20 Mayıs 1937 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 1

20 Mayıs 1937 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

SS... Fiati (5) kuruştur Cumhuriyetin Ve Cumhuriyet Eserininin Bekçisi, Sabahları Çıkar Siyasi Güzetedir Son Buika Gyro e elefonla) — Ganim badi ipekleri 1es- iz Ti DE fedbirler almak kararında- Maliye. Vekâleti hazır- YENİ ASIR Matbaasında basılmıştır. m BAŞVEKILIMIZ LONDRADA MÜHİM TEMASLAR YAPTI ngiliz ricaliyle yapılan müteaddit temaslarda dostluk havası hâkimdi <A İnönü Litvinofla da görüştü. Mülâkattan iki taraf İş kanunu izmir gönçllği dün sindiuliidü ey Yaptı:“Bal aralar size yapilan in bürüketisrldi GarlaNdısıyar > Cenevrede hazırlanan esas Konsey sancağın dil meselesini konuşacak Menemencioğlunun muhik itirazı şayanı kabul görüldü Ja: Des Li beşuş bir sima ile ayrıldılar öze 2 iy) Londr ususi) — Türkiye-| çe omlteninin. ö ay atımızın bir)... Londra büyük elçin B. Feti del i ilmeğe b n yar tarafından Başvekil İsmet İnönü | | © Komite Milletler i pl m noktasıdır şerefine verilen ziy: j li sezen 20 SİMEMEL V mlm rejiminin — değerli |nazırı Eden tekrar İsmet İnönü ile | 5 hear dün son biri olan iş kanunu on | müdavelei efkâra fı pre tir Ba e ra tatbik mevkiine ie. İki nazır Türk ve İngil iin 2 de bi a UNUT İŞ tımız üzerin | zarları ri yakınlık Basılır; (idir ZGtükteclie Bind, , müm noktası teşkil eyledi- çi PE mdiye ve Umum! Mi irtibat, harici işler, #üphe edilemez. lan kiki müzak vatandaşlık sı Si halı, Ye kadar Türkiyede iş ve iş- |hiyet e il, MT isik Milletler li Bon deği e bir mefhum mevcut m Haş iskandı nd “İöo? Elat Sun tanimadız.|Jce , inparatorlu -İmişler ve Türk - İngiliz ya! &i, Türkiye ve Frans Beniş mik ığı bir çok haklara nasıl Hi siy ii niye i isi, Milletler Cemiyeti konseyinin ka | , Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Aras bet, |” vE ,bir yer vermiş ise, İrüz ettirmişlerdir. Noktai nazar Tar ve tavsiyeleri, ekalliyetler, — güm- dönen şayialara göre (Mes İş hayayır ün iraz daha genişliyen 'tileri müzakerelere devan rük idaresi, ekalliyetlerin idaresi, is meme Hatayda Türk dilinin mü- yi ear haklarına karşı da edilecektir. a bir san olması Meler Ce » Netekim kalma-|. İstanbul, 19 (Telefonla) — Lon- kalâtı, ii zi ai. yeti kararının muktozmsndan oldu ui $ kanun; mu, iş ha la bulunan e Büyük gere” halkı selâmlıyor jesine gelince, oda bali an ileri il e, ve Arap lisan- a alacak” milan murakabe Brtnya eek Ni i Mr. Eri ma- |öğrenilmiştir. Bu konuşmalara ve)liyor. noktaları ihtiva eylemektedir: ları arasında gayri tabil bir müsavat Bağı cak, 23 etini, işçinin rlayn ei ili ğını k, niyetini, işçinin İliye nazırı Növi b Başv kimiz uzun aile LEME || Bein radyosu Londraki Türk -| Umumi ahkâm erin hş al ğn Tenda osyal yardım |Edenle y api ye ülâkat-İr. şına muhtelif a Ve “İineiliz alkan dünin metis” | teşri kuvveti, tera veli adliye kuv-| Mesele konseyin 27 Kânunusani Bi ların müzakere abiye olduğu Lies büyü kehemmiyı — Son: sayfada veti, hul esasiye, de bunlaralri yemli tefsiri aşiyan ole: ola- m Plân a dil meselesinin ve la elan He Tak bu defa konsey tarafından İS hacmini m vesi lâzımgelmektedir. 'Ellibin seyirci huzurunda - Sporcu gençlik bir geçit resmi ve jimnastik hareketleri yaptı ke i, 1m iz E e x mezi ri vE karşılaraa- m Bir k iddialar peşinde | Reğimimiz sınıf ar Valimizin çok veciz ve manalı nutkuna genç ir © talebe cevap vermiştir Dün Mile törenden ve —Oltalya kral iy ÜSt eden © BİF çok memleketleri Sanki bütün şehir genciyle israr | 19 mayı Türk mile Büyük Şefin |pan » bârek, Umumi anl h el i ele Eş stadın içindeki, yı Taya Yuz. May tlerinden uzak bul ini il çü- daki ağaçlar bile dolmuş. ELİ ii ve kanaatli olan Türk pil gnyuma ilmi al li köklü |san büyük Sa içinde EN Ma ba NR reyanlardan dal. mağaza ve dükkânlar bay. bir. mrette salam bi öğe sn )rkein bekliyor. in İstediğ Yerde ii manca çalışmak, imami meni. bim daha gu Metin adımlar! akları d i Yağ | Kik bölük pi salonunu dolduru- yorlar. Büyük Şef on dokuz mayıs tarihinde Samsuna çikiyor. di ey sonra stad yi mabşerden |d ık. kil ee m vi Alsancak yoluna genç inn hal la se gi ı Peşle'de. Amiral Horti kral şere- fine ziyafet verdi Peşte'de her hangi bir kombinezon yapılmıyacağı söyleniyor — Sonu net ener

Bu sayıdan diğer sayfalar: