September 5, 1942 Tarihli Vatan Gazetesi Sayfa 2

September 5, 1942 tarihli Vatan Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

lağnos Paşanın memnuniyeti Y ya Şakir azan: E— Şehirf —ktısadi düşünceler | | Haberleri İMahrukat ofisi ofisi odun satışına başlıyoı yor e an askerlerin şarkılarındal, ç Zağnos Paşanın ni Samara g'larindan, yüksek södâlar:1 konüğ Ni meri ve me-| malarndan hâsıl olan e memurlara in bir ifade ile si dedi er) Hazırlıkları ilerlediğini. ve. cü p'acık Sirek üzerinde'0 kal bim harp levazıınn — piyade sirler yaptı ki, kı Mak Ofisi odun « © — dehbire ayaklar askerler, birdenbire fevk her hazırlıklarını. ikmi di... Her taraftan, yemi, pazar gününe lr miş ve küiliyelli miktar düm eden gece, muhtelit karargâh | stoku” yapmıştır. Tic, eğibrdene: İadPal di Ofis prehisip ifibarile evvel O gece o kadır fazla ateş Gİ e or. lk meşlırrd: ki, sema kıpkızıl hn miştir. Memurlara yapıla lerinden mürekkep bir heyet almiştı, tan sonra da elde 'kalan stok saks o üşti ie en Yaşlisız Kışın si Bİ çi tü Bizanslılar. a Te Eee mi b ve n ketlü efendimizden bir İs- ia lemek i tsh m p: ederi istila le yi Dedi. bü, ne yolu: i Zağnos Paşa, muhalif bir teklif ai da sak. oğümlr piya kaş seninde kulacağını zannetti, Bir i ei denbire ekildi, yuncü bak da samir büy zi : ir © İbir meyusiyete kapılmışardı. Teyar ayı içinde ef iş Dedikten sonra; zabitleri dinledi. Bizanslılar, Türkleri n bu isa > l J Bunlar, Baka Oğlunun telikete | erikleri karşısında © kadar yağ rin fırınlar » — radığı elim Fatihin gazabına WE| malarda ki i-İ Belediye müfettişleri tarafında rayarak hapsedilmiş olan bal e perine anla. ar sn ay çok sikt bir ko 23 Mi ye aftedilmelerini istirham | şıldi; süne surlar üzerinde, role. Abi dutulmüştur, . İatanbul erdi. LA siye şuyorlardı: ime bu aylik teftişinde tef-| , Zi e saat sol yurada, mü ik meserrete ne mâ- ii adedinin ei ni vi eki a çerez zabitleri (Arkası var) Re Şeker yokluğu ğ Si Piycsada neden şeker hiş bir ölüm Basi Böyle bir zamanda bu nes Paşayı heyecana getirdi. mn yi demedi. Bu civa; mert yeniçeri zabitlerine: yorum. Efendimizin Ber girmez, ham lerim ve affetti — Söz huzuruna ? bulunamıyo: on günlerde e piyasada. kesme şe. kadar üzalmış- ei & Bir san ka bekliyordu. “ Paşa, 2 ezkür buhran, İN ei vagon Ai ilmemesi ve il r izden peki me fabrikasmdaki stok bi şehrimize heidi Bebi İğ maktadır. pie Haydarpaşaya, geli İreni ile 8 saat gibi kısa bir müddet parfında ei Dae Paşa, gi m Elie, e in um em” rini, bir müjde olârak e ai orlar. sa o. semt fi Yapılan bilânçosuna göre, zit firinları 183, Beyoğlu şiktaş 229, ay sü Şişli, Üaki Eao — Kadı isküldar po., 185, Eyüp ri ve RE rdan 18 tahe: Da iz imi nameşine il reketleri! tekerrür El ki patılmışlardır. .Bir ipek kaçakçısı peni mü De pek tü Ne tm ilke alimi iş, mi zasında zabit © Hat e Gmk gösteriye p verdi vu e Hİ düze gelecek olan şe. yettiği sevincin heyeci- ve Pei his vi in yükletilmekte' b reiymi yakalı ipek 21 e ik suçlu Si ka der Merledi. el Karan iğ © © Yükselen tekbir, Haydar rpa: e ii ölmekten tir, Diğer taraftan dün Eskişehirden Bazı fırınlarda dün zin sin dinledi. Bu umumi e HE iii şinda, âdeta ei geçti ve pr& geri dönerek, âayakda ei an Zağnos Paşanın yanina gel r makamlar eg mese- ii ailen sonra pi e gün bol miktarda er getiri. weli söylemektedir Tahtakalede Kali bir : iş & z — Ordu, bir sante kadar ha larak. Yarın, Allahım izni ile, hemehali kâleye gireceğiz, verdi. zir be. emrini ini — çapra. i gece, Tahtakı iç yine yüzlerce eksik kmek bulundu Emniyet Altıncı şube in derecesini! Şehremini, Karaj ve ve Beşar) VATAN —..m Hann Son bir karar dolayısıyle Prensip beri wwetsi | İfhalât eşyası faturalarını tasdik edecek Vatan'da bir yas eki ithal edile“ tea iin arinın iri ari hi etmiş olan E rak kan'ara böyle memlekslmzz “imal a #lâksdar bundan e cek mallara ait faturaların. bi memleketi: deki vi rimizee mahalli fiyatlar, w olduğu tasdik. olundu sonra memlekete: ithal. edilebile, ceği kerlugizdimi Vi e bu, cihet bilümum. ticari Metalinin A tebliğ edil haber. sidik Alınan, erine olma) külâtla şi erek ster serisi mektepten mezun Kali ar ols dermal bir alaselik elde ede e cebi memleketlerden Miri“ ne gilmişler ve ka) tam maa: ia ER gibi yaşamaya © başlar mişlârdır. ELİM Gü carl Arasında bir rekâbel krs mleketler edalı ataşeler hakkında... Ferdi kıymet ie bir korgeneral, fert Kabiliyet ve zekâsinım, elbir.. HD al İş 03 gelen harpte Dirik m rönterlebili, BA ayri bir Amerika mecmuası hayatın mufassal ğin kaç satırla aşağıya naklediyor. ni. geçen Büyük Harpie a merika ordusunda taşyare zabiti larak kıymetli hizmetler görmüş ve harpten sonrn da askerlikten tetifa. dö Te ederek sivil tayyareciliğe geçmişi Yazan : İİ AVAZLGIOĞ”U Kendi yetiştirdiği sv pile rimizin hemen ekserişiniz hiç b B ugüne, kadar gerek birlik-| «a teferruat üstünde ei i ticari bilgiye sahip Ülker ler ve gerekse doğrudan |. yarı” (5) uçuşlar yapmakmış. Me gt ie ileri özgü e a iz dağruya iler vilâyetlörce| “seli bü tayyareci ve arkadaşları al» şöyle göre Harbin dördü” — mutemet Sl edilerek tevziat-| tı tayyareyi ince sielmlerle ni (çü seresinezgirdik, bu dört <e”c “tan mal ulurak iç Anadoluya gös) ne bağlıyorlar, hep birli irinde m, tire atageleris “., sr A üren 'kimseler, “birliklerden wöya e e nl MAĞ- © Sair'de vltin Tes teşekküllerin- || leriyapıyorlar; yine hep iş çin den aldı 100 hat-) re iniyorlarmış; tabif yo ai Buta Faaalesi a, sök birbirine bağlıyan sicimlerin hiç biz el ine iddetle | e kopmamak ÜNE çaret Vel er Mi Çap İaraosikı Tie. a mali rdiği pilotların. ti eda yüksek fiyatla kas ufak arar laleli gün iGilkeie gil sik pi bozetrlağmciz ire hafta çalışmaları ti dit faturalağın. © e relerin im inde olduğu kadı ipe adi Ba piltiikta da Büyük terakki n karar alina #'ması, herhalde hg sağ mn vermiş. bütün vatiduştiri nennun ede” İğ. Siir olayak yılın e ponya Çine saldı. ektir vel pilotla. the daki yüksel emteasiğin am - Y âlz bi yazımizla Ticaret bir Vekili Dr E et Uzla eşarının bazı noklalara na m kn i celbetmek İsteriz, wa olduğu üzere birçok a sel ndi iyen Bala meki yükselmesi der İleri geli- yor. Ticaret Vekdletinin bu cihe- mal Sasını takip edip İthal edeceği Pu. pa n ticâret ataşelikleri- AN maddelerin fiyatların, za ne de in da esaslı bilg ERİR de tetkik edi sik TN teamülle, çok e eli emin Yelbik Giad a trdeyiz. Yoksa Vekâletin hüsaü: niyetle alacağı kararları tatbi &fecek ataştler mevcut”olmadı ça yerilen kararlardan memleket hesabına hayırlı neticeler bekle" mek yersiz olur. Müz imtaz Kayaleroğlu li ll Amı NE ele “Çinde bir gönüllü taş yare filosu meydana il A zaman: harbe girmemiş duğu için Çindeki de tay spare gönüllü olmak maliz dat bir pürin imiş. Ameri lilere yaptı dapon ark en li noktalarını kadar tetik eder, bun. ayy in 22. yı Ya air il ale daşlarına da böy! rm kuvvetli faraflarını düşmi Lata ve bilhassa Boğaziçi muhitin le bulunan firınlardaki ekmek io İrini EN da Büyükder 2 el Bu mı Ye Sarıyerde Abbas öl My alede nuz Gilimi hiç yüzünden ei ie ve anar eği > simin fırımındı İki gizp el kadın szf iki tüccarı yası i soydular? çabeyden ticarı evvelki gece Beyoğlunda soyulmuş. ME adr Hurşit, arkadaşi Arif e 2 Bekin yk Büyük cesaret anmak sistemini bütün tayyarecile. re erine üzere Çindeki > sinden ik Amerikaya davet iş, gene tali ayn sani ii e pedisi ol aliyor. KADI ir kavga olmuş, her ikisi de tehlikeli Iman silâhla, e a kin b e rı üç senelik harp' riye durm alzeme göndermiye - Gazan mübek olsun sulta. | surette yaralanmışlardır. v7 arda sineğ esine ilan. Vize ota Pata ve Az A“ nda. 20190000 dola deki denizlerde dolaşmağa “cesaret |” (8) «Precision tıçuşları “kargihE' ah, imnleriıizi “4 Aziz adinda bir Derme giraği öm Ma, #kmel müsmde-| ee ndir a ii dinler taniyizak içi | yedleğiik büst etmeleri bile büyük fedakârlıktır ve di kullandım. sisi diye müka bula etti oi ei elek KOŞOlMul | vi ğl silâhları» diye tasrih iş “ ” — Türkordügülindan yükselen coş | mr Hüs ii i la Ya ği pileli ri yu rakama Italyan ve Japon pa , Vepurun ambarına 4 kun şadalar ve birdenbire başlı” ' şti Beykoz cinayetinin ia a e iğ ş rn ME” “em geleli saran düşerek yaralandı Şâh kaynaşmalar, Bizans miühitie. | — Hüzünün, eni de LA faili aranı yor ser Me “ iaber, Beykoz cinayetinin katili yi i de yeni bir endişe ve telâş husüle | duğunu, içki verecek bir halde bu: 5 ni hal yi Ni si : Da ar Güre gelirdi. Tunmadığını söylemesi üzerine Aziz.) © Geçenterde Beykozda bir tarla-| dar etmişlerdir. dece miifhiş kelimesile vasıflandırı. önül da. EN ii Lİ in dünden (yani) mayıs a- | arka cebinde bulunan bıçağını çeke-| da kurşunla imei sülün | Yapılan araştırma sorlünda Arife) Tabilir. p Me, v8 ai Hi 0) ale şim 27 inel pazar gönünden) be ta bulunan meyhaneciye | bulunmuştu. Ne vee kri yla Digi siğil) Patnfi Yul eli e uşağı yukarı, a Lİ GRE ol eğil Benmi ği b er a KE ve ii ai e maktadır, “inene e ENE yenik Daria La) 5 ği mi afin şiddetli ve şuur-| katili ari edu. İİ in ın ökese niöeö taakfıdır. iz e ie yaralanarak hastüneye tehlikeli bir vaziyet.) Beykoz yan günlerde | Adliyenin yaz tatili” © Hünyanın on büyuz truret dome Te Bireyi debiyi, niyete sonra | Mö9Yii Manda Me lam lan şi Girin Münümayeire dk y ber ikisi'de yaralanmışlardır. Müte. | he ederek bei Zannile “ yakala: gün itiyor bineği börler bi Gal ( TAKVİM ed 4 ları gibi a Mei kendisine — isnat) o Adliyenin yaz tatil! İn Sona er. | mü pile ol. | nemlidir. ze er olmazsa di kes. ö EYLÜL 1 © vaplırılan merdivenlerin ve hesap: |den rip çiz elinde kani: bis) edilen sireni a elmekte isede mele eteği EE edib pa, muse Dek mek re erimi sıkıntıya #miye. CUMARTESİ ©, sız ok demetlerinin piyade vee lanmış ve adliyeye, tes- > Ey deliler. kuvvetidir. | zartesi en itibaren çalışmaya! Böyle mu ea edin san. eeğiiei bağ! peki GÜN 21407 — Hinr 123 © © ri arkasina depo edi dig tim edilmiştir. ata devam olunmaktadır. — İ başlayacsi dl; 'ra me iin öleye be- TATLISERT)|| RUMİ 1358 — AGUSTOS 23 lârm üzerinden — gözlerile gör- BİCRİ 1361 ŞABA! 23 müşlerdi. Mi JEVATİ Oo EZANI o Enkat ri e, e veren,|İ imkân yoktu. Hayatı ne kadar parlak 0- Şaişil 0 akşam sevgilisi Mari Forbes de İNEŞ 63 10,54 A rm kk aker ös LE 7 A R E i rada a Yam Kana e vard Tad İÜMGGLE, (ida ae 4 > Forbes, çok asil ve zengin bir ailenin tek ii BS dugâ öbek öbek yanan ate hard Simi i I kızı idi, — a serveti ile kocası EM > veya e lal li Yoplük m isin vakif çok! çabuk” yeçiyor- inek erdi e ia 21,13 135 lr £ 5 İ 2 A 446 9,09 k l erlere gidiyor. Kuyumcuları do- : 5 tyen «Mark'ın, İyi ie gri selenin bi- Yaşiyor kşam oldu mu giyinip süsle Yasan: reno Nemirovaky — Çeviren: Razran A. E YALMAN © VYOr year rüleessir- oluy: Vİ T İniyor vebi Mr 'danş etmek üzere tek- ii olmak ge) 7 piyi rar gidiyorlardı. Güze ik, sevmek - DALA ve. beğenilmek... * İşte Öğ 6 man kendisile daa ia nasılsa her şeyi tadağiıg” igeğil” riligiz - ühim İp. e tü elçin. söy | sad di. â ım lâzım gelecektir. Aren #okularak öhü öpüyor “ve yâr di z | e bu idi. Bu artık alelâde bir arzu Ve'sert bir anne olm! ; GN | soğuk Jinden çıkmış, âdeta aleşli bir ihtiyaç, bir. zımın rada 6 Londrada çıkan Çin dn vi a her der ip” 0zetesi mağ ptlâ olmuştu. Tıpkı erkeklerin kalbice olacağım, ban - Benim güzel ? Carm annem. : dinl #öNüiyece ii ün i ia k, Benimle açıkça korup katarlağsel ii arkin mii mıyan, bikmiyan bir nilmek hirsi ü ye ör bede: nü Oyudan/ kogüğ gesmekleri v7 yakişmış, Perilerden bie güzelsin Beykoz kebabı tarafından parça parça ayini i, tuz ve biber ile iş g y owürağa Pennyialdi İmühae, eniyi la daha büyüyünce, v EM delenmiş ri iy rese'i çök seyiyordu. Çocu" “gibi sade 24 » Gia zencerenii I sinde garip bir. gazete çık'İl © gum li epi: kei i e ve vw düşkün olim. erdi. Giadys, çocuğunun bu sözlerini oyaladı. ei bol domates, maktadır. “Bu - mahallenin sakinleri erd Genç kız da Sanesine çok düş” yp ie emir dsi dad EŞ ime mesi Meme m mm ye ae ma ; yalnız Çihli işçilerdir. Şen - Şung |İOkündi m Evim izi sözler bü pedi. Bu“soğük tavrr Gladys'i sipirlen- Ül ait patlteni iii Doe li her en - vE - emişi medenberi her eği gisi yl e ML için des e at edilsin seler, ökçesiz pabuçlar giydirirdi. Marie © küstah kizlardan olsaydın * ei ie vi line işitmişti. Far tutuyor, Ben oha sonra göz Ül tikli kevgirde bir saat bıraktım. Te. “Therese'in İnece vücudu, alın &açları, seni hiç ti Ha) va ki sen ne sa- ve lat sözlerdei hiç Klee vam “diye düşündü. miz bir bezle kurulayarak ei PE Be şetta, a Dİ de. ne“temi iin 1 Çannes'da Midleton emen etrafını , aldılar. Herkes dansa yağda biraz. kızarttım. Etler pişince ğ lenüiz tâm mâ eng kızıhali- r li il : tencerenin ortasına topladım. Patlı. ne gelmemiş, çocukça tavırlardan ve ie #stediğini anlıyor, ir hasetle, erkekler ar- disile dars etmesi için ısrar ediyordu. can dilimlerini etrafı üzerine > a a gy e e seketlerden | maması . Giadiys, geliyordu. Gisdye' aker “Küçücük güzel başi Civier Beâuehamp da bunlarin ara“ dizdim, Bir çeyrek saat kaynadıktan ğ şefkatle yanda Kya rkesi selâmladı. sında idi. Olivier'nin annesi Terest, bir İl sonra te: i yuvarlak bir tabağı, göri Yaşlı kadınlara acıyarak baktı. Bun- © müddet evvel ölmüştü. Babası Cinudi o bütüm Çinliler tarafmdan i nude dü İl çevirdim ve suyunu üzerine gezdir. edek Çinliler İİ arm, köpeklerini Mer şeyden çek sevi. © melesi görme ların pörsümüş leme elmaslar © İsviçrede idi, Gindys genç Olivler'yi eve va ve. leziz, ve bir yemek kunmakladır. kedi biz ve sıkılgan bir İl Bir iki o uzanan hi a ven Güzel elbiseleri de vardı. Fa- dâvet citi ve: es te SERÇE “i, dansetmeğe, eğlenmeğe baş- © #e ne lüzum vardı. Nasılsa iyice, bunlar onları Arkın var) INI i i > U v i

Bu sayıdan diğer sayfalar: