5 Eylül 1942 Tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 1

5 Eylül 1942 tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

“EYLUL 142 bümartesi Teieron: 3503 İ l İdare; Ezim) B. sokağındı | yl Neşriyat Müdürü ve Başmuharriri: Sırrı Sanlı) SON ; lovyettebliğ İ Yür Alman müfre- yas yok edildi” “Bunca Yil no, 4654 Halkın Sesi. 1 ör Gün Çıkar siyasi Gazete) (Senelik 7,5 6 aylık 4 lira) Moskova, (a) — Tas bildiriyor: OAlmen iagrada varan yeni skuvvetleri derbal | sürülmüşlerdir. İdare (a a)— Stalin- me 25 tü- tayyare ve 200 Niye Bu kuv Ras iruvveilerinden k defa daha yüksek- e cenubunda | Alman” taki ilk hattı ani derieliğe girmeğe| İl, Aifale olmuşsada tenk- Ağır zayiata oğratılarsk İrani İmuş ve Alman müf| Ja b yok edilmiştir. Baş- * noktada bir dağı am istiyen düşmem va k mları püskü ür, ayı imba edilmişler: d ağ t T piyasası “biraz Yeçikecek tn, Dün borsada söylendi yöre inçir piyasasının | a i, 9. p | Yat İpi il «Alman kuv- vetleridur- * duruldu” Mosbova, Londıa yoau ö,l5 Stalingrad Sövlündeki vaziyet düzelmiştir. mıntakasında sad — Son tıbliğ: Alman kuvvetleri tevkif edilmiştir. Nazi kuv- vetlerinin ilerlemesi durdu iaimuştur. Stalingraddaki &eh'ikeii bir A Rij w Imar piyadesi bozguna uğratıi- tür m ağeeime Salomon Adalarında Vaşington (Londra tad- (g*l niştir. yosu 8,15) — Salemouw adu İarına çızan jmış ve muharobz emannde Jbir Alman generali ölmüş ufak Japon möfrezeleri imba edilmiş» lerdir. Amerikan Avcı ve bomba nçakları Jupoa tay yare Gar Yİ ai gününün bir azize- 4 fe muğtemeldir. Ti Ve sazayi odası reisi | Hakk Balcıoğlu İrçi: , © mintakasada pi YA mütahik hazırlıkla | İç eylemektedir. b tek üzüm gerek in Asrsnlarının açılması! h ticaret kekâletinin ta eği günün bemes al, Mözine intizar edil | i men YY mer isat Vekili nkara — Iktisat ve- vd *Y Sirri Day refaket- © vekâlet müsteşa ! , Sihat, mürak.be ficisi p k ve arsmu ü direktörü Bay İğ, olduğu hilde Zosgu - düşür ülmüştü. bombe 2 Jspon uçağı gazateeilerimiz Londra gazetecileri Britanyada tet (aa) — Türk &ik seyahatlerine devam İetmektedi.ler. sabilinda uçaksavar toplu» naim faaliyetlerini görmüş- lerdir Bu sırala sahile yaklaş mak istiyen 2 Alnaa tiy- yaresi Fransiz sahiline doğ vu kaçmağa mecbur kalırış» lardır. Tobruka Yapılan Hücum ğsltenya avcı uçakları Tobruğa ederek limana ve hedeflere yangın ve iufilâk bombalar atışlırdır. Bü li komboyuna yıpıls: hücumda bir Alman muh rıbi batılaışiır. ibi Rudüste | rm Abdül Iblâb ei ade Başvekil Nuri Ssi ii olduğu halde Koim im ame a ÇÖ va Kral Faruk tarafın- dan kabul edildi Kahire, (a 2) — Ruzvel Faruk (tarafından edilmiştir. B. Vilki, krale üzveltin bir mesajını ver miştir. im zi em Hindistanda İer oldu Kolküte (a.s) — Pazir Kahire, Londra radyas| su 8,15 — Resmi tebliğ: ve bomba bücum askeri irak Kral Na- Kudüs, (0.a)— lesic kral tin şahsi mümessili B. Vilki dün Abidin serayında kral kabu! kanlı hâdise- tesi günü Daku bapishe- .|;0 Başvekiii Vaşington fa.r) -— Har bin 3 üncü yıldönümü mü- nasebetiyla Yeni Zelanda başvekili bir mutuk söyliye- rek ezcümle demiştir ki: “Yeni Zelanda mili:ti ziferi elde edirceye kadar barbe devam edecektir.,, en ve a rn ve Sivas kongresinin 28 üncü yıldönümü Sivis, (4 a)—Sivas kon- gresinin 23 üncü yidöcümü dün coşkua bi dezabüra'la de kabraman sskerlerimiz şiddetle alkışlanmıştır. ingiltere'de “vergi İz yükü çok ağırlaştı Loudra (s.a) — laogiliz Maliye Nazırı M. Kingsley. İwoodibugün Dundeede söy İsdiği bir nutukta bilhasıs demiştir ki: “— Melt cephemiz sap: sağlam “ kuvvetls ayakta durmaktadır. Bugün vergi ağulığı öyledir ki iki bin #törlinden fazlasını kâmile alsa bile hazivenin bu yüz- den tomin edeceği gelir mikdann 30 milyon sterlir- den fozla olwıyacaktır, Sa- tir sima İabılıyetinin yüz- de 85 i senede "500 stor- inden sşağı geliri olsular- dedır Vergilerin bize tıb- wil etiiği yük bütün millet tarafndan cesaret ve İz- tekle taşıumaktadır. . yö ajvesinde çıkan karışılıkta Min se amdere Emil Gizli askeri 29 mahpus ve bir. gerdi- | biriktirilen 2 mikdarda| tesisaty B idi”” “005 Ai yari parslarıa hükümete ödünç| vsüüşiğe Vu Güç gl Si verilmesiyle bir milyar bış verme ve kira'aza İşleri 6 e yüz milyon sterlin toplir- müdürü radyoda bir nutuk Münakalât mıştir. Devletin ödünç ah söyliyerek wüstakbel as keri maksatlar için terede muazzım gizli tesi sat yapıldığını söylemiş ve Ve muhtelif semt- VW. Ekşik çıkarılan| rde müsadere olun. , ilâve etmi;tir — işçlerimiz gayretle: 22 fırıncı > cezalaedı- sini gevşetmemiş ve yoru!- mumışlardır. Britanya İşçi- leri de her zamakinder ziyade azimli bulunuyorlar. | Vekili Sivas (a.a) — Şark vil& yetlerinde tetkiketta bulu nlaıştır. van Müvakalât vekilimi» hunusi irerle şebrimize ge) miş ve bir müddet istirr- hattzu soma Malatya isti- kametine şehiimizden ay- dığı bütün pıralar bilâ İs tisma ödenecektir. Batı çölünde Kahire (Lozd.a radyoru 8,15) — Batı çölünde tek. mih möttefik kuvvetleri Yeni Zelandaji" | kutlanmıştır. Geçit resmin-| harbe tutuşmış bulunmak-| tedir... “ Km iğ (Halkın Sesi Matbzasında Bası! mıştır) | 4 “İl Almantebliği i Gi Mpa Sayısı eni G paral v Berlin, (aa) — Almaz. tebliği: : eylülde Kırımdan kal” k vabriye ve hava teş: sie işbirliği ile iler. iyan Alman ve Rumen | kıtaları Kerç boğazını geç mişlerdir. Bu kıtalar kar şılaştıkları şiddetli muba- 4 semete rağmen sahildeki düşman müdafassını yar mış ve kuvvetli bir hav ğ iie dün doğudan bücum eden Rumen bilikleriyle temas tesis etmişlerdir. v Rjev bö gesinde olduk ça mühim Rus kusvetleri>. nin yeptığı mütezddit bü. cuwlar akim hare 2. — Sö savnşla'da düşman 83 tank kaybetmiştir. limen gölünün esnubun ” Rusların birçok mahalli cumu püskürtülmüştür. Bi gölünün oem unda ve Lesinpgrad mw-. ha'ara çevresinde düşmanın. sa bücumu skim kal mıştı : <a geçmek içi. Rus- ların yaptiğı teşebbüste z ii sini yirmisi tahrip edil miştir. Ticaret ğ gelen bir sirkülerce şim-. dıys kadar ihracı mea edil miş bulunan bazı madde- lerin ihracına şarta muai- lak olarak müsade edildi” ği bileirilmiştir. i Emre göre 26/6/941 ta- ribli ve 21 sayılı Bairküler- do 28/3/942 tarih ve ği sayılı sirkilürde yozılı mad- delerin serbest (o dörüzle hreciısn o müsaade (oedil- | miştir — m... m ve inhisar idaresinin yapacağı Yeni maddeler lahisarler amm inhisar dışında olarak buz soda gazoz ve malt hulâsası ssit korbosik İve kolonys yapıp satması- na Vekilece müsaade edik m

Bu sayıdan diğer sayfalar: