9 Aralık 1940 Tarihli Vatan Gazetesi Sayfa 4

9 Aralık 1940 tarihli Vatan Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

VATAN İngilizler Tütünlerin! Yarısını Alacaklar | İzmir, (Vatan) — Şehrimizde bu- hinan Amerikan tütün kumpanya - Jari ile yerli şirketler ve tütün tüc- Carları mimtakamız — tütünlerinden mühim miktarda mübayaatta bulun- mak Üzere yapılmakta çlan hazırlık ları pek yakında bitireceklerdir. Eğe mintakası tütün rekoltesin- den yarıdan fazlasnın İngiliz tica - Tet birliği tarafından satın almaca- Gt öğrenilmitir. Bu haber müstahsil- ler arasında büyük bir memnuniyet uyandırmıtır. Amerikan — tütün — kumpanyaları | Amorikadaki sigara - fabrikalarının | İbtiyacı için satın alacakları tütün- leri Basra yoluyla göndereceklerdir. | İnhisarlar idaresi de tütün mü - baynam için hazırlıkların: bilirmiş- fir. Öğrendiğimize göre şehrimizde- Ki yerli ve Amerikan tütün şirket- | Jeri, piyasa açılınca mübayaa ma - Murlarınm geceli gündüzlü faaliyot K DND Z| € zorluğa maruz kalmamaları için Dazı teşebbüslerde bulunmuş -| lardır. İzmir Barosunda Seçim Yapıldı İzmir, (Vatan) — İzmir barosu yillik içtimamı akdetmiş, iki secelik Mmüddetini ikmal ederek inzibat mec İlatndan çekilen üç âzanın yerine a- vukat Rasim Atala, Tayyar Çullu, 'Kerim Beşerler, reisliğe de avukat Nuri Esen aeçilmiştir. İçtimada ceki rein Münir Birselin Bizmetleri takdir edilmiş ve muhah- bet fezahüratında bulunulmuştur. -o talyada İncir Az İzmir, (Vatan) — Roma ataşeli- #imizden Ticaret müdürlüğüne gelen bir rapora göre bu yıl İtalyada İn- €ir rekoltesi 70 bin tondan ibaret - fir. Bunların çoğu, ekseriyetini hur- | dalar teşkii etmek şartla Almanya- ya İhraç olunmaktadır. BEL T Orhan İlinde Tavuk İstasiyonu Orhaneli, )Hususi) — Kazamız es- kidehberi iyi ciğe yumurta istihaal ve ihraç eder. Ban zamanlarda tavuk cinslerinin bözulmıya yüz — tutmamı, kazanın bu vadideki şöhretinin a- zalttığını gören Orbaneli kaymaka- mı, merkezde tesis edilecek fidanlık yanında bir de tavuk istasyonu kur MIya karar vermiştir. Burada cina ve fazla yumurtuyan tavuklar yetiş- tirilecek ve bu merkezden başlıyarak köylerdeki tavuk cinsleri de rslah e- dilecektir. Eski Uruk Şehri Meydana Çıkarıldı Fırat nehri boyunda 7000 döne ev- vel, Sümerin nihayet mühim bir kül tür merkezi olan Uruk şehri şimdi tamamile meydana çıkarrlmış bulun maktadır. Verka namımdaki büyük bir köyün civarındaki iki kum tepe- #i bu kültür âbidesini gizlemekte 1- miş. Otuz sene süren bir mesaider san ra Arkeoloğların, bütün eski muh - teşem halile meydana — Çıkardıkları bu beldenin surları ve — âhideleri Mühtelif tabakalar üzerine yapılmış tır. Her tahaka diğerlerinden ayrı olarak temizlenmiştir. Pamuk Kongres l Yakında Toplanaca Adana Mıntakasında Pamuk Ekimi Arttırılacak, Muh- taç Köylülere İyi Cins Pamuk Tohumu Verilecek. Adana (Vatan) — Ankarı toplanacak olan pamuk kongresi için gidecek murahhasların kim- lerden ibaret olacı olarak anlaşılmamıştır. Kongre- nin bu ay içinde toplanması kuv- vetle muhtemeldir. Ziraat Vekâleti; Ziraat müdü. rü ile Ziraat odasını bir mü- messil ve pamuk enstitüsü müte- hassıslarını kongreye davet et miştir. Köngrenin devamı müd- detince — vilâyetimizi alâkadar eden pamuk işleri hakkında ha- r müzakere edi- yetimizde — pamuk daha ziyade — inkişafı için düşünülen tedbirler arasında: Pamuğa elverişli tarlalarda ekim sahasının genişletilmesi, devlete ait araziden bu işe yarıyacak tar- laların da köylü namına işlenerek pamuk yetiştirilmesi, tohum '—W darikinde güçlük çeken çiftçilere meccanen ve orta halli çiftçilere | ucuz fiyatla pamuk tohumu tav- | zi edilmesi, Akala ve Klevland| cinsi tohumlarının pamuk mınta- | kalarında ziraatin genişletilmesi, | cinsleri bozulmak — istidadında | bulunan ve kısmen bozulmuş ol- Adanada pamuk öğretmek için konferanslar ver- mek, tecrübeler göstermek gibi mühim — esaslar da bulunma dir. Köngrenin kararları bütün pamuk mıntakalarında ve bilhas- sa Adana mıntakasında bir inkı- lâp yapacak mahiyette görülmek- tedir. Adana mıntakasında pi muk ziraati inkişaf ettirilecek olursa beynelmilel büyük bir ehemmiyet ve kıymeti - olan bu mıntakamıza temin temizleme faaliyeti den emir gelmiştir. Pamuk dene- İme ve ıslah çiftliklerinin istihsal ettikleri ve kontrol altında bulun- durdukları saf ve iyi cins tohum- İların da maliyer — fiyatile tevzü | kararlaştırılmıştır. Pamuk - tohumlarının tevzi ve İsevk masraflarına karşılık ölmak |üzere Ziraat |bin liralık tediye emri vilâyeti- mize gelmiş ve muhasebe müdür. Vekâletinden beş Egede Montafon Si- ğırları yetiştirilecek İzmir, (Vatan) — Ege maıntakasın |da Montakarı cinâi sığır yetiştirmek için merkez olmıya elverişli çiftilk- ler tesbit edilmiştir. Bunlar Tircde Gümüşlü, A Okan, Karagül çifllik- İleri; Ödemişte İsmail Pte; Değir - menderede Gülağaç, Dikilide Maka- Fon, Salihlide Adaln nahiyesinde Ha. zinedar çiftlikleridir. Bu husustaki rapor Ziraat Vekâle- tine gönderilmiştir. Vekâletin vere- ceği emre göre mezkür çiftliklerin İhazıları satm ahnacak ve hemen fa aliyete geçilecektir. Antalyada Tifo Görüldü Antakya, (Vatan) Şehrimizde tifo vakaları görülmüştür. Sıhhat mü 'dürlüğünce icap eden tedhirler der- l &! almmıştır. Bu mevsimde ker sene |gürülmekte olan bu hastalığın men'i İtekerrürü için daha esasliı tedbirler alınması için teşebbüslere başlanmış tır. eeei Bo Bursanın Yeni Müize Müdürü Bursa, (Vatan) — Vüğyetimiz mü &e müdürtüğüne tayın edilmiş olan Adana müzesi müdürü Bay Ali Rr Za şehrimize gelmiş ve işe bala - mıştır. Kıskançlık Yüzünden Cinayet Bursa (Vatan) — Umu köyünde feci bir cinayet işlen- ir. Ahmet isminde bir çift- çi üvey kızına karşı beslediği a kını kadının reddetmesi üzerine Gemlikten köyüne dönerken yol- 9 - 12 . 940 —— Bahçe ve Tarla - Ziraat Mıntakalarında Ekiliş Bitti KEkiliş vaziyeti — Yurdun mühtelif | işleri varsa yine ba sütunda sise ©7 duğu tesbit edileceli yerli pamuk | MAddenin çinsleri yerine randımanı yüksek ve elyafı yumuşak ve uzun olan | büyük olabilir. kalitelerin tercihen kullanılması *d V'Ai:'“'"“ d'h;:'":' bu d len itibaren pamuk ekimi arttırı- biyriya tohuralarından (, Luz, Tohum mlah Ve üretme tevziatın fazlalaştırlması mevzu- | Tfliklerinin. müdürlerine, him ları va Ayrıca pamuk, istas- | yeye muhtaç - çiltçilere bu yonlarının faaliyetlerini arttırmak | den — itibaren parasız olarak to- ve pamukçuluk işlerini köylülere hum tevzii için Ziraat Vekâletin. İzmitte Ekmek ve Kömür Derdi Tröst Kuran Fırıncılar Ekmek Fiyatını Yükseltmek Çarelerini Arıyorlar İzmit (Husust) — İzmit firın-| mur deryası halindedir. Bu 30- cıları aralarında bir tröst yapmış- | kaklar üzerinde bulunan dükkân- einslerin edeceği kazanç hadsiz derecede| İlüğüne gönderilmiştir. Çukurova | 37 Ahmet tarafından pusuya d ve cenup vilâyetleri köylülerine şürülerek — öldürülmüştür. Katil 200 ton pamuk tohumünün mec- . Ahmet kaçmak istemiş ise de köy canen tevzü takarrür etmiştir. Bu | korucusunun attığı kurşunlardan tohumların mübayaa ve sevki yaralanarak yere yuvarlanmıştır. için Vekâletten 12.500 lira tah- Jandarma kumandanı vaka ye- isat gelmiştir. Köylülerden ihti- (vrine gelmiş ve tahkikata başla- yecı olanlara veresiye ve muay- mıştır. Anlaşıldığına göre katil yen taksitlerle orak makineleri de kıskançlık yüzünden bu cinayeti verilecektir. irükâp etmiştir. Adana Valisinin | ,Ergone Taşdı — 'Teftişleri yağmurlardan Etgene ve Çorlu Adana (Vatan) — Valimiz çayları taşmıştır. Civar tarlalara n nİZ şular toplanmış ise de vahim ha- Faik Üstükazan, Saimbeyli, Fe- ke, Karaisalı — kazalarını - teftişe sar olmamıştır. Yağmurdan son- işe (ta kuru soğuklar başlamıştır, çıkmış. jandarma kumandanı ile K _ul - beden terbiyesi müdürü — valiye y Selnlakas refakat etmişlerdir. Teftişler ev- Bursa Köylülerinin nasında kazalarda gençlik teşkilâ- Hamiyyeti tı da kurulacaktı Burga (Vatan) — Bursa civarım- lar ve dört fırını kapatmışlardır. Kapanan fırın — sahiplerine tröst tarafından altı ile on lira arasın- da vus payı verilmektedir. Tröst, şimdi de ekmeği on dört kuruşa çıkartmak çarelerini araştırmak- tadır. * İzmit halkı, bu sene şiddetli bir kömür buhranı ve ihtikârı kar- şsında kıvranmaktadır. Belediye tarafından kömüre üç buçuk ku- ruş narh konulması üzerine kö; ler, şehre kömür getirmemekte, gizlice getirilenler de dokuz ku- Tuştan aşağı verilmemektedir. *& Tren hattının iki yanlarında- ki caddeler müstesna olmak üze- re, şehrin bilhassa deniz tarafın- da bulunan — sokaklı birer ça- Zabıta ve Aşk Romanı Yazan: Martin Porlobe — Ç eviren: Rezzan A, E. Yalman Başimdan — birçok — heyecanlı | hâdiseler geçti. Bunları kendime göre ve hiç edebiyat yapmadan size anlatacağım. Evvelâ ismimden başlamak lâzım: İsmim Peter Kroven'dir. Hâdiseler başlarken otuz b pında idim. Şararmız bir yüzüm ve âdeta bir vücudüm var. Göz rsa belki de biraz sevimli gö- rünebilirim. Herkes gibi tahsi mi yaptım. Boyum bir metre sek- sekiz, kilom ise doksandır. ik harpte ihtiyat zabiti idim, Kadınlara ve atlara zaafım var- dır. Köpekleri ve viskiyi de çok severim. Birçok defalar ölüm tehlikesi atlattım. Hayatımı — kazanmak meeburiyeti ile her mesleğe gir- dim, çıktım. Gemicilik, gazete mubabirliği, kâtiplik ettim, Şo-| förlük ettiğim de oldu. İkinci rol- | lerde aktörlüğüm, mühimce idu.] de memurluğum, roman münek- kitliğim de vardır. Hayatımın — bazı devirlerinde servet denilecek kadar büyük pa- ralar kazandım. Bu zenginlik Avustralyada bulunduğum / sırı da bana çatmıştı. -Orada weniş e at yetiştiren çiltçilerden l medense bana itimât Ve sev- gi göstermiş, kendisine ortak yap- mıştı. İşler çok iyi giderken adam. cağız günün birinde öldü. Büyük servetini karısına, işin idarı de ortağı olan bana biraktı. Ben de işleri daha lak bir şekle sokayım derken iflâs ettim. Dinim katoliktir. Bana en uğur getiren rakkam 7 rakkamıdır. Ba- İçilar, çamur beliyyesinden kur- tulmak için yağmur yağmaması- na dua ılmı_k’l_eg’ııleı. Mersinde Parti Kongreleri Başlıyor Mersin (Vatan) — Vilâyet dahi - lindeki Cümhüriyet Halk Partisi na- hiye koöngrelerinin hitamı — üzerine | kazt köngrelerine başlanmıştır. 28 | birincikânun cumartesi günü vilâ -| yet kongresi de başlıyacaktır. Kon- | grelerin tam bir intizam içinde ve verimli bir surette devam ve cereya- nt için parti relsi Rrza Bozkurt, par U cephesinden bütün Jüzumlu tedbir- leri almıştır. 'a vardıktan birkaç gün ir arkadaşa — rastgeldim. Bana parlak bir teklifte bulundu. «Herkes — kalemtraş imal eder amma — ucunda da İlekeleri çır kartacak bir hususi bıçak yok- tur> diyerek beni kandırdı. Yeni bir kalemtraş modeli ortaya ata- rak zengin almayı teklif etti. Ka- bul ettim. Bir müddet bu yeni model kalemtzaş bize ekmek pa: tası kazandırdı. Fakat biraz sonra | açıkgözün birisi çıktı. Bu modeli Tıslah öderek 'duha le koydu. İhtira b den alarak bizim sermayeyi kül etti. | Bir ay içinde birçok deti lev değiştirdim. Yüksek mahal lerden düşe düşe Londramın Lam- bet mahallesine kadar — geldim. Burasını — tanımıyorsanız — Allal Bize tanıtmasın! Öyle bir an oldı |ki ne param, ne işim, ne de yiye cek'ekmeğim yoktu. 'Günün birinde bir de kötü bir gribe tutulmıyayım mu? Az kal- sın öbür dünyayı boylıyacaktım. Bir gün ölüm tehlikesini erken bam gibi sarışın, annem gibi ma- atlatmış olduğumu anladım. Çün- a. Sü ge- kü canım bir biftek yemek kacı tabiatim K yordu. Odamda yatıyordum. 1930 senesinin sonlarına döğ- şöyle bir etrafa göz gezdirdim. ru idi. Montreal'den dönüyor- Eşya namına birşeyim kalmamış- dum. Cebimde bir miktar param 'tı. Oturduğum yerin sahibi kira vardı. Bu parayı işletmek ve zi- | bedelini temamlamak için' herşe- yadeleştirmek tabi gayem idi.yimi satmıştı. SRRATTRÇT A KT TTi $ daki köylerin hamiyetli halkı, kah- Adanada Bir Cinayetin - raman asxkerlerimize ikinci dela ola- | seeEe , İrak T8t çift yün Çorap, 16 pamuklu Muhakemesi Neticelendi Adana (Vatan) — Dilberse- minlan, 126 eldiven 32 yün fanilâ ve kisi mevkiindeki mühendis ve iş- |çilerin yemeklerini pişiren aşçı Turant kıa Rumen - tebi (Emma'yı — öldürmekle Hoktif şirketi / işçilerinden Ulu- kışlalı Arif Musa oğlu, Tevfik Kadir oğlu ve Arif Hakkı oğlu- nun uğır ceza mahkemesinde du- ruşmaları yapılmıştır. Suçluların gece yarısı kadının odasına gir- dikleri Mi yaşlarını nazarı Arifi dört sene dokuz aya, Tevfi. #i üç sene on bir ay ve On beş güne, Hüseyini de iki sene dört buçuk ay ağır hapse mahküm et- miştir. yün yelek, bir smokin, bir kolalı yaka ile siyah kı t bir de gömlek önüne ve kollarına takı- lacak olan düğmeleri bırakmıştı. Bu nezaketin sebebini evvelâ |kavrıyamadım. Sonra şu netice- ye vardım: «Bunları çalmış ol- mam ihtimalini düşünerek başını belâya sokmaktan korkmuş ola- cak...» diye düşündüm, Karısı daha iyi kalbli ve cömert bir in- san olduğu için bana acımış ve hastalığım esnasında bana çorba denilemiyecek kadar berbat, su- la birşeyler içirmişti. Gözlerimi açtığım gün o çorbayı da bula- madım. Kadıncağızın kendisi de hastalanmış, kocası ise hiç oralı değildi. Mayısin oluzuncu gecesi Lam- bet mahallesindeki bu feci odayı Tkettim. Mevsimin ilerilemesi- ne rağmen şiddetli bir poyraz (esiyor. yağmur, dohu, hattâ kar ile — müjdeliyordu. —Arkamda smokink, içinde yün yelek, şapka. sız olarak oradan ayrildim, Ce- bimde beş param yoktu. Hiç olmazsa gözüm biraz bar mahalleleri görsün diye yaşadığım sokaklara doğru iler- liyordum. Sıcak evlerinde, sofl! buşında otüran insanlara kargı içim hasetle dolu idi. Midem boş, başım sersem yürüyordum. Ol- Yola devam etim. Açlıktan ba- miyordum... Bunları şimdi 22 kazak hediye etmişlerdir. e Adanada Spor Foaliyet i Adana (Vatan) — Beden terbiyesi Adana bölgesinin yıllık faaliyet raporunu genel drektör- lük tasdik etmiştir. Bölgemizin gösterdiği faaliyet genel drektör- lük tarafından takdirle karşılan- taişr. Tarsusta Milli Saz Gecesi Tarsus - (Vatan) — — Tarsus Halkevi bir milli saz gecesi ter- tip etmiştir. Saz gecesi çok kala- balık olmuş, sanatkârlar alkışlan. miştır. Gecenin tertibi. halkımızı memnun etmişti soğuğa rağmen yine ayakta du- racak, hattâ yürüyecek — halim vardı. Bunu da gürbüz vücudü- me ve sağlam sıhhatime borçlu- |lr yürüyordum. — Etrafımda lüks otomobiller, iyi giyinmiş insanla- vi taşıyan — taki dolaşıyordu. Bunlar benim mip kiyafetime çok aykırı düşüyordu. Kendi kendime homurdanıyordum. Si- mokinimin parlak ipekli yakasını kaldırmıya — bile lüzum görme- yordum. Bir aralık kar yağmıya başladı. Artık bu şekilde dolaşmanın gö- ze çarpacağını ve başıma belâlar getirebileceğini — düşünerek — bir mağazanın kapısında siper dur- dum. Yakama yapışan karları eilktim. Saçlarım tslanmıştı. Ba- İşin çatlıyacak gibi açlıktan ağıı- yordu. Bir pi ik bana baktı. ü rültüsü- nü duyacak diye korktum. — İlk bakışta smokinimin parlak ipe- ğini görmüş ve bir ziyafetten dö- İnen kibar bir sarhoş zannetmiş olacak ki bir daha beni rahatsız etmedi. Orada da fazla duramadım. yam. | Yağmur yağıyordu. Hızlı hız- | miştim. Bir maskara gibi dolaşı- | Orada! ziraat mıntakalarında ekiliş tamam- lanmıştır. Bazı irintakalarda devam h yağmür yüzünden buğday ekimi İmkaiş e öe, gü mastukalara | ekserisinde — fatılahı yağmurlardan Bonra toprak tavını almışlır. Tavlan- Miş olan orta yayla ve sahil mım- takularında ekiliş normal olarak ta. Mmamlanmıştır. Yüksek yayla minta- kalarında kışlıkların bir. krsmı er- kenden bitirilmiş bir kısmı da ilkba hara bırakılmıştır. Bu sene hubü - Bat ekilişinin geçen seneye nazaran bir misli fazla olmasına itina edil- İmiştir. Köylü ve müntaheil zapanını temizlemiş ve tarla işlerini bitirmiş bulunmaktadır. Bazt — mınlakalarda pancar tarlalarını hazırlamak için | başlanmış olan faaliyet devam et -| Mmektedir. Tikbahar ziraati için tar- İaların kışlık sürülme işi de tütün Sahil — mamtakalarında Bağlarda hazırlık — İHağ bozumu beman bütün vilâyetlerde ikmal o- kanmuştur. Kışlık üzümlerin toplanı- şından sonra — bağlarda — anızlarin bozulmasma başlanmıştır. Bu sene yaş Ve kuru üztim rekaltesi geçen se- neden yüzde otuz Sekiz nisbetinde moksan olmuştu. Bunun sebebi vak- tinde kükürt temin edilemamesi ve| İgöztaşı fiyatlarının yükselmiş olma- Bıdır. İlktaharda havaların sisli ve rütübetli oluşu da bağ hastalıklar- ni artmasına yardım etmiş İâL Bu Bana yine aynt âkitete uğrama'nak için yaktinden evvel kükürt ve gözta g teminine çalışılması — kararlaş - mıştır. Meyvalıklarda çalışmalar — Yaz- Hi meyvalardan kayısı, kiraz, vişne gok bereketli olmamış idi. Buna rag- men müstahsil fiyatların yüksekli- ğinden İstifade etmiştir. Armutla - rın da bu senâ iyi yetişmâdiği ve re- İkolte itibarile da geçen seneden bir |miktar düşük olduğu anlaşıtmakta- |dır. Yalnız Ankara mıntakasının ar |mutları iyidir. fiyatları da yüksek- Ür. Elma mintakalarından gelen ha- İberlere göre elmaların kalite itibari- le yüksek fakat randıman İtibarile noksan olduğu bildirilmektedir. Ge- gen yaz mevsiminin meyva bakımın- dan bazı mıntakalarda yağışa İhti- yaç olduğu halde kurak ve bazı min: |takalarda havanm kurak gitmasi Ja tenildiği halde Yağışı geçmesi mey- va hâsılatını azaltmıştır. Kışlık mey valardan en randımanlı mahsul man- dalina, ve portakaldan beklenmek- tadir. Narinciye mıntakasından ge- lea haberler memnüniyet vericidir. Meyvalıklarda xışlık hazırlıklar, a- Bgaçların ilâçlarması — ve — muhtelif böceklerin yumurtalarını mahvet - mek için mücadeleye başlanmasından tbarettir. Bostanlarda fazliyet — Kışlık ola- rak bostarların en devamlı işi yaz- hik sebzeler için yer hazırtamaktır. DEkiliş bitmiş, fideleme tamamlan - dürülması yapılmış, yazlık sebaele- rin kurumuş — kökleri - sökülmüştür. Kışlık mahsul idrak edilmiş olduğu - çin sön turfandalıkların da mahsul- leri toplanmıştır. Parsellerin gübre- denmasi, gu harklarının temizlen - mesi gibi işler dahi bitirilmiştir. Bu Bene sebzeciler fiyatların yükselmiş olmasından dolay: memrundurlar. | Bahçe Köşesi Hor hafta bu sütunda bahcenize, (Salon fidaniarımıza dair faydalı ve pratik malümat bulacaksımız. Sor - mak ve öğrenmek istediğiniz bahçe |deceğimi, ne yapacağımı bilemi- |yordum. Ne kadar yürüdüğümü bilmi- yorum. Yalnız biran oldu ki şu- |nu farkettim. Artık ne yanımdan geçen insanlar, ne de nokta po- lisleri bana bakmıyordu. Demek ki normal bir şekilde gidiyor- dum. > Bahçeli bir takım evlerin önü- ne gelmiştim. Bunların bahçe pilarının beni bir gizli kuvvet çekiyordu. Bahçeye ba- kan kapılar, mutfak kapıları idi. n gelen kokular ve sesler dayanılmaz gibiydi. Başımda dü- |günme kabiliyeti kalmamıştı. Yal- İniz ve yalsız midemin ve ğımın tesirleri altında idim. Evlerin - birisinden üç kadın çıktı. Konuşuyorlardı. - Herhalde bir yere gitmiye - hazırlandıkları belli idi. İçlerinden bir tanesi iği- lerek yerde birşey yaptı, evvelâ anlıyamadım. Sonra farkettim ki kapının anahtarını paspasın altı- na koymuştu. Yüreğim çarpıyor- du. Beni görmemeleri için oldu- ğum yerden kımıldamıyordum. Nihayet uzaklaştılar, Yüz metre kadar — ilerlemelerini bekledim. (Homen eve yaklaştım, anahtarı saklamış oldukları yerden aldım. | — Ne yapacağımı kendim de bil- li yazar- | dukça mühim bir hastalık geçir- | y gişmiş gibi idi. Rüyada dola- ken gayet basit şeyler gibi görü- Bana sadece bir miştim. Fakat açlığa, sefalete ve | şr gibi yürüyordum. Nete,. gi-| nüyor. Fakat © andaki halecanı- bitirilmiştir. | mıştır. Baginarların diplerinden döl- | vap vertlecektir. * Çörçöpten gübve yapının — EYEİ zin zehze artıklarını, taze meyva Y buklarını, yün parçalarını, kırıntılarmı, kemik ve et pal ÇöP tenekesine atacağınıza Bahçenin evden uzak bir. köşelti açtıracağımız bir çukura döktü ve üzerini ince hir tabaka dere HF müu ile örlünüz. Burada yığılan GöP 3-4 ay içinde kendi kandint rür. Bu çürüntüyü — kalburl #onra zalon fidanlarının nt değiştirmekte — kullanırsanız. # funda toprağına ne de uğaç ne ihtiyaç kalmaz, Ağaç yal nt da gyni çukura daldurı Yalrle: Çam, gökner, ması, portil Hedr, Bervi. Tadin (Taruk) ağaşltfi nn yapraklarında çam reçinasi Ü lundüğu için bunları kutlanmak #F rarlı olur. Bayat tokumları ekmeyiniz — İ Vahsr çiçeklerile aylık taze #atf | yetiştirmek için ekeceğiniz tohulft İlarr müayene etmeden ehi Avrupada harp dulayısile bullr Ü hüm yetiştirme mücaseselarnin hum istihsalâtr durmuştur. Bide VF danan 2-3 senelik tobumlardır. PiT zamma da burilardan gönderi dir. Benebi tokumlarından ise MA tohuraları ekmek daha ni g Bir tohumun bayat olup anlamak kolaydır. Ekeceğiniz gobult ların her çeşidinden onar gelişi güzel ayırmız.. Bir fincant ” bağına 5-6 damla ispirto n,wıı: yakınız ön tane ayrılmın tokumü rer birer bu ispirto alevine Çıtırdıyarak yananları sayınız. FA” zedelim Ki, n tokumdan bep tanti” çıtırdıyarak yanmıştır. — Demek yüzde ellisi taze ve yüzde ellisi baytt tolmumdur. Bayat totumların içiadi öz suyu kaybolur ve tohum * ken çıtırdamaz. Bu evretle alacali” aü ve ekeceğiniz totumların #ME N Kaçmın taze olduğunu bulur VE d W Böre bir fiyat vererek tohum ve aslon fidanlarınılı kıştan ’ faza için koyduğunuz sera veya © | mekânların geceleri — Üzerini ' hasir veya çavdar sapından miş hazırla örterseniz bunların #7 da yakılacak kömür veya yarısını iktıtat etmiş olursunuz ’: (unutmayınız. Camekünların öetük mesi sayesinde bir aobanın işisİ mangal bile görebilir. — Sterlin 5.24 İşviçre Pr. 291735 Drahmi oKT Leva 1E3 Poçeta 12,00 Pergö 265175 Lay 0615 Dinar 3175 Yen g11377 isveç K, 3x0076 ESHAM ve TAHNVİLAT £ mı hâlâ unutmadım. Bir yı eve girmeyi kâğıt üzerli & latmakla hakikatte içeri ı—'; Jarasında çok fark var, hem ÖL İpek çok... — İçeri girmiye Kt & vermeden evvel dört tarafa katle baktım. Talih de yardın etti. Kimseler yoktu. Bahçe İ pisini yavaşça açtım. Fena hald gıcırdadı. Olduğum yerde d0ör kaldım. Etrafa baktın. Ki duymamıştı. Herhalde bu #F damın o kadar kuvvedi' değlii; fakat bana yirmi tane cant'if düdüğü tepemde çalmış gibi di. Kalbimin çatlıyacak kuvvetle çarptığını duyuyord' Her taraf karanlıktı. Ayağım İyere takıldı. Sendeledim. Böti şiddetle kapıya çarptı. 'defa karakoldan bile beni düğ muş olduklarına hükmederek, duğum yerde durdum, % Hiçbir ayak sesi gelmiyordu. E*fi içinde de kimse olmıyacakti () bu kapıya çarpmanın gü duyülmamıştı. Biraz daha dim. Yine ses sada yok. yere diz çöktüm. Tam çöküll noktada bir su birikintisi VAT Her tarafım ıslandı. El ,mıh':, puspasın altındaki ıııılıııvı" düm. Paspasın nasıl elime öf ğınr hâlâ unutamam. Anahtar ©ç me geçmişti. Şimdi iş asıl kapısını açmıya kalmıştı. y K (Arkası

Bu sayıdan diğer sayfalar: