5 Eylül 1942 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 1

5 Eylül 1942 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

No. Kırk Sekizinci Yl o FİATt (a) kmpmSTUR 5 EYLÜL CUMARTESİ 7943 Başmubarriri ve umumi n — HAKKI OCAK ie g ide fırıncılar ABONE ŞERALTİ “ 2 a i İstanbul, 4 GEVAM MÜDDETİ Türkiye için Hariç için 2 z ş > ; teftişine bugün de lee eğe vi 200 GE muhtelif semtlerde 22 e e aş e 150 - Eksik çıkarılan ekıhökler' de Gü gn ea Gm — f ii a müsadere olunmuştur te siyasi gazete. münderecâundan mes'uliyet kabul edilmez... ön ne YENİ ASIR Matbaasında basılmıştır... MISIRDA VAZIYET n Dae pey Moskovaya göre son ı harp durumu alıyorlar Ze Bl İngiliz ateş kabiliyet ieskayada mütead- ve kesaleti daha dit Alman karşı hü üstün görülüyor |cumları püskü kürtüldü Dey!i Meyle göre İngi- Bzier Mısır Habire Sralingrad ve Navara nde bir İtalyan Oeleralğ Rkaybetseler, k çevrelerinde çek deneral Ronmel harekât bu h bar kendisine verilen" haberleri dinledikten sanra Zaferin kaybedilmesi siddeti erenler. demek değildir.. Başvekilimizin tetkik etkik seyahati Londra, 4 (A:A) — Dün öğleden) ozi ibrik dee iki gün içinde çölde hüküm süren sik. net devresi; inin bei sabah ta « Erzurum dân ; e e A bele BEN li bir a olmamı: 4 (AA) — Royter a ame HYE ann Mali va pin sekizinci ordu yanındaki hus fe 2, Sütun 2 de) Sovyet Mareşalı Timoçenko yapılacak bir hareketi zabitlerine iş z Aşkaleye geçti bc ele ea e a ii JAPONLARLA SAVAŞ Bir kısım ihraç yasağı kalktı PE iğ ame! ee ve gezdikten ET ve batı istikametine dö Yolda köylülerle © |Fiemeyni müdalan eden ini Ruzveltin hasbihal e İ e Salon:on Şarta tabi ihra- hitabesi... |» şurüdirimse adalarında | eat yapılacak vi ğe ei "ken Sarı > harp kızıştı (zeysin ve irina yağları HEDEF # akisler uyandıran bu hitabenin değerini Erzurum; 4 (A.A) — Başvekil Şeri 7 AL ei tiftik, pa halal ancah hâdiselerle ölç. | Saraçoğlu ve say ün saat onda | € m İzaponlar muhteliş ada- pamuk ? döküntüsü el küçük! i asal nae namı Kim Havalarda ŞEVKET BİLGİN h Di ki < iyor.» t #— Birleşik devletler rel vi - pe e © Kavvetlesiyor. icâret Vekâletinden elin bir sirkü. a ımıye ğine hilahesinde, nde, her mag ani boz e şi vi İİ Yaaplon, 4 (AA) — Bahriye nazır) şimdiye kadar gre men edimi A neulara Vi n ini w | evvel k ati ei laima w ere İs ilen 7 (| dinin tebliği: Kine pasifikte sekula lunan bazı maddele, si yi m Si. Müttefikler Tâ muş bir gençliğin bu öl ji | rilmiştir. hava hâkimiyeti temini- dn teşkil ettiği sa kerimi er ni li da EN vekil “150 sayılı es > ll ıkika bugün, harp Mil bie rel elsi ii halk ta ın karşi- serbe 2 elle kredim cesaretle dövüşen iosanların büyük gök İlan vlan ve şehir been Gi ai zu gençi gençler ki yaşlarının | ten, kaplıcaları gezdikten ecanlı devi erin Ge sora rai cip la kaşlı dig ucak Kayı) italya vel e her defa: Soli ticaret kisi ir orta şarkta 4717 uçak düşürmüş. Sonu Sahife 2 Sütun 1 de) İlerdir. SN İri kepi dü- e ? Süten * de) uruma hareket mi ai itler a ve hayallerini ân zaferine el ağlamışlardır. İmanla her de devirde en| Bave ilimiz sat 20 d a iile: mslandır. Gece yanı Bazan pe şi li ça panç li ln ve | keden » Şükrü, Saraçoğlu Alaş hare- hayallerin simdi, harbi kazanmaktan |ket etmis ler meri e KE mr gn) HİNT KARISIKLIĞ “TENİ AN ANLI 2 ö a ! al e v5 nn al ŞAMLAR Imanlara göre Rus- dadı ii saflarını ; ; Boldulan gençleri adaklık iyi la id AM zül l yada — vaziyeti ve sinir kuv yanımı - —— a —— vi an dara en stural- | sıç, ısında- ki be mahallele- çı takmak nin m mevzudur. gi e ikale e bulunma anil a İs ya ço UV» le Sme e budur. Böylece 5 Belin, 4 (ALAY: ei devletlerinin ağn as- vi ları hür milletler geneliğ eylülde Kırımdan kal e gi eee senii in Sen seler oldu vetlendi e va tkileimizn — ie er ın vaz mis, insanlığın maddi Fa boğazımı geçmişlerdir Bu kı İni ak mal sia e yendeye Ni e rem ia İntitte- alk 4 (A.A) — Pazartesi günü) Kambere, & a. rol — Avustralya ii şiddetli mn fiklerin li arı anlatılmıştır o hapishanesinde sıkan. e e Biyvekiki Kurtin ve ingla İve kuvvetli iz Bay Ruzvelt hitabesinin bir il z m eden Mn eyle temas et- İsi yaralanmıştır. Bingale hül kavele imza göni demir a i a “Atlantik. deklârasyonuna (Mas “Tİ yandan neşrol olunan tebi 3 emini | mukavele kiralama “ Ye ih yarım öğesine e 6 de yet mülâhazasiyli ekil gk Kal-| nununun tatbiki ei ilgi dir. Harbe (Sonu Sahile 2, Sütun 6 da) (üiaya maküler kimseler çalışmaktan (Sonu Sahile 2, Sütun 2 de) onu Sahife 4, Sütun 4 te) 48 cenubunda Rusların i hücumu “iki şt le ve Van gemi — karakollarımız z— HÜCU ların Yap| el mak Ma yap yaar | ve siir yirmisi tahrip Mi rika lamda epin. pücem dün bu şehrin batısındaki ö arr iindeki böl; İyad la aye bulunan « . : — topçeker, iki monitör, d k > Bale Ker yaba bi pi ande TERİ iyor | /IMLARI pa .w bölgesinde oldukça mühim Rus 5 e e mere a ıptığı müteaddit hücum- Tar akim bıraktırılmışır. İ 1 . Bu ii düşman 83 tank kay- İla k üze edi doga gölünün cenubunda yi Ka emin sin bb hü akim kalı Pİtinden maksad ve STAR yikanın müşterek dâva uğ- ikkatini mümkün runda sml kağaz biler yaptığını Ve şark inme ii m söyler neler TN istediğini bildirmek için miştir, (Sonu Sahife 2, iradi 'Müttefiklerin havalarda güvendikleri silâhlardan bir uçan kale batırmıştır. betmiştir. çök eğ Kal 4 A) — Vandel Vie) | azda in Di mümessili şunları ilâ» Eva; bk için Rı nutuk söyler ve Gandi ile bir çok halk dinlerken Sütun 2 de) Tevkif edilmeden evvel Hint Liderlerinden Nehru a,

Bu sayıdan diğer sayfalar: