5 Eylül 1942 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

5 Eylül 1942 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ATOUUMSA FYT SODA SI HDÜ SADT KATETILARRLAİ T Piyasaya çıkarılmıştır Umumi Satiş mahalli KIZILAY SATIŞ DEPOSU 'Telefon: 20062 Sme 13 — No, 4339 — ( Şark cephesi ) Almanlar KERÇ boğazını geçtiler Stalingrad mahallelerinde muharebeler oluyor Dicppe'e yapılan müllefik çıkarma hareketi netlocefinde Alfınantar tarafından tahrib edilen bir deniz taşılı e sahilde kalan ölüleri zösleren bir resim Alman deniz kuvvet- leri Karadeniz ie 3 gemi daha batırdılar İspanyol kabinesinde değişiklik büyük akisler uyandırdı n AAA — A ee Hariciye Nazırlığına bir general getirildi "İ-EY&Ü ..’:,ıî':?“,'. -| Mihver taraf!avîı olarak tanınmış bulunan pan Alman ve Rumen Ktti |Sunerin hükümet ve partiden çekilmesi manidar sayılmaktadır Moskova, Sovyetlerin Stalingrad ve Novorosiski'de tekrar çekik diklerini bildiriyor rim istikametinde ileri hareketleri - ne devam ederek — Kerç boğazını | geçmişlerdir. Bu kıt'alar düşmanın inadlı bir mukavemetine rağmen sa hildeki müdafa hatlarını yararak se. ri bir ilerleyişle dün şarktan düşma. na hücum eden Rumen kit'aları ile irtibatı tesis etmişlerdir. Taman ya. rim adasında bulunan düşman kit- alarile çarpışmalara devam edilmek tedir. (Devami S inci savfadel General Franko bugüne k.dar Sunerin işgal etmekte olduğu Falanj pastisi siyasi konseyi re.sıiiğini şahsen uhdesine aldı Madrid, 4 (A.A.) — Resmen| İspanyol Fası eski yüksek ko- haber verildiğine göre, kabine-|miseri olan ve 1941 Mayısından. de şu değişiklikler yapılmıştır: |beri ordu genel kurmay başkan- M. Sunerin yerine bariciye na-|lığında bulunan General Asen- zırlığına General Jordana tayin| cio, General Varelanın — yerine Son Posta CUMARTESİ 5 EYLOL 1942 i Şefe olan şukran ve baglılı ını bir kere daha anlattı Nutuktan bir parça: “Milii emniyetimiz için her türlü tedbir ve ihtiyat alındıktan sonra içeride yurdumuzun güzelliğini temin etmek yolundaki çalışmalardan da elbette geri kalmıyacağız,, İnönü gezisinin açılış töreninden intıbalar İstanbul dün Mmüstesna günlerin. den birini daha yaşadı. Geçen yıl Şehir Meclisinin kara. rile Taksim — meydanında — Büyük | Milli Şefimiz İnönünün adına inşa| Jedilen gezinin dün açılış töreni sa.! at 17.30 da binlerce İstanbullunun| mizde bulunan Maarıf Vekili Hasan Iştirakile yapıldı. |Âli Yücel Gümrük ve İnhisarlar İstanbul bu münasebetle Büyük | Vekili Raif Karadeniz. Vali ve Be. Reisicümhurumuza olan bağlılığını|lediye Roisi Dr. Lâlfi Kırdar, Örfü |bir kere daha duydu ve duyurdu. |İdare Komutani korgeneral Sabit Gezinin açiliş — töreninde şehri -! (Devamı sayfa 3/2 de) Başvekilin | edilmiştir. General Jordana 31|harbiye nazırlığına getirilmiştir. Sonkânun 1938 deki ilk hükü-| Yüksek şüra azasından Blaspe metin Franko tarafından teşkili|rez, albay Gallarzanın yerine mrasında bu mevkil İşgal etmiştil — (Devamı 8 inci sayfada) .— Askeri vaziyet | Stalingradın Novorosiski gibi sukutunun gün meselesi haline geldiği söylenebilir Mühim bir no'(ta_S;lıngîiuşerse bu bölge- deki 30 tümenden mürekkeb Sovvet kuvvet- | leri Volga şarkına geçebilecekler mi? Yazan: Emekli General K. D. Anapadan sahil yolile ve Krims-|limanı bombardıman edecek - bir kaya cenubundaki geçidden demir-| duruma girmişlerdir. Muhtelif kay. yolu boyunca Novoroslski'ye taar . |naklardan alınan baberler de No - ruz etmekte olan Alman ve mültte. | vorosiski'nin çok — elddi bir tehlike fik kuvvetler bu şehrin 10 :15 Km, ve tazyik altoda bulunduğumu — ve mesafesine yaklaşmışlar; yeni müs- şayed bu şehir Sivastopol veya Ode. tahkem yüksek mevziler zapteyle-/ sa gibi karaya karşi esaslı bir surot- mişler ve Alman tayyarelerine za - te tahkim edilmemişse sukutun çok mimeten Alman topları da şehir ve| — (Devamı 5 inci sayfada| ( Mısır cephesi ) Mevzii savaşlar oluyor İngiliz seri kolları bir İtalyan iaşe ko'unu imha ettiler (ALA.) — Resmi Berlin, 4 tebliğ: Mısırda yalnız mevzii ehem- miyette çarpışmalar — olmuştur. Alman ve İtalyan hava küvyvet- leri düşman kıt'alarına, — otomo- bil topluluklarına, hava mey- danlarına ve İaşe yı cumlar yapmışlaı harebelerinde 25 di resi düşürülmüştür. (Devamı S inci sayfada) Japonlar iki mühim gizli silâh imâl etmiş'er Meçhul bir ışık motör.eri durduruyor Ankara, 4 (Radyo gazete- si) — Bir Macar gazetesinin bir Alman gazetesinden — iktibasen bildirdiğine göre, Japonlar çok Mühim iki gizli silâh imal etme- ye muvaffak olmuşlardır. (Devamı 5 inci sayfada) Güzel İhsan i Üstad Ha'id Ziya Uçaklığilin j Bu nefis hikâyesinin 3 üncü kıs- i mimi bugün koyamadık. Yarın 2 meşredeceğiz, Okuyucularımız . İ t dan Özür dilerİz. şarktaki tetkikleri Saracoğlu köylerde köylülerle görüştü Erzurum, 4 (A.A.) — Başve-| kilimiz Şükrü Saracoğlu ve sayın eşleri dün saat 10 da, refakatle-' rinde Örgeneral Orbay, Umum Müfettiş, Kars Valisi, komutan- lar olduğu halde Karstan hare- ket etmişlerdir. Yolda bazı köy- lerde tetkiklerde bulunan ve kö Kilerle konuşan Başvekilimi: at 13 de Sarıkamışa gelmi; Örduevinde bir müddet — istü hınm sonra s.ı. emeğini orta Devamı Wilkie Kral Faruk tarafın- dan kabul edildi Ehemmiyetli miktarda Amerikan uçakları Mısıra ge iyor Ankara, 47 si) — Ruzveltin şahsi mümessili Wilkienin bugün Kahirede kral (Radyo gazete- Üsküdar adliyesindeılü hâdise vesilesile Adliye Vekiline açık mektub Duruşma saatlarının yoluna soku'mamış ol- ması ilgili her vatandaş için haklı bir şikâyet mevzuu oluyor. Buna niçin meydan vermeli? Yazan: Avukat Dr. Suad Tahsin Türk Sayın Bay Vekil, liyesinde haddi zatında basit gö- Size sunulmak üzere hazır -| rünmesi mümkün olan bir hüdise ladığım bu mektubu Sen Posta cereyan etti. Bir ceza mahkeme- gazetesinde neşrediyorum.Mühim | si, vaktinde duruşmayı açama - meselelerin efkârı umumiye hu-| yınca bu davada İlgili olan mü- zurunda samimi olarak konuşül-| dafiler bir buçuk sant intizardan masına ve ciddi surette münaka-| sonra deruhde ettikleri diğer ve şa edilmesinde hiç bir mahzur| kâlet hizmetlerini ifaya imkân lüşünülemez. Bir halk hükü -| bulabilmek için daha Fazla bek- meti olan cümhuriyet hükümeti-|liyemiyerek adliye binasını ter nin adalet cihazını elinde tutan| ke mecbur kalmışlardı. Bu hâd Adliye Vekiline matbuat ısuıunlı-j se matbuat sütunlarına îevlı rından hitab edebilmek ber hür| de bir hassasiyetle — in'i ; vatandaş için ve bilhassa bir a» Halbuki vaktinde çağırıl ll e vukat için hakiki bir bahtiyarlık/ları için duruşmalara İştirâk e - mevzuu teşkil eder. |demiyen ve bu sebeble de vazi- Birkaç gün evvel Üsküdar ad- (Devamı 3/1 de) Pirinç, zeytinyağı fiatları son günlerde Faruk tarafından kabul edildiği ve Ruzveltin bir mesajını kendi- sine tevdi ettiği bildirilmektedir. (Devamı 5 i 'ada) İrlandada alahildiğine yükseliyor Peynirciler beyaz peyniri perakende o'arak 140 kuruşa satacaklarını söyledikleri halde fiatlar 150 - 160 1 buldu, stokun zengin- kanlı hâdiseler oluyor Belfast, 4 (A.A.) — İrlanda cümhuriyet mensubları bu sabah Formangh eyaletinde — Belleck polis kışlasına taarruz etimmişler- dir. Bunlar taarruza geçmeden evvel telefon hatlarını — kesmiş bulunuyorlardı. Ölü ve yaralı ol- Z| Deroe'e yaz çıkarma hareketi nefiçesinde Almanlar — tarafınaza —nn.'ıı:—uu Ve sahilde kalan ölüleri gösteren resim .» No l mamıştır. iğine rağmen zeytinyağ fiatıda 145 e çıkt. meye devam etmektedir. Bu cuııılcden ohıık birkaç gün üler — tarafından da yapılan top- lantıda verilen ve prensip ka. rarı diye isimlendirilen bir ka. rara göre peynirin kilosunun Ç(Devamı 5 inci syfadua) Gıda maddeleri satışlarının 1 serbest olduğu gündenberi fi. | atlara hattâ gskl kara borsayı gölgede birakacak derecede bir artış olduğunu yı lştık. Bir haftadanberi gıda madde- heti fiatlari — eskisine nazaran daha hizli bir şekllde yüksel

Bu sayıdan diğer sayfalar: