5 Eylül 1942 Tarihli Vatan Gazetesi Sayfa 1

5 Eylül 1942 tarihli Vatan Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

<U YAMAŞİTİLADREDELİ 5 İ ai Ahmet Emin YALMAN Vatan Evi Cağaloğlu, Mora Fenart Cumartesi sokağı: 30 . Telet. N30 - Telç. VATAN e| 1942 ıYıl 3 — Sayı: €89 Tei eai Vatan köşesinden: Ziraat Vekiline SSaçık mektup — Aç kavmi doyurdu. Çıplak kavmi giydirdi. Susuz kavme su verdi. Neşesiz kavme neşe getirdi Orhon Kitabelerinden Fevzi Lütfi KARAOSMANOĞLU AAA ao araR y Yazan: Mııblı'rrm Vekli, Seninle Vekil olduğun gün desberi — konuşmağı, — sana - bazı göyleri söylümeği — düşünüyordum ve bu düşünce bana öldukça he yecan yeriyerdu. — Sen hükümet | ve millet idaresine ka ba- | yük mes'üliyetlere orlak — oli bir meslekdaş, ben de basit b yatandaş, basit bir çifiçi ve 1 ekdaş olarak bu konuşmağı yapı | cakük. Fakat zedense şimdiye k dör bu a Türk milleti mlerine rastlayan bu haftalarda senin ve benim köylerimizin kur- tulduğu, bütün vatanın — istikiâle| kavuştuğu 0 müheyyiç ve u? günlerin — yıldönümürde — seninle yukarıki kitabenin serin — manevi | Kral Yaretr Veniici Vüne havast içinde aklımın erdiği — ka-l dar köyden ve zirsatten bahset. mek böng ayrick şevk ve heyecan veriyor. Fakat öyle bir dekor İçii ki hakikâtler, bürünerek ken- VilkiKra'Faruk ile görüştü resn çihez ve şekillere dilerini saklamak zörüunda kalma: sınlar. İstersen sen köyünden kalk, | Menemen ovsamdan Gedizin yanı. | stra boğaza doğru İlerir, ben de| Manişadan o boğazı doğrü gele- T VYATA “DOĞRUYA DOĞRU - EĞRİYE EĞRİ> maşvelik Enönü Erzurumda ? Saraçoğlu her yer de tezahüratla karşılanıyor dan Aşkaleye hareket etti Bezarum, 4 (A.A.) — Şükrü Saracağlu ve 5: saat 10 da, rafakatlerinde Örgenerai Orbay, Ümümi Müfettiş. Kars valisi, komutanlar olduğu — halde Kar hareket — etmişlerdir. zi köylerde tetkiklerde bulunan — ve Köylü'erle konuşan Başvekilimiz si At 13 de Banıkamız, işlerdir. Or- duevinde bir müddet istirahattan son ra öğle yemeğini orta okulda ler Ve 1430 da Vali, Kom Belediye Reisine veda ederek rina devam etmişlerdir. Buşvekili aaat 18 de Hasanka'eye gelml rada Krzurum Vali vekli yın eşleri, dün yemiş. Beledi- 4 ve halk tarafından kargılan. Şehir bahçesinde bir. müd det istirahat ettikten ve keplıcaları gezdixten ve hülkin deklerini dinle- İdikten sonra saxt 19 da alkış'ar ara. sında Erturur dir Sayin misafirlerimiz saat Brzuruma gelmişler ve do; fettişlik evine giderek &h gini oruda yedikte riti Ağkaleye Hareket etmi 4 hareket — etmişler 0 de ruca M sonra gece ya- Libyada vaziyet İngilizler hü- cuma geçtiler Rommel'in ümitleri eskisi kadar parlak değl yim, crada, boğazın ortasırda de- ile Ged'iz arasındaki bü- yük gınarın altında sade ve eski iki arkadaş olarak buluşalım, otu- rup konuşalım. Öyle — konuşuyo- ruz. Evvelâ şunu söyliyeyim; — Türk vatanızın refahin; ve büyük istik- miryolu Vilki, gazetecilere harbin çabuk bitmiyeceğini söyledi Londra, 4 (Radyo) — Bir Ka-| ve uçak imali tasarlanan plânları hire tolgrafına göre Ruzveltin şüh" | geçik, Amerikan uçakları yakındı balini çifiçiden Deklediğimiz — ve ae ayzasli BeW” Wenkle NBi İ v ÇDsralm de Si SA & Gön 9e İ CDevamı bu bakikati tamamile yerinde Ola-| krsir Majesle Faruk'a Bay Rurz> Tak anladığımiz günlerde İş başı- Bi v veltin şabsi bir mesajını takdım na göçtin Ve kendirden çok #ey-| Ö yir. ler ümlt ettirerek işe — buşladı Londra, 4 (A — Sialine Ruz veltin mesajır: götürecek ve ora- dan da Çinc gidip Çan-Kay-Şek'i görecek olan Vilki'ye — gazeteciler Kahirede Sualler sormuşlar ve © da cevap vererek demiştir. k «— Harbin çabuk — bitece zannetmiyorum, çürkü Alman ie' rileme hâreketi belki ıııi)ıbın( Amerikan halkı İkinci — sephenin açılmasını arzu etmektedir, fakat bu teknik bir meseledir ve onunla | Şeflerin, meslekdaşların ve bütün | Çiliçiler: sİşte bilen, gayretli, cunlı bir adam'e dediler. | Bu, senin muvaffakiyetin için bi-| rincİ şart Bu zürtı buldun, ins- bildin. ve İnaniliyorsun. Ne yap- ? istediğini - bilmiyorum, ne yapılmak lâzım geldiğini de etra- file bilelek mevkide ve bilgide de- #ilim. Yalniz toprağı, ziraati ken- dine iş edinmiş, onunla — haşir ve teşir olan, ömrünü köyde geçiren yapscak olan | -Londran Ve fırsat buldukça-da bu işleri dü- |ancak eskeri makamlar uğraşabı.| — L L Şünmeğe çalışan bir âdamim. Sür- | Hr-> düfüm bu ömür içinde edindiğim | “ Amerikan Tetiksalinden — balışe: | — Türk- gazetecileri - Londranın -bağ- bazı tecrübelerim — ve intıbalarim den Vilki demişlir ki: rında açılmış olan yaraları tamami var, Ancak bunları mütelerrik ©-| «— Geçen ay, Alman denizaltı. |le görmüşler ve bu yaralarır ga larak söyliyebilirim, Şunu — itiraf| darının batırdıkları gemi — sayisın- |Bük sarılmış ve kurütülmüş o'düğü- (Devamıt Sa. 3, Sü. 27 de) .f. | den fazla teknemiz vardi. Tank Nü uçak savar betaryaların çevre Ticaret Odası ve Zahire Borsasında Yaptığımız tenkitlerin müsbet neticesi Satışları serbesi birekılan mad: delerin - kantrolu - İşini Diş bulunan İstanbul Ticaret ve Sanayi Odaları i'e Tcaret ve dösile. Tlca; ahire Borsi t sALO ihâl N aa T aa aa aa yarmış | Zahire Borsalarırın - bugünkü . ihtiyaçları Ve Sürden. güne yükseler sida | karşılayocak bir şekil almaları için bir deleri fiyalların: — göstererek. y İt Heşekiküllerla bu. vanilayi- yapır kanuh lâyihası hazırlarıyo: lyastakdürın behetmişlik. dün men e hâber aldı- Üüniza «i iret Vekâleti yap- | Rünkü ihtiyaçları karşılayacak ge-| yel kararile görüşülecektir. Kahire, 4 LAAJ İsının Sekizinci ordu. nezdindeki #uti mubabirinden Romencl eoluk almıya ça şamba — Perşembe gecesi hüc hüs yor. Çi m ki taları doğu istikmetinde bir datre çiz dikten sonra cenuba ve batıya gel mişlerdir. Rommel Elülemeyni müda. faz eden arduya karşı - yaptığı ikinci | Bal &, Sül 7; de) 9ç Türk gazefecileri ın harap yerlerini geziyorlar Xendilerine refakat | #laşemülterine kontrolörüne ve etmekte olan Türk söylemişlerdir. Bay Bamet arkadağları namuna söz alarak demiştir «Biz çekiimiş Ustirapları, uğrani! mış felâket ve barabileri gördük, fa- at ayni zamanda İngilizlerin yenli- Faşeazacaryeleriğla ea sağmimaa ati lerinin Gelilerini de müşahade ettik Uğranran hasarların ehemmiy (Devamı: Sa, 3, Sü 6; da) £ Perşambe günü güneş tutu acak Tetanbul Üniversiteri razathanesin. B.şy.k.ıe,,u,u,,î,Bu eser, İstanbulun Milli | a| Yolda — ba.| | Revter ağan- ve KenişİLği karşısındaki hayrelimiz da- MENFAATİNİZ... | VATAN'In Küçük ilânlarını Salı günleri 4 cü sayfamızda okumaktır. | törenle a G ıldı Fiyatı 5 Kuruş wi *Şef'e minnet nişanesidir | Resimler Valimizi sutkunu söylerken, / Vali, bir nutukla İstanbulun F('———— bahtiyarlığını belirtti — $ İSPaliya DŞ w*»; kabinesi ; D:hılıye ve Harbiye nızırlerı da değişti ; Falanj partisi ; siyasi konseyi ; reisliğini Franko üzerine aldı adrit, 4 (AAy — Ro: nen ha- ber verildiğii ede şu | Açıştan sonra davetiiler geziyi geziyorlar GeRtiKİNE ç * M. Suner'in yerine — Harficiye Başta bu eberi yaratan Valimmiz| fe bağlılığım'zı Hade edea şu nut ğina Gene ü kolduğu halde İstanbul halkı — dün| ku söyled İyia edilmiştir. Gem va 31 €n mer'ut günlerinden biriri yaşar| e— Aziz ve muhterem dinleyi-| sonkânun 1938 deki İlk hükümetin dı. Müli İnönü'ye clan bağlı-! ever Franko taraf hıklarını fade eden, minnet nişane- — € aşırların karanlığı içinde| da bu mevk D si İnönü gezisi büyük merasimle müscise! bir şan ve şerekşimşeği | — İspknyol Fas yü açıldı. halinde çakar Türk tarihi, zaman | miseri olan ve 1941 Sant 1720 da davetliler geziyi zaman eşsiz. kahramanlıklar, — bür| beri ordu genel kurm doldurmuştu. Maarif Vekili Hasan | yüklükler. ulvi ve kulsi hömase. | gında bulunan Gerecal — A Âli Yücel, Gümrük ve İnhisarlar | levhaları göstermekle beraber ver | General Vaçcla'nın yerinc Harbiye Vokili Ralif Karâdeniz, İstanbulda | yer şükran ve min Nazırlığına / gelirilmiştir. bulunan mebuslar, Örfi İdare Ko' ması lâzım gelen talih hâditleri| — Yüksek şüra azasırdan B mutanı Korgeneral Sabit Noyan, de kaydeder; nitekim Cumhur Re- | rez, albay Gallarzan'ın yetine - Dar Parti idare heyeti relsi Suat Hay* islmiz, Mili Şefimiz, — bü: ve|hiliye Nazırlığına tayin edilmişlir, Ti Ürgüplü, matbumt erkânı — ve kahraman İsmet İnönü, » ve | Bunlardan başi neral Frankt dahâ birçok latinmiş zeval Vali- memleketimiz için talihin müstes-| bugüne kadâr M. Suner'in nin davetlileri arasında idi aa İütuflarından — biridir: — Tüzk | etmekte Falanj partisi Vali ve Belediye Reisi, Mili Şe- (Devamı: Ba. 3, Sö. 5; de) - 3, Sü. 7 de) — Stalingrat düşüyor mu? — Alman kıtaları, şehrin batı varoşlarına girdiler Azkeri bir kaye, — Stalingrada SLallağra.İrir garp n KI | rülmüştü: Berlin. 4 (AA) ondra. 4 (A — Sovyet iktan öğreni diğine göre, İda Laarraz etmekte olan Ak taları, Şehrin batı varoşlarına var-| ardır. | Alman orduları yapdan tası kadar şen- BöLü, | gece tebliğine yapılan bir ek çu taf- (veva Bü. 1 de) *Ş* Bir Japon kruvazörü mahallelerine <| Berlin, # (A.A.) Gen Bildirildiğine göre, Önümüzdeki | Ba; danlığının tebliği İperşembe günü memleketimizin batı| — Bir eylülde harp Closu te bölgelerinde bir güneş tutulmasının | ve hava ic vie iş birliği yapan | başlangıcı görülecektir. Tutulma, gü-| Alma ve Rumen kıtaları KiTim ia. ne$ Batmadan biraz önce başlyacak | Likanletinde ileri hareketlerine — de ve güneş kumett tutulmuş vaziyette Vam Gderek Kerç bağılamı Beçmiş. iken batacaktır lerdir. Bu kıtelar düşmanın in4tlı bir Tululma Ankarada yaz aati İle| müküvemetine rağımen sahi'deki mü. 18 1 50 dakika geçe, Istanhu'da sa-|dafan hallarını yararak seri bir iler- | — Vaşlngton, 4 (AA.) — Bahriye Na- | petrol gemiki batırılmıştır. Orta bi At 18 | D7 dakika geçe, Izmirde Sa. |leyişle dün şarktan düşmana hücum zırlığı teb'iği İyüktükte bir yük gemisi Hasara uğ- at 19 v 4 dakika geçe - beşliyan Güneş Ankarada zaat 19 u ktır. da- merika de: nda dü rtibatı tonia arım adasında Uzakşark: Birteşik 1 olurak bularl, altı gemileri Uzakşark £ edesi Rümen kılalari etmişlerdir. Tem -| ratılımış ve mül mıştir. 1 çok yeriede neşriyat'e | kilde bir kanun lâyihası hazırlan | —Tearet Vekâletirin — neşriyatır| kikâ geçe, İstanbulda #aat 19 u 20| bulunan düşman kıtalarile çarpışma, | mana karşı yapılan Hazekellerin n Yukarda zikredilen bu. hareketle- ” blmuş ve İstanbul Tıca- | diğici bildirmiştir. müzla alâkadar olarak Ticaret -O- | dakika geçe ve İzmirde saat 19 u 28|lara devam edilmektedir. ticelerini #ağıdaki şekilde Dildirmiş- rin Salaman adalarımdaki san hare- ves Odsyima bir damim göndererek, | — Hazırlanan yeni kanun âyihası dasına ve Borsaya yeni vazifeler dakika geçe / batacaktır. Tutulma,| — Novrostek'in şimali garbisinde baş. | lerdir ketlerle alâksa yokta, Tyaret ve, Sanay! Odelarile Tica- | yakmda Meclise sevkedilecek —ve vereceği -tahmin — olunmaktadır. | Avrupanın diğer memleketlerinde de|ka bir sıra tepe'er müla- | — Bir hafif Japoa kTuvazörü, iki kü.| — Vaşington, 4 d vet ve Zahire Borsaları için bu-, Meclisin ilk içtimsinda müstacı ÇDeVamız a Si XÜ 4 Me)XK | görülecektir. tahkem me: çük yük gemi: (Devamı 5

Bu sayıdan diğer sayfalar: