5 Eylül 1942 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1

5 Eylül 1942 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

#mE VEKDE 5 KUKUŞTUR # POSTA KUTUSU: 114 — ISTANBUL Gezi yerine yakında MIM Şafin büyük bir heykeli dikilecek Astanballumın Relsleüunhurumaz Mili Şef İsweş İnönü'ne şükran ve saygı nişmbasi olarak hayırlanan Tax. simdeki İnönü gezi yeri düz büyük bir merasimle açıldı. Merasimde vali ve belediye relsi, İs, tanbul komutanı, mâarif, gümrük ve inhisarlar vekilleri, parti reisi, basn birliği İstanbul idare boyeti resi Hakkı Tarık Üs ve birçok davetliler baluomuştur, Gezi yer; mnarif veri, İmiz tarafından açılmış, vali LAĞI Kırdar aşağıdaki nutku söylemişti, Geçen uzırlarn karanlığı için selssl bir gan ve geref şimseği balr. de çıkan Türk tarihi, zaman zarar TERKİ AKŞAM POSTASI ADRES: ANKARA CADDESİ VAKIT YURDU — İSTANBUL Inönü geziveri dün törenle açıldı Vali heyecanlı bir nutuk söyledi amaaan eşsla kahramanlıklar, büyüklükler, YU” O Val LAff, Kırdar nutkunu söylüyor ve maarif vekili Manen Ah Yün er. vi va kudst hamaset levhaları göster mekle beraber yer yer şükran ve min nete karşılanması lâzrm gelen ts büdlseleri de kaydeder; setekim CU hurrelsimiz, MJUt Şefimiz, büyük se kahraman İsmet İnönü, rmület ve memleketimiz ipin tellin müstesma iü» tuflarından biridir. Türk milletinin en kara günlerinde Ebedi Şefimiz ve büyük kurtarıcımız Atatürk gere kurtuluş savaşlarına girliği sume3 ve savaşım bütün devamı milddetice yanında İsmet İnönünü bulmuştu; im €klâl ve istihlâs harbini muvatta» kayele götüren yollarda onm dalma en ön safça fstür zekâ ve Idaresi, bilip iikenmek, bilmeyen enerjisi, yılmaz, pzmi, ebedi bir bayut ve kuvvet mene bet olan tapteze ruhu ve imaniyie vurugur, Çalışır, kumanda eder ve giillet ve memleketi felâketlerden, zorluklardan ve drişman çizmeleri &'» tanda çiğnenmekten kurtarırken gör Gük, İstikini ve istiblâş barbi ile kr» sanılan muazzam ve tari krymeti, Lozanda dlinya devletlerinin kabul ve tasdikiyle tarib sahnesine asırların nadir gördüğü iyasi bir muvaifakıvet halinde makletmeğe mıyvaffak olan yine odur, (Devamı $ üncüde) iktisat Vekili Zonguldağa gilti Kömürün maliyet fiyatı da tetkik edilecek İktisat vekili Sırrı Day Gün Tefa - katinde vekilet müsteşarı ve maden tetkik ve arama enstitüsü müdürü ve diğer bazi zovat bulunduğu halde An, karadan Zorguldağa büreket etmiş. tir, Vekliin orada yeni işletilecek da - searlar otratmdakj hazırlıklara kö . kordelayı kesiyor Peşteye hava akını Bir kaç bomba düştü Lahdra, 5 (Reöyo) — Macarieta. ( am merkezi Peşteye bir bava aki | yapddığını Berlin radyosc bildirmek. tedir, Birkaç bomba atıldığı arlaşız mıştır. Akımın İngiliz veya Rus tax. İ yazelerinden hanginj tarafından 'yaprl. dağı kentiz tesbit edilememiştir. Londra, 5 (A.A.) — Cuma gecesi Budapeştede kava tehifkani o Grenviş ematila 21.30 dan 28.20 geçeye kader ! aürmüştür. Dün geceki Rus teb'iğine göre Stalingrad önlerinde Al man taarruzu durduruldu Vişiden gelen haberlere göra ise Almanlar Stalingradın batı mahallelerine girdiler Almanlar Şark cephesinde 60000 Havacı kaybettiler Londra, 5 (RAdyo) — Sovyet cep besinde Almanların şimdiye okadar 80,000 havasi kaybettikieri, bildiri mektedir, Alaz havacı esirler Al - manların müthiş kayıplara uğradık , lari itirmi etriglerdir. İRLANDABA Polis kışlasına saatli bom'a kondu 67 k şi tevkil omadu Visi, 5 (A.A.) — Şimeli İrlans dada Randelstovnda polis kızla - sma yerlestirilen saatli bombela - rının infilâle reticcsinde ağır hn far'ar vukua gelmiştir. İnfilâktan husule gelen hava taryiki müthiş olmustur, Zayint vardır. Refet « lan arele takviye kuvvetleri: gön- derikniştir, mürün maliyet, fiyatı hakkmda çel « kikler yapacağı tahmla edilmektedir Volga nehri ü zerinde 3 RUS top çekeri batırıldı Vişi, 5 (AA) — — Alman kuw vetleri “Stalingrad'ın batı mahalle» lerine girmiş bu'unuyorlar, Şehrin şlimalinde (ve cenubunda şiddelii çarpışmalar deyâm etmektedir. Bir Londra hsberi, burada cer” yan etmekle olan muharebeleri larihin kaydetmediği şiddelte mu” bareheler diye tasvir etmektedir. Stalingradın “imslinde o Volga nehrine vlaşmış olan Alman kuv- veileri o nehirde 3 Rus topçekeri ile-6 mavnayı batırmışlardır. Novorossiskin şimal o batısında birkaç nokta Almanların eline geç miştir, Londra, 5 (4,4) — Dün gece neşredilen Sovyet tebliğine göre, Slalinarad önlerinde Alman tsartüzu durdurulmuştur, Takviye kılâslı & lan düşman ağır kayıplara uğralık maktadır. Klesikayadın Ruslar teşebbüsü ellerine alarak mevzilerini dürlet mişlerdir. “ Stalinarad'ın vaziyeti düzelmişse de Kuradenit sahilinde o Novoros İngilizler 67 kişi yaks'amızlar » | sisk için tehlike arimakladıt. Rus dır, Simali İrlânda ile xeüstakil (lar burada anedene çarpışmalardan İrlanda hudutları boyunex büyük vonra yeni mevzilere çekilmişler * Ingiliz tayyareleri | vi 'swivet süre cammakladı.. İdi.,«<«c«ç00 Tüyler ürpertici bir cinayet - Bir katil, öldürdüğü karı ve kocanın Birmanyadaki mülteciler için 80 ton Erzak attılar Yeni Delhi, 8 (ALA) — Ingiliz sava ordusuna mentup uçaklar Birmanya. daki mülteciler ıçin 60 ton erzak ai. mışlardır. Çin mili hava yolları (â5- Fesine mezsıp :syYareler do 26 ağus. | £ 100 tona yakm ersak gt. mışlardır. Tuğyan yüzünden etrafa irçibatı kesilen abaliye ilâç ve ten. teler atılmıştır. ——— Londradaki Türk gazetecileri Landra 5 (A) — Türk garetesi- leri, dün Duvr ve Poikestandaki, mü. dafaa şesialerin, gezmişler sahile ye. naşmak istiyen bir Alman pıyyarss de uçaksivar bataryaların G pığı &'a. # görmüşlerdir. Tayyar bumta 5. madan uzaklaşmıştır. dm Balıklıova köyünde tüyler ürper Vel bir cinayet içlenmiğtir. Balıklıova. köyünden Nuri Ark; 8. “anda bir adam, aynj köynden Ahmsi savuş ile karzer Huriyeyi bağ Kulbe- #inde uyurlarken bıçaklıyarnk öldür. müş ve sonra da suç delillerin; Orta . dan kaldırmak için cesetleri ve İçinde bulundukları beğ kulübesini gazlıyı - rek yakmıştır. Yakalanan Arıtr zati Nuri Arkuş İsmir atır ceza monhke - metine vetiliniştir. Bur güyler Ü-psr cesetlerini gazleyip yaktı ! İzmirden bildirildiğine göre, Ürn a Öldürülen Ahmet çavuşun Kâzm 4 - Adında bir tivey oğlu vardır, Kâzım bir müddet evvel katli Nurinjn genç #8. tit Melekle tanışmış Ve birlikte Ya . şamaya başlamışlardır. Bu hâdiseden dolayı kin 'bağ'ayan Nur; Arkuş Kx- sından Uunün inçıkamını Üvey beder ile annesini öldürmek suretle ales. gı tasarlamış ve bu feci cinayeti işle, miştir, Katil câşstleri ve kulübeyi ateyledik İsm'sotrü İzmire kacımız ve orada va- tic elmaserin sebebi © kiakançirkpr, | kalaamıştır. Kafkasyadı, Grozny petrol saha» | sena doğru ilerlemekte olan Alman kolu bir nehri geçtiği yerde dür durulmuş ve geri ulımuştır. o 4 Rijevde bir Alman piyade tümeri bozguna uğratılmıştır. Baltık denizinde 30,000 tonilâler | Jak 4 ticaret gemisi batırılmıştır. Vit, 5 (A(A() Bir Berlin har berine göre, Rus kuvvetlerinin bü (Devamı S-üncüde) “Ingiliz uçakları Akdenizde Bir Mihver muhribi batırdılar Kahire, & (A,A.) — Torpli taşıyan uçaklar İngiliz hava ordumuza ve A - vusturalya haya Ordununa mensup bomba uçakiarı pergembe gecemi Ak. denizde bir düşman kafilesinin Yeriri keztetmişler ve şiddeti bir hücuma geçerek $ bin tenilâtlul' bir. tüccar gemisini batırmaşlar ve © bir muhrii” de muhtemel olarak © betermeşisedir, Avusturülya bomba uçakları filosuna ssh! bir çayyare Ölr anubribin üzerin. den alçaktan uştrak oldukça şiddet bir uçaksavar ateyine rağmen bomba. lar atmıştır. Mühribde yangınlar erk. mug ve o kadar şiddetle yayılmıştır ki tayyare 50 Zilomeire kadar bir mesa. teye vardığı o halde alevler o gözük- müştür., Salomon adalarında Japon kuvvetleri temizleniyor Londra, 6 (A,A,) — Amerikalılar Salamzon gdslarında Yarıya çıkarılmış olan Japan kuvvetlerine karşı temir. Weme hareketlerin; devamı ediyor, A. merikân tayyareleri kara harekâtın dastekismekte ve karaya çikarılar dapon kuvvetlerini himaye eden harp gemilerine hücum eyismektedirler, Vişl, 5 (A,A.) — Jâponlar Pasifik. te, Flor takımadalarındad birinde ka. raya ayak basmızlardır, ithalât malları Yeni şeklin tatbi- kine âlt esaslar testit edildi (Yazısı 2 elde) TYARİUN: YAZA İŞLERİ | Mihverk 5473 İDARE: 34$70 # SENE: 12 Batı çölünde Bütün cephe boyunca şiddetli muhareöe başladı uvvetleri © ÇEKiLDİKLERİ SAHADA © ' BİRÇOK TANK BIRAKTILAR | Şiddeti hava muharebeleri de oluyor Londra, 5 (A,A.) —Ban gölünde garpışmalar bütün cepbeye sirayet &*, miştir. Müştefikler bütün cephe bo yunca düşmanla muharebeye tutuş - muşlardır. Mihver kuvvetleri çekildikleri sahs. da birçok tank ve molörlü onakdiyete bırakmışlardır. Bunlar İngiliz kuv . vetleri tarafından tahrip edilmiştir. Amerikan tank kriaatınm bu muha- Tebelere iştirak ettiği şimdi ifşa edi mektedir, KLohara, 5 (A.A.) — Çölde, giddetii hava muharebeleri devam etmektedir, Perşembe günü en aşağı 6 mihver v. Şağı tahrip edilmiştir. — Evvelki gece muharebe saLası Üzerinde uçaklarımız Glişman tank topluluklarma (fsarruz etmişlerdir. Tobruk şebri de faarruza uğramıştır, ; Vaşin#lon, $ (4.4) — Orta şark Amerikan orduları umumi karar gâhının bildirdiğine göre, şimci batı çölünde yapılmakta olan mw- barebeye iştirak eden Amerikan tankları efradı muharebenin ilk iki günü . zarfında bir miktar Alman tankı tahrip etmeğe muvaffak o muşlardır. Muharebe esnasında bip tank elradı Alman Afrika kuvvetle mensap & tankı (ahrip eimir lerdir. Ayrca 2 lank daha muhte” mel olarak tahrip edilmiştir . Kehire, 5 (4.4) — Resmen tale Biğ ediliyor: 23 eylül gecesi muharebe çev resiyle deniz üzerinde İngiliz hava ordusuna .mensop orta büyüklükte bomba -uçakları çok o memnuniyef verici neticeler olmuşlardır, Müt #idit nakliye otomobili ve bir kaç tank tahrip edilmiş ve bir çok yan #ımlar o çikarıkmıştır. Bir * tayjata infilâklarla karıştk 7 büyük yangın gördüğünü, keza 3 petrol yansın ile müteaddit ufık oyanaınlar da müşaherle ettiğini bildirmiştir. Çok şiddetli iki infilâk olmuş, birinin fırlatlığı enkaz 150 melre yükseğe kadar çıkmış, öteki infilâk hücam halindeki © tayyarelerimiz! 2 bin metre yüksekte bulundukları halde sarsmıştır, Bono sahtekârla- rı tahliye edildi Bunların içinde 30 seneye mahküü olan Nihat Özkoyuncu &a vardır. Temyiz verilen cezaları indirmişti Sahte mübadil bonoları etmek, satmak, sürmek, bilerek kullanmak gibi emek, suçlardan mazmun olanların mubakemesi İs tanbul ikinei ağır ceza malkeme eme. sinde yapılmış Nihat Özkoyuncu otuz seneye, Hüsnü Ajkın yirmi altı seneye ve diğer mezmunlar du Iki seneden (başlıyarak muhlelif derecelerde malıkâ medilmişlerd.i Dosya sekiz ay kadar evvel lem- Ceza eyinde bu sahah 3 atelye açıldı Şimdilik 50 mahküm terzilik, Kunduracılık ve çorapçılık yapacak Bu sabah İstanbul Gezücvinde tesis edilen atelyelerin açrima me“ rasimi yapılmıştır. Merasimde İstanbul müddejtmu misi Hikmet Onst, öemevleri W mun müdür mugvini Sakıp, cozn ewi müdürü Hüsnü Tütüncü, müd Ğeiumumilik baş muavini Neil ve gazeteciler hazır bulunmuş'ardir. Aşılan atelyeler üç tanedir, Tere zilik, kunduracılık ve çorapı Açılma merasimi saat 11 de mış ve Hikmet Ouat steli kabısındaki kurdeleyi kesmişt'r, Atelyeler # dümletir. Şimdilik burada 50 mah” xüm çalıştırılmaktadır. Fakat çok yakın bir zamanda bu adet 150 ye | çıkar'lacak ve daha ileride atelye" | ler fazlaleştırılacaktır, Askeri dikimevi, cezâevinde Yer | pilmak üzere her ay 1500 çemasir vermektedir, Bu isin ik siparisi a ls ve faaliyete geçilmiştir. Kundurserık o kısınmda çn $OD (Devamı $ üncüde) yiz mahkemesine gönderilmiş, ns” tcede cezalar dere derece Iki se» ne İle ikibuçuk sene arasında ol « üzere indirilmiş, bundan hag ka Abdülkadir, Ethem, Arşak ajeye hinde delil ve şahit bulunmadığı cihelle karar esısdan boşulmuştu, Bu sabah ikinci ağır ceza mah” Kemesinde yapılan ecise sonunda temyizin bozma sebeplerine intis ba edilmiş; son vaziyete göre tal” miz edilen eszayı doldurmuş olen bütün mevkuf suçlalar da serbâsl bırakılmışlardır. Muhakeme, müddelümeminin mus taleasını serdetmesi İçin İ teşrini ervele bırakılmıştır. ne zaman bitecek? Bu meraklı, dikkate değe” #ahminlerle dolu veni an. ketimize yarın başlıyoruz! Röpertajcılarla rörortajıar Meşhur röportaj mwharrirleri. miz meler anlatıyorlar? Rüportaj. cılığa nasl başlamıs ardr? En heyecanlı röpörtajlarmı nasıl yapmışlardır. ?* Yaptıkları röpörtajlarm, yaz. madlıkları taraflar: nelerdi Birbirlerini nasıl görüyorlar... Pek yakında (Haber) si. tünlarında İ

Bu sayıdan diğer sayfalar: