3 Eylül 1940 Tarihli Vatan Gazetesi Sayfa 1

_______ AAA Cei d < e A At K #T ae T C --ğ— huder di g !a D z AA Gra Sakladıgı lhtımaller : Ahmet Emin YALMAN | g Tayyare Gençlerımızm Azım ve İmanlarını Türk — Zayiatı Almanlar 3914 îİlStlkbaılnln Klymetll Mu_ıdeSl SaYİyorum,, Ingilizler de 1009 - e d e daRi V L P Tayyare Kaybetmiş : İN | Londra, 2 (AA) a 20 İnönü'nün Gençlik âlma“'a"“ izi AD omanyayı . - Klüplerini Tebriki - İşgalinden
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

£ edebilecek sanı Telgraf: BAŞMUHARRİRİ: FİYATI: 5 KURUŞ Vatan, İst. AHMET EMİN YALMAN Yarının _Sakladığı İhtimaller Yazan: Ahmet Emin YALMAN Bugün dünyada en çok pat alıktır. Her- kes, yarın ne olacağını bugünden bilmek merakile titriyor. Yarının ihtimalleri hakkındaki her tah- min, her tarafta can kulağile din- leniyor. Karşı karşıya gelen iki insan: — <Acaba karşımdakinde yarmnın kokusundan bir iz var mi?> diye mutlaka birbirini yok- luyor. Bu umumi meraka — mukabil. ügün illâs etmiş sayılacak bir Mnat varsa o da siyasi falcılık- tır. Dünyaya akıl ve mantık hâ- kim olsa, hiç mesele yok. İnsan, her günkü cihan muadelesinin bilinen taraflarından - bilinmiyen tarafına geçmek suretile çu veya tahminde bulunabilir. Fakat taldırmış bir dünyada aklın yeri olabilir mi? Zavallı akıl, hiçbir Zaman bugünkü kadar hırpalan: tnamıştır. Her yerden taraf taraf kovuluyor. Büyük memleketlerin mukad- deratına hâkim olan sayılı adam- arın bir gün — keyfinin ye Tinde olması — veya vlmımıî A, yatağından sağ veya sol Ayakla kalkması, umumi gidişin istikameti üzerinde tesirler gör terebilir. Sonra sinir mücadelesi mese- rpışma halindeki kuv- vetlerin ve âmillerin en son özü, hihayet bir sinir mukavemeti dâ- Vasına dayanıyor. Hâdiselerin Sinirler üzerindeki — tesirleri ise biçbir müsbet tahmine sığama: Bugün çözülmesini beklediği: miz büyük düğüm, İngiliz adala- H etralındaki ana — çarpışmadır. izim — etrafımızdaki hâdiselere Şek tesirli olabilecek ikinci bir de İngiliz donanmasının &e İngiliz hava kuvvetlerinin Ak- m-dmvma İ mücadelelerin lalta a z N eayilerimir Ze uygun neticeler verebileceğine n kendimizi inandırmak Yolunu tutarsak hiç mesele yok... N hükme iptidadan varırız ve Üşüncemizi — haklı deliller bulmakta zahmet çekme- Yiz. Dünyada delil denilen şey o kadar bol ki her türlü görüşlere Uyanları bunların arasından bu- lup seçmek işten bile değildir. Bu yolu istemeyip de mutlaka Müsbet sahada kalmıya tarafdar Olursak yapabileceğimiz bir tek Vey var: Gözlerimizi ancak ya- İlerisini — de, len — müracaat iptida, göze almak — suretile sükünetle Beklemek... Yakın ufukta gözümüze en ev- vel İtalyanın Balkanlardaki rolü Pörpiyor. Öyle görünüyor ki talyanların Yunanistan — üzerin- deki tazyikı biraz tavsamıştır. Ti- tanda (To Mori) gazetesi hâlâ Arnavat dâvamı diye bir şeyler süp tutuyor. Fakat İtalyan gaze- leleri, bu yazıları artık ancak bir | kaç satırla sütunlarına geçiriyor- | lar. Komşümüz — Yunan — milleti | Bürültüye pabuç bırakmamış, a- Bır başlı, sakin ve güzel bir sinir Mmukavemeti göstermiştir. İtalyanlar, — Yunanistanın - bir Saniye için zannettiği gibi daha ileri varacaklar, silâhlı tecavüze zeçecekler mi? Buna iki engel olduğu iddia e- dilebilir. Birincisi şu ki Almanya bugün için Balkanların — sükünu bozulmasını istemiyor gibi görü- Oüyor. Her taraftaki ateşli dâva- ları yatıştırmak yolu tutulmuştur. | Buna reğmen İtalya bir an evvel toprak — ganimetine kavuşmak hırsına mağlüp olamaz miı? Bel- ki de olur ve yaptığı da şimdilik yanına kalır. - Olmuş bitmiş bir hâdise karşısında Almanyanın yüzünü ekşitmemeğe — çalışması Ve mihverin zabiri âhengini ko- ruması tabii gibidir. İtalyayı asıl düşündürecek &- ail, Akdenizdeki İngiliz deniz üstünlüğüdür. — Diyelim ki İtal- yanlar Yunanistanın Üstüne yük- lendiler ve Yunan askeri muka- me muvakakt bir zaman için bi- Taz toprak geçmiş olacak, fakat aekeri hiçbir hedefi gerçekleşti- temiyecekler. Tamamile âksine olarak, böyle bir hareket başgöz- terir göstermez İngilizler derhal Yunanistanın mühim deniz ve hava üslerini işçal edecekler ve ıiâb- a İT gösterecek | *” | çıkarılmıştır. SİYASİ SABAH GAZETESİ Mektep Kitapları Ankara, 2 (Hususi) — Batışını kitapları kolaylaştırmak makaadile Maarif Vekâleti yeni bazı esaslar tesbit etmiş Ve bunları bir talimatneme şekli- ne koymuştur. Bundan sonra kitap satışı bu hüküm- lere thbi olacaktır. Başvekil ve Ankara, 2 (ALA.) — Gençlik grup ve idüplerinin 30 ağustos Zafer bayramı günü yapılan açıtış törenle- ri münasebetile, beden torbiyesi ge- nel direktörü general Cemil Taher tarafından Relaicümhur İsmet Tmo- nüne, Başvekil Dr. Refik Saydam'a, |ve C. H. Partisi Genel BSekreteri Fikri Tüzer'e çekilen telgraflara a- şağıdaki karşılıklar verilmiştir: General Cemil 'Taner Beden Terbiyesi Genel Direktörü Çocukların hepsi Kurtarıldı — Londrı jansı bildiriyor: Kanadaya tahliye 2 (A.A.- — Reuter edilen ço- cukları götürmekte olan bir İn-| giliz vapuru bir Alman denizal- ti tarafından — torpillenmiştir. Bütün — çocuklar — kurtarılmıştır. Londra'da alınan malümı re, yalnız geminin komiseri öl- müştür. Yetmişten fazla çocuk bu sabah İngilterede bir limana Gemide çocuklar- |dan başka aair yolcular da bu- Hunmakta idi. Çocuklar büyük İsoğukkanlılık göstermişlerdir. Kurtulmağa — muvaffak olma- nın sebebi. evvelce — çocuklara tahlisiye sandallarına - intizamla birfnenin öğretilmiş — olmasıdır Çocuklar tahlisiye esnasında, do- minyon askerlerinin meşhur şar- kası olan <Yuvyarlan &y fıçı» gar- kısını söylemekte idiler. k Bunlar gibi yüz binl <e Rumen karak Romazyaya Sekreterinin Cevapları âta. gö- | :İnönü'nün Gençlik Klüplerini Tebriki)| Parti Genel zim ve imanlarını Türk istikbali- nin en kıymetli müjdesi sayıyo- rum. Beden terbiyes' 14 d ğerli ça- lışması için size çox eşekkür e- derim. İSMET İNÖNÜ General Cemil Taner'in Relsicüm- hura çektiği telgraf da şudur; Kamat İnönü, Cümhurreisi Mi Şefinin etrafında yıkılmaz bir kale gibi, güözleri istikbale mü- tevcocih olarak — toplanan Türk gençliği bugün beden terbiyesi mü- kellefiyetinin tatbiki yolunda ve neşe içinde İk adımını atmıştır. Vilâyet, kaza, nahiye ve hattâ bir- gök köylerden gençlik klüp ve grup- (Devamı Sa. 4; Bü. 8) silvanyadan Muhaceret Akını Başladı Romanya Ordusu Çekiliyor 2 (AA) Reuter; ordusu, şimali Transltvan- yadan — çekilmektedir. Memlakatin her tarafında bir endişe ve gergin- Hk havası hüküm — Sürmektedir. Halk kütleleri, «Viyana — ameliyatı- | nin> Sertliğini yeni yeni Gnlamıya başlamıştır. Bükreş'e gelen trenler, buraya, daha birkaç gün evvel Ma- carlara karşı ölüme kadar müdafaa edeceklerine yemin ettilderi ocukla- Fdari Kovulmuş. acınacak — halde| bulunan muhacir kaflleleri getirmek- | *todir. Viyuna kararına karşı protasto 1- Çin tezahürler tertip — edilmektedir. Macartstan, Almanya ve İtalya el-| gilikleri binaları, bir hücuma — kargı | İküvvetli muhafaza altındadır. Kuv- vetli kıtalar, nizamı temin etmek Ü- | zere, sokaklarda devriye gezmekte- dir. Hitler ve Müseoliniye şiddetli bi- | (Devanın Sa, 4; Sü. 8) | | Millt Şefimizin Gençliğe iltifatları “Gençlerimizin Azim ve İmanlarını Türk İstikbalinin Kıymetli MüjdesiSayıyorum,, Almanların Romanyayı İşgalinden Korkuluyor Romanyada Şiddetli Protesto Nümayişleri Yapılıyor Bükreş. 2 (AA.) — Reuter ajansından: 'Transilvanyanın terki aleyhin- deki nümayişler devam etmekte- dir. Brasov'da Transilvanyalı 10.000 Rumen, umumi bir bah- çede toplanmışlar ve diz çökerek Macaristana bir karış toprak ver- memeğe yemin — etmişlerdir. Bi- raz sonra Alman iktısat heyeti reisi Neubacher ile diğer bir me- mür hasımane etvar izhar eden bir halk kütlesi tarafından ihata edilmiştir. Binmiş oldukları oto- mobilin önünde bulunan gamalı haçlı flâma yırtılmıştır. Bunun ü- zeriye polis, müdahalede bulu- narak otomobile yol açmıştır. Alman turizm bürosu da hılv_ n taarruzundan hasara — Uuğrı mıştir. Halk, Alkman konsolosha- nesi binasına da girmiştir. Bu nümayişler, Bükreşin siya- si mahafilinde büyük bir endişe uyandırmaktadır. Bu mahalilde Almanyanın bu hâdiselerden is- Ülade ederek Trunsilvanyayı hattâ bizzat Romanyayı - ( Bükreş, 2 (AA,) — D. N. B.z Viyana hakem kararının Ru- men hükümeti tarafından kabul edilmesini protesto için, Bükreşte dün öğleden sonra mühim bir te- zahür vukua gelmiştir. Polis, zırhlı. otomobillerle ve itfaiye bortumları ile müdahale etmiş ve halkı dağıtmıtşır. Bazı — tevkifler | yapılmıştır. Kral sarayı önünde büyük meydana giden yollar sa- atlerdenberi tamamile kapalıdır. | Kuvvetli jandarma kıtaları kral sarayını muhalaza — etmekte ve bütün şehirde jandarma devriye: leri gezmektedir. UNİVERSUL GAZETESİ MÜDÜRÜ MEVKUF Bükreş, 2 (AA.) — Stefani ajansından: Üniversul gazetesi — direktörü Lugosiam, Viyanada hakem ka- rarı aleyhinde bir nümayiş tertip | etmiş olmak ittihamile karısı ve üç kız kardeşi ile tevkif olunmuş- tur. RÜMEN HARİCİYE. NAZIRI DA TEŞEKKÜR EDİYOR Viyana, 2 (AA.) — Stefani ajansında; Macaristan ve Romanya Ha- riciye Nazırlar, Von Ribben- trop'a bir telgraf göndererek Al- man toprağını — terketmekte ol- dukları #ırada Viyanada görmüş oldukları mi layı minnet ve teşekkürlerini bile dirmişlerdir. bi YUGOSLA! 'A DİKKAT ARTIYOR Belgrad, 2 (A-A.) — Stefani ajansında: Vreme gazetesi, (Devamı Rüumen - Ma- Ba 4; BU 5). POSTAHANE KITLIĞI Şehir büyük, serntler dağı- nik ve posta gişeleri seyrektir. Halkta pul alıp saklamak itiya- dı da yok. Her yerde tütüncüler posta pulu satar. Bizde de bu usulü Ergmalı pel sabodarmın nına da bir posta kutusu asma- liyiz. Birbirinden — kilometrelerle ayrılmış — postahaneler işimizi göremiyor. Mektuplarımızı postalamak- ta sıkıntı çekiyoruz. aT gitikleri Romanya Başvekili Giçurtu, Von Ribbentrop'dan böyle memnun ayrılmıştı bir sima jl zaman ile “—Amerikaya Deniz. Yolu Açıldı Limanımızdan İlk Vapur Dün İzm İtalyanın harbe girmesi üzeri- ne ÂAkdeniz seferleri — tadil edil- miş ve böylece — Amerikaya ihracat tamamile durmuştu. Yu- nan vapurlarının memleketimiz- den Amerikaya nakliyat işlerini | deruhte etmesi üzerine şehrimize Patria adlı bir Yunan şilebi gel- | miştir. Patriya dün limanımızdan | yüklediği mavi haşhaş tohumu, barsak ve lületaşını hamilen İz- mire bareket etmiştir. Gemi İz- |ları arasında işliyecek ire Gitti .Bir Senelik Tayyare Zayiatı Almanlar 3914 Ingilizler de 1009 Tayyare Kaybetmiş Londra, 2 (A.A.) — Bir yıl- danberi devam eden harp cana- sında Almanların 3914 tayyare kaybettikleri tesbit — olunmuştur. Buna mukabil İngiliz zayiatı 1009 tayyareden ir. ana — Almanların Polonya seferinde — kaybettikleri 300 tayyare dahil değildir. Londra; 2 (A.A.) — Reuter Ajan: sından: | Bvvelki gece düşmanın havadan taarruzda bulunmaması hâdiseni, İn- Kgiliz tayyarelerinin Fransız sahille- Tine kargı yapmış oldukları şiddet H taarruzlarla izah edilebilir. İnfi- tâk eden bombaların çıkarmakta ol düğü ziyalar, İngiltere — sahillerin: den görülebiliyordu. İngiliz tayyane- lerinin hücumu, saat 22 de başlamış ve iki aaat devam etmiştir. Taarru- ga uğrıyan mmntaka, Bonlonk'dan Gris-Nez burnuna kadar uzunmak- Ladır. Londra, 2 (ALA.) — İngiliz hava mezareti tebilgi: Deniz tayyare kuvvetlerine men- sup Albacore tayyareleri sahil mu- hafaza teşkilâtina bağlı tayyareler. de müştereken hareket ederek evve- Hsi akşam Böoulogne rıhtım ve gar raj yollarına hücum — etmişler — ve bombalar utmışlardır. Bvvelce bildirildiği gibi Tapiliz ha- va küvvetleri Bambardıman tayyar re filoları Berlin mıntakasında se- Çilmiş askeri hedeflere hücum ederek infilaklara ve yangınlara vermişlerdir. Areheo, — Magtdebourg. petrol depolarına, Ernden de Ucaret gemilerine, Ham ve Soerts de emitik Cumartesi gecesi İngiliz hava kuv- vetleri tarafından Almanyadaki sa- * | kert hedeflere yapılan hücumlar hak- mirden külliyetli miktarda tütün yükliyerek Amerikaya gidecektir. Umndal şirketi bundan böyle lima- mımızla İzmir ve Amerika liman- vapurları idare edecektir. Bu suretle Ame- rikadan mal ve döviz temin edil- miş olacaktır. Yunan vapur şirketine ait bir şilebin. de külliyetli miktarda otomobil malzemesini — hamilen (Devamı Sa. 4 Sü. 5 te) kinda aşağıdaki malümat verilmek- tedir: Berlin hücumunda, tayyare fabrik Xaları, tayyare meydanları ve elek- |trik santralları bombalanmıştır. Brrunkohlenstoff Werke fabrikaları, Leverkusen'deki — Bayer — fabrikam bombalanan hedefler arasındadır. İngiliz bombardıman (Doramı Sa. 4; Sü- 1) Dünkü yağmurlarda Aksaray bir Fırtına ve Yağmur Bir Motör Battı, Birçok Yerleri Su Bastı, Edirne Yolu da Su Altında Evvelki gün balşıyan” yağmur, gece sabaha kadaı alı olarak | devam etmiştir. bah da durmamiş ve - öğleden sonra çıkan fırtına yağmurun e- sirini arttırmıştır. Birdenbire çıkan fırtına daha evvel kestirilemediği —için bazı kazalar olmuş. tesadüfen denizde bulunan —Akay vapurlarındaki yolsular tehlikeli — sastler geçir- Şiddetli esen lodos rüzgür ter sirile kabaran Marmarada Adalar ve Anadolu yakası seferleri bir müddet tehir edilmiştir. Adalardan biri elli geçe kalkan | vapur, Köprüye yirmi beş daki- ' ka rötarla gelmiş ve vapurun sal- lanmasından ürken bir kadın va- Yağmur, dün sa- 'purda bir erkek çocuk — dünyaya |rada adalardan ayrılıp getirmiştir. Adalardan, bu vapurdan sonra | da bir halini aldı, bamallar sırtta adam - taşıdılar Dünkü Fırtına Esnasında İki Doğum Vak'ası Oldu Dün fırtınanın devam ettiği #- İstanbula gelmekte olan Maltepe vapurun- doğum hâdisesi — vukua hareket eden Ülev vapuruna kim- | gelmiştir. Lodos fırtınasının tesi> se binmek istememiş, yalnız mu-| rile şiddetlice sallanan Maltepe hakkak surette İstanbula gelmek | vapuru yolcularından Büyükada: mecburiyetinde olan birkaç yol- cu ile hareket edilmiştir. Ada Çıklarında pek fazla sallanan Ü- İsv vapuru köprüye vaktinden sonra gelmiştir. Ada- irahat etmekte olan Mü- nakalât Vekili Ali Çetinkaya da bu vapurdan çıkmıştır. Ülev va- purundan sonra adadan — vapür (Devamı Sa, 4; Sü. 2) * da Posta arkasında Gündüz Bey sokağındaki beş numaralı evde Voturan seyyar satıcı Nesimin ka- ma yirmi sekiz yaşında olan Vik- torya sancılar içinde kıvranmağa balşamış, yanında — bulunanlar |doktor aramağa koyulmuşlardır. Doktor aranmış ve bulunmuş, be esnada da kadın — doğul (Devamı Sa, & Bü. s

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler