5 Eylül 1942 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 1

5 Eylül 1942 tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

n FE CUMARTESİ 5 ULUS BA Çankırı Caddesi. Ankara Telgraf # ULUS —( Telefon ) —— SIMEVİ | Geldi! * E Başyazarlık 1871 194 zı İşleri 1061 ağ 144 YÜ ALLIK KOLONYA » LAVANI 1062 | İRUŞ 1064 EE rşı Falih Rk ATAY Vurgunculuğa ö ki İstanbul'da açılış töreni yapılan İnönü gezgisinin uçaktan alınmış güzel bir resmi İstanbulluların Milli Şef/imize minnet Müş şükranlarının bir ere olan İnönü gezgisi in hazin olmuştur. Kendi oturduğumuz semite ve dulştıımız yer. i lediyenin boyuna esmaf cezalam- dir görüyoruz: bum bir- çok sancı aramaktadır Kendi mağaalarındaki büyük mik darda mahı pahalı satmak için, aynı çe- e liz sein belimi İaala yat teklif eden tüccarların muhabereleri İanmuştur. Ac hafif gel yoksa bir takım kazanççılara yeni tümer reel ye i ile baş koparılması olur. Ancak yarcalk de o . a tağmen, vurgun ş veriş ir çoh eri ne, Bu üredi para kazanmıya a mayan bir elim satım şartını devam ettirmek isler. Ti- Istanbul, # sa — İstanbullulara | Mi Gelini minnak ve gülcan n bir nis rınadır. Halk elbirl İiği ba havacıların zars müşteri takımının Hükümetle raya kaydedelim, satıcılarla hm irler, e cl ba Gini duğu İçin bu fiyatları itidalde epi Fakat mevsim e balaldı, matacidar ela ver b vaki bal ME vet almazlarsa, pahalılık alevlenebilir. metimiz her şeyin üst de halk entari Ma a den la çalışanlar. dürüst ola Hükü Ticare tamamı il içn “Kİ dün İstanbul Valisinin bir nufku ile açıldı Gezgi sahasına dikilecek olan İnönü heykeli için de çalışmalar ilerliyor Doğu cephesinde şiddetli çarpışmalar devam ediyor BERLİNWE GÖRE ; Almanlar MOSKOVA'YA GÖRE : Arasız Karadeniz, ti Felis geninde e » biz düvetli kürler hareket etmişlerdir. rde Başvekilımiz B. Şükrü ve Kars'ta Başvekilimiz Erzurum'a < Aşkale ye gitti >: um, da, mona sa map in leri dü ün. da, rafakatierinda örganeral Orbay, Geli allel omulanlar. olduğu hal ide a baz tetkiklerde © ulunan ve köyler- ekilimiz gant 19 de Orduevinde alis, dai Alman İktisat Nazırı Dr. Funk Dr. Funk Bükreş'te Almanya ile Romanya arasında mühim ficaref müzakereleri yapılıyor kreş, 4 ma, — kası müdürü M. Puhi heyete di bulunmaktadır. Kdremif'e İnönü günü — Edremitii > <<“) çarpışmalar (| Kerç boğazını kara ii de imşeği ba tarik, ank kaman büyüklük” nu 4 üm ada) geçtiler Stalingrad varoşlarında irisi oluyör Yazısı 3. üncü sayfada) oluyor Almanlar 1000 uçak ve 25 ayı mi $ Denizaltı Mü rinin ik yeldönümü o malar, Mn Sef karşi | yapılarak “Se İnönü'nün burayı geli yaptık iklarını teyit A milli oyunlar Saracoğlu Sarıkamış, Hasankale gd | değişiklik iç ve dış resi Karada durgunluk © z Gedlleei maz Fa tetkiklerine devam etti km a Libya'da devire kacak kele. de sür ayakkabı gi; İspanyol hükümet | Royler ajansının Kahire gazetesinin fikrince hususi muhabirine göre kabinedeki | Rommel soluk alıyor değiştirmiyecek ( havadafaaliyel var pa ilik mahya vik "aöber değişme si” dir. Totaliter bir devlerin b nek değişirilmesi Bizim İspanyamızda, ne bugün. yarın, bir hükümet de Eyrinln bahsedilemez. Çün kü İspanya'da bir tek hükü - met yafdır ve bu, hükümet de, zihniyet «Gene resmi, tebi atları pi vi mahalli ehemi bileğin tk Mİ ol İl Alaa vu 3 üncü sayfada) ui 3 üncü sayfada) İn z gemileriyle mücadele İngiltere yeni usuller kullanıyor Ticaret gemisi le artıyor Lo; Londra'da bir nu ie âhriye nazırı Alexan der bilhassa size enitire mı hayta ön zaltı batı” cek bir haldir. büyük Ankara - İzmir bisiklet yarışı Bisikletçiler dün Bursa'ya vardılar Orhan Suda gene birinci geldi | Kişehir'den Ali, Sabahaddin. Osman, Ankara'dan. Aydöğmüş Koçaelinden Ahmet, İstanbul'dan Muzafter. grup halinde've tekerlek ve boy farkla; Burs mahabirimiz bi Tail biaielet yarışın va - pi ga hüzün, Koru. ie hizme Takibelmislerdir Yarık t TAB a Orhan Şudu'ya Bursa şehri nami- na,bir kol saati pediye, edilmiştir. İ arın ; Muetata Kemalpaşa | ie 4 üncü sayfada Y İ mma m le

Bu sayıdan diğer sayfalar: