5 Eylül 1942 Tarihli Vatan Gazetesi Sayfa 4

5 Eylül 1942 tarihli Vatan Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

i İNHİSARLAR UMUM MÜDÜRLÜĞÜNDEN ir 9 une: Pl La ve Sarı 32230 İmtihanla Memur Alınacak Müessesemizde münhal bulunan 75 — 100 Jira maaşlı muhtelif va- Zifelere memur seçmek maksadile 3859 No, lı kanunun 4 üncü maddesi mucibince bir müsabaka imtihanı açılmıştır. Imtihan 'eşrinievvel 942 tarihine müsadif salı günü a imtihan taliplerin defter tut i leri sap usullerine &it bilgilerini N KE yokla; ıbulda Depomuzda sai evvalini Yük ile Mühendiz Maltebi' Muhasebesi Teklif mektupları eksiltmeden bir kabilinde verilmesi lâzımdır. ATEBRİN SATIŞI illere fiyatları aşağıda erleri ma isteklilerin mil görmek ve ilk teminatı yatırmı r gün e Ky Gümüşsu ine e Postada vaki nie kabul mez 8938) Lira Er, İmei evvel buz mü. mami rr ve ifade mr yacak mevzular üzeri icra Müsabakaya gir o ii ie EY 2- (80) yaşından büyük olmamaları, 3— Pik a hizmetini yapmış ve halen askerlik ile tigili bulun- maâmış olmaları, 4 — Sihhat ve hüsnü hal şehadetnamesini, nüfus cüzdanı ve askerlik m şarttır. gok 25 Eylüi 942 tarihinde Müdüriye- ye zikri geçen kanunun 5 İnel mı e na 10 kuruş zam yapımı bın şişe hacmi maz Eylal) meleri ilân olunur. . imei iNHISARLAR MÜDÜRLÜĞÜNDEN : ia a her nevi şarabın bugün saat vE ser en yakın Tnhisarlar beher kilosu- tin satıcılar ellerinde mevcut şara. mi Kizterir birer ayakla e 5 lar idaresine bildir- ki desi mucibince mı ir ve bunlardan ie sene sonra yapak «mesleki imtmanda ehliyetlerini gösterenlere şet muevini m —melesi yapılacaktır. (9307) Eksiltme ilânı Eskişehir su işleri 9 uncu ube ea üğünden u şube müdürlüğü mıntaj derelerin a lari dahilinde bulman keşi? bedeli 230 lira 99 vr Eksiltme 25/9/042 tarihine rastlayan cuma günü s: Bakir su ileri dn kapalı zart usulile kiş 3 — istekliler eksi vi itme Tam ile buna mliteferri diğer evra- 1 Eskişehir su vi müdürlüğü ile Kütahya Nafıa mü- pay ik itmeye li için isteklilerin kan — kei vermesi ve eksiltmenin yapılacağı günlen en az üç Vesikalarla e Se Sie e Ekişez t15de Ma İri, 2 karak gün evvel ellerinde bulunan 4 yaa müzacaat ederek a ye mahsu: e vesika al- aları ve bu vesika'arı ibraz i şarttır. si a e vesika. lebinde mi primin iştirak edemezler. * 5 — isteklilerin teklif mektuplarını 2 nci maddede yazılı saatten uncu şube müdürlüğüne makbuz mu- 'kabilinde vermeleri lâzımdır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. (9411) Türkiye Çümhuriyet Merkez Bankası pp ği va ai AKTİF ie Kasa: Altın: Safi Kilogram (o 7416478 O 104,954,043,08 Banknot 71,53T,89,- ifaklık . vana malak 212088,81 112,703,715,90| Yahildeki Muhabirler; di Türk Lir ie 408,922,38 458,022,34 Hariçteki M amm Altın: Sart Kilogram 23B48013 O 33.684.70638 ma tahvili kabil serbest dövizler ii Borçlu “kliring 54,414,806,47 88,099,602,55) edi. evrakı nakdiye karşılığı © 754 748.503, — Kanunun 6-8 inci maddelerine tevfi- kan hazine tarafından vâki tediyat 24,221,621,— | 134.526:942.— tenedat Cüzdanı: A 3A7,187,031,3 34T,1ST,031, Eaham ve a Cüzdam: 'uhte edilen evrakı nakdi- tah. “ 44.027,379,93 büy vbdenlörin da gel Şişe 1 Şişenin acmi o satış fiatı SM alani layan yea Öle Val Kuruş S, 10 X300 — Atebrin konmprimesi piyesi Mi Sofra Şarabı 35 43.50 i > 70 67 e; Y ENİ KOLEJ. önek Bu üç hari, vütün dünyada baş harflerile tan ” " 200 e ERKEK sark ve pe ük bir İngiliz kımya sanayii ittihadı olan: : öd ip bi > an ei diller öğretimine a emme GHEMCAL INDUSTRIES'in rümuzudur. ç > 340 244 m mt ve ab akımdan içermekle 410 le MOND, NOBEL'S EXPLOSİVES, UNİTED ipe i BRIMISH D' e .CORPORATION gi ii Ler Misket ,, 70 pe Teknik Okulu paınalma. a iz in bis İĞ li ii tutarı Tik is b mke Ee m eden KC. 1, Büyük Britanya adalarında bir Pi ibrlli 5 Eylül 942 den itibaren İdaremiz mamulâtı am lmisiğ GE öd esi ve Se gesi işçi a anan > teşek ve ve BE şarapların yeni iz ei ie gösteril- Kuru soğan 10000 > 5 2500 00 ına alına: müstahdemini gü > miştir. Bu fiatlara vergi ve sise al 00 i 11:000 eemekisdir L.G.Inin bütün diyya şamil e Zeytin 1200 3 n 024 00 e ir salış teşk öl dhl. Kiye Ma w ve iş LE mada ağır 2508 00 Yuldız'da bulunan Tekni 1942 mali vir ihtiy... olan yu, kimyevi gübreler ve penisle m ğ ke na ve Ma Ca bela ve ilk teminatı yazıli 4 kalem sal eden me E : t S d ğ Müdü rlüğ kuru es ayr yarnametne göre 7/06 pazara günü paten ve uzvi kimy ka il anla mn: ya an :ğı riüğün en: kuru soğ: e zart usülile saat 14 te; zeytin, sabun açık eksiltme ü ille bir ile saat 1430 da Gümüşsuyun'da ii Mühendis Mektebi Muhasebe- en “e Ea gi sinde topla ll komisyonda ihalesi yapılmak üzere m konul: Aİ sa elir. 1. € i m miktarı kan lerinden > lr oluş temin. eden, ni ii uzun malı surette ta hiç bir, Ya ve masrafe ir delildir. Bu rakkam, ks ikri ihtisa- nerede rast gelin istil tihsal edebi» Istanbulda Liseler Alım Satım sanayiinin Komisyonu Cinsi Beher kilo T. bedi Fiyatı kle Lira IMPERIAL OHEMCAL INDUSTRİES LİMİTED. Ekmek adedi 570000 458 dn Toz şeker 1 5 78750 s05 Kesme şeker 28000 Pirinç 7 8500 BTSO 3 Sabun birinci nevi 13800 Karpuz 57000 Kavun (Kırkağaç) 57000 2321 155 Uzüm (Çavuş) 29500 Mangal kömi z 000 ; a Yeni Neşriyat Nafı Vekâl i d Komisyonumuza bağl 6 yatı lisenin 1912 mali var ihtiyaçları yn a ekâletinden olan ve teferruatı yukarıda gösterilen yiyecek ve yakacakları kapalı ü - Türk rimyo Kaş iş rf usulile eksiltmeye konmuştur. JEkeiitme 10/IX/1042. perşemi İslâm - Tü b iri Bekininel une arniğü, Bölge ilede balda günü saat 19 de Beyoğlunda Liseler Satm alma komisyonunda yapıla” siklopedisi bahçelerinin sulanması için yapılacak kanal ve imalâtı sinaiye aktır. Tstekliler teminat makbuzu, 1042 yılı ticaret odası vesikası ama Ni yal ppi tahmin edilen keşif bedeli fiyat vahidi esası üzerinden <1 044.668» iyki rını sözü geçen saatten bir saat evveline ix Ür ra ei» karun. kadar komi Ke in kağan verileri Pod inin Ge > 7 me 2A/R(RUZ tarim riley ya günü mah 1 e öl rin ilimez. Teminat yatır Kâmil Miratın Aşöra hakkında ha / imak beye ei on mad A amm ye gi rada m e da Su Işleri Relsliği binası içinde toplanan sü ile iliği a le , öç in Galatösaray lisesinde komisyon kâtipliğine İri mühimi Ealkikieri “Vundir; Bu Munuk sana kapalı zari ir us en iğ re) eler ekime arms m vele projesi, Bayındırlık Se. MEY e e E e genel şartnamesi su işleri ki pi ile husust ve meleri ve gi Ge İğ rm e er dan ii hakkındaki halk anane- veri z eri Ye tetkikler vi Mi leri Reisliğinden alabili 4 — Eksiltmeye kl İmek için isteklilerin -44,000> lira <00> ku- ruşluk muvakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı ln &n az ve nu e iş dl kçe fe Nafın Vekâletine müracaat ederek bu İşe aları üzere vesika alm bu vesikayı emk şarttır mail Hakkı Izmirli ve Omer Rıza taraflarından lisan, kuran ve din ta. rihi bakımlarından çok mühim tet, st vü ji 15,000,000,— 2412,135.73) | küler yapılmıştır. Müsteşrik v 8,000,000, AYM ARIN | er slibiyeti İle el ilim. zihni ye dai hakkında Edip, Ismail Tsteklilerin ri a ikinci maddedi i saatter mat sine kadar ri Reisliğine makbuz çekini verme, ini iz zum in olan gecikmeler kabul edilmez. Emen Universitesi Dil ve Tarih - 158.748.563, | abibe cevap vermiş Coğrafya Fakültesi aliliğz iş —— —— Ankara Dil ve Tarih . Coğrafya fakültesine talebe kaydına öy: 24.221.821.— —— ülün 15 inçi günü başlanscak ve birinelteşrin sorunda nihayet ve İT H rilecektir. 104.520.942 Öksürük ve Bronşit Fakültede tedris olunan zümre'er şunlardır; şiliği TURAL Türk dili ve edebiyatı ie fe meme 40,000,000,— Fransiz dili ve edebiyatı o Arkeoloj Reeskont mukabili ilâveten tanidik i İngiliz dili ve edebiyatı Sümeroloji edilen 288,500,000,—) eczanede kutusu 35 kuruştur KE lm İvi e leri AN Arap dili ve edebiyati Sinoleji vana mükalıl 3008 No:1 kam mu- bei eler el 20a çiirce üüveten tadar © emeli. Başla Rıza Tiyatrosu Rus dili v yatı Hürgaroi Ki teda; vazedilen 152.500.000, 8,042, Halide Pişkin Ki Amira ve Etnoloji Her altpam saat 21 Tarih Coğr; Türk Li 117.556,078,8ö, yede, BEL? İsteklilerin bir dilekçe ile lise ve bigünük diplomalarını, aşı ve Alim; San e Ae ü sini pür GİRİS KEK, üye eyni 9,30 dân f7 Bağ e ml imi ökk YENİ € kadar fikülte müdürlüğüne müracaat etmeleri lizımdir v (7068. açılan avans mukabili e tevdi. olun. — 0422) Nişar taşı Kız Enstitüsü Müdür Müğündeği, Vasfı 4 Kilograr : nek ali ve tavla 1) one den a İ Göleğimmeh Ger MÜZE 5ö.pAl080 — Tazlezo0) 812416700) Uçak nam romorkörün 2454 pu em alli : öviz Taahıhüdalız EĞ Re ge e emmi 7 in hür) Dövme bakır tencere pi sikli İl altin tahvili Kabil dövizleç e a e 75 Kutu m Me Diğer dövizler ve alacaklı — EN yy 88 > 30 ğe bakiyeleri i 27281, mii) 9 2 meye eek ey > ms > 30 e 3800 No'lu Kanuna göre ni 141,537,041,04 Eğ e —. 5 Mü m ren e ZE 250.000.000. — | 255.900,747,78 ©), üksöle Mühendis Mektebinden al||gögeme Yayın pa müs ies ayaz Ye Dövme bakır çukur sahan 205 rm aza, im, Temini çarı Mİ E m ml villa lele Yali, Mani tas olan “Muhtelit; yan a a 12,856,842; 190 yokta — 89) idi ill le 16 Bini 1042 çarşamba günü saat 14 de Yüksek Mektep 5 rai binasında. tupianacak olan komisyon tarafından yapıla â Zekün » (TOILETLS2TD) yü Sahibi ve Neşriyat Müdürü — Mühenmen bedel 108 muvakkat. temnatı 110 tired pe MM iz 1038 tarihinden Ahmet Emin YALMAN — Sart sinde görülebilir. İml Ki 0 OE e lan eriyen Tad. gül Teen öld Eril eml Ticaret Odasının yeniyıl ar i zerine Avans an Matbaası sal ile birlikte belli gün ve saatle komisyona gelmeleri, (D48) cur, Skil ac Slim mil dklikei, Gali 3 i i d kli ü dis pe

Bu sayıdan diğer sayfalar: