5 Eylül 1942 Tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 1

5 Eylül 1942 tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

î:gıt n 'İ "Ji— S 0 " T E L G RA F ETEM İZZET BENİCE | EN SON TELGRAPLARI VE HABERLERİ vıııı Aışnıı au.ı'ı'ııl Gazeteye ıı-hnıcı evrak iade — edilmer İNÖNÜ GEZİSİ Almanlar Stali İ sanbül Hallânın Belı Mahalleler:neGırdıler Minnet ifadesidir. Tarihin Kaydetmedıgı Şıddet Maddede çok değersiz, fakat münada çok içten kop manın değerini taşıyan bu armağan yüksek İnönü'ye İstanbulun minnet ve şükran — ifadesini — taşırirken ayni zamanda Sefin Türk vatanına hediye ettiği sulh ve saadet hayatının da yeni bir tezahürü - vesilesi oluyor. ETEM İZZET BENİCE ET BENİCE Başve kil Bugün Trab- zonda bulu- nacaklar K tedi Gümüşhaneden ge- çerken belediye ta- rafından şerefine bir ziyafet verildi Ateş çemberi içinde mes'ut bir ada gibi kalma- mızın iki sırrı... C |Bm:mxi | nci sahifede FaLucu Dama ğ Atılan Esnat | | 8 Dördünc hifede Yarınki At Yarış- Hakkında tahminlerimiz | Sivas konqresı- nin yıldönümü kutlandı ları te Muharebeler Oluyor S LONDRA lSE ŞÖYLE DİYOR: Stalingrad'da | Alman taarru: zu durduruldu Visi, 5 (AA.) — Almat kuv- Stalingrad'ı B « Batı yan etmekle ti çölde harekât — sahi çölde kuilı %;LVV””“* carnpısctı CGi ÇO P lğ li İngilizler bütün cephede muhare- PERŞEMBE ( akşamı güneş tutuıacak cakt Çifte ile yarala- nan çocuk bu sabah öldü Hadmlke İngilteredeki Türk | zetecileri > beye tutuştuklarını bildiriyorlar Ceza Evinde bu sabah iki ato!ye açıldı Bu n(ıılye zilik, K ve çorü NAMLİ SUCUK KAYSERİLİ APİK OĞLU “bahtan Şaraba bu sa- itiba- ren 10 kuruş zam yapıldı Dokter Lti Kınder geri nio ânünde izahal veriyen “İnönü,, Gezisi Törenle Açıldı Vali nutkunda dedi ki: “Millf Şefimize uzun ömürler dileriz. Onun * -hayatta ve sıhhatte olması Türk milletinin refah ve terakki yolunda olması demektir,, İnhisarlar çe- - Fatih'te sokak orta- kirdek Kahve Z satışına ay ba: sında bir arbede.. cınöa başh]or l ar Vekili Raif Kurnü İki kişi biribirini yaraladı *'VZ:ÇAKMAK NECİP FAZIL KISAKÜREK Budapeşteye bir gece hava akını yapıldı n tarifi ve burada vdiğim ve relini am vatandaş- '" Fevzi €

Bu sayıdan diğer sayfalar: