2 Eylül 1940 Tarihli Vatan Gazetesi Sayfa 1

 Memlekette jç Harbin Romanya[ | ; Birinci | Mihvere Turizm Akını Var Senesi- | Neden Buna Mukabil Turizm | Dün Bıttı Başeğdi Teşkl'lâtlmız Geyşemiştir w'î en Eylâlün birinci — şünü | — Bükreş, 1 (AA) — Radör Ajanım Yazan: Ahmet Emin YALMAN n biz | aat eu Rumen » aç dan gelenler öyle anlatı- | Milli siya: rası bir mahşermiş. l zünde te: * barlı mev kişal
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

PAZARTESİ 2 EYLÜL 1940 BAŞMUBHARRIRI ADRES: Vatan Matbaası Cağaloğlu, İstanbul Tekefon: 24136 FİYATI: 5 KURUŞ AHMET EMİN YALMAN Memlekette İç Turizm Akını Var Buna Mukabil Turizm Teşkilâtımız Gevşemiştir Yazan: Ahmet Emin YALMAN Burendan gelenler öyle anlatı- | yorlar ki orası bir mahşermiş. p | tellerden insan taşıyormuş. — Yer bulamıyanlar geceyi hamamlar- di kahvelerde — geçiriyormuş. Otelde oda bulacağım — diye İs-| tanbulda — haftalardanberi — sra bekliyenler de caba... — Yalova ayni halde imiş, İzmir de öyle... ki memlekette iç seya- c1 ilerliyor ve — turizm m hareket seneden seneye| kıvama geliyor. Her memleketin arayıp da bulamadığı bir şey-. Başka memleketlerde iç turizmi uyandırmak, — ilerletmek için ne himmetler sarfedilmiyor, ne pro- bagandalar yapılmıyor! Faydaları meydanda... Hdrw harici turizmi henüz kuramamış| memleketlerde dahilde seyahat sayesinde; harice seyahat yüzün- den yabancı memleketlere pa: akmasının önüne geçiliyor. Mem- leketin can damarlarındaki iktı- sadi hareket hızlaşıyor. Muayyen merkezlere akan paradan demir- yolu, vapur, otobüs, araba, lo- kanta, kahve, bütün ticaret, bü- tün civar zirsi Hareket her mânasile bereket u- yandırıyor. Fazla olarak da mem- leketin bir tarafındakiler diğer tarafındakileri görüyor. Bu te- maslardan inkişaf uyandırıcı te- sirler ve hareketler doğuyor. Se- vahat ihtiyacının artması sayesin- de yeni yollar yapılıyor, eskiler tümir ediliyor. Umumi hayatın her taraite müsavi bir seviyeye yaklaşması imkânı artıyor. (İç turizm sanayü) denilen vey, bazı memleketlerde o kadar ileri gitmiştir ki bütün yurdun teçinme vasıtaları arasında birin- ci sınıf bir yer tutuyor. Bazı işler vardır ki «Acaba Faydalı mı, değil mi?» diye zah- met edip düşünmeğe, tecrübe yapınağa ihtiyaç yoktur. Başka memleketlerin tecrübeleri işi her> kes için aydınlatmıştır. Mesele, turizmi kurmanın, — canlandırma- nın, düzenle işletmenin — yolunu bulmaktan ibarettir. Bir de bu- 'nun bir amatı olmadığını, ih- Unasa ihtiyaç gösterdiğini, netice almak için esaslı hazırlıklarla yo- rulmadan, ara vermeden — çaliş mak lâzım geldiğini daima gözö- nönde tutmak gerekti İç turizm hareketi bu şe- kilde — kazşılanırsa — harici — tu- rizm, kendi kendine arkadan gelir. Memleketimizi bir - sey- yah memleketi yapmak için tabi- 4t ve tarih elden geleni yapmıştır. Milli siyasetimizin — huzurlu, ba- vasıfları memleketin em- niyet ve Bsüyişindeki yüksek se- viye de bunu kolaylaştıracak bir | Amildir. Fakat bir taraftan da bu tabii istidat ve mak ve seyyah akınma engel ol- | Milli siyasetimizin bize dü zünde temin ettiği şerefl ti barlı mevkie rağmen memleketin inkişafındaki gerilikleri unutama yız. t yazetimizin temin et Hattâ aksine ola! li bir inkişaf seviyesine gitmeğe âdeta mahküm etmektedir. Her sahadaki — gidişimiz — şahısların keyfi kararlarının üstüne çıkma- h. ara vermeden muayyen gaye- lere doğru gidilebilmelidir. Yok- sa ortalık yarım — kalmış - işlerin enkazile dolar ve yaratıcı kudre- timiz boş yere baltalanır. Bursadan, İzmirden, Yalova- dan aldığım baberler karşısında şunu düşündüm: Senelerdenberi İktısat veya Ticaret Vekâletinde bir turizm büromuz vardı. Mem- lekette turizm hareketini, otelci (Sa, £ Bü. 5 te) imkânları boğ- | | mak için ne mümkünse — yapıyo- | | Tuz. İyi taraflarımızı görüp söyledi. #imiz gibi, kusurlarımızı da oldu- Üu gibi görmeğe desaret etmeli- Yoksa her tarafa pembe göz- | lüklerle bakarsak ancak kendimi zi aldatmış ve inkişaf uyandırıcı Amilleri yazık yere kısırlaştırmış oluruz. Bizim en büyük bir kusurumuz, plânsız çalışmamızdır. Gaye ba- kımından işler sıraya konmadığı için her iş şahısların keyfine kalı- yor. Günün birinde bir Vekâlete bir Vekil geliyor, Varsa yoksa | turizm> diyor. Teşkilât büyütülü- | yor, âdam yetiştiriliyor. tetkikler | apılıyor, masraflar ediliyor. Öre tada bir hareket uyanar gibi be yor. Gün geçiyor. Ortaya şöyle bir fikir yayılıyor: «Turizm de ne oluyor? Bir lüks işi... Bugün ondan evvel düşüneceğimiz ne- | ler, neler vari»> Haydi teşkilât dağılıyor, yetişen kıymetli adam- lar bir köşeye atılıyor, büyük e. mek ve masraflarla atılan adım- İar sıfıra iniyor. Bu nevi gidişte öyle biy zaman, para, emek ve fırsat israfı var ki karşısında ağlamamak imkânsız- dır. Zikzak hareketlerle vakit ve| emek gaybetmemesi lâzım gelen | bir memleket varsa o da biziz. İngiltereyi ve günlerinde bir Polonya garın, - İkalkan hükümetlerin, SİYASİ SABAH GAZETESİ Harbin Birinci Senesi DünBitti Geçen Eylülün birinci gece yarısından sonra bu harbin ilk topu Polonya hududunda pat- O gündenbe bir Ön iki adan | a| günü lamıştı. sene geçti. şebirlerin —i i bil . Bu yıldırım har- | o kadar yıldırım #üratile geçiyor | kılan güç hatırlıyoru: binde- vakalar İBizi'her Kümnete yüksek ve verime |— Kara!. haralerinde, < AİN Z| lerce hazırlanmanın — verdiği k muharebeleri istedikleri şekil ve sür'atle neti- celendirdiler. Fakat harbin ikin- ci safhası umdukları gibi çıkma- İdı Karada tatbik olunan yıldırım | harbi denizde ve havada yapıla- madı. Harbi bugünkü şeklinde kar- gılıklı jdare eden iki in: Biri İngiliz Başvekili diğeri Hitlerdir. Yıpratma halini alan bu harp- te döyüşen milletlerin olduğu ka- dar bu iki insanın da sinirleri ve tahammâül kabiliyetleri netice üs- tünde mücesir olacaktır. seni faikiyetle |mesini tamamile mihvere da Ribbentropla dolaşırken Romanya Mihvere Neden Başeğdi Bükreş, 1 (AA.) — Rador Aja: bildiriyor: 20-10 agustos gecesi toplanan Sal- tanat — Meclisinin, Rumen - Macar müzakerelerinde mihver — devleti nin hâkemliğini kabuli hakkında , fevkalâde güç Şerait tında alınmıştır. Cenubü şarki Av- TupaSızda Sülhün idamesi e alâka- dar olan Almanya ve İtalyanın — to- şebbüsü ile toplanan Viyana kontı ransı, Öyle şarait içinde cereyan et- Miştir ki, Romanya, Romanyanın yasi mevcudiyetinin kurtarılması mahvolmasr ihtimali arasından bi icabeylerniştir. Düşmanlı tarafından yapdan hayp teh- didi ve Alman ve İtalyan — hariciye nazırlarının Viyana konferansında iki günden fazla kalmalarının — im rini Rumen » Macar İhtilâfının halledil- bırakan hakemliğin kabulu kargılığı olarak, Almanya ve İtalya, Romanyanın hu- dutlarmı bugün komşularma karşı kat'i sürette garanti odiyorlardı. Baltanat meelisi, bütün ihtimalle- ri tetitik etmiş ve Romanya bu daki- kada dtişmanları arasında tamamile teeridedilmiş bir vaziyette bulundi Bu için, tek en müsait neticeye, ya- ni mihverin hakemliğini kabul neti- cesine varmıştır. Beyannamesinde Transilvanyanın ne gil Fuarın İkinci Haftası İzmir. 1 (AA.) — İkinci haft: anı tamamla- mıya yaklaşan İzmir Enternasyonal Fuarı dün ge- ce en ki t idi. abalık zamanlarından bi Pavyonlar ve atraksiyon sahası hıncahınç dolu i kaydelmiş- mecburiyetlerle foda edildiğini izah eden saltanat sinin tabil reisi Romanya Kralı, Velinht ile birlikte ROMANYAYI, ALMAN ORDUSU KORUYACAKMIŞ Bükreş, 1 (ALA.) — Hariciye Na- zırı B. Manollescu, dün akşam rad. yoda bir nutuk söylemiş ve Viyana hakem kararları karşısında Rumen illetinin düyduğu tecesüre — terci- maân olduktan sonra, demiştir. kl: <Yapılan fedakârlığa mukabil, Re- manyanın Sstillâli ve mülki tama- Mmiyeti mihverin garantisi altma alm- mıştır. Eğer Ramanyaya bir tecavüz yukubulursa Alman ördüzü — müda- hale edecektir.» KARAR, RUMENLERE HOŞ GÖSTERİLMEK İSTENİYOR Bükreş, 1 (ALA.) — Stolani - Ru- men propaganda organları Rümen milletine Viyana'da ittihaz edilen kararın anlaşılması zarüretini — izah etmek üzene büyük bir faaliyete geç- mişlerdir. Bükreş radyosu vaziyet hakkında fsirlerde bulunurken birçok dcı'lel»; ler ortadan kalktığı halde Romanya- 'nin böyle bir felâkete kurban gitme- diğini ve bugla her zamandan ziya- de Rumen devletinin mevcudiyetini ve tamamiyetini resı Küranli et. miş olan Almanya ve İtalyanın ya- randa bir siyaset takip etmek zaru- reti hâsıl olduğunu bilhasıa tebarüz ettirmektedir. Ordinca, gazetesi, Romanya kuv- wetli ve muntazam bir devlet halinde meycut olduğu müddetçe ortada kı bolmuş hiçbir şey olmadığını — yaz- maktadır. ROMANYA, TEHLİKELİ 'YÜKÜNDEN KURTARILMIŞ Roma, 1 (A-A.) «Popolo di Ro- ma> gazetesi, Romanyanm pek faz- Ja şikâyet etmiyo hakkı — olmadığını yazmakta ve bunun iki sebebi bulun- duğunu iâve etmektedir: Bvvelâ Ro- (Sa. 4 Sü. 4 te) —e l NOTLAR : 'TÜRKÇE Mİ BU? Bir sabah gazetesinin baş- yazısındanı «Hikmeti idârenin en yük- sek mertebesi, halkın bakkına hürmet etmeyi bülmektir. Hak- ka bürmet hattâ itaat edilen yerlerde halk huzur ve ıdi:ı-ıı.ün_ neş'e içindedir. Fer- li Si masuniyeti selâmet emniyet —altında he andan itibaren —© fert mutlak çalışır, gayret eder, evvelâ kendini yükseltir, sonra da ta- hey'eti içtimaiyeye müfit olur.» Güzel fikir. Fakat kiminle Otuz sene ev- velki Babiâli —hulefasile mi? Bunu yeni neslir yüzde kaçı, halk kütlesinin binde kaçı an- lar? Halka hıtap ederken kendi yazış ve ifade alışkınlıklarımız- dan ziyade karşımızdakilerin anlayış kabiliyetlerine uymalı- yız! Onunla beraber yürüme- liyizl Tuna Borlin ve Ruhr - | İinilizlerin iânayi meselesi | Havzasına Hücum Merkezihombalandı Viyanada Bir | Almanlar 133 | İngilizler 85 Konferans Açılacak Berlin, 1 (KA) — D. N. B. bi- Alman hükümetinin ne, Tuna - entermasyonal — meseleleri hakkında Viyanada pek yakında a. lâkadar hi csperleri ara- sında müzakereler cereyan edecek- tir, Versay'ın kurmuş olduğu Belgrad Tuna enternasyonal kor m hazema! masından daveti üzeri- kümetlerin ba: nra da- da fanliyete Gevam etmiştir. Bühan- a düşman devletlerin Tuna yolu ile Almanyanın iaşesine kargşı malüm #ubotaj teşebbüsleri nazarı dikkate alınırsa, bu vaziyet, artık daha faz- |a süremezdi. Viyana eksperler kan- feransı, yeni muvakkat nizamat ü- zerinde karar alacaktır. Liej Mıntakasında Almanlara Karşı Sabotaj Başladı Brüksel, 1 (ALA.) — Alman kon- trolü altında bulunan Liege vilâye- tinde geçen çarşamba, sabotaj — va- kaları olmuştur. Alman ordusuna ait telgraf telleri kestilmiştir. Brüksel spiketinin söylediğine —nazaran, ilk | olmıyan bu vaka Üzerine Alman ma- Kkamları mukabelebilmisil olarak Bel gika ordusundan terhis edilen ve bu mantakalarda ikamet eden kimseleri harp esiri olarak tevkif etmiştir. Ba- botaj yapanlar keşfodümediği tak- dirde yeni tevkifler yapılması bek- lenmektedir. Ziraat Vekilinin Kırşehir ve Mucurdaki Tetkikleri Vekil Köylülerle . Temas Ediyor Kirşehir, 1 (A.A.) — Ziraat Vekili Muhlis Erkmen dün gehrimize gel- miştir. Muhlis Erkmen şehrimizin görüle- cek yerlerini gezdiklen Sonra dün gece gereflerine Halkevinde verilen temsilde bulunmuşlardır. Ziraat Vekili şehrimize — gelirken Kaman nahiye merkezinde köylüler- | de temasda bulunmuş ve bu minta- kanın dürümü ve ziral işleri üzeri de kendilerile görüşmüştür. MUCURDA Mucur, 1 (ALA.) — Ru sabah Kır- şehirden ayrılan Ziraat Vekili Muh- He Erkmen yanında Valİ ve Zirnat Müdürü olduğu halde buraya gelmiş ve halk ile bulunmustur. Vekil şerefine Kırşehir avcilar xiübü | larafından Biucur bağlarında bir öğ- temasta Tayyare Daha Düşürmüşler üşürmüşl. Bertin, AA.) Alman ordu- ları başkumandanlığı tebliği: DeD Yırmıştır. Alman Gel fihdar. Üç günde bat 100 bin tonu bulmu: 31 Ağustodü 1 Eylüle bağir B6ce tayyarelerimiz İngiliz adaları- Gİngöye sigeğle d aayaa ı 15 bin gemiler ŞA Fransız ve Zağiliz işbirliği alkım | Te meydanları, Taymie morusbında ve Lâverpool da timan tesisali, mer- |kezi İngütarede tayyare malzeme |fabrikaları bombardıman edilmiştir. Dün gece İngiliz tayyareleri Ruhr havzası ve Berlin üzerinde uçarak muhtelif mahallere bombalar atmış- lursa da a8 hasâr yapmışlardır. Hiç | bir askert hedefe ixabet vâki olma- taaştır. DAft bataryalarımız — Berline hücum eden düşman tayyarelerinin F içine bomba atmasına müni ol- muşlardır. Dün gündüz düşmanın tayyare za- ylatı 133 dür. Bunlardan başka T4 balon da tahrip edilmiştir. lamada bahınmamıştır BERLİNDE ÇIKARILAN YANGIN SABAHA KADAR SÜRDÜ Nevyork, 1 (ALA.) — Transradio Amerikan Ajansınım Berlin muhabi- ri Alman propaganda nezareti tara- lan İngiliz tayyarelerince — bom- bardıman edilmiş mahallerde tertip edileh bir gezintiye iştirak etmiştir. Muhabirin — yazdıklarına — nazaran, Berlinin cenubu şarki mıntakasında Çıkan bir yangın sabah hAâlâ devam (Ba. 4 Sü. & te) Alman tayyarelerinden 32 gi yak-| * Tayyare Daha Düşürmüşler Löndra, 1 (ALA.) — Reuter: Avct tayyareleri refakatinde olarak külli- Alman bombardıman tayyane leri bu sabah Times Haliçi üzerinde muşlardır. İngiliz avor tayyarele rinin hücumuna uğrıyan düşman fi- losu tayyare dâfi — bataryalarımızm şiddetli haraj ateşile — dağılmıştır. ununla- beraber birkaç bombardı. tayyaresinin — barajı — aştıklarI ve hâl iduğu zannedilmektedir. KONDRADA ÜÇ SAATLİK BİR ALARM Londra, 1 (AA.) — Renter: Bu gün pazar gürü Londra mrmntakasım da verilen ilk alarm işareti, gece yar rısından sonra Greenwich — saati ilt |aaat 2.58 de vertimiştir. Alarm Üç saat sürmüştür. Bu # larm, son 24 saatte ci alarmdır. İNGİLİZ SANAYİ MERKEZİ BOMBALANDI Londra, 1 (XA.) — İngiliz havs ve anavatan emniyet nezaretleri tebe Hi Dün gece münferit vaya küçük fi ar halinde hareket eden düşman | tayyareleri hücumlarmı bihassa İa- Kilterenin şimali şarkisi aşnayi mim takalarına tevcih etmişlerdir. Şimali garbide bir şehre atdlan yan Kgın bombalarından birçok yangınlar çıkmışta da hepsi — söndürülmüştür. Belediyenin damına vesatr bazı binâ» lara yüksek kudrette bombalar düş müştür. Bazı kimselerin ülmüş ve | yaralanmış olmasına rağmen hücük mun genişliğine nazaran zaylat az- der. Şimali garbi ve şimali şaricide düşen diğer bambalar da yangınlar (Sa 4 Sü. 3 te) yetli lerde gergiler açılscağı ve et Satışına başlanıdacağı hakkında Şayi olan ha betler, İstanbul Kasapları arasında mm_gwntııll!l! karşılanmış ve Mmuhtelif şekillerde telikkilere uğra- mıştır. Sermayesi az - ve büyük tüccarla- Galma borçlu bir vaziyette bulu- nan külçük esnaf, bu teşebbüsün ken- öilerine kasaplığı terkettirmekten başka bir netice vermiyeceğini ve ka- zaplık işinin büsbütün varlıklı — ve gansen hayvan piyasasını hükümle- ri altında bulundurmakta olan elle- re gi 'eğini söylemekte ve bilyük Aarların daha şimdiden Anadolu- A mühtelif kısımlarında bulunan ülerini pey altına almak le ziyafeti verilmiştir. teşebbüsüne atıldıklarını, bu Buretle -Kasaplar Telâşta Belediyenin Sergi Açacağı Haberi Bazı Fırsatçı Celepleri Ümide Düşürüyor Belediye tarafından mühtelif semt- | belediyeyi yüksek fiyatla hayvan tes darikine mecbur ederek — piyasanil kendi tesirleri altında kalmasına çar lıştıklarını da üâve etmektedirler. Büyük tüccarlar da bu kararı Sü- künetle karşılamakta ve mütalen bes yanından mümkün olduğu kadar gü kımmaktadırlar. Mezbahadaki toptancılar ve - kos misyoncular arasında dolaşan rivas yetler de, küçük esnafın mütalealari- nt teyit ötmekte ve belediyenin bü işe başlamakta mevsim - itibarı ile çok geciktiğini göztermektedir. Çüne kü, önümüzdeki kış meysimi için lâs zım olan hayvarların, tarihten iki «y evvel büyük tüccarlar tarafından almdığı ve müuhtelif mer'alara salıne dığı da mahal ve miktar tayia edile. rek töylenmektedir,

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler