5 Eylül 1942 Tarihli Yenigün (Antakya) Gazetesi Sayfa 1

5 Eylül 1942 tarihli Yenigün (Antakya) Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

e” gledan sonra çıkar günlük si RES 1 YENIGUN —. ANTAKYA — Telefon 79 YENİGÜN yasi halk gazetesi — TESİS TARIHI 1928 YIL 14 SAYI 3178 24 VE va Cumartesi Dahilia yıllığı 5 tira Ya'yancı memleketlar.. 8 lirs ilânlarıa hee kelime. sindan 5 kuruş alınır Ucret psşindir . Posta kutusu İk Manbuj Vali ve Ni) İn, GEZİSİNİN açılışı iyor ki: Dünya nımız bi ü Kırdar d , olsun vat çu RM “sing SA-A.— İnğ. ilm treni SR v i ülmesi içi z Kğ İSİ aşağıdaii Pi çin emek sarfe- | dir, Biz butoprağın üstün kay Memişlerdiz Yi im fabrikalar kuru. | de ebediyen giti iyi ler, * Muhteram, din- | ig 7, Sanayileşine hareket- | yaşamıya #zmetmiş insan ei k elm müstemirren çalışirken Baş vurarak imar etmeyi kut- İken vekil İsmet önünün biz | Sİ bir vatan hizmeti sayı: kabramanlık. ih ber retim “Dürle taç i e indiği is li Kİ amina, MSA | bağl rampa İnan soka i arı göş mila 2 sı fen bilgisi ve elemeği e v ta gözlerini npamasndan e ye elen | ge. ona, Mili Birlik Inönü. ün Mir dün ıldanberi şeb kayded ii Püyük ve harikulâde ri imar Ni yolundaki hurreisimiz bla sirafında kuv- naçiz hizmetimde daima ük Kah. AE perçinlendi ve dün yardımcı ve hami olan |s- m n Savaşın Sia yetli, şerefli iki tarihi ka yaman” | dan urdumuz Mili Şefin | rar verdik Biri Taksimde ulmuş. | OPiiyane idaresi altında | Milli Şeffin namio| taşıya e istihlüş harp etmek yolundaki çalışma- | büsümüz tamamlandığı gün Muazzam, | lardan da geri kalmıya- | bissedeceğim. Bu karar bu Lozanda | “ağız. gün üzerinde bulunduğumuz hur- | larak Kalacaktır. Var dilmiştir. Bu ehemmiyetli .Vatanımı- : Ni > Sanat eseri t - ninem & müdafsa etmek elbette Ma m ” : <A | irinci borcumuzdur, Sağ. e met reigi tanbul en kıymetli âbide- v. “ —. li “e ME em e le y Stanbul Vaji ve Mkeisi Dr. Lütpü hareketlerde yurdun > tan başı derciryollarile ö- v genişler ve |, memlekç- tin refah saadet ve tealisi yolunda mütemadiyen ve- içinde kıvrandığı Son aleş ölüm ve ıstırap yıllarında Dirk yurdunun Sulh ve sükün ile sarılı ve felâketlerden uzak ve sağ lam bir emniyet içinde kalabilmesi harbi yapan kumaudanın sulhü muha- faza etmeyi de bilmiş ol- K, smniyet sulh ve sükün İk çinde her gün bir ilerle. me adımı atıyor ve alacak ünyanın ziyet bizi ve yine her zı Belediye dolayısile bir nutuk söyledi ne kadar buhranlı ve karanlık olursa zimdir ve bizim kalacaktır man tedbirli tetik va ihti- yatlı bulunmaya mecbur gt mektedir. Fakat mili em- niyetimiz için lâzım olan her türlü tedbir ve ihtiya tı aldıktan sonra içeride yurdumuzun güzelliğini yeniliğini rahatlığını tenija Aziz ve wuhterem din leyciler i Bu toprak bizimdir, Dünya na kadar,buhranlı, etraf ie kadar karanlık ve Şimşekli olursa olsun tanımiz bizimdir bizim o- lam Ve emin bir müdafaa Sınırı içinde bulunan vata- | ” viii pe MT Yemem Gali z SAYISI 2 KURUŞTUR Kırdar nımızı her şeye rağmen imar etmek te vazifemiz larız. Toprağımızı dişim le tırnağımızla maddi marevi her vasıtaya baş- iz ve tanbul Belediye Meclisi bu imar hamlesi için de bir yandan şebri güzelleş- örmeye çalışırken bir yandan da meziyetlerini nutkumu zün başında iftiharla andığı Milli Şef Ismet Taönüne şehrin büyük saygı ve bağ lılığını bir kerre daha gös termek istedik ve «ehemmi cak bir gezi vücude getir mektir istanbul Belediye Meclisin ittifak ve'alkışlarla » sonra bügün tatbik sahasına koyabilmek Şere fi benim için büyük bir haz teşkil ediyor. Hayatımın asıl büyük Sandetini Istanbul şehir miec lisinin vermiş olduğu İkin- i mühim, şerefi ve tari- hi kararı tatbik. sahasını koymak azmindeki teşeb- sahöyı Milli Şefimizin gü- zel sanatkârane bir, heyke- liye süslemek ve şehrin Milli Şsfe minnet, şükran ve bağlılığını .bir kere de u suretle izhar etmek kararıdır. Heykel ihale e-“ lerinden birini kazarmış İİ leri olacaktır. » Vin nemini eme in önü geçen sayılar / 10 kuruştur Vekiilerimizin tetkikleri Münakalât, ziraat ve Ticaret Vekilleri seyahatta Sıvas 5 A.A.— Şark vilâyetlerinde bir tetkik ge- zisine çıkmış olan Münakalât Vekili bususi bir trenle buraya gelmiştir: Vekil, Fahri Engin Komutan, Vali, Belediye reisi, askeri ve mülki erkân ve kala- balık bir halk kütlesi tarafındân karşılanmışlır. Veki: vilâyeti, Partiyi ve Halkevini ziyaretle cer atölyesini gezmiştir. Vekil Belediyenin verdiği kır ziyafetinde bulunmuş, bilahere şehre gelerek Sıvas kongresinin yıldönümünde bulunmuş ve çimento ' fabrikasına gi- derek hava vagonetinin kordelesini kesmiştir. Vekil saat 20 de Malatyaya müteveccihen buradan ayrılnış- ır. Mahmudiye 5 A.A— Ziraat ve Ticaret (Vekilleri dün saat 13 te Polatlı — Sivrihisar yolile Çifteler harasını şereflendirmişlerdir. Geceyi harada g çiren Vekiller dün tetkiklerde bulunmak üzere köy Ensti- tüsüre gitmişlerdir. Almanlar Stalin- grai önlerine ka- dar geldiler Muharebeler şehrin şimal! banli yösünde cereyan ediyor Berlin 4 AA. — Al man tebliği: Bir çeylü'de Kırımdan kalkarak bahri- ye ve hava teşkillerinin el birliğile ilerliyen (Alınan ve Romen kıtaları Kerç boğazını geçmişlerdir. Bu- kıtalar karşılaştıkları şid- detli mukavemele rağmen sahildeki düşman müdafaa sını yarmış ve bir 2hamle ile Dona doğudan hücum eden iomen — birliklerile temas tesis (o etmişlerdir. Kaman yanm o vdâsında bulunan düşman kuvvetle- rile çarpışmalar halâ de: vam ediyor. Novrosiskin şimal batısında tep'ler üze rinde müstahkem mevzi- ler aramıştır. Fena heva- yü rağmen Alman Seri hücum botl'm Karadeni- zin doğu kıyılarında düş- man gemilerine karşı ha- usmuş .biri Rus sarrıç g misi olmek olm k üz're top yekün 8590 “onilatolk gemi batırmıştır. Bu suretle Al- man deniz üstü Okuvvet- leri Kafkasyaya karşı ta- ( arruzun başlangıcından be- ri 35 bin 4000 tofülatolk düş'nan iticaret? gemisini batırmış oluyor. Stelingrada hücumlar dün bü şehrin batısındaki Ban liyö mahallelerine okadar götürülmüştür. Stojingra- dın şimalindeki Boldöv,Vol ga kıyılarında — faaliyette bulusan karşı koyma top larırız 3 top çeker,2 mo- nitör, 6 şilep ve küçük çap ta bir çok vapur batırmış tır. Rijev bö'gss'nde — ol dukça mühim Ras kuvvet zlerinin yaptığı © müteaddit hücumlar akim bırkılmış- tır. Bu savaştadu. düşman 83 tank kaybetmiştir. Düş maun merkez cephesinde bir Alman hava meydim na yaplığı hava hücumu esnasında hücum eden 37 Rus uçağından 24 ü dü- şürülmüş, diğerleri de geri çevrilmiştir. İlmen gölünün , cenubunda Rüslâin. bir i çok mühim bücümü “ püss € (Sayfeyi çeviriniz; » ©

Bu sayıdan diğer sayfalar: