18 Ocak 1947 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

18 Ocak 1947 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ki a8 nı iha“ —30) lerdeki rn! 186) vam İDARE anbul A CUMARTESİ , Ulaştırma işleri- mizde ferahlık İngiltere ve Amerikaya giden heyetimiz dün uçakla döndü “ alan lira sr 62 lokomotif, 450 vagon, elektrik santrali v m fabrikası zumlu modern ne mühim mikdarda yedek parça satın alımı Anka etin İngiltere ve Ame ve enis dan Devlet ve elde et için taşıt ve malzeme imei rikâdaki | hığı adına iz ve Ame ç “Wi ! Hizumlu malze taşıtlar | | | -| Denizyollar li şebbüsleri - | mübayaa, edip, sağazyle Mm nuş” zere Devlet Demiryolları genel mü. tür dürü Fu Üalurei ajans lemeçte at Zincirkıran'ın başkanı. ğında bir heyeti İngiltere ve oradan c 5 inci sayfada) Hatırlardâdır isteyip dün Gadkiliğtirsin Bekr) dönmesi üzerin: Şükrü Koçak, ) Arap âlemi -Türkive'.. tun | Rusya'nın yakınşark ği infirad politikası » . vesikası OKR. kongresi a- ğ — ui m Bır mgılız yazeiesine röre: Türkiye - Irak, Türkıye-Ür- nin Ulastırmı Bakamı IM ÜS maki, adım veri. Fakat hakiki İl Cn dostu anl l : : ie ar alar semi ez | dün dostux anlaşmalarının imzasile bertaraf edilmiştir bir. “Hürriyet vesikası,dır. Zira | ” bö sa ii 27 (ACA) << Müştak “Şpectatar, |. Jar imzalamağa dr Ya için bir ği ida deg Yedi 1 Abin rar birliğinin oplantıla “ine kir mtlcadele eden » silâhlı Günleri ie | erimi bir nüfuz ve-itibarla kendisini göster bir ihtilâl heyeti — tarafından dağ y | ri İnd sim ge Türklerin de bu işten memnun olmaları için iktiza ede, m er art. ar, e e yemokrat 'parti kongresi ise devlet Trakla imzalanan paktı t sd in m pakt ir merkezinde başbakanlık makammı : | yıl evvel, Moskova is ri beş isinde bir sinema içe: | geven eden Tü sa | kuvvetlendirmeğe ça e çi ini Türk dip . | duygusunu bertaraf etmeğe yardım elaman irk iie. diğ: r Arap dev Tetleriyle iş benzer pakt- Möbeümeni Sizi am VAK!T bugün SAYFADIR Devamı 5 inci sayfada) ye iaşe EMİ li ll eni Fransız Oumhurbaşkanı © ui sorumluluk ve ödevlerinden Vincent Auriol Sosyalist | tecrit ödilmi, kanun üstü, tan in iliz bükünidar- partisi © Tiderlerindendir; fakat | rısal bir şahsiyet değildir. Onm Fran ise devlet ve par insan sıfafiyle, vatandaş sıfa başkanlık sa #iyle, aile başkanı sıfatiyle bir. birleşmesini iii çok * mesuliyetleri nasil varsa, aykırı yük pr be ların ın ..7 amati yaz. m me sıfatiyle de vardır. İpe a 2 y göste ermişlerii. meseleyi siri m e iki prenses #İ ğ rak tanıdığımız Fransada, Cim- (anayasa meselesi halinde lr taktiben 15 gün: ; hurbaşkanının tarafeı, partilerin o de a) değildir. radar mai AE fevkinde, efsanevi bi lük ol. ç parti ki LZ enini. masını istiyen parti yoktur. urbaşkannm ay- Dİ yapmak fizere Bizim demokratlarımız» Cum. (vi zamanda bir parti başkanı ol- yola çıkacaklar bir lideri ol- uygunsuzluk - dir. Simdi son ha- 1 anayasamı uygun , muyorlardı, Onlara göre bugün- #ırlıklar İkmal e- görmüyorlar ve bu uy ziy. kü öz tek devri- ilmek . üzere bu- nn bin 1 â olmak luhmaktadır. Kr Tuğundan m çıkarıyorlar? Öyley- e Öyle olmasaydı, dün- tal ailesi toplu bir se anayasamızm tâdiltni istiy perti Mi 4 K barışmadığını Atatürk dev- halde | Buking- Arler, Çiinkti bu takdirde, kendi. " 7 rinde de iddia“ ederlerdi. ham sarayında Va | bir terlom istasyı kn etikleri Beta; dememeli eti me iile inci o va gidecektir. Çok riyle: smayasamız. arasında ; bir yn anayasamızı bu- labalık olacağ uygunsuzluk var demektir. yaf aş tahmin olgran rikada ME alemin mii halk kütlesinin te - parti başkanı olabildiği eni mi m e sahüratım teskin Kiral ve kıraliğe kalk arasnda akilnike Giz İİ m eni için yol boyunda askeri bir seda Vatguard sü deli Gür Göre Mn gibi demokratik hir dev- &sis edilecektir. İstasyonda başba- | olacaktır. Fakat gömi ancak ii partisine karsı sorumluluğu baş- (Tet blnyesini köktinden Have; k an ve kabine erkâni In veda) günlin sak denize aylacak'! ku başka şeylerdir ve birbirini uçuran senip bir ve a e tır, ina avatan filosunun hemen tee Ü netşetmezler. Türk ahayasasına . diriyorlar. Hülâsa, #mouth Mmanına varınca kı nda irlemiş * bulm- Ü göre devlet baskam bittin mede. o ratlardır. l ral ailesi 1 Ocak gü Göleden | maktadı leden | makta Gi Mü; eski Dışişleri bakanı Bönrs ile yeni Dışişleri bakanı Gi. sal bir arada. al yarın Yalan hususi masında | İtal, Bak | ve Romen a alar Kine ik anın müdafaası gar, Macar irlikte isahakada, eğe mükâfatlar alacaksınız. Bugi ikinci tok | lantısını yapıyor — sürülen birz tkiki ii mein muhtemel e gey ale muhabirinden)- C.H yüksek başkanlık divan t 15 de genel yi başkan başkan” öge lke) rerlik nana Saraçoğlun lerinden yeniden izahat in ki irki bu bir iki takiirin tetki- lanmış. değildir. Memle- m ibm icabettiren teşkil mahiyeti hakkınd: arasında siki edeceğine nazariyle bakılmekta” (Devamı 5 inci sayfada) retmiştir Koruma “ve Yardım gresinde hastanenin kid edildi. na Abdullah Arimen seçilmiş, il olarak Yin kurulunun bir yk lik çalışma raporu okunmuştur. Raporda bel bnlediğis göre, hi tanenin muhtelif 25041 esnaf ve aile: hastayı Rapor ve yeni yi | kabulünden gonra dileklerin müze |200 hin üyesi olar sana iyiler, i bütçesinin keresine geçilmiştir Üyelerden bazıları, ran Bütün askeri kuvvet- lerin birleştirilmesi ASADA SIRADA : kararlaştı Hani ya hepimiz birimiz Vagingtoh,-17-(A.. - : çen haziran ayr oi ve donanmanın muhteHf servisle - | M.“Nermi'nin. Dresten bombar- rinin ayni Savunma Bakanlığın ve esen çıkmasın da" birleştirilmesi “fikrini! ileri talihin bir lütfu sayarız. Nermi sürmüş bulu M. Truman, bu e insanların yetişmesi için bir birleştirmenin memleketin mii. - | milletin yirmi beş yıl emek verme- dafaasının müessir bir si bile çok görülmüyor. p olmasına son derece yardım daki Argerikan işgel : ğini bildirmiştir. Ordu ve bah | teşekkür boreluyuz; fakat Nermi'- riye bakanları tarafından dı kurtul! bildiren bu haber teklenen bu plânın tasvibe su - | rin keyfini bozan bir haber nulması icabetmektedir Bunlar, daha kendi gibi 4 ton, 17 Türk vatandaşı İle Mittenwald denen yerde da d k arayıp se 5 | tacak bir hariciye memuru zl kadar, bu Alman feli- Pei musab ol yabancıları Jüğe hepsi meyi devlet ge Gi ine girmesi için Trumanın imzalaya İler hükü bir taraftan cağı projenin nini Beyaz ya tr seki eng 1 bir eb n (Devamı cl sayfada) Esnaf hastanesi ih- tiyacı karşılamıyor cemiyetinin dünkü kot bugünkü durumu ten- Esnaf hastanesi koruma ve yar- flerinin ihtiyacını karşılamaktan dıfa © cemiyetinin “ yıllik toplani e Hulunduğunu belirtmişler, > dün saat 16'de Eminönü ME -İ bakımdan tekemmülü için tedbir. de yapılmıştır. Kongre: haşkenlığı- (le? düşünülmesini, herşeyden önce un ele alınmasıni ve Mo- inci sayfada) -İSadık Aldoğan aleyhine ör sn inin muayen va açi iki dâva açılmıştır. Diğer taraftan, vükyet, İandarma Komutanı Galip - İ Yüksel de, jandarmalar hakkında telikk tâbiri kullandığından milletvekili Sadık Aldoğan xlevht vg. E

Bu sayıdan diğer sayfalar: