18 Ocak 1947 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 5

18 Ocak 1947 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

adisnnd as BYE li elle Gül Gülle Ocak 1347 'Ankara haberleri: T Rus ada 4 renerali n bedellerinden MAD | nkara, 17 (Vakıt muhâbi -| rinden) — emi ii imla. tü! İlin bedellerinden yüzde 5 nisbe- tinde tahsil dlunmdlik primlerin tahsil şekline dair alâkalılara er re, inden mahsi ul kici | m çal talimatname inf faz edilmişt Buna | Bunlar, yüzde Sultan, Giray, GI. ole, “e tünleridir”. (Atan ni P.N kı Kıtaları gene idi e şlardır. suçlarızı itiraf etmişler müstesna himleri leri diye vasıf » Pri un e an ir muam idam eüıldi | Ei — Mosk | | Alm EEE 9 TE pe başlami yi epei asılmak — Buratie 52 M. vine Auriol, Versay RES men yaptığı müşte: eyaz lal tadı e Fransız kabinesi | Blum, başbakanlığı | kabul etmedi — Dördüncü ! Sosyalist baş uriyet konseyi ile milli rek top- büyük bir çoğunlukla yeni Fransız ana sİnİ yapan Tekel idareleri tara «| ls: bu muamele yapıldığı 8t- | Yada muvakkat makbuzlar kar- Şılığında tahsil edilecek, mak- | buzli d C.H. P. divanı (Baştarafı 1 inci Sayfada) akı hibi g Dünkü toplantıda ge. ietv miş izahat © Bu kindar pk banka | bi akan YY kurulduğu zaman mezkür ban | bir alâka ile ni tir. Topi hisse senetlerini ii mak buzlarile değiştirilece! Yargıtayda ane | Ankara, 17 (Vakıt muhabirin den) — Yargıtay ikinci Da Mığına 150 lira maaşla Üyesi Kara Yalçın, yargi tay üyeliğine 125 lira İri sala İsi tanbul Milf korurima mahkemi yargı tıda bütün memlekef ai edildiği eğ ein Ya- selele” mü- rınki toplantıda yine bu w umumi esasları etr: oi İzakereler yapılacağı, galip bir ihti- aya göre ileri an mütaleala- n bir hükme lanması, lede eği tâbi tudulması için ko-|, ili muhtemeldir. Bu esaslı LE rarlar resmi bir tebliğ md neğ- rolunacaktı e aldığım melüm: toplantısı hakkında. ba vaa türlü yersiz neşriya | edilmektedir. ez müza tm tesadi kerelerde LR nin islâhı v m prensiplerinin tasfiyesi gi ye dey 'akrir sahibi milletvekillerinin di! nin ahlâki vasıfları üzerinde dur. ları layiklik prensibini tblâl — İ mahiyette görülmektedir. Bu arada CHP. mensup İ e arı, bunların parti teşkiline giye j bakkandaklı Hiriziei *' uydurma, her türlü var ve esastan uzak haberlerdir. e birimiz i lu işittiğimiz küçük bir ra an Ea kıyıda e m iyle çağırdık gelmedi- & ma gelemediler diye bunları Vatandaşlıktan gard veril Hepimiz a ik, > Gemma İsmet iin evvelki gün parti divanı topl sine sında buhınan bazı âzâları kabul ederek bir mlddet görüştüğü iştir. ların vaki an dönmek için ya 4; Eesebbillerin de Ke Badığını göst Burünkü maç İ lesi- Kİ Birleşmiş Milletlere sunduğu) Diler B Bakanının bu bö (Baştarafı 3 üncü sayfada) taratm; Â taya tana dönmek mer > ko, | <Milano Anbaziyano ile yap- Yk bulmasını beki Myo, tığımız enternasyonal maçı 21 kazandık, sonra A.S. Roma ilej"" Ar X de 22 berabere kaldık. Mühte - ap âlemi - sonundan beri yaptığı 20 maçin hepsini de; kazanmıştır. * peşte - İstan Ka 41 gam sa muht çında, da bu | mii deiirir İK sne bir li > alabilecek mi Mak yetin ee inan - e) gülerik: Ayni met liği lâzım gelirse Sovyetler Bir orta Ne elde si.bimek için Ki - doğuda büyük bir ie den gelen bütün gayreti sarfe UN seğiz. 1928 de Budaj — Bizde herkes ma çekmez. | 8! bak$ın-|lukla, halkçı cumhuriyet partisi vel yele bu İZ9-İ ise Müfrit solcu partiler | amel bariz bir süret bu deniz ve hava miş olan cezaları 18 ocakta herkese bir günlük | ai karari Fransı: ata dek ei Md b linarşını çalmı, bir takım a ron yi bul yapılan son m muazzamı © bu neticeyi ir coşkun - tevekkülle (e karşılamıştır. memnuni- ir, aşkanının tale- mali. savunma bakanı seçim münasebetiyle, kara , e eril - affetmiş ve zın vermeyi tırmıştır. Meçhul yad ie simi iğ A) — Dördüncü başka - m Vic e a iii gün Meç- ker mezarını ziyaret et - e halk tarafından alkışlan- refakatinde eski 805- Blum, eptekeelğe kabul Blum Fransız şkanı Vinrent Auriol ile İda Amerikaya yl na Paris milan j gen bildirdiğine yerli solcu partiler | büyük b giltere ve Ameri ni ve sempati ile karşılan» mış ve İse erine gösterilmi takâirle kaydetmek ister baftalar Geçen Millet Meclisinde cereyan eden büt- eleri anl rinde yaptığım konuşmalar da da slime olduğum gibi yet Amerikadan 62 son model mot si 450 adet ekserisi yük olmak çeşitli vagon, ği Bişr e elektrik santrali, ii de inşasına karar verdi le doğru Ameri 5 varması im mürettebatı” ız tarafından e mart ayı mize getirilmiş bul yolları he; bitmediği için bu konuda daha VERTE Ulaşlırma. iş eri göndermiştik. İçinde Devlet Demir ve Denizyol ları uzman ve İyi bulunan bu heyetten ın demiryolu taşıt ve mi k olan heyetin uçakla yurdumuza Pr & 9 cek e elayi ade grupu e be te hâlen daha ii ur, alze- | kale ine bir Dk saf hissedi mekteyim. milyonu İngiltere İle Türk lirası değerindedir. seker birlik Majeste rma. mizde ferahlık birşey söylemek şimdilik yersiz | Satın alınan bu taşıt ler geldikten son £ ve malzeme yurt için müms- hlık ve inki- ceğini kuvvetle edi et m satın aldı- 6 ve taşıtların tutarı 32| Amerikadan olmak üzer? birlikte milyon rın da işlerini bitirerek kı- zaman sonra yurdum eyetimiz dost umarım. sit mafzeme ve taşıtlar müba- a olan hi ilte: rikada büyük bir Azami tes seri lu noktayı de Büyük Sa halen » için lüzumlu modern e mü memleketi. | masaydı yüzle, vatandaş memleketin her tarafın * dan rahatça kal en küçük bir engele uğramaksızn m gelip de iktidar yrd ilktimetine karşı bu tarzda va yek alabilirler miydi? . | Fakat demokrat partililer kikati görmemek için gözlerini rlarsa ne him mikdarda ve tdı . ER sereni ki bunda ısrar e * iş. | diyorsunuz? İva Hürriyet misakı değil hürr' yet ili du'maz vag onla i Sta j * Gal ane yl rından İn Mağ jeste, yeti vekili ihtisas sas Zik zlerle beyan eylemle terdi “Memleketinizi terketmek üze nduğum şu anlarda ken- di evimden ayrılmış gibi ciddi bir bom içindeyim. Ankaraya. R pmış olduğum seyahat iki tluğu ve ameli be oi Give Ka dair Halk Partisi dost biç kat daha sıkılaştırmış bulun dani mesu Majeste Kıral sasi 16.50 de İskenderuna müteveccihen geh- rimizden ayrılmışlardır. İskenderun, 17 (A.A) — Ma- bâullahı getiren Bişi ru; navasaya aykırı bir Bi EE ağn ef 5 ve yal ız ayni iddi tek- rar edildiği glam Anayasada yeni madıkça ba tarz” Sarık bak verilebilir? una saat 2015 de gel mişi ilke i ii Mi istasyonda kaymakam. değiş emniyet müdürü , ve “kalabal bir halk ğ tarafindan kar gılanmıştı. ların anayasaya aykırı bulu: mutlaka bunların unacaktır. Deniz tinin çalışmaları henüz faz Kıral çi arın sabah saat 9 da Savarona AN tına binecektir.. Mn Demokrat pa sre men mi gün yaptığı bir görüşme esila- sında, sosyalist bir hükümette eyi bir koalisyon erime bakan e ak baş vazifesini ye istemediğini iyeiş lum, gerek sıhhatı yüzün - rek — olduğu Emi aralık ayından , bü kararı sa belirtmiştir. Siyasi müşahitlere göre, si - yasi bir Ke girildiği tak - 1) dirde Blumı Mei değiştir» esi muhte! lde kabinesi kurmağa çalışa e sosyalistler, komtü- nistler, radikaller, halkçı cum huriyetçiler ve sağcı mutedil w İİ w iler Birliğinin /Fene vaziyete | ep Milletler leme i a verir, Halbuki ea oyuncu zaman lar her gut çekiyorlar. 4 nn isle ir a Mi haği ükümetini de desteklem: iğ lunduğunu ihsas etmiş- gimdilik Memi rel hakkındaki etmiş yeni nam e çok | Aatrnğr son sualimi de 80 - | Tu gir terekküp ere j parti hi- ri siyasi ek vuku bulan fi ME cüz vermek sesli kaldığını bilhas | tine y lerdir, Dileklerin pimi eağ ye larının dan verilmesi, imi Vi beye -ardımcı bir faal heyetin ku vardır. Dilekk sonra kurulu seçimine geçilmiş ve dokuz > ve ve yedek ile üç asi) ye müfettişi Söz ps Le lama iştir. net ıl üyeliklerine 0 | Demir seçil e) ki p ik e iye cent Auriol meki bir dn yapacak- iy Blumun devlet baml | İimlemni üzerine alması muh! mel e dü , hususta hareketlere çin hiç bir tedbir alma h ei . Bize gösterdiğiniz b haberi hakkında fikir rağ çok müteşekkiriz. mah: | suallerim bitmi 'ü de bu sırada telefon- inden haberda a ei r ve İngiliz - Misir meme wi ğer senelere nisbetle çok pahe- i bul Esnaf hastanesi ih tiyacı karşılamıyor (Baştaratı 2 İnel 7) dern bir hastane tesisini istemiş- KAYIPLAR makta İl e .Meclisin ekseri zig yapılan teklifleri kabul eder ” ortada bir li kalmaz, Ekse aksi talepde israr etmenin manası ema! Yarar, Veli ilmişlerdir. Muhasebe müfettişliklerine Alâ, | ve eddin Kunt, Rızs Uygur, İsmall radan çıkıyor. Mi genel e e apn tr nan ni let meelisi vardı ma We va Selifke elektriğe * kavuşuyor Li Silifke, (Vakıt dair inden) İlçenin elektrik işi i 1 giden motor satın alarak Bazı semtlerin üye telleri a lâmbaları İduğundan, a ss m C zamanda | a etmiş ine kavdolunmustur. Malzeme Alım Şuhesinsen parası peri torna tezgâhı a 1470 75 bedeli 19.600 lira 10.000 Halk e ee — de bunu sönilmaktadır. dl lığına, 2 gani “e

Bu sayıdan diğer sayfalar: