4 Eylül 1942 Tarihli Vatan Gazetesi Sayfa 1

4 Eylül 1942 tarihli Vatan Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

... L” KAZALRIKL Ahmet Emin YALMA| n Evi e nevi mevcutları Japonya Rusyaya taar- ruz edecek mi? Yazan: İHSAN BORAN undan bir iki ay evvel Ja. pos.rin Mançüride büyük kuvvetler topladıkları şaylası çık- tığı zaman, Japonyanın — Rüsyaya galdıracağı hakkında tümlü — türlü üldü. Biz o 2za- böyle ihtimalıee yürütmeğe olmadığını belirtmiştik. Japonya, o ıııııımı Çinin döğu vilâyetlerinde Çin or- dularına karşı büyük mikyasta vı. Arruzi harekâta girişmiş — bulunu- yordu. Pasifikte de, Amerikamla- ra karşı Aleoutienne ve Midwey- da hava - deniz muharebelerini | keybetmişti. Japon gazeteleri, —© | zaman Japon - Rus münasebetleri- | nin değişmiyeceğini defmetle yaz dilâr. Aradaân iki ay göçtiği h&lde, çüride toplandığı haber ver len Japon ordusü yerinden kimıl- damadı. | Şimdi bu mevzu tekrar taze di. Butun sebebi, Japon Hariciye | Vekili Togo'nun istifa etmesi — ve| bu mühasebetle Vaşingtondan — sı- zan haberlerdir. Japonyada — göz hapsine alındıktan sonra — Birleşikp Amerikaya dönen United Press'in | Tokyodaki müdürü, Togo'nun İs. tfasile Japon kabinesirden son «« vilin de uzaklaşmış olduğunu söy- lemiştir. Yani Japon kabinesi tam bir askeri kabine hatine gelmiştir. Vaşingionda — Japonya- | H taarruz edeceği ma.| nasına de alınmaktadır. Biz Vaşingtonda yapılan bu tah-| minleri, Japonyanın gitgide —fena. laşan vüziyelt dolayışile ne siyasi | Ve ne de Hakeri bakımdan renlite- ye uygun bulmüyoruz. — Japonlar, | Çini bertaraf etmedikçe ne Ruayı (Devamu Ba. 5; BÜ. 2 de) cox an, vaziyetim hiç müsalt diyor ki: Hitlerle uzlaş- mıyacağız Beyaz kitap, şöyle yazıyor Düşmanı yenmek için bütün kaynaklardan istifade edilecektir Londra, 3 (AA.) — İngilterenin 'be girişinin dördüncü yildönü- Mü olması bakımından — birçok mesajlar zeşrediimiştir. Vağingtonda neşredilen kitap şöyle demeaktedir: yenmek için bütün küy: istifade edilecektir.» İngiliz Harleiye Nazırı M-> Eden | de Şöyle demiştir: lerle hiç bir zaman laşma yapılmıyacaktır.» L Attile ise «harbin dördüncü ayak basılirken İngülere- Din geçen senelerden daha iyi hâ- î:x.ıımıı bulunduğunu, söylemiş Beyaz- uz: | cwogu Molla Venart gokağı: 20 2 37 ' Telet. M136 - Telg. VATAN Iet Mühim bir karar Bankalar, Türk parası olarak yapılan tevdiat müsaadesini ecnebi parasına tahvil edemiyecekler UNA EYLÜL 1942 | Yd: 3 —Sayı: 688 İkametgâhı Türkiye dışında bulunanların Türki yedeki mallarının irad- ları ve satış bedelleri, sermaye ve iştirâk hısselerının gelir!erir her yerli ve ecnebi menkul kıymetleri bugünden itibaren bloke ediliyor ve alacakları Ankara, 9. (Vaaa) — neşredilen Resmi Gazetede Bugün| hükmi şal 'Türk | lerimin iral ların Türkiyedeki mal r; Ve satış bedelleri parasının kiymetini koruma hak-| sermaye ve iştirak hisselerinin ge- rnamenis 8 iaci mâd- | lirleri ve Türk parasle olan her desi değişlirllmiştir. Yeni kârârna. evi mevcutları ve alacakları, yer- göre bankalar Türk parnaı| c tevdimti müsaadesiz meye | ve ecnebi menkul — kiymetleri y bugünden itibaren — biokedir. Mu- hiç bir suretle ecnebi parasına tah- ayyen bir bankaya yatırılması ka- vil edemiyeceklerdir. — İktmetgâhı 'nun ve kararnameler iktızasından Türkiye dişırda Bulunan hâkiki ve ' bulunan memaik ile — Türkiytde Ruzvelt, milletlerarası talebe birliğine hıtap etti “ İşlenen hatâların yükünü taşımak yine gençlere düşmektedir ,, Milletlerarası 'Talebe urıııııe kitap eden Roesevelt Vilkie, Nahas paşa ile görı'ıştu: Kudüa, 3 (Radyo) — Kahireden aradaz bildiriliyor: Mister Ruzvı şehei|ne devam edeceğini söylemiştir. mümessili V. Vilki, bugün berabe. | Londra; 3: (Radyo) —. Rusveltin rinde Amerikan sefiri olduğu hâlde| hususl mümesaili B. V. Vüki Mosko- Nahas Paşayı Riyaret etmiş ve üÜç vaya da giderek B. Huzveltim bir saat kadar bir. görüşmede bulun- | mesajını Btalin'e gölürecek ve oru. muştur üç gün daha Misirda kalacağını ve | görüşecektir. Orta Şarka doğru seyaha! Gazetecilerimiz Londranın hücuma uğrayan yerlerini Taymis, gazetecilerimizden sita- yişle bahseden bir makale neşretti Ahmet EminYalman ziyaretleri hakkında -Britanovamuhabirine beyanattabulundu Lendra, 8 (ALA.) — Türk gazete- olduğu hakkında arkadaşlarına iza. , A, dün West End'in en yüksek bi-| hat vermiştir. nalarından birine çıkmışlar ve ora.| -- 'Türk. gazetecileri, bugün Londra- dan bombardımanlar yüzünden Lan-|nım bombardımanlardan en Ziyade dranin uğramış olduğu hazarları bir| mütcemsir olmuş olan mahallesini zi. panorama seyreder gibi temaşa et-| yaret edeceklerdir. Bu mahallede bir mişlerdir. Pransanın mütareke tale. |çok Müslüman grupları sakin bulu nde bulunmasından evyel Londra- | makta idi. | da bulunmuş olan B. Yalman, Lon-| B. Yalman, Brifanovg muhabirl: İdranın simasındaki değişikliğin ne|şu beyanatla bulunmuştur: M VYATAN “DOĞRUYA DOĞRU - EĞRİYE EGR Bay Viki gkzelecilere iki | dan Çine giderek Çan - Kay - Şek'le Piyasaya çıkarılmıştır. Umum satış mahalilı ZILÂY SATIŞ DEPOSU Telefon; 20082 İspanya kabinesi değişti Serano Suner | istî__fa _EEIİ | Fiyatı 5 Kuruş Horiciyeye Gznerol | Hadana getirildi | —ÖU, Başvekâleti, Franko kondisi dorukto otti Mesir mran Faruk Rommel, İngiliz.eri cenuplar mı çevirecek yapılacak —masraf ve mubaytaları | karştlamak üzere hüriçten gönde- Kral Faruk, hüküm-ti Sudana nakil için fazyik eciliyormuş rilen serbest dövizlerin satışından Vişi, Mosir Kraliçesi Feride mütehassil paralar biokajdan müs tesnadır. Hariçte bulunan — hakiki ve hükmi şahişlarin — Türkiyedek! bloke glacaklarını - İstifa ve men- kul kiymetlerin; tesellüm — edecek şahıslar kambiyo mürakabe — mer. (Devamız Ba, 3, Bi Gi de) 3 (AA) Zannedildiğine' çok Alman tankı tam isabetlerle tah- Böre, Mareşal Rommel İngilir kuv-; rip edilmi, Yetlerini cenuplan çevirmeğe — çı Londra, 3 (MAJ) — Reüter Şacaktır. Şimdi. Almtn sirhi kuv. | — Misir Cephesinde — Yakun — geldif Hraei li vetleri hafif Trij &Cü ka Y Devvelce habar verilen gidöeti. 'uş- hattını yararak asıl müdafna h ni bir sükünet'dev. | ,, KöRdre, 3 (Radvo - € î—ç na varmış bulunuyorlar. $ Ve bu devre Gönü-| GöLDAE — Kabineden fçm; M VİŞ, 2 YAA) Kahireden si- arafin. Nava kuvvet- Ki L l n ni — Genci man bir hahere göre, Ingilizler Kral Jeri Önemli fanliyetler göstermiştir./ pALLA Gerühdes etmiştir. . Gene Faruk'u hükümeti Sudana — raklet. Dally Telegraph gazetesinin aske. bi al Hoödana ne getiriim Hodara İspanya dahili muhare- beleri esnası nkonun ga ya- ve faal arkadaşlarındön — biri- Hariciye Nezareti. Şiddetli — mübarebeler- eli bir — sükün » olduğunu, Ti müuhabiri, den soönrA muvakkat etmoktedir er. ne göre M. Çörcil son seyahatinde bizzat Kral yanında bu hususta teşebbüste bulunmuş! Londra, $ (AA) — Müt tankları İle topçusin simdi. Hamey- t ile Rusaysat tepesi arasında Al- manlarla müharebeye Latuşmuş bu. kmuyorlar. Amerikan tankları eski- sinden dehk fazla miktardadır. A meriksn pilotlari Rommel kıtalarımı bomhardıman etmek için İngilizlere yardım ediyorlar. Almanların üntü: korkunç bir aleş yağmara yağmal tadır. Amerikalılar kendi. bomba © çaklarını en ziyade zırhlı tümenleri yu genç. Yökından takip eden mamema ve intihup edilmiş olan Küvvetli m, arımı bombala - zilerde düşmanın Ük sademesine ta. mak için kullanmaktadırlar. Tayya. hammü! etmeleridir. reler Alman tanklarını bemhalamak — Alman Lankları, yedi kadem top. de çok gayret sarfediyorlar. Rir| — (Devamı: Sa. 3, Sü. 2; de) .?. devreti hasil gökeri hörel ne intizar lunduğunu yazmaktadır. Mareşal Romm bek'emediği büly şezee l e eee İranda , propa- ee ee n e ganda faaliyeti Kahired n edildiği vechile düş mün zaylatırın bizim zaylatımızdan daha ni Intaç eden dik. kate şayan hususiyeti, Ingiliz tank- nn bilhsasa bizim tarafımızdan tekr etmek icap Kkarşısında hiç Ankara, 3 (Radya Birleşik Amerika icümhuru B. Ruzvelt, mületlrrarisı. Lalehe kon Beçene Kıtap ederek bir nutük söy- içmiştir. Mihver radyoları da Rüzveltin bu nutkundan bahsederek yüz bin Fran- z gercinin ölümünden — Ruzveli l öldüğunü İletj iprerdir. Ruzvet nutkünda, <Di HEİ, akıt mütlaka yaşa bağlı değil. dir. Fakat w e biliyoruz. ki gençler ekilidir, fakat işlenen bata- larıri yükünü taşimak gençlere düş. İti mektedir. Biz müdetlerin bu mücadelesinde inlzi, işinizi feda ederek deleye atılıyorsunüz, fakat harp bi tp de geri döndüğünüz zaman ge. | çen' harpte olduğu gibi bir ikteddi| k.n,. ik De karşilaşmıyacaksınız.» | 'Mili Şeften Kral Jorj'a İranın harbe gireceğ şayiaları çıkarılıyor Ackara Gelen haberlerde İranda ganda fanliyeti artmıştır. Tadyosu yaptığı bir ne (Devasz Bal Si Sü. ö de)XX 3 (Radyo gazetesi) — propa müca- Alman - Rus harbi Stalingradda vaziyet vahim bir şekil aldı Keni D.tü:ün vefa: URdSA' dolük Ttazive İ Londra, 3 (A.A.) — BStalinzradür vAZİYet vahamet kesbetmiştir. Rum Askara, 8 (ALA.) — Reh- ; ar şehrin g cümhur İsmet İnönü Kent Dükün etrelelii KEŞLARİSİR GF AA rının yine gı diğini bildirmek. ölümü dölayısile İngiltere Kralı- Meversn na bir taziyel delgrafı — gönder. ledirler. Şimali şarki kesimizde Ruslar dur madan Almanların cenahlarınıa. mu kabil taarruzlar yapmaktadırlar. Ya kında Stalingradin — Almanlar tara- fından çember içine alınması bek'e, nebilir ise de Rusdarm Volga üzeri: miş, Hagiliz Kralı da bama teşok- kürle mukabele etmiştir. de dir mahreç kılmaları muhtemel- dir, Bununla beraber Stalingradin ya. kında zaptedileceğini sanmak hir ha ta olur. Emrinde pex çok kılalar bu Junan Timoçenkönün Almanları şeh rin kapılarında dürdürmasi beklene bilir. Almanlar Rjev'de Rusları geri püs kürtmek için çak miktarda Layyara tahşit etmişlerdir. Çarpışmalar z (Doramı: Sa. 3, Sü. 3 de) )( gezdiler Bon ziyaretim exnasında halkının harbe karşı pek ciddi alâka göstermemekte olduğu: şakit oldam. Halbuki — şimdi. bu sahada pek küvyetli bir. azim Laşı- makta akluğunu görüyoruz. Türk gazetecileri, 4lin akşam ken. dilerinin refakatinde bulunan Teğmen Fillam Allen'in tertip otmiş olduğu (Devamız Sa, 3, Sü. 7 de) — Şimal ve Merkez cephelerinde Rus ta arrazlarile Stalingrad ve Kafkasyada Alman favrwlarım gösterir. krokl M ” ğ

Bu sayıdan diğer sayfalar: