğer sayfalar: