17 Mart 1947 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

17 Mart 1947 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ww he m en i N / Mahkeme, icra ve Di ii ilânları PAZARTESİ IbDAkw An V AKTI Yurd Bedelleri hu: slar e. —| 6 ii Di b lam Dirhlehr EW dik elli. | emme 7 Yunanıstanla Amerika'nın yardım pilânı | Bütün masraflar 5 milyar 750| ayinler i Gizli bir anlaşmaya lüzum da yoktur Atina, 16 (A: A.) Yunar Ajansı bildiriyor Yunanistanla Ni iye arı . o milyon doları bulacak ln İş m 5 2 yayınların bah meva “ t e ili e b Kimin ü | | Bi | İ it l 16 Mart şehitlerinin aziz hütiralar dün Eyüpte yalla bir ih Tbt ütüleri b ii ii &r$ a mağa 1 eye ir ingi iz ga az8 esin mü a gası— “>. anılmıştır. Resmimiz aske: iüfrezenin törende havaya üç © olmadığı in edilmi ektedi edişini gösteriy, gicik ziikelikdi (Devamı 5 inci fade) ihtiyacı Var ? || Başkan Trumanın yardım talebi, Yuna- e Yazan: ASIM USİ nistandan evvel, Boğazlar hakkındaki manbienği m LL: e X , : “4 je Amerik, Çümuraskanı Tr mam karşı telâkki edilmek lâzımdır Epila ğe VAKIT ın yeri aneli manın Türkiye ile Yunan ame ——— Çeteler bir tireni mmm Yardım k; in Si bi şington, 16 (A.A.) içim üj Gazete bundan sonra bahis » .1ğs . sek e ün eden nt le iyi haber alan “Army)mevzm olan memleketlerden yoldan çıkardılar İ likle ine kil eri moktasi sistemin: bahsedişi and güzetesi şunları yaz- | birkaçının: ismini tmekte e ii abd bazı “muhalif gazetelere Halk maktadır al ve mjisahitlerin emek ği iie ; İsi ; azı müşahitlerin. tahlillerine Peren göyledikleri İş Sıkarmak fırsatı İS göre, Başkan Trumanın totali - “ekilde ver | anarşist. çetecilerin - yerleştir iüelinii 2 9 tidar menkinde Eye Partisi ter bir baskı veya sızma tehdid oldukları: bir in çarpşrak düşünüy tek. parti zihniyetini berker me altında bulun aklarını söylediği istan ve Türkiye: “400 | 35 Şir ri “e Amerikan. 7 ata ella yaba yaş st GmaiLİ a vazolar di balık Yin ir üç hafta bile kalmadı. Kuvvetli bir iş ifademiz PK minde mi yon an Balkan evleri m0 iğer Bir ta memtiru ile bir mal 0 ana Yrm 1, Kastamonu, Afyon * gihi bazı “seçim Mahi ” n tuti yar 75 milyon E mi e ie çen sar gn le tvaldiliecine yüke sein ieehtöneeki İl yi SN yon olr bal il Mem e say lada © 5 iu da yaralanmıştır. e . WE P. aday göstereceği gibi görünen belirtilere göre imiş irtisine © rine, 18 (A. A)— Atina Â-İ| baptaD.P., öteki partiler de aday görtereeeilerdir.. hp r adı amlar | in bildiriyor Biz bu seçimde C. H. P, âdâyları em amme kazana- Ki lecek carında Den ii irleşmiş Milletler * teşkilâtı || cağını umuyoruz. Şubat içinde geçirdiğimiz seçimleri “İs. Mer hesabına ida alin shkiket komisyonunun. üyeleri Jİ. tanbulda da genel igüyenin bagi anin ağam anlatıyor alma) ve rinin Selim ike giderek hudut hâdise- eee ne olursa. olsun C.H. P.nia > ınun için leri inizi haydutlar üzerin İİ kendi tiye sayısı değil, on! gk m rinin tarafsız olan a üKl İ İ İ İ de bulunan ve teşhir edilen.debil İl. büyük seçmen kütlesi tayin Dağa e Mei kendi programlari p biliyetleriyle içerde. ve/dişarda kazandık. yi eyden ex ktay fa Yaglar Alman er bri kendi adı il kay I şu noktayı goslav. ve Alma: emi yğamuğu âkim mevcudünü a e timi il ia Ki wn «ll har Sp köylü partisi Yugoslavyanın Komünist tğekerie & eker yaban geniş vo aş e kabe ali mem inkıraz İ memleki t olan havan, dikkat y edeceklerdir. Ein EM di ii altında olduğunu belirtiyor | me Aİ Gl Se arama fi e NE ii Itandı Londra, — «Sirp, o Beyannamede “şunlar ilâve e- | bülunmaktadır. Bu SN 2- İl” olduğu güven bakımından yalnız €. H. P. ef seçimi kazana Kö n partisinin akin ve Lon! iye içe ni eee ummakla' kalmıyoruz, 'o üstünlük ve der

unan “MilE Yügoslay |. “Yugonlavyada hiç bir hürr 2. gir yeri ol ğumuz için böyle bir kazanç ile memleket idak6 ve yasli dahı lab BE5ekie yet izine kane bii ben Kilandızları nahlerle Yal Gok kazanacağına du aniyoruz vin ve. Marşala | dir. Birleşmiş Milletlerin beli nanistana dördükleri noktaları Ancak C. H. P. de adaylarını sim adayların sadece k ame göndermislerdir. | da :savaştıkları' haklar me gösteren plân ve vesilmların fo- *$. disir; olan ML oy verimiş olm enin da düş yü leceği icin çok mede | İngiliz v ve Ame- | değildir. Memlekette bir in toğrafları da bulunmaktadışr. ilân edilinceye kadar en üstün aday, ay keridisinin ehemmi- i şleri Meri el partisinin diktatörlüğü hüküm |” vetli meşgalelerinden biri olur. yerlangi ta ka AMİR gen , Yugos- | sürmektedir. Yugoslav halkı ©) Japon donanması İşte biz bu bakımdan, C. H. P: programım 62 iy tabak Şuna, taliter ettirmekte yy ei) daha cağı gm için olma tirleilerinize Yetsikee “bir |da yaşamaktadır. Yuçcelaryadı | hurda demir halihe (| e NN rek Türküye © tarar, b kurulmasını istemeleri | kanım kalkmıştır. Adalet, “halk tiril k mak için bira karter açıyoru. ep olunmaktadır (Devamı :5 inci, sayjada) getirlece Bu anket pek mümkündür ki aday ayırmakta , pertinin-yetkili Tokyo, 16-(A.A.) — Uzak-do|# simelarma Ni bir yardimci olsun. ! .. ğudaki Amerikan deniz kuvvet- Anket bu ay en kadar-stirecek, halkın adaylığa, adaylığını e TA a > Baka nı un lerinin komutanı. Tokyoda 14 uyan bulduğu isimler yazılacaktır. Yalnız bir propaganda, bir fiti- martta bir demeç yayınlıyarak şekli almaması için ll tayine yarayacak kadar olan ve- ! barha o ye örmekte 3 N e tlar yazılmakla n deniz kuvvetlerinin > Dye minde a teşkilât yoklar, onlara danışır; e rimize ge i yamandır Zr a, de - e partiye hizmetleri mükâfatlandır. r haline getirildiğini bildir - ) ri de vah olduğu iin bu teşkilât kendi idare kadroları- amam gtr nım içinden sıyrılamazlar, daha dar biç görüş dairesinde mahsur s B ü k Ka | k d | f dai ven me eler “tan Pari kalırlar, gemetamiı tüf halk eikkee okamak aday. ayırıp © | POR. Di gem yetkili olanlara da bu'yoldan hir hizmet etmiş, seçim €Ş 1 m Kadar Kalarak a ae 178 künu 350.000 tı rmakta- İl önireleri veya teşkilât dışında kalanlara da fikirlerini, temayüllerini i l d b İ k dar, Die, lala verilmiş olacaktır. lerince ce emelerde bulunacak | iü Sorumuz. şudur di wii 1500 Alman Generali- C.H. P; prograniını Büyük Millet Meeli- e | orün Bilney barika eleği İnin bulunduğu kampij sindeki AN erer. A lemek için olup ol- | uzun bir tetkik h istânbul adiiyecilri, Şehrimizde bu- | İstabuld Afyo, onudan kim sayfada) | sonru dün Alke ie lunan tanıntuş hukukçular. ve ar-| —— s an, ii adaş) ls yaralan hararetle. ve | ESİRLERİN GIDASIZLIKTAN İİ leri va AM gösterilmesini yorma uz? & KAYBETTİKLERİ blarınızın zarfları üstüne (Anket) kelimesini yazmak zah- AKAT VEKAR VE AZAMETLE İĞ metini elin imiz RİNİ MUHAFAZA. ETTİKLERİ BİLDİRİLİYOR | Anket sonu 31: Mart. (Devamı 2 inci sayfada) | J Dünkü Lik maçları > eze ie Vefa Galalasaravı. Besi iin ni mi e yı, Beşiktaş Beykozu, : e ma e Üleymaniye Bey oğlusporu yendiler |: inim çan Hindistanda karışıklık . Yalnız Pençap böiyezind3 1036 eninden dık km kişi öldü, 1110 kişi de ya bala pamir Adâlet Bakanınm ça beş Yeni Delhi, 16 (A.A) — Pin kiş e 1110 kişi yara J olan ihtiyar Mahatma, bası me gün kadar kalacağı, bu müd iddet ih zey batı emme kargaşn. | t | ayak ları çı'ak, pamuklu geniş bi eri de adsl pe iner incele: e devam eti » Askeri & Peşavar bölgesinde de maşla vücudünü mekte: talar, bir köye taatruz el eler yapa iilmekte- ü nz karışıktır. iye dolayla ! dl bulünüz: Katılın üşetime BEZ açil: olunan birkaç Bi Adalet Bakan ceza işleril yardır. tadır, Bazı köyler de ye rap bir ha aptığı geziyi biri ei umum müdü itti Ak refakat on öğün birok kimse / dedir, Peşavar'da deriyi dolaş | Gandi bugün bi elr ktedir. eği nl 'v ğ Karga: sında tir, Huzur ve rl salma 4 i Milli Eğitim Bakanı Sehrimizde | yep Zi dedir, le bölge: | ntiryoi Ni her tarafta eba vo af Dün ç till Eğitin Baka tin İ sinin diğer kısımlar müslüman eli tevsi Yulunmustur. Beşe N Canı içinde —— renin bir intiba Sirer ve C, H. P. ge eri | ile yim dee ii ırasında, Cemi. atinden gönra Gandi baz a hah 5 inci sayfamızdadır Film, RI onunda 1096) Katküte 18 yaşında | (Devamı 5 inci sayfada)

Aynı gün çıkan diğer gazeteler